De zevenheid

 

                                                       http://3.bp.blogspot.com/-OWEJuEiANFQ/Ty_pY6KGqII/AAAAAAAADIY/DAFqgncrz-s/w72-h72-p-k-no-nu/regenboog7.jpg      Gelukkig verjaardagsteken 70 jaar 

In de heilige Schrift en bij Jakob Lorber en Swedenborg staat…. dat de volheid van een enkel getal zich laat vinden in het tienvoudige ervan. Bij getal ZEVEN is de volheid dus te zoeken in de ZEVENTIG. [Ik kon dit gegeven helaas niet meer achterhalen, hoewel ik gedurende lange periode dit op verschillende plekken ben tegengekomen! Vergelijk dit bijv. ook  met ‘Hemelse Geschenken’, deel  3]

Interessant is hierbij op te merken enkele letters van het Hebreeuwse alfabet nader te beschouwen.

 

                                                 Gerelateerde afbeelding

Zajin is de 7e letter met de numerieke Hebreeuwse waarde 7

Ajin  is de 16e letter met numerieke Hebreeuwse waarde 70

 

Om de diepere betekenis in het vizier te krijgen, wil ik mij bedienen van het Hebreeuwse alfabet en ik ben met deze getallen [de 7 en 70] een grondig onderzoek gestart.  ZAJIN is de zevende [7e] Hebr. letter van het Hebreeuwse alfabet met de getalswaarde 7 en AJIN is de zestiende [16e] Hebr. letter met de waarde 70.

 

Z-AJIN  [zwaard, wapen]

AJIN     [oog, bron]

K-AJIN [persoon]

J-AJIN  [wijn] 

 

Deze hebben met elkaar een diepere samenhang. Jammer genoeg kan ik niet meer hierover schrijven, omdat deze verbanden meerdere bladzijden in het Bulletin ermee zouden vullen. Zajin als 7e letter betekent ‘wapen’, ook zwaard. Bovengenoemde vier woorden hebben met elkaar een bepaalde verbinding. De 16e Hebreeuwse letter bevat in zich al de zeven [7] en het betekent OOG of BRON met de numerieke waarde zeventig [70], dus het tienvoudige van [zeven] 7. 

 

In de Bijbel wordt 70 vaak geaccentueerd als een veelheid. Mozes stelde 70 oude wijze lieden aan [Num. 11:25]. De Bijbel spreekt over de 70 volkeren [de nakomelingen van Noach] [Exod. 1:5, Deut. 10:22]. Met de bouw van de toren van Babel werd de taal, de spraak [Hebr.:  Sephar = cijfer] in 70 spraken ingedeeld [Gen. 10:11] Ook David noemt de veelheid van zeventig levensjaren bij de mens als één ademteug. De 70 palmbomen worden in Gen. 15:27 beschreven.

 

Ajin wordt dus met 3 letters geschreven: een Omega [O] [, een Jod yI [J] en een Noen [N] ! elke letter heeft een bepaalde getalswaarde: AJiN = 70-10-50 = 130. We zien in de Ajin de Zajin [7] weer terug; als je deze letters goed bekijkt zie je in de [o dus de Zajin. Het oog [Ajin] overziet de veelheid zoals een herder zijn schapen. Om inzage in dat verschil tussen deze twee woorden te geven:

 

In het Hebreeuws betekent hert    Roeh = 200-70-05

In het Hebreeuws het woord zien Ra‘ eh = 200-01-05

 

Het verschil tussen beiden is de eenheid [1] en de veelheid [70]  De herder moet alles kunnen overzien. Hij mag geen schaap missen. Mozes leidde het volk Israël [de 12 stammen] als een herder door de woestijn naar de eindbestemming. Mozes, de ene [1] staat ook tegenover de veelheid [70]. Mozes, de ene [1] staat eveneens tegenover de 12 stammen en samen vormen ze symbolisch de 13.

Het Hebreeuwse woord voor dertien is één = echad, echod als  1-8-4 = 13. Zoals bijvoorbeeld 13.00 uur = 1 uur. Mozes leidde in deze samenhang het volk naar de Sinai = 60-10-50-10 = 130 [10 x 13]. Hier nog even alles op een rijtje:

 

De 70 en de 1 en tegenover de 7 vinden we terug in de: 

Aleph = 1e letter en hebreeuwse cijferwaarde 1

Zajin   = 7e letter en Hebreeuwse cijferwaarde 7

Ajin     = 16e letter en Hebreeuwse cijferwaarde 7

 

De geestelijke oerval van de mens is het uitstappen uit de eenheid, uit het oerlicht [OR, UR]. De oergeest werd gedwongen om de processen van de verdichte materie zich te laten welgevallen, dat is het gaan in de veelheid in het verdicht geestelijke licht] als matrie. In het Hebreeuws bestaat zowel het geestelijk als het natuurlijke licht als:

 

Geestelijk licht als AR  =  AWR = 01-06-200 = 201      01 + 200 = 201

Natuurlijk licht als OR = OWR = 70-06-200   = 270                 70 + 200 = 270   

De hebreeuwse letter 6 betekent hier een haak [aanhaken, verbinden] als voegwoord ‘en’

 

Het ene wordt met de Alpha [A] = Aleph geschreven, het andere met de Omega [O] = Ajin. De letter zes [6] is in dit verband een voegwoord, dat alleen maar verbind. Dus 1 en 200 = 201, 70 met 200 = 270.  De 1 is de spiritis [geest], de 70 de veelheid. De veelheid [70] moet zich verbinden met de eenheid [1].

 

Het ‘zien’ of ‘schouwen’ wordt hier met een A geschreven, als een 1 of een eenheid. Zien betekent immers:

200-01-05

Het hoeden van de herder [de veelheid] met een Ajin, de veelheid, dus als:

200-70-05.

 

De herder die de veelheid immers moet overzien. De 1 en de 70 spiegelen elkaar hier. Na de oerval van de engelgeesten van Lucifer [want Jezus zei in het NT tegen de Farizeeërs: ‘jullie hebben je vader als duivel!’- Joh. 8:44] en deze oergeesten werden meegesleept met Lucifer en in de tijd [=materie] geplaatst [dat is een materiële en meetbare verdichting].

 

Het rechter oog [Hebr.: Ajin wordt vergeleken met de natuurlijke Zon [7] terwijl het linker oog met de geestelijke Oerzon [70] wordt vergeleken, dat alles geestelijk in de veelheid omvat. In de Bijbel wordt de duif in sommige tekstdelen besproken. Duif betekent ook JoNaH [10-6-50-5 = 71] De duif gaat heen en weer. Het spreekwoord: ‘zo zachtmoedig als een duif’ dat is en was bij Jezus in het NT en in de geestelijke wereld van toepassing.

 

In de geschiedenis van Jonah is er sprake van 70 scheepslieden en met hem erbij 1, samen 71. Dit verhaal slaat ook op de heilige Geest bij de doop van Jezus, die in de vorm van een duif verscheen en tevens ook  net als Jonah – 3 dagen opgesloten zat in de zeekerker van een walvis, een samenhang en verwijzing naar Jezus kruisdood en op de 3e dag Hij opstond.  Bij Jezus waren er in het NT 70 werklieden. [Lukas 10:1 en GJE 7-166:2]

De 70 geslachten vertegenwoordigen alle volkeren in de gehele wereld. Zo bestaan er 10 kaarsenhouders met elk 7 lampen. De betekenis: om de 10 x 7 = 70 lichtstralen te verbreiden, en voor elk geslacht, volk er één!

 

Jakob, de vader van onderkoning Jozef van Egypte trok met 70 zielen naar Egypte. Mozes koos 70 wijze lieden uit het volk. De Babylonische verbanning duurde 70 jaren. De 70 volken staan in het boek Jona beschreven.  Dit alles impliceert een ‘vervulling’ – het in vervulling gaan met het Hebr. woord molee alem = 40-30-1 = 71. Dat betekent hier denken op een metafysisch geometrische wijze.

 

Volgens Ruth 2:14 betekent het ook de volheid of verzadiging. De Heer liet Zich als Kind Jezus op 7-1 geboren worden. Hij liet Zich dopen en er kwam als gestalte een duif [Hebr. Jona = 71] op Zijn hoofd. Duif en Jonah betekenen in het Hebreeuws hetzelfde. Het zijn identieke woorden. De duif symboliseert de zachtmoedigheid en eenvoudigheid volgens Hemelse Geschenken, deel 1.  Zij is een onschuldig diertje [Jeugd Jezus, hfdst. 1:11 en GJE1-16:13]

 

Ook Plato geeft overduidelijk aan dat je twee getallen visueel kunt samenvoegen als één getal. Zo gold volgens hem 7-1 als 71 [70+1]. Zoals het 1e teken en het 16e teken samen het 17e teken vormen. Alle Hebreeuwse cijferwaarden hebben er een verbinding mee. Het Hebreeuwse cijfergetal voor Jonah wordt dan zo geschreven: 10-6-50-5 = 71.  [Seneh 60-50-5 = brandende braamstruik bij Mozes die brandt maar niet verteerd wordt] 

 

Hier zien we dus een identieke verhouding als:

 

Jonah 10-06-50-05=71

Busch     -60-50-05

 

De duif is in het Hebreeuws een typisch vrouwelijk woord, juist de 71 en dat houdt in, dat er de terugkeer zal zijn.

 

Het cijferletter 7 is bij ons als spiegelschrift omgekeerd en werd vroeger overgenomen uit de oudhebreeuwse taal. Dezelfde betekenis in de Engelse spreektaal voor duif of Jonah is ‘DOVE’, dat in het Latijn weer ‘COLUMBA’ betekent en Columbia is een Latijn-sprekend land.

Volgens Swedenborg en Lorber zijn de getallen 1,7 en 3 bijzondere [heiige getallen] en het Hebreeuwse woord voor oor is AZEN = 1-7-50 en dit heeft met het bovenbeschrevene een grote samenhang. Het vereist voor sommigen wellicht een andere manier van denken. Ik sluit nu af met deelteksten uit de Lorbergeschriften.

 

‘De duif is een dier, dat in de lucht thuis hoort, en dit dier werd in het Oosten vaak als postduif gebruikt, vooral in liefdeszaken. Bij de oude Egyptenaren was de duif in het hiëroglyfenschrift reeds het teken voor tedere en sierlijke conversatie … ‘ GJE1-16:13

 

‘Toen zagen allen de vlam in de vorm van een vlammend kruis of, met wat fantasie, in de vorm van een duif, die in feite ook een kruis voorstelt, zweven en gelijktijdig vernamen ook allen de reeds bekende woorden. En IK zei: "Dat was de stem van de Vader in Mij, en de vlam ontstond uit Mijn oneindige, uitstralende levenssfeer, die de werking is van Mijn heilige geest!’ GJE4-253:3,4.

 

Wees daarom bij het verbreiden en uitdragen van Mijn leer zo slim en verstandig als slangen en vossen, maar wel altijd zo zachtmoedig als duiven, wier vaak schijnbaar morrende gekoer niets anders is dan verhulde liefde, waarom dan ook voor de ouden de duif reeds als een symbool van de liefde.  GJE5-131:3

 

‘Kijk het beeld van de duif betekent voor jullie beperkte zintuigen ten eerste de grote zachtmoedigheid en ten tweede de grote vliegbekwaamheid van Mijn wil, die de eigenlijke Heilige Geest is;…’ GJE6-231:12

 

‘En zoals de Morgenster de voorloper is van de zon, zo was Johannes de voorloper en wegbereider van Christus. Johannes de Doper herken­de zijn Heer toen hij Hem voor de eerste maal zag; want het innerlijke zien was hem gegeven en hij zag de gestalte van een duif (het geestelijke zinnebeeld van de onschuld) de verbinding van Christus met de geestelijke wereld. Johannes gaf Mij de uiterlijke doop, terwijl Ik aan hem de innerlijke voltrok. Prediker.’ [Advent-3:10]

 

Op 7-7 begint de Zon weer duidelijk af te neme. Dat is 17 dagen na midzomer [21-6]. Echter, 17 dagen na 21-12 [midwinter]  begint het licht weer duidelijk te nemen, en weliswaar op 7-1.

Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des Mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der Aarde. Matth. 12:40 en Jona 1:17 en Hemelse Geschenken 3-64

 

 

UpToDate 2023-2024