Wederkomst van Jezus

 

Jezus werd in 4151 geboren. Dat is 6 v. Chr. Ongeveer 32 jaar later, dus in 26 n. Chr. zei Hij, dat er nog geen volle 2000 jaren zouden voorbijgaan, alvorens het einde van de goddeloze toestand op Aarde zal komen. Een simpele betrekening maakt dat 2000+26 maken 2026 en aangezien we nu in 2019 existeren zal het wellicht nog geen 10 jaar duren voordat dit alles zich zal voltrekken. Het GJE6-174-7-9 vermeldt hierover het een en ander evenals GJE8-162-4,5. –

 

De maximale eindtermijn voor de Satan [Lucifer] is volgens de Nieuwe Openbaringen 7 keer de leeftijd van Adam [dat is 7 x 930=6510] – We leven nu in het jaar 4151+2020 = 6171. Nu lijkt het me wel lastig om gebruik te maken van de gebruikelijke joodse telling, want de 4151 komt niet overeen met de reguliere telling, met een verschil van ca. 105 jaren [die we dan er nog bij op zouden moeten tellen, om gelijk weer in de pas te lopen met de joodse telling!] De paar jaar van Jezus geboortejaar, die we wellicht mislopen, is te verwaarlozen bij deze optelling in het groot gezien. 

 

De verdorde vijgenboom - Mattheüs 21:19 En ziende een vijgenboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niet aan dezelve dan alleenlijk bladeren; en zei tot hem: ‘Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde terstond. Markus 11:20 En des morgens vroeg voorbijgaand zagen zij, dat de vijgenboom verdord was, van de wortelen af. Markus 11:21 En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zei tot Hem: ‘Rabbi, zie, de vijgenboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.’

 

Hier voorzegt Jezus feitelijk dat vanaf, dat de vijgenboom verdord werd, de geestelijke winterperiode aangebroken is. Deze zal duren in een tijd van een verdrukking, die de mensheid nog nooit gekend heeft, sinds de schepping van de mens. Maar de Heer zal dan terugkomen, indien de vijgenboomtakken weer teder worden en bladeren dragen zal. Pas dan zal Hij terugkomen. (Markus 13:28 e.v.)

 

image001

 

Het aangekondigde gericht voor de Aarde is te zien als een reiniging [GJE6-174]. De ondergang van Satan is een gebeuren in het geestelijk gebied, want Satan is geen wezen met lichaam en ziel, maar slechts een ‘geestelijk wezen’. [zie ook Himmelsgaben 3-87-8-15]

 

Het Kindje Jezus wendde Zich nu enigszins af en sprak als tegen Zichzelve: 'De kinderen van de­ze wereld gaan tegen Je tekeer en bij zichzelf laken ze Je Werken, omdat ze Je niet kennen!  Maar nog een ronde (WAARSCHIJNLIJK 1000 JAAR) en nog een (OOK 1000 JAAR), dan zullen de kinderen van deze wereld wel anders over Je gaan denken!'  En dan vervolgt zij de Heer ten dode toe! Zij gunt Hem bijna negentienhonderd jaren rust noch duur en stookt alles tegen Hem op! En kijk, zó zal het ook in de toekomst geschieden: er zal een machtig vuur uit de hemel over de gebeenten van de boosdoeners neerkomen, om ze tot stof en as te verteren! Driemaal zal de Heer rond­gaan om die brandhaarden op de wereld, en niemand zal Hem vra­gen of zeggen Heer waarom doet U dat? Pas tijdens die derde rond­gang zal ook de láátste bliksem van de toorn van de Aarde worden teruggenomen! [Jeugd van Jezus 195-10,11 18-21]

 

Dit is de centrale boodschap van de Bijbel. Het geschiedt zichtbaar en gelijktijdig bij alle mensen. Alle ogen zullen Hem zien en alle geslachten van de Aarde. [Openb. 1:7] Wanneer voor dit grote gebeuren in Lukas 17:34+36 situaties zowel van de dag als ook de nacht beschilderd wordt, dan is dit slechts in een sfeergestalte van de Aarde mogelijk. [Red. opmerking: Maar de Heer kan als Dezelfde Persoon Zich in ontelbare gestaltes manifesteren, waar dan ook in het Universum, omdat dit alles HIJZELF is, notabene!] De structuurvraag over het universum staat beschreven in Jeremia 31:37.

 

Wanneer men de Hemel van boven kon meten en onderzoeken in verhouding met bodem van de Aarde, dan zou Ik ook het hele geslacht Israel verwerpen voor datgene, wat zij vooral gedaan hebben, spreekt de Heer. In onze tijd zouden we kunnen zeggen: ‘als de astronomen de structuren en de verre wijdtes van het universum doorgronden en het inwendige kunnen doorvorsen, dan wil ik ook het volk verwerpen. In Job 26:7 staat: ‘God spant het Noorden uit over de leegte en hoogte der Aarde over het niets. [de wereldruimte is donker; hij is leeg en de Aarde zweeft zonder ophanging daarin vrij rond] en Jesaja 50:3: ‘Ik kleed de hemel met donkerte’. Dit klopt astronomisch volledig tot in wetenschappelijke details. Jeremia 33:22: God zegt hier iets over het getal der sterren. Hier vergelijkt God het getal van de sterren met het zand aan de zee. Beiden zijn niet meer telbaar. Psalm 147:4: dat het toch iemand heeft geteld en dat is de Schepper Zelf. Hij telt de sterren en noemt ze allen bij naam. Daarom lezen we ook in Jesaja 40:26: ‘Heft je ogen op in de hoogte en schouw!’

 

===================================================

 

 

 

Giuseppe in contact met Wilfried, een Lorberkenner

 

Beste Wilfried,

Volgens jouw interpretatie gebeurd de rechtstreekse terugkeer van Jezus in Amerika. Mijn veronderstelling is die van de in het 2009 gepubliceerde boek "HET EINDE VAN DE WERELD tot 2031", waar dat beschreven staat, het is dezelfde trend zoals die van jou, want ook ik ben van “Amerika” uitgegaan. Ik had ook Australië in overweging genomen, omdat op een Website staat: Australië, ook het “nieuwe continent” genoemd, is het enige land op de Aarde, dat volledig omgeven is door de Pacifistische oceaan”. Ik geloof overigens niet, dat deze informatie juist is, omdat op andere Websites ook sprake is van de Indische oceaan. Laten we hopen, dan nog in het leven te zijn, wanneer deze grootse GEBEURTENIS intreedt.

 

HOE” – “WAAR  – “WIE VRAGEN  TOT LEVEN

DE IN OPKOMST ZIJNDE 

“NIEUW TIJDPERK” VAN VREDE EN LIEFDE?

 

Wij vragen de profs, om de “interpretatie” van jullie via de volgende belangrijke Openbaringen ons toe te sturen: „Hoe en waar zal dit op komst zijnde nieuwe tijdperk van vrede en van de liefde zijn en hoe zal men daarin leven?“

 

[Redaktionele opmerking: bovenstaande is ontleend uit één van de tijdschriften van de Italiaanse Giuseppe, de oprichter van het Jakob Lorber Bulletin Internationaal. ]

 

===================================================

 

 

De Wederkomst van Jezus en het Gericht

door Gerd Kujoth

 

[GEJ.06_150,17] Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze Aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde.

Wanneer vindt de wederkomst van Jezus en het gericht plaats?

 

[GEJ.06_174,07] Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op Aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze Aarde zijn. [GEJ.06_174,08] Pas daarna zal het paradijs op Aarde komen, en wolf en lam zullen vreedzaam in één stal wonen en met elkaar uit één schotel eten.

 

Dat de wederkomst van Jezus (met de wegvoeringen) in het komende gericht, het “algemeen komende gericht”, de „algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen“, dat eraan zit te komen, zal geen 2000 jaren meer duren, en zal plaatsvinden na de levensperiode van Jezus op Aarde, dientengevolge waarschijnlijk in het jaar 2027 en hoogstens begin 2028. Daarna komt het duizendjarige Rijk.

Dat de wederkomst van Jezus zeven jaar zal voorafgaan met het allergrootste en scherpste gericht, vermoedelijk in het jaar 2020, en op zijn laatst in 2021. Aansluitend de zevenjarige heerschappij van de antichrist, waarbij hij de laatste drie jaren de christenen laat vervolgen.

Toch mogen deze tijdsperioden niet gezien worden als de definitieve. De vooruitzeggingen van Jezus zijn steeds onder bepaalde voorwaarden gegeven. Als

de mensen zich veranderen, dan kunnen ook de tijdsperioden en de zwaarte van het gericht zich veranderen. Alleen al een gering deel van de mensheid kan ervoor zorgen, dat er een verschuiving van de tijdslimiet ontstaat.

 

Wanneer de Openbaringen via Jakob Lorber als goud wordt gekenmerkt, dan zou ik de Openbaring door Bertha Dudde als goud minus aanduiden en de geschriften van Franz Schumi als lood. De Openbaringen door Bertha Dudde bevat evenzo veel liefde, als in die van Jakob Lorber. In het bijzonder laat ons de hemelse Vader daarin de precieze afwikkeling van de komende laatste eindtijdgebeurtenissen zien.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, februari 2017 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

===================================================

 

 

De Heer op de wolken

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:  

 

Ook Johannes de Dopergetuigde over de Heer, dat Zijn geest heel zachtjes, zoals een duif zich op haar nest neervlijt, als een lichtend wolkje uit de hemel zag neerdalen. (GJE 1-24-1) - De wolken zijn al sinds de jaren 1840 door het Woord via Jakob Lorber in de boeken teruggekomen. 2 Kor.3:6-10 deze plek als Evangelie plaatsen alle Bijbelfeesten Jezus op het hoofd en worden daardoor zelf tot droge piekeraars van de Bijbelwoorden, door de dode Bijbelletters zijzelf gericht worden. Wolken = op de = het Woord van de heer dat komen zal – Deut.5;18, Matth. 26:63,64, Markus 14:61-62. Door Mozes en Elia wordt het Woord aangeduid – door Mozes het historische Woord, door Elia het profetische Word. Het Woord echter werd in letters voorgesteld door de wolken, die de jongelingen overbeschaduwde en in welke zij ingingen, want door de jongelingen werd in het Woord de kerk voorgesteld, die in dezelfde tijd en nadien in de waarheden uit het nut van de letters geweest zijn.

 

Daarom geschiedde het, dat een stem uit de wolken gehoord werd, die sprak: dit is Mijn geliefde Zoon, want hoort, d.w.z. hij is het goddelijk ware of het Woord. Wie niet weer dat door de wolken in de Bijbel de geestelijke zin het Woord in de letters begrepen word, kan het geheim niet weten, dat daarin ligt: dat zij in de voleinding van de tijdsverloop zien zullen de Zoon van de Mensen in wolken van de hemel komen zal met kracht en heerlijkheid – zie Matt.24:30, Mark. 13:26 en 14:61,62 en Lukas 21:27 - Zie ook Openb. 1:7 – zie, Jezus Christus komt met de wolken en ieder oog zal Hem zien – Openb. 14:14: ik zag en zie een witte wolk – en op de wolk zittend iemand gelijkend op de Zoon des Mensen. Dan. 7:13 – ziende was ik in de gezichten van de nacht – en zie, met de wolken van de hemel was als de Zoon van een mens komend.

 

Dat de Heer in de voleinding van de tijdloop – d.w.z. aan het einde van de kerk komen zal in de wolken van de hemel en Zich aan de wereld openbaren; het is echter bekend dat zoals de Bijbel gegeven is, de Heer door dit Zich alleen openbaart; want de Bijbel, die het goddelijke ware is, is de Heer Zelf in de hemel en de kerk. Hieruit wordt nu duidelijk dat door het komen de Heer in de wolken van de hemel met heerlijkheid komen zal, Zijn openbaring in het nut van de letters van de Bijbel uit dit verstaan moet worden het geestelijke ervan; de wolken van de hemel betekenen dat, wat hoort bij de letters en de heerlijkheid datgene wat bij de geestelijke zin hoort – zie ook het boekje Swedenborg het witte paard.

 

Dat de wolken het Goddelijk ware betekent, en daarmee het Woord in het nut van de letters – zie Jes. 19:1 zie Jehova rijdt op een lichte wolk en komt naar Egypte – daarom beven de goden van Egypte voor Hem en het hart der Egyptenaren smelt in zijn midden – onder Egypte wordt hier niet Egypte verstaan, maar de natuurlijke mens die zich scheidt van het geestelijke en alsdan verkeert in het boze – Jehova rijdt op een wolk betekent, als de Heer het verstand met waarheden verlicht; rijden, als het zich op de Heer betrekt.

 

Met een wolk omgeven en een regenboogkleur over zijn hoofd – Openb.10:1 betekent Zijn natuurlijke Goddelijkheid en Zijn geestelijk Goddelijkheid. Door de wolk, waarmee Hij omgeven werd, wordt het Goddelijke aangeduid, daarom het Woord in natuurlijke zin, dat ook door Hem – tot Hem horend en Hij dus Zelf is, door de wolk wordt aangeduid. Door de kleurenboog wordt het geestelijke Goddelijke geschetst, waarom Hij boven het natuurlijke staat.

Onder de kleurenboog lezen we ook in Genesis 9:12-17: Mijn boog gaf Ik in de wolk, dat een teken van verbond moet zijn tussen Mij en de Aarde – en als ik dit zie in de wolken, wil Ik het eeuwige verbond gedenken. Daaruit wordt niets anders bedoelt dan dat het Goddelijk ware in het natuurlijke bij de mens, die wedergeboren wordt; want de mens wordt als hij wedergeboren wordt, uit een natuurlijke een geestelijk mens; en omdat een verbinding van de Heer met hem is, zo betekent het, dat de kleurenboog in de wolken tot een teken van het verbond zal zijn. Want het verbond betekent de verbinding; dat door de kleurenboog in de wereld geen verbinding van de Heer met de mens bestaat, is duidelijk.

Jehova leidt met wateren het gebalk van zijn  makers op en maakt de wolken zich tot een wagen – Psalm 104:3. De wateren betekenen het ware, en de makers de leerstellingen en de wagen de leer die alles, omdat het uit de letterlijke zin van het woord is, wolken heet. Hij houdt het water in Zijn wolken samen en de wolken scheuren niet onder hen; en Hij breidt over de stoel Zijn wolken uit – Ezechiel 26:8,9 – Hij laat schemeren Zijn wolken – Ezech.37:15 – Hij geeft de kracht die boven de wolken is – Psalm 68:35. Het licht van de wolken betekent het goddelijk ware en de kracht betekent de goddelijke macht in hetzelfde.

Jesaja 14:14 – Jij sprak in je hart (Morgenster) – Ik wil de hoogte van de wolken beklimmen en wil mij tegelijkertijd het hoogste maken. Door de Morgenster en Babel wordt bedoelt het goede en ware van het Woord ontwijden, waarom dit onder de wolken wordt aangeduid. Jehova schiep op iedere woning van Zion een wolk bij de dag, want over iedere heerlijkheid is een deken – Jesaja 4:5.

 

Onder wolk wordt hier het Woord letterlijk begrepen, welk nut het geestelijke in zich sluit en bedekt en daarom een deken over de heerlijkheid wordt bedoelt. Dat de letterlijke zin van de Bijbel een deken zei, daarmee zijn geestelijk nut niet verwond worde, dat kan men lezen in de 4 hoofdleren van de nieuwe kerk en de leer van de Bijbel, nr. 33 en dat hij een wake zei, nr. 94. Het goddelijke ware wordt als een wolk voorgesteld waarin Jehova op de berg Sinai naar beneden ging en de wet bekend maakte – Exodus 19:9 en 34:5 – verder dan wordt verklaard onder de wolk, die Petrus, Jakobus en Johannes bedekte. Zie Matth.17:5, Mark.9:7 en Lukas 9:34,35.

===================================================

 

 

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

 

Keert Jezus in 2022-2028 terug op Aarde?

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde. Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’. Allen Barber heeft in zijn studie naar de in de bijbel omschreven tekenen van de eindtijd gekozen voor een wat andere benaderingswijze dan de meeste van zijn ‘collega’-deskundigen. In plaats van de wereldgebeurtenissen van de laatste 50-100 jaar te projecteren binnen een bepaald raamwerk van Bijbelse profetieën over de ‘laatste dagen’, heeft hij gekeken of er een duidelijk Bijbels patroon is waarbinnen God juist in het verleden mensen en volken –specifiek het Joodse volk- via profetieën waarschuwde voor gebeurtenissen in de nabije en verre toekomst. Barber ontdekte vanuit het Oude Testament een dergelijk patroon, dat zo goed als naadloos toe te passen valt op de stichting van de staat Israël in 1948 en de daaraan verbonden terugkeer van de Joden uit alle delen van de wereld. [opm. redactie: een dergelijke verwachting is vanaf nu tot in het tijdsbestek van ca. 10 jaar – een exacte berekening kan nooit gesteld worden, aangezien dat slechts de VADER in JEZUS weet!]

 

Welke generatie?

‘Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt’ (Mat.24: 34), is één van de meest aangehaalde teksten door Bijbelleraars die geloven dat dit slaat op de generatie die ongeveer begon met de stichting van de staat Israël. Dit betekent volgens hen en veel van hun aanhangers dat Jezus in onze tijd zal terugkeren om Zijn vijanden te verslaan en Zijn koninkrijk, het 1000-jarig Vrederijk, op aarde te vestigen. Critici, waaronder niet weinig andere Bijbelgeleerden, zeggen dat Jezus het hier helemaal niet heeft over de eindtijdgeneratie, maar sprak tegen de generatie van dát moment, een kleine 2000 jaar geleden. Men wijst dan op het schijnbaar in vervulling gaan van de ‘eindtijdprofetieën’ in het jaar 70, toen Jeruzalem en de tempel door de Romeinen werden verwoest.

 

De sleutel tot het antwoord ligt besloten in het in de grondtekst gebruikte Grieke woord voor ‘generatie’, namelijk ‘Genea’. Dit woord stamt af van ‘Ginomai’, wat betekent: (ge-)worden in de zin van ‘voortbrengen’,‘verwekken’ of ‘geboorte’. ‘Genea’ slaat onder andere op een ras of een groep mensen met dezelfde karakteristieken, een gemeenschappelijke afkomst en doel, e.d.. Als Jezus het in Matteüs 24:34 over ‘deze generatie’ heeft, dan heeft hij het over de Joden, mensen met hun specifieke religieuze identiteit en cultuur, gesymboliseerd door de vijgenboom (vs.32). Merk op dat ‘deze generatie’ betekent een ‘verwekking’, een ‘geboorte’ (Vines Expository Directory of New Testament Words, p.42). In de context van Mattheüs 24 is het duidelijk dat Jezus niet spreekt over een individuele geboorte, maar over de geboorte van een natie – een natie van mensen met dezelfde kenmerken, gewoontes, gebruiken, en doelen; een natie met een onmiskenbare band met het land Israël en de stad Jeruzalem, zoals geen enkel ander volk op aarde dat heeft.  

 

Toen Jezus sprak over ‘deze generatie’, gebruikte hij dat in dezelfde context als in Psalm 95:10, wanneer de Heer spreekt over het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte voor straf in de woestijn moest zwerven: ‘Veertig jaren heb ik Mij geërgerd aan dat geslacht ( /deze generatie; in het Engels staat letterlijk ‘this generation’).’  Hier wordt gesproken over een eerdere generatie, een specifieke generatie die deze uittocht meemaakte, inclusief de doortocht door de Rode Zee en de wetgeving op de berg Sinaï. God heeft het hier dus NIET over de generatie die op dat moment de woorden van deze psalm ontving.

 

Hetzelfde kan gezegd worden over de generatie die terug zal keren naar het beloofde land, naar Israël. In de context van Matteüs 24 wijst Jezus duidelijk op een nog komende generatie en heeft Hij het (net als in Psalm 95) NIET tegen de generatie van Zijn tijd. De betekenis van het woord dat Jezus gebruikt voor generatie, ‘genea’, wijst zoals we eerder zagen op ‘geboorte’. Die geboorte vond niet plaats in Jezus’ tijd – integendeel, in het jaar 70 werd de tempel verwoest en werden de Joden opnieuw verstrooid. De eerstvolgende gebeurtenis die een ‘geboorte’ kan worden genoemd van een nieuwe Joodse generatie in hun eigen land, kan alleen maar de stichting van de staat Israël in 1948 zijn.

 

Andere teksten uit Matteüs 24 ondersteunen deze interpretatie. In vers 21 zegt Jezus dat er een grote verdrukking zal zijn, zoals er nog nooit geweest is, ‘en ook nooit meer wezen zal.’ Nu, alleen al de Holocaust kan een veel grotere verdrukking genoemd worden dan de onderdrukking door de Romeinen in die dagen. Het ‘nooit meer wezen zal’ wijst op een finale, een uiteindelijke, laatste onderdrukking die ongekend verschrikkelijk zal zijn. Ook hiermee is duidelijk dat Jezus het niet tegen de generatie van Zijn dagen op aarde heeft, maar het over een andere generatie heeft – de generatie die ‘verwekt’ zal worden, een nieuwe ‘geboorte’ zal meemaken. En zo’n gebeurtenis kan alleen plaatsvinden nadat er een lange periode is geweest waarin er er geen sprake meer was van een volk en een land. Die zeer lange periode is pas ná het jaar 70 aangebroken, en is beëindigd in 1948 met degeboorte van de staat Israël.

 

Hoe lang duurt een generatie?

Nu duidelijk is dat Jezus het in Matteus 24 niet heeft tegen de toen levende generatie, maar spreekt over een generatie die nog moest komen, nog ‘geboren’ moest worden, rijst de vraag: hoe lang duurt een generatie in de bijbel? In dit verband is het interessant om te kijken wat Jezus zegt over deze laatste generatie. ‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst des mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende…’ (vs. 37-38). Nu zijn deze zaken op zich geen specifieke kenmerken voor de generatie van Noach. Immers, álle generaties hebben gegeten, gedronken, gehuwd, etcetera. Wat was er dan zo speciaal aan de generatie van Noach?   In Genesis 6:3 zegt God iets heel opmerkelijks over de generatie van Noach: ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.’  

 

Wat bedoelde God met 120 jaar? Daarover verschilt men van mening. Sommigen zeggen dat Noach 120 jaar vóór de zondvloed het oordeel predikte aan zijn generatie. Volgens anderen wordt de maximale ouderdom van de mens door God hier op 120 jaar gesteld.


Waarschijnlijk is de eerste interpretatie de juiste, aangezien de leeftijd van de mens in Psalm 90 op 70, maximaal 80 jaar gesteld wordt (hier komen we later nog op terug). Bovendien worden ook ná de zondvloed mensen nog steeds véél ouder dan de 120 jaar die God in Genesis 6 stelt. Zo werd Noach 950 jaar oud. Daarom lijkt de enige juiste verklaring dat deze ‘120 jaar’ slaat op de periode waarin God de generatie van die tijd nog de kans geeft om zich te bekeren, alvorens Hij de zondvloed over de aarde laat   komen. Als Jezus dan zegt dat het zal zijn als in de ‘dagen van Noach’, kan Hij met ‘dit geslacht / deze generatie’ uit Mat.24:34 dan onder andere bedoeld hebben dat deze laatste generatie vóór de grote verdrukking en Zijn terugkomst, eveneens een periode van 120 jaar krijgt toegemeten?   Hoe kunnen we vervolgens weten wanneer deze 120-jarige periode begint of al is begonnen, en daarmee dus ook wanneer deze eindigt? Voordat we hier op door gaan, bekijken we eerst of er in de bijbel nog andere aanwijzingen zijn te vinden waardoor wij de lengte van een generatie kunnen bepalen. Vijf verschillende periodes – de sleutel tot de laatste generatie.

 

De eerste periode van 120 jaar hebben we zojuist behandeld. In de bijbel staan nog eens vier verschillende periodes waarmee de lengte van een generatie wordt aangeduid.  De tweede periode is een tijd van 100 jaar. Toen God in Genesis 15:13 tegen Abraham zei dat zijn zaad 400 jaar lang in een vreemd land (Egypte) verdrukt zou worden, zei Hij in vers 16 tevens dat de vierde generatie weer zou terugkeren. Dit maakt de lengte van een generatie ongeveer 100 jaar.  

 

De derde periode om een bijbelse generatie aan te duiden duurt 40 jaar. Toen God het volk Israël uit Egypte leidde, was het de bedoeling dat zij rechtstreeks naar het land Kanaän zouden gaan en dit in bezit zouden nemen. Maar omdat zij Hem ongehoorzaam waren (ze durfden God niet te vertrouwen toen de verspieders terugkwamen met berichten over reuzen), stuurde Hij het volk voor straf de woestijn in. De verspieders waren 40 dagen in het land Kanaän – God stelde dat het volk voor iedere dag een vol jaar in de woestijn moest blijven. We noemden al eerder Psalm 95, waarin God zegt dat Hij zich 40 jaar lang geërgerd had aan die generatie.  

 

In Deuteronomium 2:13 zegt God dat hij wachtte met Israël naar Kanaän te laten terugkeren ‘todat dit hele geslacht, de krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man’. In Numeri 1:3 wordt een man klaar geacht om soldaat te zijn als hij 20 jaar oud is. Aangezien God het volk 40 jaar lang door de woestijn laat zwerven en pas doet terugkeren als de laatste soldaat is gestorven, betekent dit dat een Jood geen soldaat meer kon zijn na de leeftijd van 60 jaar. Een generatie ‘soldaten’ wordt hier dus aangeduid als een periode van 40 jaar.  

 

Toen God de wereld oordeelde door middel van de zondvloed, regende het 40 dagen en 40 nachten achter elkaar. Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï toen Hij de 10 geboden ontving. Elia vastte 40 dagen toen hij werd vervolgd door Jezebel. Jezus werd door de Geest de woestijn in geleid om daar 40 dagen door de duivel verzocht te worden. Het getal 40 lijkt dus verband te houden met een periode van oordeel, verzoeking en beproeving.

 

De vierde periode om de lengte van een bijbelse generatie vast te stellen duurt 70 jaar. Israël was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon. Daniël wordt in hoofdstuk 9:24 een visioen van de ’70 jaarweken’ gegeven, waarin 1 week staat voor een periode van 7 jaar, dus in totaal 490 jaar. Het getal 70 lijkt dus in verband te staan met het vervullen van (een) profetie. God zei dat er een periode van 70 jaarweken was besloten over het Joodse volk en over Jeruzalem, alvorens ‘alle gezicht en profeet te bezegelen’ (Engels: to complete all vision and prophecy). Als deze periode afgesloten is, zal de Messias komen en Zijn koninkrijk op aarde vestigen.  

 

In Psalm 90:10 staat dat de dagen van het natuurlijke leven van de mens 70 jaar zijn, en indien hij sterk is, 80 jaar. Daarom duurt een menselijke generatie normaal gesproken gemiddeld 70 jaar. Natuurlijk kunnen er mensen ouder worden, maar de periode van 70 jaar lijkt de richtlijn te zijn om de duur van een menselijke generatie te kunnen bepalen. De vijfde periode van een generatie duurt 50 jaar. Elk 50e jaar was in Israël een ‘Jubeljaar’, waarin al het land moest worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Alle schulden werden kwijtgescholden en alle slaven werden in vrijheid gesteld. Het was een jaar van verlossing en blijdschap, een jaar om feest te vieren.  

 

Tevens heeft het getal 50 betrekking op het Pinksterfeest ( Pinksterfeest betekent: ‘Vijftigste Dag’). Afhankelijk van de stand van de nieuwe maan duurde het Pinksterfeest vanaf de 16de maand Abib (tussen Maart en April tot in Mei – Juni) voor een periode van 50 dagen. In dit verband is het opmerkelijk dat zowel het instellen van de 10 geboden op de berg Sinaï als de uitstorting van de Heilige Geest beide plaatsvonden op het Pinksterfeest.  Volgens het boek ‘Numbers in Scripture’ (Bullinger) wordt het getal 50 ook geassocieerd met het oordeel. De zondvloed duurde 150 dagen, wat 3×50 is – de ‘3’ duidt het aantal van God’s waarschuwingen aan waarmee Hij doorgaans de aandacht van een mens of van een volk wil krijgen.

 

Samenvatting

We hebben geconstateerd dat een bijbelse generatie 40, 50, 70, 100 en 120 jaar kan duren. 40 jaar lijkt een periode van beproeving in te houden; na een periode van 50 jaar is er verlossing en blijdschap; na 70 jaar worden ‘profetieën’ vervuld; 100 en 120 jaar zijn de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

 

De laatste generatie en Israël

Hoe staan deze verschillende generatie-periodes nu in verband met het ontstaan van Israël? Dr. Allen Barber ontdekte een zeer opmerkelijke overeenkomst met de belangrijkste data in de recente geschiedenis van zowel de aanloop naar de stichting van de Joodse staat als vanaf het moment dat Israël in 1948 een feit werd. In zijn studie rekent Allen Barber uitgebreid voor waarom de specifieke bijbelse periodes alleen maar betrekking kunnen hebben op deze jaartallen in onze recente geschiedenis. Alle andere combinaties zijn niet mogelijk, óf omdat de tijd voor vervulling reeds verstreken is, óf omdat ze niet overeenkomen met de cruciale momenten die de geboorte van Israël als natie markeren. Hieronder wordt duidelijk dat de bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100 en 120 jaar maar op één manier toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde eind-jaar wijzen: 2017-2018.

 

1897

Het eerste Zionistische congres, gehouden door Theodor Hertzl in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Joden terug te laten keren naar hun thuisland. De vijgenboom waar Jezus over sprak begint hier voor het eerst een knopje te krijgen. 1897 + 120 jaar = 2017 of 2018 (het Hebreeuwse normale jaar begint in september en het heilige jaar in maart. Hierdoor komt de uiteindelijke som uit in of 2017, of 2018. Dit geldt ook voor de overige berekeningen.)

 

1917

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Balfour-declaratie afgekondigd, waarin de Joden officieel het internationale recht krijgen om terug te keren naar hun eigen land en daar een eigen staat op te richten. Waarom 100 jaar betrokken op het jaar 1917? Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is van de lengte van een generatie Israëlieten, en 1917 de eerste officiële aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat.

1917 + 100 jaar = 2017 

 

1948

Stichting van de staat Israël, officieel goedgekeurd door een VN-resolutie. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Joden weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland. Waarom 70 jaar toegepast op 1948? Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israël’s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap.

 

1948 + 70 jaar = 2017

1967

 

Na de zesdaagse oorlog verovert Israël Jeruzalem en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over de stad. Een jaar van bevrijding en blijdschap. ‘50’ refereert naar het Jubeljaar, dat iedere 50 jaar gevierd werd. Uiteindelijk zal heel Israël en Jeruzalem totaal bevrijd worden uit de druk van de heidenen door de terugkomst van de Messias.

 

1967 + 50 jaar = 2017

1977-1978

Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste minimumleeftijd voor het Levitische priesterschap in het Oude Testament. Uitgaande van de ‘geboorte’ van Israël, zoals Jezus het aangaf in Mattheus 24, welke plaatsvond in 1948, komen we in het jaar 1977-1978 waarin Israël volwassen werd.  

 

In 1977 werd Menachim Begin premier van Israël, en in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israël. Premier Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom de eerste ‘intifada’ in gang.  Nadat Israël in 1977-1978 volwassen werd op de ‘leeftijd’ van 30, begon de periode van beproeving met het uitbreken van de intifada. Zoals we al eerder zagen duurt een Bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar.

1977-1978 + 40 jaar = 2017 – 2018

 

Al deze periodes komen dus uit op één jaar, nl. : 2017-2018. Is dit correct, dan betekent het dat Jezus over ongeveer 10 jaar zal terugkeren naar de Aarde. Ervan uitgaande dat de grote verdrukking 7 jaar duurt, dan begint deze dus in 2010 of 2011 – over slechts 2 of 3 jaar dus. ‘Waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur,’ zei Jezus.   De dag of het uur is niet precies bekend, maar kunnen we aan de hand van de tekenen van de tijd en aan de hand van de Bijbelse profetieën wel weten in welke periode deze dag zal vallen? Ik denk het wel – er zijn genoeg Bijbelse gronden om dit te kunnen stellen.  Het ‘dief in de nacht’ principe wordt door veel christenen valselijk gebruikt om aan te tonen dat je niet kunt weten wanneer Jezus terugkomt. Er staat echter duidelijk dat dit de ongelovigen aangaat – voor de gelovigen die niet in de duisternis zijn, zal Jezus niet terugkeren als een dief in de nacht (1 Tess.5:4). Maar juist verwacht, omdat zij op de tekenen van de tijd zijn blijven letten, opmerkzaam zijn geweest en Zijn Woord bewaard hebben.  

 

Bron: door BIBLESPACE Vlaamse Huisgemeenten

 

===================================================

 

WEGVOERINGEN

De ‘zelfmoordenaar’ Schumi  wordt veel ruimte gegeven, die hij toch zeker niet verdient, ook als iemand hem blijkbaar erg vereerd en reclame voor hem maakt naast de vermelding van zijn boek en uitgeverij… Je hebt zijn boeken weggezet – er mogen echter JLB-lezers zijn die zwak zijn en door zoveel ‚lof‘ uit naam van deze pesoon ten offer vallen voor deze plagiaris…

Nu wil ik ook mijn gedachten en gefundeerde mening betreffende het thema ‘wegvoering’ aan jou vertellen. Je kunt wat mij betreft dit ook in het bulletin publiceren, ik zal in overeenkomst hiermee het een en ander schrijven en het algemeen houden:

De profetieën van een Noorse pastoor werden ons recent bekend gemaakt in het JLB en ook de uitwerkingen, welke een ‘wegvoering in de wolken des hemels’ veroorzaken zullen. Worden zij dat?

Zullen de uitwerkingen dusdanig zijn, dat vliegtuigen uit de hemel vallen omdat de piloot ‘ontrukt’ werd, auto’s tegen elkaar botsen omdat deze zonder bestuurder zijn, mensen die spoorloos verdwijnen en families uit elkaar gescheurd worden – en dit alles bij de mensen en op onverklaarbare wijze volgens de wil van God? Is dat niet te simpel en klein gedacht, om de Bijbeltekst zo woordelijk met het verstand te verklaren?

Als wij de wegvoering zo letterlijk nemen, dan kunnen wij ook gelijk ook wel beginnen met het uitrukken van de ogen en het afhakken van de handen – want zo staat het immers in het Boek der Boeken.

Is niet onze God en Schepper verheven over al het menselijke denken, en zal deze ontrukking zich niet op een oneindige wijze aard en wijze afspelen dan wij kleine mensen dit ooit kunnen vermoeden? Moeten wij ons deze langverwachte wegvoering niet veel meer geestelijk dan lichamelijk voorstellen?!

God is Geest en in dat verband zal Hij ieder mens, die de liefde tot Jezus in zijn binnenste draagt, door elke tijd heen het wereldse denken en de zwaktes van zijn ziel bevrijden en deze verplaatsen in de toestand van een wedergeborene!

Zonder door buitenstaanders herkend te worden, en verborgen in de ‘wolken’ van zijn innerlijke liefdehemel. Want de mensheid heeft alle dagelijkse chaos en wereldwijde tegenspoed zeker nodig, en dit door de genade van de Heer, wedergeboren tot plicht aan zijn naaste en aan de weliswaar nog zwakke maar bereidwillige landgenoten.

De Satan in de economie en politiek, de onverbeterlijken en de opportunisten zullen worden weggevaagd, en de naar de in de geest ‘ontrukten’ zullen volgens de wil en de werken van God de toekomstige leiders op Aarde zijn.

Dit is mijn bescheiden mening, die ik zonder schouwing heb gevonden. Nu, Gerard, een gewaagde bewering van mijn kant? Misschien, maar in deze geest kon ik mij dit zo voorstellen.

En daarmee zeg ik: alle liefde

                                                           Afbeeldingsresultaat voor foto entrückung

Antwoord 

 

Dag N.N. 

Wat jij daar beschrijft, daar is eigenlijk niets tegen in te brengen, op een paar punten na. Maar… voor het geval ‘de wegvoering’ toch binnenkort zou plaatsvinden, dan is onze Heer zeker ook in staat om vliegtuigen, auto’s en machines en vele materiële dingen te dematerialiseren, zodat er bij de ‘overgeblevenen’ niets gebeurd. In het Grote Johannes Evangelie van de Heer via Jakob Lorber zijn hierover genoeg voorbeelden te vinden.

Als een ‘profeet’ via de Heer toekomstbeelden ontvangt, dan is de grote ervaring [volgens de Bijbel!], dat de tussenliggende tijdsduur meestal 40-70 jaar duurt, voordat de profetie in vervulling komt.

Volgens Wilfried Schlätz vindt dat pas plaats eerst na het duizendjarige vrederijk. Dat zulks eens zal plaatsvinden, dat is geheel zeker!! Ik houd het echter hier voor overbodig [in het geval van Olav Rodge, december 1952], dat wij meer dan 1000 jaren moeten wachten, alvorens de profetie van O.R in vervulling komt. [1952+70=2022] Dit thema zal nog vaker genoemd worden. G

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, december 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

===================================================

 

Het laatste bazuingeschal

De wegvoeringen

Iemand [uit de omgeving van Stuttgart] stuurde mij via de post een bericht over pater Olav Rodge uit Bergen [Norwegen] dat gedateerd was uit 1952. In dit schrijven gaat het over een toekomstige wegvoering van deze Aarde. Dit artikel kan men ook in zijn geheel downloaden: https://www.gloria.tv/media/nsk1kMAwMm5 zodat we daarvan de belangrijkste delen bekendmaken.

Olav Rodge: ‚Wat ik hier opschrijf, dat heeft zich voorgedaan op 11 december, vroeg in de ochtend in een huis van een medebroeder in Bergen aan zee [Noorwegen], toen ik juist in een gebed was verzonken. Ik werd geschokt, toen ik een OPENBARING ontving. Het was zo duidelijk, alsof ik deze uit een boek of krant gelezen had. Tot nu toe had ik met de  wegvoering of van wat er op lijkt, mij nooit mee beziggehouden, en misschien waren het mijn gedachten of opmerkzaamheid wel, dat daar mogelijk invloed op had.

Ik wist onmiddellijk en op het zelfde moment dat, wat ik zag, moest opschrijven; maar ik wist niet, dat het een OPENBARING van God was. Ik dacht, dat het meer ging om de fantasiebeelden van mijn eigen voorstellingskracht! Ik probeerde alles te vergeten en mij daarvan te ontdoen, maar vond geen rust. Om uit deze onrust te komen, bad ik tot God en vroeg Hem: ‚Heer, ik kan mij alles niet meer herinneren, maar wanneer het in Uw wil  besloten ligt, openbaar het mij dan nog een keer, en ik zal het bekendmaken!’

Er verliepen ongeveer twee weken, en toen zag ik – terwijl het al nacht was, tegen 22.00  uur

– voor de tweede keer, heel duidelijk deze OPENBARING opnieuw, en nu had ik geen twijfel meer: ik nam pen en papier ter hand en begon alle gebeurtenissen op te schrijven, die zich voor mijn ogen afspeelden. Ik schreef wel tot tegen het uur van de ochtend. Toen werd ik moe en kon niet meer verder schrijven, want ik was intussen al 79 jaar oud. Zo bad ik God, dat Hij mij liet uitrusten, en wanneer het Zijn wil was, dat, als ik alles opschrijven moet, Hij mij


veroorlooft, de volgende dag het vervolg te mogen meemaken. Ik legde mij ter ruste en sliep direct in. Na een week, zoals ook bij de laatste keer in de nacht, ervoer ik toen de rest van deze Openbaring, en ze begon precies daar, waar ze onderbroken was.

Dit is een beschrijving van de OPENBARING, hoe ik ze ervaren heb, en ik verwacht hierdoor de zielen wakker te schudden, zodat ze zich tot God wenden, alvorens de laatste bazuin schalt. Olav Rodge.

In het kort:

Deze profeet schrijft: ,er zal een tijd komen, dat, wanneer de naam van Jezus wordt uitgesproken, men tot dood wordt veroordeeld. Kinderen zullen hun ouders aangeven en zij leveren hen uit aan een zekere dood, zoals het in de Bijbel beschreven staat (Lukas 21:16:

‚jullie zullen uitgeleverd worden, zelfs door jullie ouders en broeders, familie en vrienden en sommigen van jullie zal men doden. En jullie zullen door allen gehaat worden om Mijn Naams’ wil’.

Verder schrijft Rodge: ‚Er ontbreken mij de woorden te kunnen beschrijven, wat voor verschrikkelijks er zich voor mijn ogen afspeelde. Maar in het boek der Apocalyps heeft God ons geopenbaard, dat er een ‘ach en wee’ en een ‘vloek’ over ons komen zal, en het klaaggeschrei van de ongelukkigen duurt voort: ‘Heer! Heer! Kom en verkort ons deze dagen…‘ [Matth. 14:22]

‚De heiligen waren van de Aarde weggerukt.‘ – ‚De bruid van Christus werd in de hemel geleid.‘ – ‚De mensen waren nu begerig het Woord van God te ervaren, maar de Bijbel bleef nu een verzegeld boek! Een man probeerde ze uit te leggen, zei echter: ‚Ik kan alleen maar de letters lezen, maar ik begrijp er niets van!’ Hij gaf de Bijbel aan een ander door, maar ook deze zei hetzelfde. Dat was voor de aanwezigen teveel, en allen begonnen te klagen en te wenen‘. .. …


‚De kontakten tussen West en Oost werden afgebroken…. . De derde wereldoorlog is te verwachten‘. ‚Tot de grootste ontsteltenis zorgde de bekendmaking van het in kracht treden der doodstraf voor allen, die de naam van Jezus uitspraken. Ja, het uur was gekomen, waarop de gehele Aarde het zogenaamde ‘Christendom’ zich over hen uitsprak: ‘zij zijn de schuldigen!’ Dat betekende een zekere dood en ook voor diegenen, die in hun woningen iets bewaarden, dat aan Jezus Christus en Zijn leer herinnerde.

Vooral uit de missiegebieden werd bericht over het verdwijnen van zeer veel mensen. Olav bericht over een vrouw, wiens dochter Ruth plotseling verdween: ‚Ik zag alleen maar iets van schaduw, dat snel langs de muur glipte…Van het ene op het andere moment zijn zomaar enige collega’s verdwenen, alsof ze met elkaar afgesproken hadden, en zonder ook maar een of ander bericht achter te laten. ..Het was Jezus, ja Hij was het, die zijn volk kwam halen… Men schat het aantal van de verdwenen mensen in totaal wel op meerdere honderdduizenden, onder hen ook vele soldaten… Het aantal personen is niet  vast  te stellen, zonder het geringste spoor achter te laten.’


‚Iemand meende – bij het plotseling verdwijnen van een bekende, een lichte nevelvlek te zien, en daarna ook niets meer. Een groot aantal mensen is onder dezelfde mysterieuze omstandigheden verdwenen!‘ Tot zover in het kort samengevat de bekendmaking van Olav Rodge.

================================================================


 

Tekstvak: Opmerking red.: ‘het zou hier kunnen gaan om een wegvoering op Aarde van de ene naar de andere plek vanwege een op komst zijnde grote reiniging op Aarde. G.

Een van de laatste woorden in de Bijbel is een toezegging van onze Heer: Ja, ik kom spoedig! [Openb. 22:20]. Maar vooraf zal een grote tegenspoed komen over de gehele Aarde, zoals zij sinds het begin van de wereld tot nu toe nog niet is geweest en ook nooit meer zal zijn…[Jeremia 30:6,7]. [Opmerking: vanaf 2015 begon de grote wereldvolksverhuizing!]

Volgens Daniel 9:27 zal deze nood eerst zeven jaar duren, waarbij de tweede 3 ½ jaar van die zeven jaar bijzonder onaangenaam zullen zijn. En… we staan m.i. aan het begin van deze verschrikkelijke tijd. Jezus zal ons het teken geven van Zijn kruis. En juist in  Openbaring 22 [22 = betekent namelijk het kruisteken! met het 22e vers, dat als het ware

‚ontbreekt‘ - het niet bestaande 22e vers]. Hoezo juist hier geen afsluiting met het 22e vers  in Openbaringen 22? Dat zullen we nooit weten! Het ‘ontbrekende vers’, dat natuurlijk niet ontbreekt! Dit zou misschien een verborgen versleutelde aanwijzing kunnen zijn van een eventuele terugkeer van de Heer. We weten het niet. Het zijn maar gedachten. Maar we moeten immers in ieder geval steeds ‚wakker’ blijven!


‚De terugkomst van Jezus‘ zou mogelijk eerder kunnen plaatsvinden – geheel plots – dan de mensheid doet ‘vermoeden’! Het te verwachten jaar zou misschien wel bijv. 2022 kunnen  zijn, op de DERDE DAG! [d.w.z.: op de drempel van het 3e millennium, van de 3e  duizend  jaar n. Chr.] Want bij de Heer duurt 1000 jaar slechts één dag. Een kleine berekening  [slechts als een speculatieve gedachte te betrachten!!!] maakt, dat  2015+7=2022 en 2015+  3 ½ = 2018-2019 – en vanaf deze tijd zou het een tijd kunnen zijn van een der grootste bedrukkingen aller tijden [volgens Daniel. [In 2015 kwam er een grote wereldevacuatie op gang!] We weten niet precies, of deze tijd, waarover Daniel spreekt, hier van toepassing is! Het lijkt er wel op!

 


Kort voordat de Heer terugkomt, komt er een ontspanning, zoals wij nooit eerder hebben meegemaakt. Er komt vrede tussen de grootmachten uit Oost en West. Daarna zal er een lauwe houding ontstaan onder christenen, zonder weerga. Een afval van het ware, levende christelijke geloof. Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluksevangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen. Er komt een moreel verval. Mensen gaan leven als getrouwden zonder getrouwd te zijn. Grote onreinheid vóór het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk, zullen heel normaal worden. Dit zal ook gebeuren in christelijke kringen. Er zullen televisie-uitzendingen komen die mensen  nog nooit eerder meegemaakt hebben. De televisie zal vol zijn van geweld. Geweld zal steeds meer worden gezien als vermaak. Wij zullen vreselijke scènes van moord en vernieling zien. Er zullen ook bedscènes te zien zijn. De meest intieme dingen, die alleen gebeuren in het huwelijk, zullen te zien zijn op het scherm.

Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen, dat mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen


net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol.

Tekstvak: Commentaar: de vertaling uit het Noors is jammer genoeg niet helemaal correct overgenomen

‘Dan, ineens,’ besloot de oude vrouw haar relaas, terwijl de tranen over haar wangen stroomden, ‘breekt de Derde Wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Het wordt een korte oorlog, waarin ook atoomwapens zullen worden gebruikt. Degenen wiens zonden vergeven zijn en die Jezus als Verlosser en Heer kennen, zijn veilig.’ Tot zover haar visioen!

 

Vast staat, dat voor het komen van Jezus er nog een verschrikkelijke tijd zal komen – en het maakt niet zoveel uit, hoe we het ook berekenen, niemand weet toch deze ‘dag’. Maar het  zal echter niet meer zo lang duren, wanneer Jezus komen zal. Daarvoor spreken vele tekenen boekdelen volgens Matth. 24.

Wat we wel weten is, dat  een ieder voor zich ‚waakzaam‘ moet blijven voor zijn ziel en  steeds in verbinding blijft met zijn geest, dat betekent tot God de Vader, onze Heer, Die in ons ‚wonen wil‘, als wij dit toelaten. We moeten Hem het kruis achter-na-dragen, zegt Jezus tegen Jozef en Jonatha in Ostracine [Egypte] – [Jeugd Jezus] – en op diverse plaatsen in de Bijbel.

Het Hebreeuwse woord voor kruis is:

 

Ts        = 90  [18. Hebreeuwse letterteken]

L          = 30  [12. Hebreeuwse letterteken] 

B         = 02  [02. Hebreeuwse letterteken]

 

In totaal is dat 122. Elk hebr. letterteken heeft volgens de volgorde een getal. Daarmee is niets speciaals aan, want ook de Romeinen hadden het steeds toegepast, wat we bijvoorbeeld nog zien op oude huizen, wiens jaargetal in Romeinse getallen worden aangegeven, zoals X = 10, V = 5, L = 30, M = 100. Terwijl het laatste letterteken van het Hebreeuwse alfabet afsluit met een 22. letterteken, want T betekent kruis [Taw].

 

Ongeveer 2000 jaar geleden heeft Jezus het kruis op zich genomen voor de gehele mensheid – maar niet voor die mensen om er weer op los te leven, zonder zich te houden aan enig gebod of verbod! Jezus spoort ons dus aan Zijn kruis ook te dragen, zowel voor jezelf en je naaste.

 

In de tijd der ‚verdrukking‘ zal de Heer de gelovigen in de hemel ‘wegvoeren’ [Joh.14:1] – [Opm. kan ook door de lucht betekenen!] De antichrist zal zich openbaren  volgens Openb. 3:10, dan wordt duidelijk, dat niet een ieder ‚het uur der verzoeking’ zal beleven. Henoch werd voor de zondvloed weggevoerd en slechts weinigen [8 personen] werden al die tijd behouden.

In Openbaring 3:10 wordt ons toegezegd, dat wij verschoond blijven voor dit uur, maar dat dit alles zeer zeker over de aardebol zal komen. Dit kon misschien in relatie gebracht worden met ‚de wegvoering‘. ‚Kom hier omhoog!‘‘ beschrijft Openbaring 4:1. Een paar hoofdstukken verder schrijft Johannes op Patmos over de ‚martelaars‘, die naar wraak roepen en uitspraken gebruiken, die wij uit de Psalmen kennen (een vorm van godsdienst uit het Morgenland!) – Openb. 6:9-11


Matth.24:21 - Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

Er zullen twee profeten van God worden aangesteld, maar die zullen vele plagen over de Aarde brengen. [Openb. 11:1-13]. Het dier, de komende Romeinse heerser [de Paus!] moet niet aangebeden worden. Openb. 13:8. In 12:5 wordt daar nadrukkelijk de wegvoering geaccentueerd. Zie verder 1 Thess.4:15-17 en 1 Kor.15:52 en zoals Matth. 24:40-42.

 

De wederkomst van Jezus zal zijn als een bliksem, die vanuit het oosten lichtend wegschiet naar het westen. [26,27]. Met het geschal van de bazuin zullen scharen van stralende engelen de Aardglobes omgeven en ze zullen hun uitgekozenen verzamelen door de vier winden. Dan zullen de gelovigen in de lucht weggevoerd worden!‘[40]

 

Jeremia 4:23, 25:33 en Openb. 20 is als bron na te lezen! Er zal spoedig een tijd komen met een schijnvrede. En wanneer men zegt: vrede en zekerheid… dan slaat het plotseling toe. [1 Thess. 5:2].

 

Deze wegvoering was ook bekend bij de leerlingen van Jezus, toen zij door Hem werden weggestuurd om Zijn leer onder de mensen te oefenen. Zo wordt het verhaal  van  de luchtreis van Judas beschreven in het Grote Johannes Evangelie 1-164:9-10 en 2-96:6.

 

[Opmerking: we weten niet precies, of die wegvoering in de komende benauwde tijd binnenkort al plaats zal vinden of aan het einde van het duizendjarige rijk, dan wel eerst na ongekende tijden, wanneer de Aarde uit haar materie zich oplost. Volgens Olav Rodge zal dit spoedig gebeuren [de kleine wegvoeringen]; dit aan de hand van een aantal  belangrijke Bijbelteksten; het loont zich de moeite deze Bijbelteksten erbij te betrekken en te onderzoeken, wat in verbinding staat met de op komstzijnde wegvoeringen. Hij zal terugkomen aan het begin van de derde grote werelddag. [direct na de eerste twee duizend jaren!]]

 


 

2 Kon.2:11 - En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een

vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elía met een onweder ten hemel.

Gen.1:24 - Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer, want God nam hem weg.

 

Hebr.11:5 - Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde.

Openb.11:12 - En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Openb.3:11 - Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.

2 Petr.3:7 - Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen.


2 Petr.3:10 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.

Hij zal terugkomen op het begin van de 3e grote werelddag – (direct na de eerste twee duizend  jaren!] Openbaringen 22 heeft 21 verzen – het is misschien een plausibele gedachte om daaraan te denken, dat de Heer ZICHTBAAR voor aller ogen Zich openbaren zal. Misschien wel in 2022; dat Hij ZELF als het WOORD ZICH levend aan diegenen vertoont, die Hem tegemoetkomen als de Bruid naar de Bruidegom. Het 22e vers bestaat dus niet in Openbaringen 22! Zou nogmaals daarin een verborgen sleutel kunnen liggen? De ‘eindtijd’ luidt een nieuwe andere tijd in: een tijd, die weer in verbinding zal staan met onze Schepper, zowel innerlijk als ook uiterlijk!

2 Petr.3:8 - Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heer is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.

Psalm 90:4 - Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.

Joh.14:3 – En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en  u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en  zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.

Jeremia 30:7 - O wee; want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.

Zefanja 1:15 - Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;

Daniël 12:1 - EN te dien tijde zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat; als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op dienzelven tijd toe; en te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

Openb.3:10 - Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.

 

Tekstvak: Wilfried Schlätz schrijft hierover:

 

Omdat volgens de Jakob Lorber-teksten ongeveer 40% van de mensheid de Aarde overleven zal en dat door de liefdevolste en allerwijste Jezus-JEHOVA-ZEBAOTH Hij alle onrijpe zielen in het hiernamaals verder laat rijpen in de voor hen geschikte passende sferen [scholen] en de onrijpen niet met geweld doet oplossen, dan is een materiële ontrukking van de Aarde nu toch wel geheel en al overbodig! (WS)

In het uiterste noodgeval is hoogstens een verplaatsing mogelijk naar een ander veilige plek op Aarde, omdat de natuurgeesten een groot stuk gebied op Aarde in brand zullen steken! (WS)

Slechts bij het definitieve einde van de totale Aarde als wereldlichaam (duurte: miljoenen jaren)   zal   bij   het   allerlaatste   vuurgericht   op   deze   Aarde   het   nog   tot   zielsmatige ‚verplaatsingen‘ komen, dat wil zeggen, dat de reine mensen en de goeden overgebracht zullen worden- net als bij Henoch en Elia - door een plotselinge verheerlijking van hun lichamen naar hun geestelijke hemelwoningen in het hiernamaals:


Tot die tijd, waarin de gehele Aarde zal opgelost worden door het vuur. Want zoals ten tijde van Noach zullen ze vrijen en zich laten doen vrijen en zij zullen zich in het geheel niet interesseren om de stem van Mijn profeten aan te horen; deze dan zal Ik echter direct in één ogenblik van deze Aarde wegnemen en deze en gene met al hun lievelingen prijsgeven aan al het vernietigende vuur, tot wiens ontstaan door toenmalige onboetvaardige wereldmensen zij zelf het allermeeste er aan zullen bijdragen. En zie, dat zal een laatste gericht over deze Aarde zijn’.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, augustus 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens