Wederkomst van Jezus 

Jezus werd in 4151 geboren. Ongeveer 32 jaar later, dus in 4181 zei Hij, dat er nog geen volle 2000 jaren zouden voorbijgaan, alvorens het einde komt van de Aarde in een goddeloze toestand. Een simpele betrekening maakt dat 2000+32 maken 2032 en aangezien we nu in 2016 leven kan het nog geen 16 jaar duren voordat zich dit voltrekken zal. GJE6-174-7-9 vermeldt hierover het een en ander evenals in GJE8-162-4,5. - De maximale eindtermijn voor de Satan zijn volgens de Nieuwe Openbaringen 7 keer de leeftijd van Adam [dat is 7 x 930=6510] - Als we 4151 + 2000 optellen, zijn dat 6151 [+30] en als we dat aftrekken van 6510, dan blijven er nog wel meer dan 300 jaar over voor de Satan. Nu lijkt het me wel lastig gebruik te maken van de gebruikelijke joodse telling, want de 4151 komt niet overeen met de reguliere telling, met een verschil van ca. 105 jaren [die we dan er nog bij op zouden moeten tellen, om gelijk weer in de pas te lopen met de joodse telling!] De paar jaar van Jezus geboortejaar, die we wellicht mislopen, is te verwaarlozen bij deze optelling in het groot gezien. [6182-5775 (jaar 2016) = dan blijven er nog 407 jaar over tot het definitieve paradijs!

De verdorde vijgenboom - Mattheüs 21:19 En ziende een vijgenboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niet aan dezelve dan alleenlijk bladeren; en zei tot hem: ‘Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde terstond. Markus 11:20 En des morgens vroeg voorbijgaand zagen zij, dat de vijgenboom verdord was, van de wortelen af. Markus 11:21 En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zei tot Hem: ‘Rabbi, zie, de vijgenboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.’ Hier voorzegt Jezus feitelijk dat vanaf, dat de vijgenboom verdord werd, de geestelijke winterperiode aangebroken is. Deze zal duren in een tijd van een verdrukking, die de mensheid nog nooit gekend heeft, sinds de schepping van de mens. Maar de Heer zal dan terugkomen, indien de vijgenboomtakken weer teder worden en bladeren dragen zal. Pas dan zal Hij terugkomen. (Markus 13:28 e.v.)

 

image001

Het aangekondigde gericht voor de Aarde is te zien als een reiniging [GJE6-174]. De ondergang van Satan is een gebeuren in het geestelijk gebied, want Satan is geen wezen met lichaam en ziel, maar slechts een ‘geestelijk wezen’. [zie ook Himmelsgaben 3-87-8-15]

Het Kindje wendde Zich nu enigszins af en sprak als tegen Zichzelve: 'De kinderen van de­ze wereld gaan tegen Je tekeer en bij zichzelf laken ze Je Werken, omdat ze Je niet kennen!  Maar nog een ronde (WAARSCHIJNLIJK 1000 JAAR) en nog een (OOK 1000 JAAR), dan zullen de kinderen van deze wereld wel anders over Je gaan denken!'  En dan vervolgt zij de Heer ten dode toe! Zij gunt Hem bijna negentienhonderd jaren rust noch duur en stookt alles tegen Hem op! En kijk, zó zal het ook in de toekomst geschieden: er zal een machtig vuur uit de hemel over de gebeenten van de boosdoeners neerkomen, om ze tot stof en as te verteren! Driemaal zal de Heer rond­gaan om die brandhaarden op de wereld, en niemand zal Hem vra­gen of zeggen Heer waarom doet U dat? Pas tijdens die derde rond­gang zal ook de láátste bliksem van de toorn van de aarde worden teruggenomen! [Jeugd van Jezus 195-10,11 18-21]

 

Dit is de centrale boodschap van de Bijbel. Het geschiedt zichtbaar en gelijktijdig bij alle mensen. Alle ogen zullen Hem zien en alle geslachten van de Aarde. [Openb. 1:7] Wanneer voor dit grote gebeuren in Lukas 17:34+36 situaties zowel van de dag als ook de nacht beschilderd wordt, dan is dit slechts in een sfeergestalte van de Aarde mogelijk. [Maar de Heer kan zich als Dezelfde Persoon Zich in ontelbare gestaltes manifesteren, waar dan ook in het Universum, omdat dit alles HIJZELF is, notabene!] De structuurvraag over het universum staat beschreven in Jeremia 31:37.

 

Wanneer men de Hemel van boven kon meten en onderzoeken in verhouding met bodem van de Aarde, dan zou Ik ook het hele geslacht Israel verwerpen voor datgene, wat zij vooral gedaan hebben, spreekt de Heer. In onze tijd zouden we kunnen zeggen: ‘als de astronomen de structuren en de verre wijdtes van het universum doorgronden en het inwendige kunnen doorvorsen, dan wil ik ook het volk verwerpen. In Job 26:7 staat: ‘God spant het Noorden uit over de leegte en hoogte der Aarde over het niets. [de wereldruimte is donker; hij is leeg en de Aarde zweeft zonder ophanging daarin vrij rond] en Jesaja 50:3: ‘Ik kleed de hemel met donkerte’. Dit klopt astronomisch volledig tot in wetenschappelijke details. Jeremia 33:22: God zegt hier iets over het getal der sterren. Hier vergelijkt God het getal van de sterren met het zand aan de zee. Beiden zijn niet meer telbaar. Psalm 147:4: dat het toch iemand heeft geteld en dat is de Schepper Zelf. Hij telt de sterren en noemt ze allen bij naam. Daarom lezen we ook in Jesaja 40:26: ‘Heft je ogen op in de hoogte en schouw!’

www.zelfbeschouwing.info