De Heer op de wolken

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Ook Johannes de Dopergetuigde over de Heer, dat Zijn geest heel zachtjes, zoals een duif zich op haar nest neervlijt, als een lichtend wolkje uit de hemel zag neerdalen. (GJE 1-24-1) - De wolken zijn al sinds de jaren 1840 door het Woord via Jakob Lorber in de boeken teruggekomen. 2 Kor.3:6-10 deze plek als Evangelie plaatsen alle Bijbelfeesten Jezus op het hoofd en worden daardoor zelf tot droge piekeraars van de Bijbelwoorden, door de dode Bijbelletters zijzelf gericht worden. Wolken = op de = het Woord van de heer dat komen zal Deut.5;18, Matth. 26:63,64, Markus 14:61-62. Door Mozes en Elia wordt het Woord aangeduid door Mozes het historische Woord, door Elia het profetische Word. Het Woord echter werd in letters voorgesteld door de wolken, die de jongelingen overbeschaduwde en in welke zij ingingen, want door de jongelingen werd in het Woord de kerk voorgesteld, die in dezelfde tijd en nadien in de waarheden uit het nut van de letters geweest zijn.

 

Daarom geschiedde het, dat een stem uit de wolken gehoord werd, die sprak: dit is Mijn geliefde Zoon, want hoort, d.w.z. hij is het goddelijk ware of het Woord. Wie niet weer dat door de wolken in de Bijbel de geestelijke zin het Woord in de letters begrepen word, kan het geheim niet weten, dat daarin ligt: dat zij in de voleinding van de tijdsverloop zien zullen de Zoon van de Mensen in wolken van de hemel komen zal met kracht en heerlijkheid zie Matt.24:30, Mark. 13:26 en 14:61,62 en Lukas 21:27 - Zie ook Openb. 1:7 zie, Jezus Christus komt met de wolken en ieder oog zal Hem zien Openb. 14:14: ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zittend iemand gelijkend op de Zoon des Mensen. Dan. 7:13 ziende was ik in de gezichten van de nacht en zie, met de wolken van de hemel was als de Zoon van een mens komend.

 

Dat de Heer in de voleinding van de tijdloop d.w.z. aan het einde van de kerk komen zal in de wolken van de hemel en Zich aan de wereld openbaren; het is echter bekend dat zoals de Bijbel gegeven is, de Heer door dit Zich alleen openbaart; want de Bijbel, die het goddelijke ware is, is de Heer Zelf in de hemel en de kerk. Hieruit wordt nu duidelijk dat door het komen de Heer in de wolken van de hemel met heerlijkheid komen zal, Zijn openbaring in het nut van de letters van de Bijbel uit dit verstaan moet worden het geestelijke ervan; de wolken van de hemel betekenen dat, wat hoort bij de letters en de heerlijkheid datgene wat bij de geestelijke zin hoort zie ook het boekje Swedenborg het witte paard.

 

Dat de wolken het Goddelijk ware betekent, en daarmee het Woord in het nut van de letters zie Jes. 19:1 zie Jehova rijdt op een lichte wolk en komt naar Egypte daarom beven de goden van Egypte voor Hem en het hart der Egyptenaren smelt in zijn midden onder Egypte wordt hier niet Egypte verstaan, maar de natuurlijke mens die zich scheidt van het geestelijke en alsdan verkeert in het boze Jehova rijdt op een wolk betekent, als de Heer het verstand met waarheden verlicht; rijden, als het zich op de Heer betrekt.

 

Met een wolk omgeven en een regenboogkleur over zijn hoofd Openb.10:1 betekent Zijn natuurlijke Goddelijkheid en Zijn geestelijk Goddelijkheid. Door de wolk, waarmee Hij omgeven werd, wordt het Goddelijke aangeduid, daarom het Woord in natuurlijke zin, dat ook door Hem tot Hem horend en Hij dus Zelf is, door de wolk wordt aangeduid. Door de kleurenboog wordt het geestelijke Goddelijke geschetst, waarom Hij boven het natuurlijke staat.

Onder de kleurenboog lezen we ook in Genesis 9:12-17: Mijn boog gaf Ik in de wolk, dat een teken van verbond moet zijn tussen Mij en de Aarde en als ik dit zie in de wolken, wil Ik het eeuwige verbond gedenken. Daaruit wordt niets anders bedoelt dan dat het Goddelijk ware in het natuurlijke bij de mens, die wedergeboren wordt; want de mens wordt als hij wedergeboren wordt, uit een natuurlijke een geestelijk mens; en omdat een verbinding van de Heer met hem is, zo betekent het, dat de kleurenboog in de wolken tot een teken van het verbond zal zijn. Want het verbond betekent de verbinding; dat door de kleurenboog in de wereld geen verbinding van de Heer met de mens bestaat, is duidelijk.

Jehova leidt met wateren het gebalk van zijn makers op en maakt de wolken zich tot een wagen Psalm 104:3. De wateren betekenen het ware, en de makers de leerstellingen en de wagen de leer die alles, omdat het uit de letterlijke zin van het woord is, wolken heet. Hij houdt het water in Zijn wolken samen en de wolken scheuren niet onder hen; en Hij breidt over de stoel Zijn wolken uit Ezechiel 26:8,9 Hij laat schemeren Zijn wolken Ezech.37:15 Hij geeft de kracht die boven de wolken is Psalm 68:35. Het licht van de wolken betekent het goddelijk ware en de kracht betekent de goddelijke macht in hetzelfde.

 

Jesaja 14:14 Jij sprak in je hart (Morgenster) Ik wil de hoogte van de wolken beklimmen en wil mij tegelijkertijd het hoogste maken. Door de Morgenster en Babel wordt bedoelt het goede en ware van het Woord ontwijden, waarom dit onder de wolken wordt aangeduid. Jehova schiep op iedere woning van Zion een wolk bij de dag, want over iedere heerlijkheid is een deken Jesaja 4:5.

 

Onder wolk wordt hier het Woord letterlijk begrepen, welk nut het geestelijke in zich sluit en bedekt en daarom een deken over de heerlijkheid wordt bedoelt. Dat de letterlijke zin van de Bijbel een deken zei, daarmee zijn geestelijk nut niet verwond worde, dat kan men lezen in de 4 hoofdleren van de nieuwe kerk en de leer van de Bijbel, nr. 33 en dat hij een wake zei, nr. 94. Het goddelijke ware wordt als een wolk voorgesteld waarin Jehova op de berg Sinai naar beneden ging en de wet bekend maakte Exodus 19:9 en 34:5 verder dan wordt verklaard onder d wolk, die Petrus, Jakobus en Johannes bedekte. Zie Matth.17:5, Mark.9:7 en Lukas 9:34,35.

www.zelfbeschouwing.info