De

Wederkomst

van

Jezus

 

 

en

het

grootste

gericht

 

 

 

door Wilfried Schlδtz [Dld]

 

1. Jesus durch Jakob Lorber(JL):

[GEJ.06_150,17] Maar daarna zal de grootste Openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze Aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde.

 

2.   Commentaar:

 

2.1.     De allergrootste Openbaring en de toenmalige neerdaling van Jezus op deze Aarde bestaat uit:

 

2.1.1.     De terugkomst van Jezus in de "wolken van de hemel": dat is Zijn geestelijke wederkomst, dat hoofdzakelijk bestaat uit Zijn Werken, die hij Jakob Lorber woord voor woord gedicteerd heeft:

 

2.1.1  .–1.Jezus via JL:

[GEJ.09_094,03] Eerst zal Ik onzichtbaar komen in de wolken des hemels, wat zoveel wil zeggen als: eerst zal ik beginnen de mensen te benaderen door waarachtige zieners, wijzen en nieuw opgewekte profeten, en in die tijd zullen ook vrouwen profeteren en jongemannen heldere dromen hebben, waardoor ze de mensen Mijn komst zullen verkondigen, en velen zullen daarnaar luisteren en hun leven beteren; maar de wereld zal hen voor waanzinnige fantasten uitmaken en hen niet geloven, zoals dat ook bij de profeten het geval was.

 

[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.


[GEJ.09_094,05] Met die manier van verspreiden zal Mijn leer, die weer nieuw en  rein vanuit de hemelen wordt gegeven, veel sneller en doeltreffender bij alle mensen op de hele Aarde gebracht kunnen worden dan zoals nu door boodschappers in Mijn naam van mond tot mond.

 

2.1.2.        De persoonlijk-zichtbare terugkomst van Jezus in een telkens opnieuw geschapen aards hulplichaam zal zijn, zoals destijds in de drie lesjaren van Jezus ook de aartsengel Rafael iedere keer is verschenen:

 

2.1.2  .–1. Jezus via JL:

[GEJ.09_094,06] Als Mijn leer op die manier onder de mensen gebracht zal zijn die van goede wil zijn en een levend geloof zullen hebben, en minstens een derde deel van de mensen die vernomen zullen hebben, zal Ik ook hier en daar persoonlijk en lichamelijk zichtbaar (In het verheerlijkte geestelijk lichaam; zie vers 2) tot diegenen komen die Mij het meest liefhebben en het grootste verlangen naar Mijn wederkomst en ook het volle en levende geloof daarvoor zullen hebben.

 

2.1.2.–2. Jezus via JL:

[GEJ.09_094,09] Maar in dit land, waar Ik nu al als een misdadiger van het ene dorp naar het andere door de Joden van de tempel achtervolgd word en dat in die tijd door duistere heidenen vertrapt wordt, zal Ik persoonlijk niet weer het eerst optreden, onderrichten en de zwakken troosten, maar in de landen van een ander werelddeel, die nu door heidenen bewoond worden, zal Ik een nieuw rijk stichten - een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdurend levend geloof; vrees voor de dood van het lichaam zal niet meer bestaan onder de mensen die in Mijn  licht wandelen en steeds in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan. - Hier heb je nu een echt antwoord op je vraag.'

 

[GEJ.09_094,10] [10] De Schriftgeleerde zei: 'Zal Aziλ, de oude wieg van de mensen en van vele zegeningen van God, dus niet meer het geluk hebben om U bij Uw wederkomst op deze Aarde te zien of te horen? Dat is werkelijk geen blijde tijding voor dit werelddeel.'

 

[GEJ.09_094,11] Ik zei: 'De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke plaats Mijn wederkomst het nuttigst zal zijn voor de hele Aarde! In die tijd zullen de mensen echter van het ene einde der Aarde naar het andere met elkaar in verbinding kunnen treden, en wel zo  snel als een bliksem uit een wolk schiet" en  door gebruik te maken van de in vuur en water gebonden geesten zullen de mensen via ijzeren wegen de grootste afstanden op Aarde rijdend kunnen afleggen, en wel sneller dan de hevigste storm van het ene einde van de Aarde naar het andere jaagt, en de schepen zullen met behulp van diezelfde krachten binnen veel kortere tijd over de grote oceaan varen dan nu de Romeinen van Rome naar Egypte. Dan zal ook  het bericht van Mijn persoonlijke wederkomst gemakkelijk binnen zeer korte  tijd over de hele Aarde verspreid kunnen worden, en dus ook naar Aziλ’. [Dus een wereldwijde verspreiding van deze tijding door de huidige media!]

 

[GEJ.09_094,12] Maar dan is opnieuw de vraag: zal dat bericht bij de blinde en dove heidenen van dat werelddeel ook geloof vinden?

[GEJ.09_094,13] Ik denk en zeg, dat dat waarschijnlijk pas het geval zal zijn wanneer het door een groot wereldgericht gelouterd zal worden!


[GEJ.09_094,14] Er is een groot land ver in het westen, dat aan alle kanten door de grote wereldoceaan omspoeld wordt en nergens over zee verbinding heeft met de oude wereld. [Dus in Amerika, dat betekent in Zuid- of Midden of Noord- Amerika!] Uitgaande van dat land zullen de mensen eerst grote dingen vernemen, en die zullen ook in het westen van Europa opduiken, [daarna ook in het Westen van Europa!] en daaruit zal een helder stralen en wederstralen ontstaan. De lichten der hemelen zullen elkaar ontmoeten, herkennen en elkaar ondersteunen.

 

[GEJ.09_094,15] Uit deze lichten zal de Zon van het leven zich ontwikkelen, dus het nieuwe, volmaakte Jeruzalem, en in die Zon zal Ik op deze Aarde wederkomen. En nu is het meer dan genoeg geweest over wat er later zal gebeuren!' [Als op televisie de vooralsnog in Amerika teruggekomen, persoonlijk zichtbare Jezus, die eerst niemand herkend, als een dertigjarige jongeman verschijnt, die weer zieken geneest en op een wonderbaarlijke wijze leert, dan zullen de vrienden van de NO Jezus via  JL Hem direct aan deze fantastische onderwijzingen herkennen, want het zullen de hen vertrouwde woorden van Jezus zijn, die ze al lang kennen via Jakob Lorber, zodat ze onmiddellijk weten: U bent het !’]

 

2.2.     Deze allergrootste Openbaring en de terugkomst van Jezus op de Aarde, zal voorafgaan met een groot gericht:

 

2.2.1.     Jezus via JL:

[Hemelse Gaven.03_49.04.06,104] Dat zeg ik jullie nu ook, dat er voor Mijn aankomst nog erg veel onkruid en verdord gras en alle soorten van ondeugdelijk en onvruchtbaar struikgewas met de grootste scherpte van de rechtbank zal vernietigd worden; omdat waar twee zijn, zal de een welhaast aangenomen en de andere afgewezen worden. - een enorme selectie tot wel over de helft!

2.2.2.     Deze enorme selectie van de gehele mensheid tot over de helft = dat zouden dan 4 miljard doden zijn, wiens zielen Jezus in het hiernamaals naar herstellingsoorden brengt, om deze van de geestelijk eeuwige dood te redden, en dat zal nog voor de persoonlijke wederkomst van Jezus plaatsvinden en dit is tot nu toe nog niet gebeurd, want de totale eerste en tweede wereldoorlog en alle tegenwoordige kleinere oorlogen daarna (= door het vuur en haar projectielen!) zou dit tot gevolg hebben van hoogstens circa 100 miljoen doden!

 

2.2.3.     Het in cijfer: (1.) geciteerde woord van Jezus aan bepaalde leerlingen van het jaar (ca.) 32, schetst de volgende reeks: 1. het grootste gericht, 2. de geestelijke en persoonlijke wederkomst van Jezus, 3. Een schifting van de wereldmensen door conventionele oorlogen.

 

2.2.4.    Wij tegenwoordig levende mensen weten:

 

2.2.4.–1. Dat door het vuur en haar projectielen gedurende de beide wereldoorlogen en in alle navolgende kleinere oorlogen tot heden er maximaal wel 100 miljoen zieke zielen in het hiernamaals zijn overgeplaatst naar de reinigingsinstellingen.


2.2.4.–2. dat de grootste reiniging "tot over de helft" met circa 4 miljarden doden nog niet heeft plaatsgevonden. (Dit Woord van Jezus in het derde deel van Hemelse Gaven, bladzijde 491,99 van 6e april 1849 is aan ons tegenwoordige mensen gericht. Dit kon Jezus de toenmalige leerlingen nog niet zo precies onthullen!)

 

2.2.4  .–3. Dat de persoonlijke fysieke wederkomst van Jezus ook nog niet heeft plaatsgevonden, maar dat tot nu toe slechts de geestelijke terugkomst kwam door Zijn grootste Openbaring van het Woord en hoofdzakelijk door JL.

 

Uit de volgende woorden van Jezus weten we, dat het niet tot een nucleaire Wereldoorlog III zal komen. Want dan zouden niet slechts alle waterstofatoombommen ontstoken zijn, maar ook minstens 16 kobaltbommen (8 van de US-Amerikanen) en 8 van de Russen. Een kobaltbom bestaat uit een waterstofatoombom, omhuld met kobalt, dat omgezet wordt in radioactieve kobalt bij een explosie, waarbij de straling van alleen maar zo’n 8 van zulke bommen voldoende is, om elke levende cel op Aarde te vernietigen. Beide grootmachten hebben  echter  ieder  zo’n  50  van  kant-en-klaar-af  te  schieten lanceer kobaltbom, d.w.z. elke supermacht is in bezit van deze 8-voudige overkill-bommen! Onder de situatie van een nucleaire schaakmat, overleeft de mensheid al sinds 60 jaar. Over deze atomaire patstelling voorspelde Jezus dit al met de volgende woorden:

 

2.2.5  .–1. Jezus via JL:

[GEJ.08_185,09] En de vindingrijke mensen zullen het met deze wapens zover drijven, dat er dan weldra geen enkel volk meer een oorlog tegen het andere zal kunnen beginnen. Want als twee volkeren elkaar met zulke wapens aanvallen, dan zullen ze elkaar ook gemakkelijk en snel tot de laatste man uitroeien, wat beslist voor geen van beiden een echte overwinning en winst zal opleveren. Dat zullen die koningen en hun legeraanvoerders spoedig inzien en daarom zullen ze elkaar liever in vrede en goede vriendschap verdragen; en als er ergens een zeer trotse en eerzuchtige rustverstoorder zal opstaan en zijn buurman zal aanvallen, dan zullen de vredelievenden zich verenigen en hem tuchtigen. En op die manier zal dan ook langzamerhand de aloude vrede onder de volkeren der Aarde aanbreken en zich duurzaam vestigen.

 

2.2.6. Omdat elk grote gericht steeds door mensen, die ver van God afstaan, worden veroorzaakt en door middel van hun volledige vrije wil (zoals bijv. de zondvloed, waardoor de Hanochieten zelf verdronken, toen ze meerdere bergen opbliezen en daardoor het deksel van de onderaardse reusachtige waterbekkens [reservoirs] verwijderden), zo zal ook de op komst zijnde grootste schifting tot over de helft (circa

4 miljard mensen zullen naar het hiernamaals worden gebracht naar louteringsoorden!) die vrijwillig van God af staan en dit zelf veroorzaakt hebben, hoogstwaarschijnlijk via de door ons bewerkte verandering van het klimaat. (wereldwijde plotselinge instorting van productie van voedingsmiddelen rond 50%; en steeds meer grotere branden; watergebrek).

 

2.3.     Eerst na deze grootste schifting tot ver over de helft, zal Jezus persoonlijk ook zichtbaar terugkomen, en de overlevende kleinere helft der mensheid (3 miljard) zal Hem geleidelijk herkennen, zodat Hij dan Zijn duizendjarige Rijk van Vrede kan oprichten!


De voorspelling van het GJE

 

1.  Jezus door Jakob Lorber (JL):

[GEJ.04_112,04] [4] Toch zal al deze kennis [wat Jezus in Zijn drie levensjaren op Aarde gesproken en gedaan heeft] niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen [minstens twee] opwekken die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!"

 

2.  Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber (JL) en in 1891 Leopold Engel (LE) beroepen, die al datgene, wat destijds door Jezus met Zijn leerlingen besproken werd en gedaan is, geheel en al woordgetrouw opgeschreven en in een groot boek – in de 11 delen van het Grote Johannes Evangelie GJE1 tot het 10. GJE door JL en het 11. GJE door LE) – aan de wereld bekend gemaakt.

 

3.  Jezus door JL:

 

[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken [minstens twee] aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.

 

4.  Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber beroepen en hem na talloze andere Werken vanaf 2. August 1851 van al datgene door zijn hart en pen ingegeven (zonder het laatste halve jaar met de voorbereiding op de passie in Ephrem en zonder de passion zelf), wat destijds onder Zijn tegenwoordigheid gebeurde en besproken werd, waardoor de eerste tien banden van  het grote Johannes Evangelie (GJE1 tot het GJE10 zijn ontstaan.)

 

5.  Jezus heeft toen in 1891 Leopold Engel beroepen en hem ook al datgene, wat in het laatste jaar (in Ephrem en de passion] in Zijn tegenwoordigheid gebeurde en besproken werd, via zijn hart met de pen ingegeven, waardoor het 11. deel van het Grote Johannes Evangelie (het 11. deel) is ontstaan.

 


   UpToDate 2023-2024