ZELFMOORD

 

ontvangen van Johannes uit Duitsland

 

Johannes groette mij en jullie alle dierbare lezers vanwege Jezus opstanding. Hij schrijft: En Gods bescherming en zegeningen in deze bijzonder moeilijke tijd komt over ons. En troost: al het aardse heeft een begin en een einde, zelfs wat dit mensenras is aangedaan, dat zal in het niets oplossen, omdat het niet door God de Vader is geschapen, maar alleen door zelfzuchtige en naar macht beluste mensen. Dat wil zeggen, kwaad en onwaarheid hebben geen oneindig uithoudingsvermogen, hoewel er "voor elk wat wils" is

 

Voor de voorbede:

Ik wil met jullie delen wat mijn vrouw me vertelde.

 

Een jonge moeder die nog niet in Jezus Christus geloofde, vertelde mijn vrouw in tranen dat zijn vader vorig jaar zelfmoord had gepleegd in een oud huis in Zuid-Korea. De familie zorgde een tijdje thuis voor zijn vader na zijn hersenbloeding. Om beter voor hem te kunnen zorgen, bracht zijn familie hem naar een verpleeghuis. Vanwege Corona mag men niets of heel weinig bezoeken. Haar vader kon deze situatie niet aan en pleegde uit wanhoop zelfmoord.

 

Toen ze haar hulpeloze eerste baby als moeder zag, dacht ze aan haar overleden vader, die thuis hulpeloos was geweest. Moge Vader dit gezin genadig zijn, hen een goede gelegenheid geven om te allen tijde voor alle mensen in Jezus ' opstanding te geloven.

 

Hoe kun je haar echt troosten?

Vragen om kracht te geven aan de zielen van de overledene ...

 

Telkens wanneer een gedachte aan een overledene zich aan je opdringt, weet je dat dit altijd een verzoek om hulp is, dat je ze kunt geven, want niemand zal er voor zorgen. En als ze nu samen met jou een licht zien, zouden ze dat ook graag willen ontmoeten en gesterkt worden door dit licht, omdat ze vaak niet weten wat dat licht betekent, vooral als ze tot dan toe in dwaling zijn verstrikt. Dan is slechts n gedachte aan deze ziel en het verzoek om ook jezelf te vinden om instructie te ontvangen en dat is al voldoende. Want de nood is vooral groot bij die zielen die geen liefdevolle voorbede volgen en die ook geholpen zouden moeten worden zodat ze in het bezit komen van de waarheid.


We worden constant omringd door zielen die hun kennis willen uitbreiden om deze weer te verspreiden onder degenen die nog minder kennis hebben en die ze ook willen helpen. En het is nu belangrijk dat wij ze vertellen over het verlossingswerk van de Heer, want alleen dan aanvaarden ze ook diepere kennis als ze Hem eenmaal hebben gevonden en verlossing [aflossing] van hun schuld hebben gevonden.

 

Voorwaarde hiervoor is dat ze eerst actief in de liefde moeten zijn, aangezien ze alleen het begrip kunnen krijgen als ze zelf hun wil om lief te hebben weer aanwenden om de zielen [aan gene zijde] te helpen die in dezelfde nood verkeren. Alleen dan zullen ze [de zielen] zelf steeds dieper doordringen en zal het voor hen gemakkelijk zijn zich over te geven aan de Goddelijke Verlosser en Hem om vergeving van hun schuld te vragen. Maar dan stroomt het goddelijke woord gestaag naar hen toe, dan aanvaarden ze het ook, ongeacht waar en hoe het hun wordt opgedragen.

 

Maar alleen is deze eerste stap erg moeilijk voor een ziel totdat ze eenmaal de kracht van voorbede heeft ervaren, die vervolgens tot uiting komt in de verandering van haar wil, die nu gemakkelijker te benvloeden is, en de oproep aan zo'n ziel wordt dan ook gehoorzaamd. Dat is de reden waarom iedereen gehoor geeft aan een dergelijk verzoek en de zielen te hulp komt, die naar hulp verlangen, wat veel mensen op aarde zich nog herinneren, maar alleen voorbede vinden bij degenen die hen geestelijk kunnen helpen omdat ze bewust met God samenwerken en ermee in verbinding staan en Hij Zichzelf aan hen kan openbaren. En elke ziel zal mogen ervaren dat Zijn woord een enorme krachtwerking heeft, die zich ooit bij ieder van ons heeft plaatsgevonden, want ook onze opwaartse ontwikkeling is bezig ...

 

Als het mogelijk is dat de Heer Zichzelf aan iemand bekend maakt door het werk van Zijn Geest, dan staat deze persoon te midden van een lichtstraal die veel zielen aantrekt en die bereid zijn hetzelfde te aanvaarden dat hen wordt aangeboden en door ons allen ook zielen opnemen in onze voorspraak. Want je wordt alleen gedreven door liefde voor zulke zielen, en ter wille van deze liefde geeft Hij ook de kracht aan degenen voor wie wij bidden.

 

De Heer moet ook toestaan ​​dat de wetten van toepassing zijn in het hiernamaals, waartoe allereerst de vrije wil van het wezen behoort, waaraan niet mag worden getornd, noch door Hemzelf, noch door Zijn tegenstander. Het punt is dat wij ... wij die ook onze vrije wil moeten respecteren, alleen denken aan degenen die nog zwak zijn; die nog zwak zijn in hun wil, maar die de kracht van de voorbede niet kunnen weerstaan. De kracht van de liefde dat hem welwillend raakt en zo kunnen we dan nu ook het evangelie van liefde aan hen overbrengen.

 

Als je wist hoe gretig de volgelingen (de zielen) Zijn woord ontvangen, hoe ze constant voelen dat ze vooruitgang boeken en hoe dankbaar ze ons zijn, die je door deze tussenkomst hen deed helpen om deel te nemen aan het Woord. Zij zuiveren dan ook onze atmosfeer om ons heen.

 

Daarom is onze activiteit zo belangrijk, omdat wij kunnen bijdragen aan de verlossing van vele zielen door hen brood en wijn aan te bieden, om hen de zo heerlijke levensdrank en het meest effectieve voedsel te geven en we zullen het op een dag met innerlijk geluk voelen dat we hebben kunnen bijdragen aan de opklimming van hen, die anders heel lang in de duisternis zou wegkwijnen ...

 

Schenk daarom aandacht aan elke gedachte die je aan een overledene doet denken, zie het als een schreeuw om hulp die je niet mag afwijzen, en roep het dan bewust bij je in de buurt, en de eerste stap is gedaan. Zodra een mens voor zon ziel voorbede wordt, dan kan Hij ook de kracht aan de ziel wenden omwille van haar ... wat anders voor Hem niet mogelijk, omdat het van eeuwigheid in strijd is met de wet, aangezien alleen de vrije wil dat kan opeisen, maar die Hij nu ziet als liefdevolle voorbede. Zo geve Hij dan ook Zijn genade aan zulke zielen.

 

UpToDate 2023-2024