Wegvoeringen

                               [Vervolg]


Tekstvak: Opmerking red.: ‘het zou hier kunnen gaan om een wegvoering op Aarde van de ene naar de andere plek vanwege een op komst zijnde grote reiniging op Aarde. G.

Een van de laatste woorden in de Bijbel is een toezegging van onze Heer: Ja, ik kom spoedig! [Openb. 22:20]. Maar vooraf zal een grote tegenspoed komen over de gehele Aarde, zoals zij sinds het begin van de wereld tot nu toe nog niet is geweest en ook nooit meer zal zijn…[Jeremia 30:6,7]. [Opmerking: vanaf 2015 begon de grote wereldvolksverhuizing!]

Volgens Daniel 9:27 zal deze nood eerst zeven jaar duren, waarbij de tweede 3 ½ jaar van die zeven jaar bijzonder onaangenaam zullen zijn. En… we staan m.i. aan het begin van deze verschrikkelijke tijd. Jezus zal ons het teken geven van Zijn kruis. En juist in  Openbaring 22 [22 = betekent namelijk het kruisteken! met het 22e vers, dat als het ware ‚ontbreekt‘ - het niet bestaande 22e vers]. Hoezo juist hier geen afsluiting met het 22e vers  in Openbaringen 22? Dat zullen we nooit weten! Het ‘ontbrekende vers’, dat natuurlijk niet ontbreekt! Dit zou misschien een verborgen versleutelde aanwijzing kunnen zijn van een eventuele terugkeer van de Heer. We weten het niet. Het zijn maar gedachten. Maar we moeten immers in ieder geval steeds ‚wakker’ blijven!


‚De terugkomst van Jezus‘ zou mogelijk eerder kunnen plaatsvinden – geheel plots – dan de mensheid doet ‘vermoeden’! Het te verwachten jaar zou misschien wel bijv. 2022 kunnen  zijn, op de DERDE DAG! [d.w.z.: op de drempel van het 3e millennium, van de 3e  duizend  jaar n. Chr.] Want bij de Heer duurt 1000 jaar slechts één dag. Een kleine berekening  [slechts als een speculatieve gedachte te betrachten!!!] maakt, dat  2015+7=2022 en 2015+  3 ½ = 2018-2019 – en vanaf deze tijd zou het een tijd kunnen zijn van een der grootste bedrukkingen aller tijden [volgens Daniel. [In 2015 kwam er een grote wereldevacuatie op gang!] We weten niet precies, of deze tijd, waarover Daniel spreekt, hier van toepassing is! Het lijkt er wel op!


Kort voordat de Heer terugkomt, komt er een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West. Daarna zal er een lauwe houding ontstaan onder christenen, zonder weerga. Een afval van het ware, levende christelijke geloof. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen. Er komt een moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid vóór het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden. Dit zal ook gebeuren in christelijke kringen. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen  nog nooit eerder meegemaakt hebben. De televisie zal vol zijn van geweld. Geweld zal steeds meer worden gezien als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien. Er zullen ook bedscènes te zien zijn. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm.

Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen, dat mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol.

Tekstvak: Commentaar: de vertaling uit het Noors is jammer genoeg niet helemaal correct overgenomen

‘Dan, ineens,’ besloot de oude vrouw haar relaas, terwijl de tranen over haar wangen stroomden, ‘breekt de Derde Wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Het wordt een korte oorlog, waarin ook atoomwapens zullen worden gebruikt. Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heer kennen, zijn veilig.’ Tot zover haar visioen!

Vast staat, dat voor het komen van Jezus er nog een verschrikkelijke tijd zal komen – en het maakt niet zoveel uit, hoe we het ook berekenen, niemand weet toch deze ‘dag’. Maar het  zal echter niet meer zo lang duren, wanneer Jezus komen zal. Daarvoor spreken vele tekenen boekdelen volgens Matth. 24.

Wat we wel weten is, dat  een ieder voor zich ‚waakzaam‘ moet blijven voor zijn ziel en  steeds in verbinding blijft met zijn geest, dat betekent tot God de Vader, onze Heer, Die in ons ‚wonen wil‘, als wij dit toelaten. We moeten Hem het kruis achter-na-dragen, zegt Jezus tegen Jozef en Jonatha in Ostracine [Egypte] – [Jeugd Jezus] – en op diverse plaatsen in de Bijbel.

Het Hebreeuwse woord voor kruis is Tseleb met de waarde 122. Elk hebr. letterteken heeft volgens de volgorde een getal. Daarmee is niets speciaals aan, want ook de Romeinen hadden het steeds toegepast, wat we bijvoorbeeld nog zien op oude huizen, wiens jaargetal in Romeinse getallen worden aangegeven, zoals X = 10, V = 5, L = 30, M = 100. Terwijl het laatste letterteken van het Hebreeuwse alfabet afsluit met een 22. letterteken, want deze letter T betekent kruis [Taw].

Ongeveer 2000 jaar geleden heeft Jezus het kruis op zich genomen voor de gehele mensheid – maar niet voor die mensen om er weer op los te leven, zonder zich te houden aan enig gebod of verbod! Jezus spoort ons dus aan Zijn kruis ook te dragen, zowel voor jezelf en je naaste.

In de tijd der ‚verdrukking‘ zal de Heer de gelovigen in de hemel ‘wegvoeren’ [Joh.14:1] – [Opm. kan ook door de lucht betekenen!] De antichrist zal zich openbaren  volgens Openb. 3:10, dan wordt duidelijk, dat niet een ieder ‚het uur der verzoeking’ zal beleven. Henoch werd voor de zondvloed weggevoerd en slechts weinigen [8 personen] werden al die tijd behouden.

In Openbaring 3:10 wordt ons toegezegd, dat wij verschoond blijven voor dit uur, maar dat dit alles zeer zeker over de aardebol zal komen. Dit kon misschien in relatie gebracht worden met ‚de wegvoering‘. ‚Kom hier omhoog!‘‘ beschrijft Openbaring 4:1. Een paar hoofdstukken verder schrijft Johannes op Patmos over de ‚martelaars‘, die naar wraak roepen en uitspraken gebruiken, die wij uit de Psalmen kennen (een vorm van godsdienst uit het Morgenland!) – Openb. 6:9-11


Matth.24:21 - Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

Er zullen twee profeten van God worden aangesteld, maar die zullen vele plagen over de Aarde brengen. [Openb. 11:1-13]. Het dier, de komende Romeinse heerser [de Paus!] moet niet aangebeden worden. Openb. 13:8. In 12:5 wordt daar nadrukkelijk de wegvoering geaccentueerd. Zie verder 1 Thess.4:15-17 en 1 Kor.15:52 en zoals Matth. 24:40-42.

De wederkomst van Jezus zal zijn als een bliksem, die vanuit het oosten lichtend wegschiet naar het westen. [26,27]. Met het geschal van de bazuin zullen scharen van stralende engelen de Aardglobes omgeven en ze zullen hun uitgekozenen verzamelen door de vier winden. Dan zullen de gelovigen in de lucht weggevoerd worden!‘[40]

Jeremia 4:23, 25:33 en Openb. 20 is als bron na te lezen! Er zal spoedig een tijd komen met een schijnvrede. En wanneer men zegt: vrede en zekerheid… dan slaat het plotseling toe. [1 Thess. 5:2].

Deze wegvoering was ook bekend bij de leerlingen van Jezus, toen zij door Hem werden weggestuurd om Zijn leer onder de mensen te oefenen. Zo wordt het verhaal  van  de luchtreis van Judas beschreven in het Grote Johannes Evangelie 1-164:9-10 en 2-96:6.

Opmerking: We weten niet precies, of die wegvoering in de komende benauwde tijd binnenkort al plaats zal vinden of aan het einde van het duizendjarige rijk, dan wel eerst na ongekende tijden, wanneer de Aarde uit haar materie zich oplost. Volgens Olav Rodge zal dit spoedig gebeuren [de kleine wegvoeringen]; dit aan de hand van een aantal  belangrijke Bijbelteksten; het loont zich de moeite deze Bijbelteksten erbij te betrekken en te onderzoeken, wat in verbinding staat met de op komstzijnde wegvoeringen. Hij zal terugkomen aan het begin van de derde grote werelddag. [direct na de eerste twee duizend jaren!]

Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met Heer samenzijn. 1 Thess.4:17

2 Kon.2:11 - En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elía met een onweder ten hemel. Gen.1:24 - Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer, want God nam hem weg.

Hebr.11:5 - Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde.

Openb.11:12 - En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Openb.3:11 - Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.

2 Petr.3:7 - Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen.


2 Petr.3:10 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.

Hij zal terugkomen op het begin van de 3e grote werelddag – (direct na de eerste twee duizend  jaren!] Openbaringen 22 heeft 21 verzen – het is misschien een plausibele gedachte om daaraan te denken, dat de Heer ZICHTBAAR voor aller ogen Zich openbaren zal. Misschien wel in 2022; dat Hij ZELF als het WOORD ZICH levend aan diegenen vertoont, die Hem tegemoetkomen als de Bruid naar de Bruidegom. Het 22e vers bestaat dus niet in Openbaringen 22! Zou nogmaals daarin een verborgen sleutel kunnen liggen? De ‘eindtijd’ luidt een nieuwe andere tijd in: een tijd, die weer in verbinding zal staan met onze Schepper, zowel innerlijk als ook uiterlijk!

2 Petr.3:8 - Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heer is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.

Psalm 90:4 - Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.

Joh.14:3 – En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en  u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en  zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.

Jeremia 30:7 - O wee; want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

Zefanja 1:15 - Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;

Daniël 12:1 - EN te dien tijde zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat; als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op dienzelven tijd toe; en te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

Openb.3:10 - Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.

Wilfried Schlätz schrijft hierover: Omdat volgens de Jakob Lorber-teksten ongeveer 40% van de mensheid de Aarde overleven zal en dat door de liefdevolste en allerwijste Jezus-JEHOVA-ZEBAOTH Hij alle onrijpe zielen in het hiernamaals verder laat rijpen in de voor hen geschikte passende sferen [scholen] en de onrijpen niet met geweld doet oplossen, dan is een materiële ontrukking van de Aarde nu toch wel geheel en al overbodig! (WS)

In het uiterste noodgeval is hoogstens een verplaatsing mogelijk naar een ander veilige plek op Aarde, omdat de natuurgeesten een groot stuk gebied op Aarde in brand zullen steken! (WS)

Slechts bij het definitieve einde van de totale Aarde als wereldlichaam (duurte: miljoenen jaren)   zal   bij   het   allerlaatste   vuurgericht   op   deze   Aarde   het   nog   tot   zielsmatige ‚verplaatsingen‘ komen, dat wil zeggen, dat de reine mensen en de goeden overgebracht zullen worden- net als bij Henoch en Elia - door een plotselinge verheerlijking van hun lichamen naar hun geestelijke hemelwoningen in het hiernamaals:


Tot die tijd, waarin de gehele Aarde zal opgelost worden door het vuur. Want zoals ten tijde van Noach zullen ze vrijen en zich laten doen vrijen en zij zullen zich in het geheel niet interesseren om de stem van Mijn profeten aan te horen; deze dan zal Ik echter direct in één ogenblik van deze Aarde wegnemen en deze en gene met al hun lievelingen prijsgeven aan al het vernietigende vuur, tot wiens ontstaan door toenmalige onboetvaardige wereldmensen zij zelf het allermeeste er aan zullen bijdragen. En zie, dat zal een laatste gericht over deze Aarde zijn’.

 


 UpToDate 2024-2025