Wegen van de Heer ondoorgrondelijk

 

Nr.

Thema

1

[Bisschop Martinus-01_073,04] Ik zeg je dat de wegen van de Heer heel merkwaardig zijn; het aantal wegen is oneindig. En iedere weg die de Heer met een mens inslaat, is een nieuwe, en zelfs voor de diepzinnigste cherubijn een ondoorgrondelijk wonder en dus heilig in elke nog zo vreemd aandoende verschijningsvorm.

2

[GEJ.10_188,06] Maar Ik zal Mijn leer toch wel helemaal zuiver weten te bewaren tot aan het einde der tijden. Wee echter mettertijd alle antichristenen! Ze zullen hun kwade praktijken niet veel langer bedrijven dan de Joden sinds de tijd van Mozes [ca. 1500 jaar na Adam] tot aan Mij toe met Mij hebben gedaan, en Ik zal hen bezoeken met een wereldgericht dat nog erger zal zijn dan dat ten tijde van Noach, Sodom en Gomorra, en nog veel andere steden en volkeren meer tot in deze tijd.

3

[GEJ.10_115,10] In die tijd zal Ik een grote schifting over de hele aardbodem laten gaan, en alleen de goeden en reinen zullen behouden worden.

4

[GEJ.03_011,05] Maar als de ziel zichzelf eenmaal niet meer kent en tenslotte geheel vergeet wat en hoe zij is, dan houdt alles op!

 

Voor God blijft er dan niets over dan de aardbodem opnieuw bloot te stellen aan de oude mensen verdelgingshandeling, nu eens in sterkere, dan weer in minder sterke mate, afhankelijk van de stand van zaken bij de mensen of ze nog iets of helemaal niets meer van hun geest en hun ziel afweten.


 

 

5

[GEJ.11_039,04] … Weten jullie niet dat er een grens is, waar de mens niet overheen mag gaan, als hij niet geheel en al aan de geestelijke dood ten prooi wil vallen, en dat, als die grens bereikt is, Gods barmhartigheid de lichamen moet vernietigen, opdat de zielen door het misbruik van de lichamen niet geheel en al in het verderf gestort worden?! Maar jullie zijn allemaal dicht bij die grens gekomen!

6

[HiG.01_40.09.27,23 – S.137] Zie, er hangt niets zomaar, wat jullie ook maar steeds willen bekijken, ja zelfs de beweging van een zonstofje hangt niet af van een zogenaamd blind toeval – maar dit alles is door Mij al van eewigheid af op het allernauwkeurigste berekend en afgemeten. En was het een mens of zelfs een engelgeest mogelijk wat dat betreft daarin een wijziging te maken, en werkte Mijn eeuwige zorg maar een moment niet mee, dan zouden jullie meemaken, welke verwoestingen uit de wanordelijke wending van slechts een zonstofje daaruit zou ontwikkelen.

7

[HiG.03_64.04.07,11 – S.378] Nu jullie dit weten, dan zullen jullie wel inzien, dat dat zekere aardbeven en de duisternis bij Mijn kruisigingsdood, de geopende graven in het dal van Josafat, Mijn hemelvaart zich afgespeeld heeft op twee tegenovergestelde bergen, zoals ook de zekere uitzending van de Heilige Geest, dat was – tot aan het allergrootste deel van de toenmalige fantasie van Mijn uiteenlopende toehoorders en vereerders zo en moest zelfs ook zo zijn, doordat de betrouwbaarste van alle Evangelisten [Johannes] die toch bij elke belangrijkste gelegenheid aanwezig moest zijn, van dit allemaal geen  vermelding doet, vooral geen vermelding doet [noch over de Hemelvaart noch overPpinksteren]; ook Lukas maakte zelf niet bekend, of hij bij de uitstorting nu zelf persoonlijk aanwezig was of niet.

8

7.GEJ 18: De zeven oergeesten van God: liefde, wijsheid, wilsmacht, ordening, ernst, geduld en barmhartigheid.

9

11.GEJ 76,1-5 verklaring van het lichaam van Jezus op de paasochtend tot Zijn zielenkleed.

10

[GEJ.09_094,11] Ik zei: 'De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke plaats Mijn [persoonlijk-zichtbare] wederkomst [in een materieel hulplichaam] het nuttigst zal zijn voor de hele Aarde! In die tijd zullen de mensen echter van het ene einde der aarde naar het andere met elkaar in verbinding kunnen treden, en wel zo snel als een bliksem uit een wolk schiet" … Dan zal ook het bericht van Mijn persoonlijke wederkomst gemakkelijk binnen zeer korte tijd over de hele aarde verspreid kunnen worden, en dus ook naar Azië.

11

[HiG.03_49.04.06,09 – S.473,9] Alvorens Ik echter kan terugkomen als de Heer en Schepper van al het leven, dan moet de aardebodem van al het onkruid helemaal zuiver gereinigd worden;

12

[HiG.03_49.04.06,104 – S.491,99] Maar dat zeg ik jullie nu ook, dat er voor  Mijn aankomst op deze Aarde nog zeer veel onkruid en dor gras en heel wat ondeugdelijk en onvruchtbaar kreupelhout met de grootste gerechtsscherpte verdelgd zal worden; want waar er twee zijn, daarvan zal er een aangenomen worden en de andere zal afgescheiden worden – dus een enorme schifting tot over de helft!

13

3.HiG S.146 – 152 van 27.3.1842: Stopzetting van alle tegenspraak in de Paasberichten der vier Evangelien.


14

[HiG.03_42.03.28,23 – S.152,23] Ik zeg jullie ook, tot nu toe hebben jullie het Woord alleen maar gelezen, en al jullie daden was een gedreven daad door de zekere goddelijke magische kracht van het Woord. Wordt echter in de toekomst geen gedrevene meer, maar vrijwillige daders van Mijn Woord en jullie zullen je onmiddellijk aan geen enkele tegenspraak meer stoten!

15

[HGt.01_011,11] En de engel trad aan de linker kant van Adam, en Eva met de vrucht op de rechter arm, plaatste zich aan de rechter kant van Adam, zodat haar hart onbelast bleef van elke last en zij mocht voortaan de mens op alle wegen toegewijd blijven.

[HGt.01_011,12] En zo wandelden zij voorbeeldig over de  gehele Aarde, om alle gebieden te onderzoeken en woningen te benoemen voor hun vroegere nageslacht en voor dezen brood te zaaien door de macht en kracht, die hen was verleend door de liefde en door de grote genade der erbarming. [HGt.01_011,13] Want de Aarde en alles, wat op haar was, was onderdanig aan de wil van Adam, en de zee en al het water gehoorzaamde hem getrouw, zelfs de zachtste wenken van Adam en aan hem waren ook onderdanig de oppervlakte der Aarde tot aan de diepste grond; deze boden hem vol eerbied de  voeten  van  Zijn  Heer                                            om  naar  believen  met  vaste  tred  daarop  te wandelen  [ADAM en    EVA konden erg snel zich op het zeewater bewegen zoals de Nubiers onder Oubratouvishar] en hem waren onderdaning alle winden, en alle dieren van de wateren en zij gehoorzaamden aan zijn stem, ook die van het vaste land en van de lucht.

16

[GEJ.04_210,09] Meteen riep de aanvoerder ongeveer zestig van zijn pikzwarte metgezellen en vroeg Mij of dat er genoeg waren. Ik bevestigde dat en de  zestig, zowel mannen als vrouwen, gingen naar de zee en liepen daarover net zo verder als eerst op het droge. Tenslotte maakten zij enige glijbewegingen en schoten met zo'n snelheid her en der over het tamelijk rustige oppervlak, dat geen zwaluw in zijn snelste duikvlucht hen ingehaald zou hebben. Binnen enkele ogenblikken waren zij reeds zo ver van ons verwijderd, dat wij ze niet meer konden zien, en een paar ogenblikken later kwamen zij weer orkaanachtig tot heel dicht bij de oever gestoven. [GEJ.04_210,10] Cyrenius' haren rezen gewoonweg te berge toen de zestig, alsof ze vlogen, op de oever toeschoten; zij kwamen echter toch maar tot vijftig pas van de oever en bleven daar plotseling staan. Alleen de aanvoerder ging over land heel rustig ademhalend naar Mij toe en vroeg Mij, of zij nog een paar voorstellingen op het water ten beste moesten geven.

17

GEJ.10_193,10] ….ontdekte de jullie bekende twaalf sterrenbeelden en gaf daar namen aan overeenkomstig in Egypte van maand tot maand optredende, geheel natuurlijke verschijnselen waaronder ook vier menselijke namen voorkwamen: de waterman, de tweelingen, de boogschutter en de maagd -en noemde die sterrenbeelden samen de 'dierenriem'.

18

3.GEJ 102 – 105: Verklaring van de namen der 12 dierenriemtekens

 

UpToDate 2024-2025