Einde van ‘oude wereldorde’ in zicht?

 

Het oude wereldtijdperk zal binnen afzienbare tijd (tussen 2024 en 2032) in het geheel verdwijnen en daarover zal een nieuwe periode in de plaats komen. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Wat binnenkort te gebeuren staat, zal de mensheid uit haar materiële roes halen. In de opeenvolgende afgelopen drie jaren (2020-2023) zagen we het feitelijke begin van de verschrikkelijke barensweeën, waarin de wereld zich op dit moment bevindt. Maar weeën blijven geen weeën, want daaruit ontstaan onvermijdelijk weer ‘geboortes’,  waarvan niemand weet of het ‘misgeboortes’ worden. Maar er is er ook veel hoop. Er zullen eerst harde roedeteugels gebruikt moeten worden  die de mens, zonder dat deze dat weet, weer tot slaaf zal maken. Straks zal er geen godsdienst meer getolereerd worden. Dit alles lezen we in de twaalf uren van Jakob Lorber.

 

Sommige lezers van het Jakob-Lorber-Bulletin zien het liefst nog meer opvallende teksten van de Heer verschijnen, wat Hij de komende periode allemaal van plan is, of wat de wereld eigenlijk over zichzelf laat komen. Maar het idee is door ook zelf te studeren, te lezen, te onderzoeken en er ernaar te handelen. Er zijn in de Jakob-Lorber-literatuur voldoende, ja meer dan voldoende antwoorden te vinden, waarop geen enkele antwoord niet beantwoord blijft. Toch blijven er nog vele vragen openstaan, maar deze worden door het leven vanzelf beantwoord. Wij adviseren de twaalf uren van Jezus eens te lezen. De gegevens stammen weliswaar af uit de periode van 1835, maar deze blijven nog steeds actueel.

 

We gaan het niet hebben over elk van de twaalf uren. Het boekje hierover schetst verschrikkelijke dingen. De Heer vertelt in elk uur over de enorme wreedheden die over de gehele wereld gebeuren. Overal is tirannie. De gepredikte God is in werkelijkheid niet de echte God, maar het is de satan. Hoe kinderen en volwassenen nog in die tijd en zelfs in deze tijd geofferd worden, een beeld in Europa, dat we bijna niet meer kunnen voorstellen. Maar het gebeurd. We gaan liever niet in op de vele details. Dat is zeer bedroevend en onthutsend. Het is schrikbarend. Hoe vindingrijk de satan ook mag zijn, in het geheim heeft de Heer Zelf ook een ‘uitvinding’ bedacht, dat de satan van eeuwigheid tot eeuwigheid zal verwonderen. De Heer heeft Zijn fakkel al lang aangestoken om ze allemaal in de toekomst te verbranden door het vuur, zodat hun vreselijkste stank zelfs niet tot de derde hemel komt en de woning van Zijn getrouwen verpest.

 

De Heer waarschuwt ervoor de wereld niet te ergeren, want elk woord wat we tegen de wereldse mensen uitspreken is een opgeblazen schuim, met dodelijke pestilentie. Als we Zijn woord en Zijn raad opvolgen, zal de aarde niet gaan branden door het vuur, wanneer Hij deze met Zijn fakkel zal aansteken. Want dat zal toch wel gebeuren! De levende mensheid zal dit vuur ‘leven’ brengen, maar aan de ‘niet-levende’ zal het de dood brengen.

 

Het hele verhaal van de 12 uren gaat over het ontkennen van God vanuit de wereldse beleving. De hoofdgrond is geen andere als de politiek. Die bekommeren zich in het echt niet om de mensheid, maar de mensen worden in een verkapte vorm als ‘slaafmens’ gebruikt. En we hebben dat zelf echter niet door. De Heer zegt hierover, dat we maar weer eens moesten terugblikken op Zijn David die zelf een koning, een grote volksleraar en een profeet was. Toen zag men dat God uit Zijn bestemming erkend werd, ook een volk is, een volk van gehoorzaamheid en goede wil. Dat was echter 1.000 v. Chr.  Kerkafscheidingen, sektes en weliswaar latere mannen, die zeiden, laten we nu dan de leer van de Heer onderzoeken, maar deze ‘studiekoppen’ namen Zijn wil maar lauw op. De Heer zegt: Wie Mijn rijk niet neemt, zoals Ik het verkondigd heb, die zal het niet krijgen, ook al zou hij bij vele sekten zijn ondergebracht.

 

 

 

Want Ik alleen ben de weg, de Waarheid en het Leven. De Heer moet al die verschrikkelijke dingen van de mensheid aanzien tot in ons tijdperk [tot in het begin van dit derde duizend wereldjaar] Zie, als een zandloper is het en er zijn nog maar weinige zaadkorrels over, want de klok tikt verder.

 

                                      Globalisering Verborgen Peoplemanagement Man Marionet Nieuwe Wereldorde  Stockvectorkunst en meer beelden van Samenzwering - iStock

                       

De afgod Mohammed regeert. Overal is slavernij en tirannie. De gruwel van de slavenhandel. Zo erg deed Paulus het niet met zijn christenvervolgingen. Het mooie land van Jakob was eens gezegend. Maar het is er niet meer. Hoe het er nu uitziet, waarlijk, de hoer van Babel is daar tegenover een reine maagd? Vroeger bewaterde Jozef van Egypte een belangrijk onderdeel van de Nijl, maar welk land bewatert het de Nijl nu?

 

In het land Kanaan woonden nog de afstammelingen uit het Midden-Aziëgebied uit de tijden van Noach. Deze wisten nog iets over die grote God. Maar wil je terug naar Egypte, het land van de zeven plagen. Wil je echter de hoogste graad van materiële verworvenheid beleven, dan zul je daar ook de hoogste graad van de gehele helse verworvenheid letterlijk terugvinden.

 

Gelukkig is er in het midden van Afrika nog een onbekend land, dat hier en daar bezaaid is met grote eenvoudige hutten.

 

landschap op mt. fuji in japan 2258064 stockfoto bij Vecteezy

 

Dat land is ingesloten en door niet beklimbare bergen onmogelijk bereikbaar. Zie, dat is het enige punt op aarde, waar zich nog de onbedorven hoogst goedige mensenklasse bevindt. Al deze mensen zijn allen nog in een innerlijk schouwen en behalve een door Mij eens toegestuurde apostel Thomas, heeft nog geen vreemde voet dit land betreden.

 

En zo is dit vrij klein volkje, dat spaarzaam alleen die hete omgeving bewoond, in Mijn reine leer, dat tot op dit uur nog niet bedorven of vertroebeld is geworden.  Het is tegelijk de enige kleine aanhangpunt die de aarde nog verbind met Mijn hemel. En let nu op wat Ik jullie daarover te zeggen heb: Als er een brutale voet dit heiligdom halfzichtig zal betreden, dan zal Ik Mijn fakkel over de aarde werpen. Want ten oosten en ten westen van dit landje liggen twee landen op de loer vol met hebzucht naar het goud daar. Dit doen ze met allerlei ladders, want ze weten, dat daar in de omgesloten onbereikbare bergen een paradijs ligt, met alles erop en eraan. En ze zullen het kunnen bemachtigen. Weliswaar niet het echte goud wat ze zoeken, maar toch zullen ze goud vinden en dat zal onze aarde erg vervuilen en bedrukken.

 

In het zuiden van Afrika schijnt er nog een stuk land te zijn dat de ‘goede hoop’ heet.  Dat is werkelijk voor de satan een goede hoop. Hij heeft deze goede hoop ‘gekaapt’.  Het bloed van de mensheid wordt gedronken, zelfs van kleurlingen op schepen, vermengd met rum. De gedoden worden in de zee geworpen en de volgende slaafse kleurlingen komen aan hun beurt.

 

Iedereen onderzoekt derhalve bovenal zijn eigen innerlijke wereld. De mens, die tegenwoordig over het algemeen in egoïsme verloren en in genotzucht verdwaald is, omdat hij in een materialistische illusie gevangen zit, kan alleen door een terugkeer naar de goddelijke oer-grondwet van de zuivere liefde teruggewonnen worden voor het ware leven.

 

Door de nood van de tijd wordt de geest gewekt, en deze doet de leegheid van de tijd en haar dwaling voelen - daarna zal het heimwee naar het paradijs van werkelijk innerlijk geluk en vrede ontwaken.

 

De verschrikkelijke verwaarlozing van het beste in de wereld, dat wil zeggen: van de cultuur van het hart! Met deze verwaarlozing - als gevolg van de op deze manier naar voren getreden heerschappij van de materiële wereldgeest, die de heilige Schrift met het karakteristieke woord ‘antichrist’ aanduidt - is het zover gekomen, dat dingen die in wezen goddelijk en eeuwig zijn, geen plaats meer hebben in deze vermaterialiseerde wereld.

De arme ‘beschaafde’ mensheid kent dus geen God en geen idealen meer, gelukkig met een toenemend aantal uitzonderingen. Is het niet buitengewoon treurig! Deze toestand wordt in de Schrift met ‘de laatste tijd’ aangeduid, omdat het eigenlijke menselijke - het goddelijke in de mens - bijna helemaal verdwenen is.

 

De Heer zegt: de wereld heeft het woord in de duiding en Ik heb de duiding in het woord... De beelden in dit boek werden aan Lorber en de mensen in zijn gezelschap getoond in een levend-realistisch visioen, een geestelijk ‘tableau vivant’. De lezer moet zich dan ook voorstellen dat deze tekst beschrijft, wat Lorber als een levend beeld voor ogen stond.

 

                        Papoea-Nieuw-Guinea | Reisinformatie | Landenkompas

 

Nieuw Guinea wordt als een eiland eveneens tot Australië gerekend. Het heeft maar weinig bergen en is, gerekend naar het ontstaan, nog jonger dan Australië; want Australië is pas nauwelijks iets meer dan 3000 jaar oud. Het eiland Guinea is echter bijna 700 jaar jonger dan Australië. Dit land werd echter door enkele Aziatische volkeren veel eerder ontdekt dan Australië. 

 

O, de menselijke geest is een vrije geest; maar wanneer hij eenmaal een bepaalde richting is ingeslagen, wie is dan in staat die te veranderen, zonder de geest te vernietigen? En stel je eens voor hoe het hart van de Vader te moede kan zijn, wanneer Hij als een zorgzaam gezinshoofd werkeloos moet toezien hoe de hagel Zijn vruchten vernielt. Daarom zeg Ik: wee jullie tirannen, jullie zullen het lot delen van jullie broeders, de duivels; maar oneindig maal wee jullie, die de macht in handen hebben om alle volkeren op aarde een waar licht te brengen en het niet doen, maar hen uit laaghartige hebzucht en wereldse begeerte in een nog groter labyrint van duisternis slingeren dan waarin zij tevoren in hun onschuld waren.

 

Ja, Ik zeg nog een keer: oneindig maal wee jullie, wanneer voor jullie de betaaldag zal aanbreken: werkelijk, jullie zullen datgene ontvangen, wat Mijn godheid in Haar allerinnerlijkste diepte van Haar vuur van toorn in staat is uit te vinden en te bedenken! Meer hoef Ik niet te zeggen. Want een mens zijn God te ontnemen is de allergrootste gruwel; meer hoef Ik jullie niet te zeggen.

Het gebruiken van Mijn woord voor de laagste, hebzuchtigste en begerige doeleinden is, net als al het voorgaande, de grootste gruwel; meer hoef Ik jullie absoluut niet te zeggen!

 

                                   Japan | History, Flag, Map, Population, & Facts | Britannica

 

Japan bestaat uit enige eilanden en het is het dichtstbevolkte land op aarde. Het is qua oppervlak bijna net zo groot als Groot Brittannië. De (huidige) Japanners bestaan alleen uit Mongolen, Maleiers en een klein aantal oerbewoners; ze zijn absoluut niet verwant met de Chinezen en overtreffen dezen in alles - zowel in ontwikkeling als in wreedheid. Wat er ook veel toe bijdraagt dat zij in de meest uiteenlopende wetenschappen de Chinezen verre overtreffen, is het feit dat zij in hun taal maar 48 eenvoudige letters hebben, de Chinezen daarentegen ongeveer 50.000. Hun taal is heel soepel en buigzaam, hun religie een geraffineerd heidendom en hun tirannieke staan wetten in zeer hoge mate op niveau.

 

Iets boven de noordwestelijke helft van het Japanse eiland Nippon bevindt zich nog het tamelijk grote eiland Sado, dat een toevluchtsoord is voor de oerbewoners, die hier enige voorrechten genieten. Ook hebben zich op dit eiland enkele Portugezen teruggetrokken; maar die mogen niet meer weggaan en zij moeten alles van Japan en de volle maan aanbidden. De gehele bevolking van Japan bedraagt ongeveer 40 miljoen mensen, en 4/7 deel daarvan is van het vrouwelijk geslacht. Behalve op het gebied van mechanica, wiskunde, zeevaartkunde, geografie en astronomie hebben zij een voorsprong op de volkeren op aarde, en zij zijn in het bezit van grote rijkdommen en geheimen.

 

De bewoners van Sado bezitten af en toe nog het tweede gezicht, en hebben nog kennis uit de oertijden van Meduhed[1]. Hun aantal bedraagt 3 miljoen mensen, zonder de Portugezen, wier aantal slechts enkele duizenden bedraagt.

 

Verder heb Ik jullie nog de uiterst tirannieke, strenge omstandigheden van andere eilandstaten en met name die van Japan laten zien, en ook in het kort nog iets over de noordelijke staat Rusland. Wanneer jullie nog een blik op Japan werpen, kunnen jullie dat op je vingers natellen en met de aller-duidelijkste tekenen de innerlijke benauwdheid van de verloren zoon en ook van de tegenwoordige kerkelijke omstandigheden, wat hun innerlijkheid betreft, meer dan glashelder aantonen. 

 

Lukas 15:11 beschrijft de verloren zoon. Hoewel de zaken er in de wereld weliswaar inderdaad zo voorstaan, heb Ik desondanks deze omstandigheden niet aan jullie verteld om daaruit te tonen hoe het overal op de wereld toegaat, want zulke en nog duizendmaal ergere dingen zullen jullie in de toekomst toch wel maar al te vaak te lezen krijgen. Maar de reden dat Ik jullie deze dingen heb meegedeeld, is alleen maar dat jullie daaruit het grote geheimenis van de verloren zoon enigszins dieper zouden kunnen leren kennen, tot jullie zeer grote voordeel.

 

Nu denken jullie natuurlijk: wat heeft de verloren zoon eigenlijk met al deze wereldse wreedheden te maken? En jullie zijn nieuwsgierig, hoe de verloren zoon zijn weg uit dit hele labyrint van de wereld zal vinden. Maar Ik zeg jullie, het is nog gemakkelijker om in al deze taferelen de verloren zoon te ontdekken en hem te begrijpen, dan dat een kameel door het oog van een naald gaat.

 

Om het geheel te begrijpen is het noodzakelijk, dat jullie in de eerste plaats te weten komen wie eigenlijk deze verloren zoon is. Als Ik jullie de verloren zoon zal tonen, ook al is het alleen maar met zijn naam, werkelijk, dan zouden jullie met een meer dan zevenvoudige blindheid geslagen moeten zijn als jullie niet op hetzelfde ogenblik zouden merken, dat er een grote bedekking van jullie ogen is weggenomen. En bereid je nu voor en hoor de naam! Zie, hij heet ‘Lucifer’! Kijk, deze naam bevat in kort bestek de gehele, voor jullie eeuwig onbevattelijke en eindeloze betekenis van de verloren zoon.

 

Bedenk nu, dat het geheel van de huidige mensheid bijna alleen maar de ledematen van deze ene verloren zoon uitmaakt, en wel met name de mensen die uit Adams niet-gezegende lijn afstammen. Kijk, deze verloren zoon heeft het hele vermogen, dat hem toekwam, meegenomen en verspilt het nu gedurende voor jullie begrippen te wijd uitgestrekte tijdruimten. (materiële werelden in het universum). Uit het verhaal van de verloren zoon weten jullie wat zijn uiteindelijke lot was. Overzie nu eens al deze omstandigheden op de wereld: werkelijk, jullie zullen niets anders zien dan het uiteindelijke lot van de verloren zoon, op zeer grote schaal.

 

Kijk naar de gebrekkige rechtspleging: wat denken jullie dat hiervan de reden zou kunnen zijn? Werkelijk niets anders dan de lichtzinnigheid en de daaruit voortgekomen afstomping van het geweten. Kijk nu weer eens naar de verloren zoon, of dit bij hem soms niet het geval was, toen hij het huis van zijn vader verliet? Bekijk de krankzinnigheden van Azië: wat zijn dat anders dan de natuurlijke gevolgen, die in de loop der tijden langzamerhand tot het huidige toppunt van gruwelijkheid zijn gekomen?

 

                                      Pokukaj.si - Tega nas v šolah NIKOLI ne bodo naučili! Velikost Afrike:  30.37 millionov km2 Velikost Kitajske: 9.6 millionov km2 Velikost ZDA: 9.8  millionov km2 Velikost Evrope: 10.18 millionov km2 - Afrika

 

Ga nu maar weer verder naar Afrika: neem de verloren zoon aan de hand mee, en wanneer jullie daar nu een enigszins gescherpte geestelijke blik op werpen, zullen jullie dan niet met een wonderbaarlijke getrouwheid ontdekken.

Niet alleen in de huidige gesteldheid, maar in alle denkbare situaties van dit land, ja, Ik zeg: niet alleen van Egypte, maar van heel Afrika, en natuurlijk niet alleen in of uit datgene, wat de huidige tijd biedt, maar gedurende alle tijden tot waar de gedachte van een mens ook maar mag reiken en nog verder - dat de verloren zoon zich in dezelfde omstandigheden bevond, toen hij zijn vermogen verspild had en hij tevens op alle mogelijke manieren bedacht hoe hij weer een of ander bezit zou kunnen verwerven, dat zou lijken op zijn vroegere bezit?

Alleen: zie maar eens waar al die vruchteloze barbaarse inspanningen van dit hele werelddeel allen, die daar rijk willen worden, toe brengen!

 

Laten wij nu weer naar onze verloren zoon terugkeren, en laten we even toekijken hoe hij met de zeer grote nood van de dood worstelt. Zie zijn ziel, hoe die op één punt is samengedrongen; en werkelijk, zover moet het ook komen! Maar kijk: nu gebeurt er met de ziel van de verloren zoon datgene, wat Ik jullie verteld heb over de zielen die daardoor het tweede gezicht krijgen.

 

Zie: haar grote nood verspreidt zich nu in snelle trillingen en deze bereiken het grote Vaderhuis, en de trillingen van de van liefde vervulde Vader minnekozen de van angst, ellende en nood vervulde trillingen van de verloren zoon. De ziel van de verloren zoon ervaart zo’n heilig, zacht waaien vanuit het huis van de grote Vader. Bemoedigd door deze heilige trillingen keert zij weer terug in haar half vergane huis, verheft het weer, en wendt zich in de diepste, zichzelf vernietigende deemoed naar het Vaderhuis - naar het Vaderhuis, aangezien jullie weten dat de verloren zoon omgekeerd is. Maar wat gebeurt daar? Kijk: slechts de lompen worden de zoon uitgetrokken en verbrand; de zoon zelf zal, zoals jullie weten, weer opgenomen worden.

 

Kijk, nu ligt het hele geheimenis van het profetische getal van de mens, dat tot op dit moment niet onthuld was, open en bloot vóór jullie. Wanneer jullie nu enigszins de omstandigheden van de tijd nagaan, werkelijk, dan zouden jullie meer dan dood moeten zijn, wanneer jullie nu de heilige genadetrillingen nog niet gewaar zouden worden, die nu in stromen van het heilige Vaderhuis uitgaan!

 

Ook jullie zelf zijn ledematen van de verloren zoon! Spreidt jullie ziel wijd uit en laat de geest in jullie ziel wekken, en wendt je net als de verloren zoon in alle deemoed getroost naar het grote gebied van jullie liefdevolle Vader. Werkelijk, Ik zeg jullie: Hij zal jullie halverwege tegemoet komen!

 

Zie, de tijd van Mijn genade is bijna aangebroken, en daarom heb Ik jullie dit ook gegeven, zodat jullie zullen herkennen dat het de grote tijd is waarover de profeten hebben gezongen - ja, de tijd die met Mijn eigen mond vantevoren verkondigd werd. Volhardt dus nog een korte tijd en verheug je, in groot vertrouwen! Want waarlijk: het grote Vaderhuis is dichter bij jullie gekomen dan jullie vermoeden!

 

Maar hoe jullie de verloren zoon en al deze tijdsomstandigheden in jullie zelf kunnen herkennen, hoe deze verloren zoon in ieder mens weergevonden wordt of liever zichzelf weervindt, hoe de ‘grote mens’ in het klein gewonnen wordt, lieve kinderen - dat zal het laatste uur jullie getrouw meedelen! Amen!

 

Jullie, die de ‘grote mens’ min of meer uit de geschriften van Swedenborg hebben leren kennen, zullen misschien denken dat dit nu de ‘grootste mens’ is. Maar Ik zeg jullie: dat is helemaal mis! Deze mens, die jullie daar zien, is niets meer of minder dan de verloren zoon die zichzelf weer teruggevonden heeft, evenwel niet in zijn alomvattendheid, maar het is die verloren zoon, die zichzelf in ieder individueel wedergeboren mens heeft weergevonden. Of met andere, gemakkelijker te begrijpen woorden: dat is een van de allerminsten in Mijn nieuwe rijk.

In dit beeld is de juiste verhouding weergegeven en het laat jullie de volmaakte maat zien van een mens, die oneindig veel verhevener is dan het hele eindeloos schijnende universum in de gedaante van de verloren zoon, dat Ik jullie hiervoor door opsplitsing heb laten zien!

Wanneer jullie dit beeld nu enigszins in je opnemen, zouden jullie ook een beetje beginnen te begrijpen hoe het gesteld is met de terugkeer van de verloren zoon.

Jullie moeten niet denken dat deze Lucifer, die jullie in het elfde uur hebben leren kennen, als geheel persoon weer terug zal keren.

 

Als zoiets mogelijk geweest zou zijn, echt, dan zou er nooit een materiële schepping hebben plaatsgevonden. Maar deze verlorene wordt weer teruggevonden in ieder individueel mens die volgens Mijn woorden leeft en door het woord en de verlossing wedergeboren wordt, en zo zal hij terugkeren in het grote Vaderhuis! Ik zeg jullie niet voor niets: ‘in het grote Vaderhuis’. Want voor mensen die zo groot zijn geworden moet er ook een heel groot huis gereed zijn, waar zij bij hun Vader weer hun intrek kunnen nemen.

 

Zie: onder deze verloren zoon, die Lucifer heet, wordt dus ieder afzonderlijk mens op zichzelf verstaan; en als een heel volk één is geworden met Mij, wordt dit hele volk eveneens maar één mens met Mij. En alle mensen, die ooit op aarde hebben geleefd en nog zullen leven, zullen ook maar één mens zijn in Mij, wanneer zij één met Mij zijn geworden.

 

Dan zal in ieder van jullie de verloren zoon weer teruggevonden worden en zal zijn toestand worden zoals Ik jullie heb laten zien, aangezien er een ander mens in de plaats is gekomen van de vroegere, die tot één punt is samengevloeid. Dan pas zullen jullie als weergevondenen de grote waarheid, die Ik jullie in deze twaalf uren heb gegeven, in het helderste licht in jullie zelf zien en herkennen. Want zoals eerder gezegd werd, dat alle mensen ook één mens uitmaken, zoals één allen: zoek dan ook al het kwaad in jullie zelf. En als jullie het gevonden hebben en met Mijn krachtige hulp uit jezelf verwijderd hebben, zal Ik als jullie heilige Vader, die jullie al meer dan halverwege tegemoet is gekomen, geheel en al tot jullie komen, jullie vervolgens van je lompen bevrijden en daarna opnemen in het grote Vaderhuis van Mijn eeuwige liefde!

 

Tot slot maak Ik jullie er nog opmerkzaam, dat Ik in deze tijd niet alleen jullie, maar ook al veel andere verloren zonen tegemoet ben gekomen. Maar let vooral op Mijn komst in jullie zelf, en bekommer je minder om de algemene. Wat jullie echter ten aanzien van het algemene ervaren, draag Mij dat biddend in jullie harten op en bekommer je niet om al het andere; want het grote ‘wanneer’, ‘hoe’ en ‘waarom’ wordt goed bewaard in de beste handen. Amen. Dat zeg Ik, jullie grote, heilige, zeer liefdevolle Vader. Amen.