Een gezicht van onze tijd

ontvangen door een vriend van Mayerhofer op 1. nov. 1870

[ontnomen uit  ‚de feesttuin‘]

 

Je wilt dat Ik jou het geziene visioen van gisteren nog eens laat zien, zodat het langer op je netvlies blijft staan, en luister dus: gistermiddag heb Ik je de ware morele hoogte laten zien waarnaar de mensen eigenlijk zouden moeten stijgen, en heb Ik je bovendien daarnaast ook de lagere niveautrappen van moraliteit getoond, waarop de mensen nu staan, samen met het grote doel, die Ik met de mensheid verbond en Mijn geduld met juist deze mensheid, hoe lang ze haar wandaden nog uithoud.  [Opmerking: er bestaan nog vele andere wezens op de ontelbare aarden in het universum!!]

 

Ja, het is juist. Ik heb een mooi en verheven doel gesteld voor de hele mensheid, en heb tot nu toe ook alles bijgedragen zodat ze hetzelfde konden bereiken. Zo heb Ik Zelf, als God en Heer van de Oneindigheid grote voorbeelden gegeven in hoeverre een GOD Zichzelf kan verdeemoedigen wanneer Hij daardoor een hoger doel wil en kan bereiken. Daarnaast heeft Hij de mensen als vrije wezens nooit daartoe gedwongen, dit mooie voorbeeld te volgen, tenzij zijn eigen hart hem aanspoorde om datzelfde te willen naleven.

 

Toen ik Mozes eens tegen de mensen liet zeggen in het scheppingsverhaal: 'En God schiep de mens naar Zijn beeld', daarmee bedoelde Ik noch Mozes noch het fysieke evenbeeld, maar Mijn schrijver uit die tijd begreep daaruit de geestelijke mens, die,  in het lichamelijke gekleed, Mijn afbeeld zou moeten zijn. Om dit idee te verwerkelijken, was het van tevoren noodzakelijk dat aan het einde [van het leven] de uiterlijke kant [van de mens] uiteindelijk identiek zou zijn als de innerlijke.

 

Ja, Mijn kinderen, Ik heb mensen geschapen naar Mijn beeld, die de hoogste moraliteit en het hoogst mogelijke zielseuvel zou moeten uitdrukken. De eigenschappen moet daarom ook met mensen gedeeld worden, de Mijnen als kinderen in plaats van aan geadopteerde wezens deel te nemen, zodat ze serieus en als grote geesten dicht bij Mij kunnen vertoeven, wat alleen mogelijk is, wanneer ze Mijn eigenschappen bezitten, voor zover ze in harmonie zijn met hun tijdsniveau. Maar om tot deze eigenschappen te komen, moeten ze ook de geestkracht bezitten, allereerst om ze zelf eigen te maken en, indien bereikt, deze ook vast te houden.

 

Mijn licht als God, bestaande uit de goddelijke eigenschappen, kon alleen dan een licht zijn, als men ook wist dat er schaduw was. Daarom moest Mijn geestelijk, hoogst, moralistisch Lichtwezen doorvat worden, en juist om dat te begrijpen, de drang naar diens verkrijging, de schaduwkant ervan een weg daarheen te banen, maar eerst bestreden worden [door de nacht naar het licht!].

 

Wanneer maakt op jullie een helder vergezicht een grotere indruk, als jullie haar al steeds voor je hebt, of als jullie na lange tijd ronddwalen in een donker bos en tussen smalle rotsachtige kloven plots opmerken, dat jullie dit schaduwrijke gebied ineens achter je laten en in het blikveld van een prachtig landschap komen? - Zonder het donkere bos en de smalle bergkloven zou je het mooie, toelachende gebied niet hoeven te waarderen, behalve dan het bos!

 

Hetzelfde geldt ook voor Mijn grote, veel grotere schepping, gegrondvest op morele kwaliteiten, die niet alleen voor jullie aardebol noch voor jullie korte leven daarop zijn geschapen. De wet van het geestelijk mooie, verhevene en ware kijkt veel verder dan alle hemelen, en nog veel verder dan al het materiële en zijn mogelijke veranderingen.

 

Komen jullie als mens Hem naderbij, dan zou bij jullie het materiële lichaam met al zijn mogelijk mooiste vormen naar de achtergrond komen, maar slechts de geestelijke mens als ware afstammeling en mogelijke gelijkenis van Mijn Ik, dan ook veel hoger lijkt. Hij straalt dan weliswaar door uit de vorm, omdat hij haar voorhoud, wiens gelijkenis hij is. Maar dit doorschijnen is slechts secundair. In die zin zei Mozes, dat het vormbeeld van de eerste mens Mijn gelijkenis uitdrukte, omdat toen de innerlijke [geestelijke] en de uiterlijke mens nog één waren.

 

Maar nadat deze zuiverheid als primitieve gave verloren was gegaan na de val van de eerste mens, daarom kon het nadien niet meer aan de mensen, die daarna geboren werden, worden doorgegeven, maar ze moest veroverd worden, daarom kunnen jullie ook wel bedenken, dat, nadat Ik dus de weg terug… voor Mij Zelf heb uitgestippeld, Ik ook met de mensen geduld moest hebben, ja, veel geduld, totdat ze allemaal leren alle schaduwen te overwinnen en zich Mijn eigenschappen volledig eigen maken.

Daarom, toen Ik je de hele ladder van alle mogelijke morele met trapsgewijs alle gradaties toonde, tot aan het laatste, het graf van een zinnelijk slecht persoon, die het dichtst bij het dier staat, en waarschijnlijk nog zelfs onder deze, hiermee wilde Ik je bewijzen, dat er zoveel miljoenen werelden bestaan, elk verschillend, in hun bewoners ook een zekere graad van Mijn geestelijke eigenschappen tot uitdrukking brengen.

 

Al deze werelden lijken min of meer op gekapte bossen, waar zowaar een geestelijke duisternis heerst. Dit zijn grote niveaus waarop alle geschapen wezens naar Mij omhoog worstelen, bij sommigen makkelijker, weer bij anderen moeilijker, bij de een sneller, bij de ander langzamer, en zo staan ook jullie op een van deze trapladders en zeker niet op de laagste, welke jullie mogen herkennen uit de offers en de genades, die Ik voor jullie heb gebracht, om voor jullie de weg naar Mijn hart te verkorten. 

 

Mijn geduld heeft daarom nog een ​​andere reden dan wat jullie ervan begrijpen; want onjuiste berichten zouden vaker de ronde doen, waarbij de Mijne niet eens in aanspraak wordt genomen. Dit is de reden waarom Ik zo lang toekijk, help en temper, waar dit maar kan, om de weg te vergemakkelijken, dat Ik voor mijn kinderen heb uitgezet. Het is moeizaam en het moet ook zo zijn; want Mijn kinderen moeten met vele andere nastrevende geesten en zielen hen tot voorbeeld dienen. Vandaar ook de vaak herhaalde lichamelijke en mentale ongeriefelijkheden, die Ik naar hen toestuur.

 

Zie hoe zacht ijzer is, hoe het kan gebogen en gesmeed worden, alleen maar om een ​​hard staal te worden, waartoe de grote vuurbeproeving nodig is, want twee elementen moeten in actie komen: vuur en water om ze  op deze wijze te vormen. Zo ook met jullie zielen; ze moeten; ja ze moeten de grootste uitersten kunnen doorstaan, van de hoogste tot de diepste, om zo gestaald elke hardnekkige tegenspoed te kunnen weerstaan ​​en eens zegenrijk en tevreden op het afgelegde looppad te kunnen neerkijken en zich te kunnen verheugen op de kroon van hun zegenrijke overwinning; want alleen het aangevochten en verworven doel bereidt ware plezier!

 

Aangezien Ik deze wetten dus op deze manier heb ingericht, kijk Ik constant naar het drijfveergebeuren van de mensen; Ik geef ze weliswaar op verschillende manieren hints en waarschuwingen, en pas aan het einde, wanneer al deze middelen niet meer langer helpen, neem Ik de tuchtroede in de hand om Mijn kinderen via lijden met een kortere pad sneller naar hun doel te leiden. [de eeuwige liefde van heilige kracht].


Zorg ervoor dat het materiaal waaruit jullie toekomstige kleding moet bestaan, blijvend is, waardig aan die van jullie zelf en de Mijne, zodat jullie op een dag als Mijn kinderen Mijn koninkrijk getooid kunnen binnengaan!'

Daar zullen jullie sommige dingen in een ander licht zien dan van hieruit met jullie beperkte gezichtsveld; daar breidt de geestelijke visie zich uit, en sommige van Mijn wetten staan ​​ver boven verleden en toekomst geschreven; daar begrijpen jullie dan Mijn Ik en jullie nog moeten worden naar [Mijn] evenbeeld; daar zullen jullie eerst dan helemaal  beseffen, wat het  betekent: de mens moet het evenbeeld van God worden, zijn Schepper, zoals Mozes zei en Ik wil, dat het door jullie geestelijk begrepen wordt en ook nagestreefd wordt!

 

Mijn afbeelding! Het Woord [de Bijbel], is alleen al voldoende te begrijpen dat het evenbeeld van God niet gemakkelijk kan worden bereikt, maar dat dit met grote inspanning moet worden nagestreefd. Dus doe je uiterste best dit evenbeeld door jullie geest en eveneens via jullie uiterlijke vorm dit tot uitdrukking te brengen, en maak je veder geen zorgen over alles wat er om jullie heen gebeurt.

Die jullie naar Zijn beeld wil vormen [als Hij eenmaal met dit werk begonnen is], zal Hij dit niet half afmaken en zal jullie alle middelen geven datgene te doen, waardoor jullie worden, waartoe Hij jullie bestemd heeft, namelijk Zijn kinderen worden! Amen

 

UpToDate 2023-2024