Het grote wereldgebeuren

 

Boven het zeer onrustige wereldgebeuren staat een almachtige God die de gevoelloze heersers nog maar een korte tijd heeft gegeven hun heerschappij bot te vieren op de natuur, dieren en de mensen. We mogen nooit vergeten dat alleen het aan de mens is gegeven om heerschappij te hebben op de aarde naar de wil van God, en niet buiten om Zijn wil te doen, wat hem goeddunkt. Dieren hebben geen heerschappij, ook al bestaat er onder de dieren en planten zeker een bepaalde hiërarchie. Maar aan de mens is een vrije wil geschonken en aan dieren niet. Alle oorlogssituaties, hoe erg deze ook zijn, wordt door God toegelaten tot een bepaald punt, waarop de Heer besluit, dat de menselijke zondemaat vol is geworden en Hij besluit daaraan een halt toe te roepen.

 

Spoedig krijgen we te maken met een wereldwijd eindgericht. Dit werd al ten tijde van Jezus in Palestina aangekondigd en ieder mens, goed of slecht, zal er mee te maken krijgen. We zijn nu belandt in een zeer uitzonderlijk ernstige tijd, waarin het God-Zijn wordt verworpen, en het Anti-God-Zijn wordt bejubeld. De oude wereldstructuur van ruim 6.000 jaar zal ophouden te bestaan en binnen decennia zal er definitief een eind gemaakt worden door de Schepper aan alle onreinheid en slechtheid van de wereld en dit zal voor de overgebleven mensen omgebogen worden – met behoudt van hun vrije wil – tot vruchtbare uitwisselingen in een paradijselijke sfeer. Waarom is dit zo stellig. We weten niet op welke dag, op wel uur of in welk jaar de allergrootste omwenteling van alle tijden komen zal. In de geschriften van Jakob Lorber is voorspeld dat wat Jezus 2.000 jaar geleden tegen Zijn leerlingen zei, dat de ellende op de aarde ongekend groot zal zijn.

 

Wat we nu meemaken, dat destijds al besproken en voorspeld was, kan ieder mens die een klein beetje rekenen kan, op zijn vingers natellen, dat het grootste gericht UITERLIJK en INNERLIJK vóór 2032 zal gaan plaatsvinden. Volgens de evangelist Lucas is Jezus ten tijde van keizer Tiberius en de voogd Pilatus met Zijn missie begonnen op dertigjarige leeftijd. Als we er van uitgaan dat Jezus tussen 9 v. Chr. en 1 v. Chr. geboren is, klinkt het logisch, dat er een speelruimte moet zijn van tien jaar. Het besprokene met Zijn discipelen moet dus hebben plaatsgevonden tussen 22-32 n. Chr. en volgens Jezus zouden er nog geen 2.000 jaar voorbijgaan, en de grootste omwenteling van alle tijden met een speciaal gericht zal plaatsvinden op de gehele bewoonbare aarde van omstreeks acht miljard inwoners.

 

Daarom zal de aarde binnenkort een ander aangezicht krijgen. Ook de mensen die daarna nog zullen leven, zullen met hun innerlijk gelovig gemoed zich weer volledig kunnen ontplooien op aarde. Hun gezichten zullen weer stralen als de ´zon´ en van zulke aangezichten, daarover zal de aarde zich over verheugen. In de heilige Bijbel staan vele waarschuwingen beschreven, maar ook profeterende mensen hebben daarover regelmatig geschreven of dit mondeling doorverteld. Niemand zal daarom dan ook kunnen zeggen, ´had ik dat maar geweten!´ Een gewaarschuwd mens telt voor twee, luidt het bekende spreekwoord. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn goede en slechte daden en hij zal vroeg of laat te maken krijgen met zijn eigen ´afrekening´. Hij zal het goede oogsten van zijn goede daden en het slechte oogsten van zijn slechte daden. Boekhoudkundig gezien zal hij te maken krijgen met zwarte of rode cijfers. Gelukkig zal de Heer het slechte ´beslechten´, want alleen Hij weet, hoe Hij de dingen via de vrije wil van de mens ten goede zal kunnen ombuigen, mits de mens er ook aan zal meewerken. De ziel zal zeker oogsten wat hij heeft gezaaid en wat hij niet heeft gezaaid, dat zal hij ook niet kunnen oogsten.

 

Het komende gericht bestaat volgens Jakob Lorber eerst niet meer uit LIEFDE en BARMHARTIGHEID bestaan, want zei Jezus: ´Ik heb jullie echter al meermalen verteld en laten zien, hoe het op deze aarde wordt. Wacht daarom geduldig op de zekere verlossing, die beslist zal komen, en wens niet te snel een voortijdig wereldgericht! Want wanneer dat komen zal, zal het nog te vroeg zijn voor jullie zelf, en nog meer voor hen die gericht worden; want in het gericht zijn liefde en medelijden ver te zoeken, en iedere ziel zal dan aan haar eigen kracht overgelaten worden om met bitterheid te ervaren hoe totaal nutteloos de ijdele, tijdelijke hulp van wereldse mensen was.´ (GJE6-174:14)

 

Het gericht zal ook extreem streng en rechtvaardig zijn volgens de Bijbelse profeten. Niet alleen zullen de fundamenten van de aarde gaan schudden, maar het zal ook zo plaatsvinden in het gemoed van elk mens. We zullen volgens de wil van de Heer in deze naderende spoedende eindtijd – ja, zelfs in ieder afzonderlijk mens, beproefd worden. Dit kan een vreselijke gebeurtenis zijn, een ontegenzeggelijke natuurramp, dat Lorber in details beschreven heeft via de Heer.

 

´Maar wanneer de ziel van een mens zich eenmaal behoorlijk in de donkerste nacht van haar zelfgeschapen wereldse waan bevindt, kan ook geen van de engelen van de hemel haar een andere richting geven zonder haar innerlijke vrije wil aan te tasten, en niemand kan dan zeggen: 'Zie, dat was dus de bestemming van deze mens!' Ja, het was ongetwijfeld wel een bestemming, maar die ging niet van God uit, maar van de mens zelf.

 

Van God uit werd het slechts toegelaten, en wel als gevolg van de volkomen vrije wil van de mens. En wat Ik nu zei over één mens, dat geldt ook voor een heel volk: Het is en blijft zelf de schepper van zijn tijdelijke en eeuwig lot.

 

Het zou dus een groot misverstand zijn om aan te nemen dat God al van eeuwigheid voorbestemd zou hebben dat dit alles, wat Ik jullie nu door de verschijnselen getoond en mondeling voorspeld heb, zo zou moeten gebeuren. O nee, dat is geenszins het geval! Maar toch zal alles zo gebeuren, omdat de mensen het zo willen, omdat het allergrootste en invloedrijkste deel van hen zich heel welbehaaglijk en met enorme hardnekkigheid vrijwillig in de totale nacht van de hel bevindt, en nu zelfs na Mijn geweldig machtige oproep deze nacht van de dood niet wil verlaten.

 

Want meer dan wat Ikzelf nu doe, gedaan heb en nog zal doen, kan onmogelijk gedaan worden zonder de volkomen vrijheid van de mense­lijke wil aan te tasten en wiens ogen dan niet opengaan en wie zich daar dan nog niet naar richt, diens blindheid en onverzettelijke verstoktheid van hart zijn dan door geen enkel middel meer te genezen is, waarvan iedereen kan zeggen dat het een waar en goed en zacht middel is. In zo'n geval moet dan het gericht komen en als laatste middel werken. Maar opdat het gericht los kan breken, moet eerst de maat van het kwaad waardoor het veroorzaakt wordt, vol zijn, wat bij dit volk binnenkort -zoals ik gezegd heb -het geval zal zijn. Denk er dus nu niet al te angstig over na, want niet Ik, maar de mensen die niet te bekeren zijn, willen het zo!'

 

Toen zei Nikodemus: 'Maar Heer en Meester, dan ziet het er voor de mensheid toch wel ontzettend slecht uit! Als God Zelf zulke mensen nooit helpen kan, zelfs niet tegen hun domme wil en eigenzinnigheid in, wie zal hen dan nog wel kunnen helpen?'

 

Ik zei: 'Ja, vriend, jij begrijpt heel veel aardse dingen niet, die je toch ziet en kent, - hoe wil je dan zuiver geestelijke dingen begrijpen, die je niet ziet of voelt? Ik heb toch gezegd dat God de mens met betrekking tot zijn innerlijke, geestelijke ontwikkeling niet met Zijn almacht leidend en sturend mag beďnvloeden, vanwege Zijn eeuwige ordening. Want als God dat zou doen, dan zou de mens een dode machine worden en nooit tot een volkomen vrij, zelfstandig leven kunnen komen.´ (GJE7-52:2-7)

 

Hier staat dus letterlijk: ´En de tijd van het einde stelt zulke gebeurtenissen vast die de menselijke wil niet kan tegenhouden!´

 

We horen en zien zelfs ongewone gebeurtenissen en verschijnselen zoals zware aardbevingen, ernstige overstromingen, dat veel materieel bezit en mensen het leven kost en bedreigt. Zolang de mens nog hunkert naar materieel bezit, geld, luxe, enz. en zich gevangen laat nemen in de sterke greep van Satan en hierbij Zijn Schepper en Heer vergeet, dan moet de mens zich toch niet verwonderen, dat hij eens ontdaan zal worden van al zijn aardse goederen. Dat kan een zeer pijnlijke ingreep zijn maar toch een zeer grote zegen voor diens ziel. De Heer die neemt, kan ook weer geven. Als de mens bij dit laatste maar zijn hoofd opheft naar zijn Vader en smeekt om te helpen. Jezus zegt hier:

 

´Jullie hebben nooit iets over analogieën gehoord en daarom kennen jullie ook van de Schrift alleen maar de grove, natuurlijk concrete bete­kenis; maar de beelden van de profeten bevatten steeds een drievoudige betekenis: ten eerste de natuurlijke geestelijke, ten tweede de puur geeste­lijke en ten derde de zuiver hemelse uit het hart van God.´ (GJE5-272:8)

 

Als een mens belaagd wordt door satanische duivels, (dat zijn veelal mensen met psychopathische trekjes, die geen gevoel kennen) dan zal de hemel voor hen openstaan, wanneer zij zich tot God wenden. (Red.: onlangs in een ernstig belaagde situatie vroeg ik de Heer om een mooie geestelijke droom te mogen ontvangen en die kreeg ik kort erna. Ik bevond mij in een wonderbaarlijke sfeer die mij hemels voorkwam, een prachtig bergachtig gebied met mooie stromende beekjes, overgoten met zalig licht. Het stromende water leek wel vloeibaar goud te zijn. Een niet te beschrijven sfeer en ik hoorde mijzelf God loven!)

 

Als christenen vervolgd worden vanwege hun geloof, ja zelfs tot sterven toe, legden zij in vroegere tijden hun leven zingend mee in de Romeinse arena´s. Ze wisten dat zij spoedig bij hun Verlosser zouden zijn. Slechte mensen kunnen wel het lichaam van iemand doden, maar nooit de ziel. Stefanus getuigde tijdens zijn ondergane steniging van een geopende hemel, die hij zag. (Hand.7.59)

                                   https://lh4.ggpht.com/VFVkQtnbwfZuj9W_oZv3gNvthEFY93gQbn-8wB0r8i9BdPah09w7LXydC1cxIExa4RjDfmNCZCnImhHhFVUaChhHUTI=s500-c

                                                                       De steniging van Stefanus

 

Alle vijanden van het licht zullen op korte termijn gebonden worden, en deze raken voor eeuwig, voor eindeloos lange tijden, hun vrijheden kwijt.

 

De Heer zei: ´De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen, terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij geloofd, zullen willen wijsmaken. Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze aarde.´ (GJE6-150:16,17)

 

In de profetie worden hier opvallende hoekstenen geplaatst. Wat de Heer openbaar, dat er straks speciale tekenen aan de hemel zullen verschijnen, die zullen echter door wereldse mensen afgedaan worden als zeldzame natuurverschijnselen. Dan zal er een grootste openbaring plaatsvinden, voorafgegaan door een zeer streng gericht, gevolgd door een schifting van de mensheid (door vuur en zijn projectielen).

 

In een paar zinnen lezen we hier de grootste gebeurtenissen van de grootste ´eindtijd´. Dat is niet niks. De machten van de hemel zullen volgens Luc.21:25-28 geschud worden: ´En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.´

 

We zullen te maken krijgen met buitengewone kosmische tekenen als aanwijzing. Vooral religieuze ingestelde mensen zullen deze signalen begrijpen. In de natuur zal er grote veranderingen plaatsvinden. We zien al duizenden dode vissen op de stranden van de zee aanspoelen. Wat er nu gebeurt en wat er nog zal komen, kan alleen begrepen worden, als we zulke gebeurtenissen zien plaatsvinden tussen het licht en de duisternis.

 

De voormalige lichtengel en grote geest, is nu in het onderste deel van de aarde gebannen. Hij weet dat zijn dagen zijn geteld en nog een korte tijd heeft. Daarom probeert hij de aarde te vergiftigen en te vernietigen, zodat de mensen sterven of ernstige ziektes krijgen. Ruim 6.000 jaar geleden was hij ook de veroorzaker van de vernietiging van de planeet Mallona, die eigenlijk bedoeld was voor de huidige mensheid. Haar brokstukken zwerven nog steeds rond de aarde tussen Jupiter en Mars.

 

Satan weet ons te misleiden volgens het Bijbelse boek Openbaring 13. De Heer zal gelukkig op tijd ingrijpen, maar toch eerst een dergelijke activiteit toestaan tot de rijpheid van een bepaalde tijd. Jesaja is de profeet van de toekomst. En hij profeteerde in Jes.24:18-20: ´Want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen beven. De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden. De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.´

 

Deze profetie baseert zich over de toekomstige aarde die als een dronken wezen waggelt. (poolverschuiving!). We krijgen te maken met een instabiele fase in haar baan. Maar dan zal alles uit haar voegen komen met de vreselijkste gevolgen op aarde. Dan zal het grootste deel van de mensen dat niet overleven. Ook niet de verborgen dorpjes en stadjes, die heimelijk diep onder de aarde zijn gebouwd voor een horde elite en hun soldaatslaven, die bang zijn voor een atomaire oorlog, die volgens Jakob Lorber niet op grote schaal zal komen. Zulke verscholen dorpjes en stadjes zullen echter niet bestand zijn tegen de zware aardbevingen en haar elitaire inwoners zullen met de grond gelijk gemaakt en levend begraven worden.

 

Volgens het Bijbelboek Openbaringen zullen alle bergen en eilanden van hun plaats verwijderd worden. De groten en rijken der aarde zullen zich dan verbergen onder de aarde. Maar dat zal hen niet helpen, want alle leegten, holtes en dalen zullen opgevuld worden. Zij zullen levend begraven zijn. Openb.6:12-16.

 

En Open.8:10. beschrijft een ster die op de aarde geslingerd zal worden. Zou dit bij Lorber ´de vijand uit de lucht´ betekenen? Alle telefonie en internetverbinding zullen er niet meer zijn. De overgebleven mensen op aarde zullen de sterksten zijn van geest en lichaam. Zij zullen mogen bijdragen aan een nieuwe aarde. Ook de profeet Joel beschrijft het einde van het grote gericht. Het zal ongetwijfeld een tijdje donker worden op de aarde, dat ook vergeleken kan worden met de donkere gesteldheid van de mensen, die geen geestelijk licht bezitten.

 

                                                             encrypted-tbn1.gstatic.com

 

Jezus zei lang geleden tegen de leerlingen in Palestina: ´En als het aantal zuivere en goede mensen zoals in de tijden van Noach sterk zal afnemen, dan zal de aarde nogmaals geteisterd worden door een algemeen gericht, waarbij noch de mensen, noch de dieren, noch de planten gespaard worden. Dan zullen de mensen niets meer hebben aan hun vuur­ en dood spuwende wapens, niets aan hun vestingen en hun IJzeren wegen, waarop ze met de snelheid van een afgeschoten pijl zullen voortsnellen; want uit de lucht zal een vijand komen en allen vernietigen die steeds kwaad hebben gedaan. Dat zal werkelijk een tijd zijn van ware zuivering, zoals destijds in de tempel.´

 

´Wat Ik onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en duivenhandelaren heb gedaan, dat zal Ik dan op grote schaal doen op de gehele aarde. Ik zal alle handelshuizen en geldwisselplaatsen vernietigen door de vijand, die Ik vanuit het verre luchtruim naar de aarde zal zenden als een bliksemschicht met veel geraas en gekraak. Waarlijk, daartegen zullen alle legers van de aarde tevergeefs vechten; maar Mijn weinige vrienden zal de grote, onoverwinnelijke vijand geen leed aandoen, hij zal ze sparen voor een geheel nieuwe kweekplaats, waaruit nieuwe en betere mensen zullen voortkomen!´ (GJE5-108:2-3)

            https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/images/2021/02/25/ANP-61106424.jpg?itok=RT-19_GM&width=2048&height=1152&impolicy=semi_dynamic

 

Wat Hij 2.000 jaar geleden deed in de tempel zal Hij nu doen met de gehele aarde, die compleet ontaard in haar gedaante voor haar grote Schepper staat. De Heer zal alle geldwisselaars verwijderen, ook de beurzen, de geldmarkten en de consumentenhandelaren.

 

De ster die de aarde zal raken zal met veel stofdeeltjes de aarde verduisteren. Waarschijnlijk zal de Heer ingrijpen als de mens wil grijpen naar de kernraketten. God heeft de mens geschapen voor deze aarde om tot het kindschap te komen, samen met hun hemelse Vader te creëren paradijselijke werelden. Satan wil dat al te graag belemmeren, maar hij vergeet dat de mens juist de kroon is van Gods schepping.

 

We herinneren aan het ´Lied van de Lindeboom´, die onze wereldsituatie kernachtig beschrijft. Kajin blijft nog steeds een toeschouwer van dit vreselijk wereldgebeuren. Er wordt gezegd dat in de vredestijd er een totaal andere temperatuur zal heersen in West-Europa. Door de wenteling van de aarde zal haar centrale poolas waarschijnlijk 1500 kilometer opschuiven naar de Evenaar, dus veel zuidelijker. Er zullen kleine gemeenschappen ontstaan en samenleven (wat nu al aan het opkomen is, maar nog zonder een beleving van de goddelijke geest!), een tijd van voorspoed. De duisternis zal het licht moeten dienen.

 

In de kosmos is er iets zich aan het voorbereiden, dat elk individueel wezen zal moeten voorvoelen en dat zal beďnvloeden. Er zal bij gelovige mensen een lichtje gaan branden, dat de veranderingen in de kosmos niet alleen te wijten valt aan het verziekte milieu, maar nog veel meer aan de verziekte denkwijze van hooggeplaatste mensen, die het roer in handen hebben, maar hierbij vergeten, dat God de feitelijke kapitein is. Het einde van de menselijke goddeloze welvaart is in zicht en het komt met grote snelheden ons tegemoet. Het zal zijn zoals het was in de dagen voor de zondvloed van Noach, ja zelfs nog erger.

 

Er zal spoedig binnen afzienbare tijd (nog eerder dan wij kunnen vermoeden) een einde zal komen uit deze materialistische inslag van vele ongelovigen (heidenen!). Als deze zich niet willen omkeren naar hun Schepper, dan komen zij in het hiernamaals in die sferen terecht, waar ze geleidelijk gecorrigeerd worden en in de meest hardnekkigste gevallen moeten zij zich overgeven aan het opnieuw gebonden worden in de vaste materie, die zij zo liefhadden, en als gevangenen ongekende tijden moeten dienen, waarvoor de materie noodzakelijk was.

 

Satan kan zich op de meest sluwe wijze deels belichamen in wereldse ingestelde mensen, die hij macht influistert en dat zal veel invloed hebben op de wereld. Hij zal alle grootheden van de aarde manipuleren en de wereld grote welvaart beloven onder het mom van een reset. De mensheid wordt voorgehouden dat het straks veel beter zal worden met de individuele welvaart. Het communisme zal over de gehele aarde oplaaien.

 

In de Huishouding van God beschrijft de Heer dergelijke situaties ten tijde van Adam en Lamech (voor de zondvloed - maboel), maar nu is de wereld daarin niet alleen verzeild geraakt, maar dit gaat tegelijk op met een geestelijke zondvloed. De broer van Noach heeft een naam die op de Hebreeuwse naam van zondvloed lijkt: MAHAL

 

(Openb.18:7-11 schrijft: ´Daarom zullen haar plagen op een dag komen, [namelijk] dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt´.

 

De meeste mensen zullen worden vervolgd vanwege hun geloof. ´Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die [het] leest, die merke daar op!) (Matth.24:15)

 

De Bijbel zegt duidelijk dat wij ons niet moeten laten misleiden, want Hij zal niet zomaar komen, eerst dan als de afvalligheid haar hoogtepunt heeft bereikt, zal Hij ons een helpende hand aanreiken. Ook in situaties waarin het verdienmodel (de oorlogen) en de ´verleidelijke inentingen´ (verdienmodel) ons doen geloven in een schijngezondheid. Het tegendeel blijkt bewaarheid te zijn. Dwangmaatregelen ontketenen de grootste protesten in de gehele wereld. De machthebbers proberen de mensheid op grote schaal te verminderen.

 

Helderzienden spreken over burgerachtige oorlogssituaties in Europa en het Midden-Oosten. De mensheid staat onder curatele en deze censuur wordt steeds sterker. De grootmachten bundelen zich samen. In het geheim worden jonge mannen In China en Rusland (honderd duizenden!) fanatiek opgeleid en er worden talloze wapens gefabriceerd. Let goed op wat de Heer hierover zegt: ´Zie, al Mijn schepselen hangen aan Mijn macht, maar Mijn kinderen hangen aan Mijn liefde!´

 

In de Nieuwe Openbaringen zegt de Heer wat de wereld ons nu te wachten staat. We staan er middenin. We hoeven slechts te letten op de tekenen van de tijd. Wie dat niet kan inzien, is diep verwikkeld in zijn stoffelijke wereld en hij staat nog veraf van Zijn Schepper. Mattheus 24 lijkt speciaal een profetie te zijn voor het jaar 2024?

 

Er is niet echt CO2-probleem. Dit houdt men de mensheid valselijk voor. De aarde zal onvruchtbaarder worden door een verkeerd milieubeleid en de mislukte oogsten heeft de mens aan zichzelf te verwijten. Mathael deed in het bijzijn van Jezus een toekomstige voorspelling over deze tijd. Hij zei tegen de vicekeizer Cyrenius: ´Maar al snel na die tijd zal het er voor het leven van de mensen heel slecht uit gaan zien. De aarde zal onvruchtbaarder worden, grote duurte, oorlog en hongersnood zal ontstaan en het licht van het geloof in de eeuwige waarheid zal op vele plaatsen verflauwen en het vuur van de liefde zal uitdoven en bekoelen en dan zal het laatste vuurgericht over de aarde komen!´ (GJE3-33:4) Dit werd hem door de Heer ingegeven.

 

Jezus zei tegen een waard, een herbergier: ´Ik zeg je: Zolang niet de ware zuivere liefde en de aan haar overeen­komstige deemoed de volkeren zal ordenen en leiden, zo lang ook zal het over het algemeen duister zijn op de aarde. Dat er altijd enkelen zullen zijn die in het licht zullen staan, is zeker en gewis, maar daarvan zullen er altijd maar weinig zijn. Want zolang er werelds grote, en onmatig trotse en eerzuchtige heersers in de wereld zullen zijn, zo lang ook zal in alle lagen der mensheid het zaad van de hoogmoed en van de medeheerszucht doorwoekeren, en nacht, duisternis, zelfzucht, nijd, woeker, vervolging en verraad, als zijnde de ware elementen van de hel, zullen van de aardbodem niet wijken tot aan de tijd van het grote gericht waarin Ik de aarde opnieuw door vuur zal reinigen. Na die tijd zal er geen koning meer over een volk der aarde heersen, maar alleen het licht van God. Lichamelijk zullen jullie die tijd niet beleven, maar wel helder en overduidelijk geestelijk in Mijn rijk. '         

 

Toen zei de waard: 'Heer, wanneer, in jaren gerekend, zal die gelukkige tijd komen?' Ik zei: 'Dat weet alleen de Vader, en na Hem weet het alleen degene aan wie de Vader het zal willen openbaren. Mij heeft Mijn Vader het tot nu toe nog niet geopenbaard, behalve dat dit zal geschieden. Maar jullie kunnen allen als volledig waar aannemen dat er bijna iedere tweeduizend jaar op aarde een grote verandering plaatsvindt. En zo zal het ook, vanaf heden gerekend, geschieden!’ (GJE6-76:8-10)

 

Maar er zal daarna ook een gelukkige tijd komen. De aarde zal echter vooraf tot in het allerkleinste deel gereinigd moeten worden- dat zal een immense operatie zijn. De Heer zegt: ´Ik zal alles van de aardbodem wegrukken.´ De gelijkenis van het onkruid van de akker leent zich hiervoor als een prachtig voorbeeld. (Matth.13:37-43)

 

In deze tijd kunnen we grote tekenen verwachten op aarde, op de zee en in de lucht volgens de N.O. ´Dan zullen er ook grote tekenen op aarde, op zee en aan de hemel plaatsvinden, en Ik zal knechten opwekken die vanuit Mijn woord het komende gericht op velerlei wijze zullen voorspellen. Maar de hoogmoed van de mensen zal er niet naar luisteren, en zo hij er al naar luistert, zal hij hun woorden toch niet geloven, maar hen uitlachen alsof het dwazen zijn. Maar juist dat zal met de grootste zekerheid aangeven dat het grote gericht, dat alle boosdoeners door het vuur zal verteren, onherroepelijk in aantocht is.´ (GJE6-174:2)

 

´Wacht daarom geduldig op de zekere verlossing, die beslist zal komen, en wens niet te snel een voortijdig wereldgericht! Want wanneer dat komen zal, zal het nog te vroeg zijn voor jullie zelf, en nog meer voor hen die gericht worden; want in het gericht zijn liefde en medelijden ver te zoeken, en iedere ziel zal dan aan haar eigen kracht overgelaten worden om met bitterheid te ervaren hoe totaal nutteloos de ijdele, tijdelijke hulp van wereldse mensen was.´ (GJE6-174:14)

 

Er zullen dienaren opgewekt worden die vanuit het Woord zullen profeteren. Zelfs het Kindje Jezus (de belichaamde Godheid) zei, dat er een machtig vuur van boven over de BEENDEREN van de goddeloze zal komen en ze zullen vernietigd worden. Let op: hier zegt Jezus: BEENDEREN. De kwaadwilligen der aarde worden gezien als dierlijke monsters in de gestalte van geraamtes. Zij die zichzelf doden en ook anderen meeslepen in die helse duisternis.

 

´Maar als eenmaal teveel mensen de volle maat van hun kwaad hebben bereikt, zal vanwege de nog weinige goeden en uitverkorenen de tijd van hun ongestrafte kwade handelen door Mij verkort worden, en dan zal hun eigen gericht en hun dood hen verslinden voor de ogen van de weinige rechtvaar­digen, zoals dat ten tijde van Noach en van Abraham en Lot en ook ten tijde van Jozua gedeeltelijk het geval was, en van nu af aan ook nog herhaalde malen het geval zal zijn.´ [GEJ.09_030,05]

 

´Het begin zullen de Joden weldra meemaken, evenals later andere rijken met hun vorsten en volkeren; over niet helemaal 2.000 jaar zal er echter nog­maals een heel groot en algemeen gericht komen, tot heil van de goeden en tot verderf van de wereldse groten en de volkomen liefdeloze mensen. Hoe dat gericht eruit zal zien en wat het zal inhouden, dat heb Ik al Mijn leerlingen, die hier bij Mij aanwezig zijn, al verscheidene keren onthuld, en na Mij zullen zij het aan de volkeren van de aarde verkondigen. Heil degene die het ter harte zal nemen en zijn leven daarnaar zal inrichten, om niet door het gericht gegrepen te worden!´ (GJE9-30:6-7)

 

De aarde zal NIET vernietigd worden, maar alleen haar basisstructuren zal een vernieuwde vorm krijgen. ´Het menselijk geslacht op aarde is niet uit zichzelf zoals het is, maar het komt voort uit de aarde en heeft in alles haar natuur en eigenschappen! Dientengevolge zou met de volledige verdelging van alle nu op aarde levende mensen de eenmaal ingewortelde wanorde niet in het minst verholpen zijn! Want dan zouden we toch weer andere mensen uit de materie der aarde moeten laten ontstaan, die na korte tijd toch weer zouden lijken op de tegenwoordige, evenals de vruchten van een boom van een voorbij jaar lijken op de vruchten, die diezelfde boom het volgende jaar of nog later zal dragen. Men zou bijgevolg ook de hele aarde moeten laten verdwijnen en op haar plaats een andere zetten, wat echter een nog grotere inbreuk op Mijn orde zou zijn.´ (RB.01_083,03)

 

´Men kan van een boom, wanneer hij slechte vruchten draagt, wel de schors en sommige takken en twijgen afhalen, waarna hij dan weer echt goede vruchten zal dragen, maar het merg en de wortels mogen niet worden vernield. Want als men dat deed, zou de hele boom spoedig verdorren en nooit meer goede noch slechte vruchten opbren­gen. De aarde is nu juist de levenskern voor de hele levensboom en is als een hoofdwortel voor de hele schepping! Zouden we haar vernielen, dan zouden we daardoor niet alleen de aarde, maar de hele zichtbare schep­ping aan haar uiteindelijke ontbinding prijsgeven, wat nog enige decil­joenen aardjaren te vroeg zou zijn.´ (Hel en Hemel-183:4)

 

De oude aarde zal weliswaar een schijnbaar onherstelbare schade oplopen, maar de Heer zal de aarde weer in haar oorspronkelijke staat herstellen, en waarschijnlijk nog mooier,  zoals Hij dat deed ten tijde van Adam. (Huish.v.God, deel 1, hfdst.9)

 

De aarde zal kantelen door een vallende ster, bergen zullen in elkaar storten en de dalen opvullen. Johannes op Patmos zag 2.000 jaar geleden in een visioen datgene, wat zich nu voordoet. ´En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. 8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als [tanden] van mensen. (Openb.9:7.9)

 

Het Bijbelboek Openbaringen lijkt te verwijzen naar de eerste 3 ˝ jaar van de losgelaten Satan (met name hfdst.13) op de gehele mensheid. Eerst echter, als de Derde Wereldoorlog voorbij zal zijn, zal de grootste beproeving nog over de mensheid komen.

 

Jezus zei: ´Dan zullen er hier en daar tussen de volkeren grote oorlogen voorko­men, en het ene volk zal optrekken tegen het andere; ook zal er grote schaarste optreden en zullen er allerlei epidemische ziekten uitbreken, zoals die bij de mensen tot dan toe nog nooit voorkwamen. Ook zullen er grote aardbevingen aan vooraf gaan, om te maken dat de mensen elkaar daardoor tot boete en liefdadigheid zullen aansporen. Gezegend degenen die zich daardoor zullen laten leiden! Maar heel velen zullen zich daar niets van aantrekken en alles toeschrij­ven aan de blinde krachten van de natuur, en de profeten zullen bedriegers genoemd worden, en velen zal men ter wille van Mijn naam in kerkers gooien en hen onder bedreiging met zware straffen verbieden in Mijn naam te spreken en een komend gericht aan te kondigen. Wie niet zal doen wat de grote hoer van Babel wil, zal het heel moeilijk krijgen.´ (GJE6-174:5,6)

 

Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. (Matth.24:21-22)

 

In de Noordzee ligt veel nucleair afval op de zeebodem. Diepzeeduikers hebben dat vastgesteld. Alarmerend! Het is een kwestie van tijd en de geschiedenis kent hun grootste zelfgemaakte natuurramp. We spreken nog niet van de Russische ontmantelde kernreactoren die steeds een paar meter onder de grond begraven liggen. Of over de laboratoria waar zeer gevaarlijke biowapens liggen opgestapeld en die in een mum van tijd het menselijk leven geruisloos kan vernietigen, als er dan een kernbom opgegooid wordt. Het zijn meer dan tikkende tijdbommen.

 

De Heer zal dan straks ook ´lijfelijk´ op deze aarde komen en met ons zijn en hier en daar bekleedt met een elastisch etherisch lichaam. De NO beschrijft de beloning aan de ´epicuristen´. Niemand zal straks kunnen zeggen: dit is mijn eigendom, want alles zal dan van iedereen zijn zoals in een gemeenschap. Een kadaster zal niet meer nodig zijn.

 

De Heer zal nog, hoe sneller het gericht op ons afkomt, steeds meer ´boden´ opwekken om ons te richten op Hem als onze Schepper en het aflaten aan alle wereldse geneugten.

 

Robert Blum beschrijft heel duidelijk dat Jezus in Zijn allerheiligste persoon op aarde zal komen, maar eerst dan, als de aarde gereinigd is. Een zekere Rudolf aan gene zijde vertelde aan Paulus aan gene zijde, wat hij had gezien in het geestelijke Rijk:

 

´Ik zag laatst een grote beroering in de lucht en er kwam een vurige ruiter naar me toe die zei: 'Jullie huis zal verwoest worden achtergelaten en er zal geen steen op de andere blijven staan! De aarde zal door vuur en bloed worden gereinigd! Een luid weeklagen zal klinken uit de mond der groten; vuur en pest zal de armen bij miljoenen wegrukken, en het einde van de wereld zal komen!' Dat waren de schrikaanjagende woorden van de vurige ruiter. Toen hij uitgesproken was, werden wij door een grote vrees bevangen, zodat we heel angstig begonnen te schreeuwen´.

 

´Daarop zei de vurige ruiter tegen ons: 'Maar God de Heer zal eerst nog allen oproepen, ook de meest verworpenen. De Heer zal Zelf in het geestenrijk komen en zal zich kenbaar maken aan allen, die door hun nacht gevangen worden gehouden. Zij die zich tot Hem zullen wenden, zal Hij ook behouden. Maar Zijn knechten Petrus, Paulus en Johannes zullen Hem voorgaan en zullen de gevangenen het licht verkondigen dat uit de naam van de almachtige God komt. Zij die deze naam in hun hart zullen opnemen, zullen zelf een nieuwe naam krijgen en de Heer zal hun halfvergane vestingen en hun vervallen burchten weer oprichten´.

 

´Zo zal de Heer ook op aarde komen, weliswaar eerst alleen door het woord uit harten en monden van wijzen die Hij opgewekt heeft en waarvan Hij er nog verscheidene zal opwekken. Maar dan, als de aarde zal zijn gereinigd, zal Hij ook in Zijn allerheiligste persoon komen tot al diegenen die Hem liefhebben en in hun hart rein en barmhartig zijn!' Daarop verliet de vurige ruiter ons en reed als een bliksemschicht weg, waarna we hem niet meer zagen´. (Hemel en Hel, deel 2.207:2-4)

 

Ook elders lezen we: ´Omdat de aldus gelouterde mensen in Mijn licht zullen staan en voor altijd de geboden van de liefde van binnenuit en waarachtig in acht zullen nemen, zal het aardse grondbezit ook zo verdeeld zijn onder de mensen, dat iedereen zoveel zal hebben dat hij met de juiste vlijt nooit nood zal hoeven te lijden. De voorgangers van de gemeenten en ook de koningen zullen geheel en al Mijn wil en licht volgen en ervoor zorgen dat er in een land nooit enig gebrek bij een volk zal ontstaan. En Ikzelf zal nu eens hier en dan weer daar de mensen bezoeken en hen sterken en oprichten, daar waar de mensen een zeer sterk verlangen naar Mij en de meeste liefde voor Mij zullen hebben´. (GJE8-186:8)

 

Jezus zei tegen o.a. Nicodemus: ´En zo zal het dan ook in die tijden geschieden. Alles wat hoog zal zijn zal verlaagd worden. De toppen der bergen zullen tot een vlak en vruchtbaar land moeten worden. Dan zal men niet vragen: 'Wie is koning over dit land?' maar 'Wie is de eerste en grootste weldoener van dit gelukkige volk? Laten we naar hem toegaan, opdat ook wij zijn wijsheid volgens Gods orde leren kennen! Wanneer deze gelukkige tijd zal komen, zullen wolven, beren, lammeren en hazen vreedzaam met elkaar uit een bron drinken´. (GJE7-184:9,10)

 

We krijgen dan ook een paradijselijke toestand op aarde, zoals beschreven in Open.21. Onze zonden zal Hij niet meer gedenken. ´Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken´. (Jer.31:34)

 

Ook zullen de mensen in contact zijn met de geestelijke wereld. ´In die tijd zullen de mensen dikwijls omgang hebben met de reine geesten uit Mijn hemel, die hun leraren zullen zijn en hen zullen onder­ wijzen in alle geheimen van het eeuwige leven in God, zoals dat in het derde verschijnsel aan jullie werd getoond doordat er mensen door de twaalf poorten in­ en uit gingen. De twaalf poorten betekenden nu echter niet meer dat de nieuwe stad gebouwd was uit de twaalf stammen van Israël, maar uit de twaalf voornaamste grondbeginselen van Mijn leer, welke zijn vervat in de tien geboden van Mozes en in Mijn twee nieuwe geboden van de liefde; want dat zijn de poorten waardoor de mensen voortaan zullen binnengaan in de nieuwe stad van God, die vollicht en leven is´. (GJE7-54: 7,8)

 

Er zullen 100.000 x zoveel mensen zijn op aarde, als ten tijde van Jezus. Dat is extreem veel. Maar het kan. De ´wereldorde´ eist momenteel een reset van de mensheid, en er zal ook een reset komen, maar een geestelijke RESET. De schapen zullen van de bokken gescheiden worden.

 

Zacharias, het op een na laatste boek in het Oude Testament, doet een toekomstige uitspraak, welke op onze tijd van toepassing is: ´En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, [en] den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven*. En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God´. (Zach.13:8,9)

·         Deze uitspraak doet denken aan de uitspraak van Johannes in Openbaringen dat tweederde van de wereld zal vergaan, en de ´overigen´, dus 1/3 door de Heer zal geleidt (gezuiverd) worden!

 

De huidige politici lijken letterlijk bezeten te zijn door een geest van oorlogszucht en geld. Macht, hoogmoed en arrogantie voeren de boventoon en op deze wijze besturen zij het volk. Er wordt niet geluisterd naar de burgers, die er onder gebukt gaan.

 

Maar er zullen betere tijden komen. Geen tijden van overmaat aan voedsel, luxe en techniek, maar er zal ruim voldoende zijn in EENVOUD. Er zullen weer kleine winkeltjes ontstaan en we zullen alleen maar het meest noodzakelijke kunnen kopen of zelf voorziend worden. De economie hoeft niet meer te groeien, want dat is slecht voor de mensheid maar behoort constant te blijven, zodat er constant evenwicht blijft.

 

Juist in tijden van tegenspraak zal ieder voor zichzelf die eigenschap tegenkomen, hoe zijn ware menselijkheid is. De ziener Irlmaier zei dat er vóór de derde wereldoorlog nog een wereldwijde aardbeving zou zijn.

 

Up-To-Date 2024-2025