Is Jezus bij Zijn wederkomst zichtbaar voor alle mensen op Aarde?

 

                             door Gerd Kujoth Dld

 

Jezus verschijnt niet zichtbaar aan de wolken van hemel voor alle mensen in de wereld, maar voorlopig komt Hij alleen hier en daar voor degenen die het volledige, levende vertrouwen in Zijn terugkeer hebben en die het meest van Hem zullen houden. (9.GEJ 94.6)

 

Weliswaar staat er in de Openbaring van Johannes: "Zie, Hij komt met de wolken, en alle ogen en degenen die Hem hebben gestoken, zullen Hem zien" (Openb. 1,7), maar dit moet figuurlijk worden begrepen. Het feit dat deze woorden niet letterlijk kunnen worden begrepen, kan worden afgeleid uit het feit, dat degenen, die Hem hebben neergestoken, allang niet meer in leven zijn en Hem daarom niet kunnen zien bij Zijn terugkeer.

 

"Hij komt met de wolken" betekent, dat Jezus Zichzelf opnieuw zal openbaren in het Woord en de geestelijke betekenis van de oude Woorden van God zal ontsluiten. "Alle ogen zullen Hem zien en degenen die Hem hebben neergestoken," betekent, dat alle ogen de Nieuwe Openbaringen kunnen lezen, zowel zij, die de nieuwe goddelijke Openbaringen begrijpen, als diegenen, die dat niet in zich hebben. (EOJ pagina 10)

 

"Zoals Ik destijds in Bethlehem werd geboren", zegt Jezus, "werd Ik slechts door enkelen herkend, ... dus Mijn tweede komst zal nu ook onopvallend zijn." (DGA JL pagina 95)

 

“En zoals in die tijden, zo zal het opnieuw gebeuren, slechts een klein groepje van mijn echte leerlingen zal Mij in het begin deelachtig worden, om Mij als terugkerende Jezus, maar ook als God, Heer en Schepper van het Oneindige te kunnen verdragen; aan hen zal Ik verschijnen. ”(FB GM pagina 176)

 

Opdat we de terugkeer van Jezus niet mogen mislopen, moeten we ons niet zo veel zorgen maken over de algemene terugkeer, maar vooral over Zijn aankomst in ons hart door de liefde voor Hem en onze naaste (1.Hi.pagina 319,16) want Zijn aankomst in ons is de voorwaarde, zodat wij ogen hebben, om Hem te kunnen zien.

 

‘’Toen Ik onder de Joden verscheen", zegt Jezus, "kwam Ik als Zaaier, als Redder en als Herder, en zocht Ik naar de verloren schapen; maar nu Mijn leer bekend is, en waar het niet langer geheim is om te weten welke weg naar Mij leidt, kom Ik terug om te oogsten, nu wil Ik gezonde zielen en trouwe, gehoorzame schapen vinden. ”(DGA GM pagina 103)

 

Als Jezus voor alle mensen zichtbaar op de Aarde zou komen, dan zou niemand geloven, dat Hij terug gekomen zou zijn, want iedereen kon Hem zien. Maar omdat Jezus de vraag stelde: "Maar wanneer de Mensenzoon komt, denkt u dat Hij dan ook geloof op Aarde zal vinden?" (Lucas 18: 8), alleen zij die het grootste verlangen naar Zijn terugkeer hebben, die zullen Hem zien.

 

[1] (De Heer): 'Maar wat Mijn vraag betreft over de staat van het geloof bij de mensen in de nog verre toekomst als de Zoon des mensen weer op Aarde zal komen, op de manier die Ik jullie al vaker heb verteld, zeg Ik jullie dat Hij over het algemeen nog minder levend geloof zal aantreffen dan nu. Want in die tijd zullen de mensen in veel wetenschappen en allerlei verworvenheden het heel ver brengen, grotendeels door hun onvermoeibare onderzoeken en berekenen onder de twijgen en wijd uitgestrekte takken van de boom der kennis, en ze zullen met de krachten in de natuur van de Aarde, die nu nog helemaal voor de mensen verborgen zijn, wonderbaarlijke dingen tot stand brengen en zullen zeggen: 'Kijk, dat is God - er is geen andere!'  Het geloof van die mensen zal derhalve zo goed als geheel verdwenen zijn. Bij die mensen zal Ik bij Mijn wederkomst dus geen geloof meer vinden!’ (9.GEJ 89,1-6)

 

EOJ betekent de afkorting voor "de onthulde Openbaring van Johannes" van Swedenborg.

DGA JL betekent "Het grote Advent", een niet meer beschikbaar boek van de Lorber-uitgeverij. JL betekent bekendmakingen van Johanne Ladner.s

FB GM betekent "De goede boodschap", een meer beschikbaar boek van de Lorber- uitgeverij. GM betekent bekendmakingen van Gottfried Mayerhofer.

DGA GM betekent ook hier: ‘Het grote Advent" en GM betekent wederom bekendmakingen van Gottfried Mayerhofer.

 

UpToDate 2023-2024