Hoe het leven op Aarde er zal uit zien na de grote zuivering

 

 Een blik in de toekomst !

                              (naar aanleiding en op verzoek van een lezer)

                                          AG00161_

 

Sommigen zijn van mening dat het duizendjarige rijk er al is, maar ik kan je verzekeren, dat we aan het einde van de Eindtijd leven. In het komende 1000-jarige rijk zal er geen oorlog en onrust meer zijn. Zolang er op Aarde het toppunt van materialisme en godloochening existeert met alle mogelijke uitspattingen, kunnen we dus niet spreken van een vredig rijk. Maar het zit er wel aan te komen. Sneller dan we verwachten. Jezus zal komen als een dief in de nacht, wanneer het wereldse goddeloze getij haar hoogtepunt heeft bereikt. Dat zal voorlopig dan het laatste gericht zijn, want de Aarde moet eerst gezuiverd worden, wil er rust en vrede komen onder de 7 miljard inwoners.

 

                                                           AG00172_

 

Hoe zal het leven op Aarde na de grote reiniging er nog uitzien? 

 

Jezus schonk zijn leerlingen een blik in de toekomst’ en ze zagen hoe uit de lichte wolkjes een nieuwe Aarde zich ontwikkelde. Op de vraag van Jezus, wat deze wolkjes dan moesten voorstellen, antwoordde Hij, dat dit met elkaar ‘verenigde’ mensen zijn, geheel en al verlicht door de goddelijke waarheid. Deze wolkjes gingen steeds dichter naar elkaar toegroeien, d.w.z. zij vormden zo één grote gemeenschap, en dat is nieuwe Aarde, waarboven zich het volle licht en haar helderheid een nieuwe hemel uitspreidt. Verder zegt de Heer hierover: ‘jullie moeten daarbij evenwel niet menen, dat deze natuurlijke Aarde dan zou vergaan en in een nieuwe veranderd zal worden – maar de mensen zullen alleen de geest der goddelijke waarheid volkomen in hun hart opnemen en als ware broeders en zusters in Mijn Naam met elkaar een nieuwe geestelijke Aarde maken. Op deze Nieuwe Aarde zal Ik dan Zelf zijn en onder de Mijnen heersen, en zij zullen met Mij omgaan en Mij nooit meer uit het oog verliezen. [GEJ8-48: 3,4]

 

We leven nu in het laatste – d.w.z. het ijzeren tijdperk – dat alle landen zal opvreten en verpletteren: de industriële mens volgens Daniël 7:19,23. Er zal daarover eerst een gericht gehouden moeten worden. De Heer zal dan recht uitspreken [dat is Zijn Woord], maar de mensen zelf zullen hun eigen rechter zijn…Jezus via Jakob Lorber in GJE8-182:4, e.v..: ’Als Ik de volgende keer op deze Aarde zal komen, om gericht te houden over al die dode epicuristen [mensen, die slechts aan hun welzijn denken], dan zal bij Mij de Aarde met geen enkele maatstof meer tot iemands voordeel worden opgemeten; want waar men zal staan, daar zal men ook oogsten en in zijn behoeften kunnen voorzien; en de mensen zullen elkaar goed ondersteunen, maar niemand zal zeggen: ‘Kijk, dat is mijn eigendom en ik ben daar de baas over! ’Want dan zullen de mensen inzien dat Ik alleen de Heer ben, en dat zij allemaal broeders en zusters zijn…

 

                                                           AG00129_

 

Vooraf zal de Heer, zoals Hij ca. 2000 jaar geleden de tempel reinigde in Jeruzalem, nu ook de bezem over de gehele Aarde er doorheen halen. Want zei Jezus: ‘Ik zal vanuit de uitgestrekte luchtruimen als een flitsende bliksem met hevig geraas en gedonder iets naar de Aarde sturen. [waarschijnlijk een grote meteoriet in de grootte en breedte van een aantal kilometers, dat de Aarde zal schampen!] Waarlijk, daartegen zullen alle legers der Aarde tevergeefs iets kunnen ondernemen; maar Mijn weinige vrienden zal de grote, onoverwinnelijke vijand geen leed berokkenen, en zij zullen gespaard blijven voor een geheel nieuwe kweekschool, waaruit nieuwe betere mensen zullen voortkomen! [GJE5-108:2-4]

 

Het inslaan van een kleine asteroďde kan al grote gevolgen hebben voor de Aarde, bijv. een verschuiving van de pool-as. Wat moet het dan tot een nog groter gevolg hebben als dit een veel grotere komeet is, zoals o.a. catastrofale vloedgolven, ongekende aardbevingen en onweer en een zware duisternis op de Aarde.

 

Ezechiël. 38 en 39 schrijft over een toekomstig neerstorten v. e. Meteoor, dat de Aarde treffen zal gedurende een grote oorlog. ‘En Ik wil, dat alle heidenen Mijn gericht zullen zien, dat Ik heb gehouden. Het huis Israël zal weten, dat Ik de Heer, hun God ben. [Ezech. 39:21-22]

 

Een ander gericht, dat over de Aarde komen zal, wordt door de mensheid zelf veroorzaakt door de Aarde van binnenuit uit te putten, zoals gas en olie.

 

                                                           AG00164_

 

 

De Heer zegt via Lorber in het GJE6-207:12-13: ‘als de atmosferische lucht eenmaal te sterk verzadigd raakt met zulke gassen, zullen deze over bijna de gehele Aarde tot ontbranding komen en alles tot as verbranden. Maar woning noch mensen zullen daarbij in leven blijven. Maar zij die blijven bestaan, zullen nu ook mensen van het juiste soort zijn. Zij zullen dan een werkelijk geheel vernieuwde Aarde bewonen. En jullie [d.w.z. de toenmalige discipelen van Jezus] en velen die na jullie in Mijn naam zullen komen en opgewekt worden, zullen hun leraren en leiders zijn. Pas van dan af zal Mijn rijk geheel en al over de Aarde verbreid zijn.’

 

Maleachie 3:18 en 4:1:…want zie, er komt een dag, die branden zal als een oven’.

 

2 Petrus 3:10-11dan zullen de hemelen met groot geraas vergaan; de elementen zullen smelten van hitte en de Aarde en de werken die daarop zijn [zoals steden, alle natuurbeschouwingen, inclusief de mensen] zullen verbranden.

 

Het geschal van de laatste bazuin heeft al geklonken: 1 Kor.15:52. Dit betekent daaraan gehoor te geven als laatste oproep tot boetedoening. ‘Jullie moeten hierbij niet denken dat zo’n vuur onmiddellijk in alle steden en plaatsen van de Aarde tegelijk zal uitbreken, maar als het ware stap voor stap, opdat de mensen nog altijd tijd en ruimte zullen krijgen om hun leven te beteren’.  GJE10-156:5,6. Zie ook Jesaja 66:15, Ezech.39:6, Zach.13:8, Matth. 13:49, 1  Kor.3:13, Hebr.10:27

 

                                  

 

De Heer spoort ons aan, dat wij het ook de andere mensen zullen zeggen en verkondigen, opdat – zo zegt de Heer – bij het einde niemand zich kan verontschuldigen, dat hij niet gewaarschuwd zou zijn voor het gevaar’. GJE8-51:6

 

‘Zorg dat zij [de Nieuwe Openbaringen] snel in handen komt van velen, dan zul je daarin het ware ‘duizendjarige rijk van God op Aarde zien. Hemelse Gave2, blz.436

 

Als op zijn minst 1/3 deel van de mensheid [dat is 2 1/3 miljard] op de hoogte zal zijn van de Nieuwe Openbaring, dan zal Ik – zegt de Heer – ook hier en daar persoonlijk en lichamelijk zichtbaar tot diegenen komen, die Mij het meeste liefhebben en het grootste verlangen naar Mijn wederkomst en ook het volle levende geloof daarvoor zullen hebben.’

 

‘Ik Zelf zal gemeenten uit hen vormen, waar geen macht ter wereld meer verzet en weerstand tegen zal kunnen bieden; want Ik zal hun legeraanvoerder en hun eeuwig onoverwinnelijke held zijn en alle dode en blinde wereldse mensen richten. En zo zal Ik de Aarde van haar oude vuiligheid reinigen. [GJE9:94:6-7]

 

Een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdurend levend geloof, daar zal de Heer een nieuw Rijk stichten. De Heer zegt, dat in de landen van een ander werelddeel, die door de heidenen bewoond worden, ‘vrees voor de dood van het lichaam niet meer zal bestaan onder de mensen, dat in Mijn licht zullen wandelen en continue in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan…’

 

De Heer: De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke plek Mijn wederkomst het meest effectief zal zijn voor de gehele Aarde! [GJE9-94:9-11]

                                              

 

‘Vanuit Amerika zal de mensheid dingen horen, die ons allen aangaan!’ spreekt de Heer vervolgens: Maar in Amerika zal die geschiedenis niet al te lang meer duren. In Zuid­ Amerika, waar het Babylon nog veel erger vertegenwoordigd is dan waar ook nu op Aarde, zal weldra een groot strafgericht losgelaten worden; want het Babylon moet overal in een nieuw Jeruzalem omgevormd worden, en de zwijnen van de heidense Gadarenen moeten in het graf van hun nacht ten onder gaan.’ [GJE. 10-29:6] - [G]

 

UpToDate 2023-2024