Voorbereidingen Wederkomst Jezus

 

In Hemel en Hel, boekdeel 2, hfdst. 190, wordt door Jakob Lorber over Robert Blum geschreven, vooral in de eerste zes verzen, waarin RB de heilige Vader vraagt om  de verschrikkelijke tijden, waarin wij nu nog leven, in te korten:

 

Alle profeten en apostelen komen naar Mij toe en zeggen: 'Ja, amen! Uw naam worde geheiligd, zowel hier in Uw hemelen alsook op Uw aarde, de waarachtige leerschool voor de geslachten die voor een eeuwig bestaan ontkiemen onder Uw hart. Alleen dat ene, heilige Vader, vragen wij U als uit één hart en één mond: laat  het eindelijk eens afgelopen zijn met het snode werk van de satan! Neem weg van Uw aarde het purper en laat goud, zilver en edelstenen verdwijnen, opdat de mensen niet meer azen op de glans van deze onzalige dingen, maar enkel streven naar zuivere liefde en waarheid. Hoeveel schatten van de geest moeten er wel ten grave gedragen worden, omdat het jagen naar al deze ijdele dingen de mensheid hindert om haar geest volgens Uw orde op te wekken en daaruit onvergankelijke rijkdommen te putten voor tijd en eeuwigheid! [Hemel en Hel-2-190-1]

 

Maak toch eens een einde aan de praktijken van satan! Met het verdwijnen van zijn invloed op de sfeer van het menselijk handelen moet de mensheid meer geneigd zijn tot het goede en het ware; zoniet, dan zal de mensheid zich steeds dieper in het verderf storten. Wel zijn Uw raadsbesluiten onnaspeurlijk en Uw wegen ondoorgrondelijk. Het is niemand bekend hoe U te werk gaat om tenslotte alles naar de beste bestemming te leiden. Voor vele wezens is wel een zeer lange tijdsduur vereist voor ze hun uiteindelijke bestemming bereiken. Dus het bekorten van de lange weg en de tijdsduur, zoals U, o Heer, het Zelf aan Uw volkeren hebt beloofd, is wel de vurigste wens van ons, die God goedgezind zijn! [Hemel en Hel-2-190-2]

 

Het is werkelijk jammer voor Uw mooie Aarde, dat zij niet in staat is de haar telkens opnieuw toegebrachte wonden te genezen, als U haar de steeds eendere kwelgeesten niet van het lijf houdt. Wat U, Heer en Vader, echter doen zult, doe dat spoedig, want anders worden de mensen verteerd door te grote angst voor de te verwachten dingen die de Aarde nog zullen overkomen! Wij hier hebben natuurlijk gemakkelijk wachten, daar vanwege onze grote zaligheid bij U, heilige Vader, ook voor ons duizend aardjaren gelijk zijn aan een vluchtige lentedag, maar voor de nog in sterfelijke omhulling levende broeders op Aarde worden bange minuten tot jaren, en jaren tot eeuwigheden. Daarom, o Vader, open Uw rijke bron van liefde en genade, beproef de armen op Aarde genadig en bekort deze slechte tijd! Uw  heiligste wil geschiede altijd!' [Hemel en Hel-2-190-3]

 

Ik zeg: 'Jullie doen er goed aan zo te vragen, maar het vergaat jullie met je vragen zoals diegenen die overal te laat kwamen en daarom ook voor Mij steeds te laat moeten komen omdat Ik overal en in alles de Eerste ben. Jullie zijn als de ledematen van Mijn lichaam, die niet in staat zijn eerder te handelen dan wanneer Mijn geest ze tot handelen aanzet. Als jullie echter bij alles Mijn geest nodig hebben, hoe kunnen jullie dan denken dat Ik eerst door jullie verzoek ertoe bewogen moet worden om iets te bewerkstelligen, waarvan Ik de noodzaak al heb ingezien nog voordat een geest uit Mij zich verheugde over een vrij bewustzijn! Wanneer jullie pas over een zaak beginnen na te denken, heb Ik al zo'n duizend jaar lang voorzorgsmaatregelen getroffen en alles zo op gang gebracht, dat de uitwerking precies zo aan het licht moet treden. Anders zou tenslotte het algemene hoofddoel onmogelijk bereikt  kunnen worden, namelijk jullie eeuwige, vrij scheppende leven in Mijn goddelijke tegenwoordigheid. [Hemel en Hel-2-190-4]

 

Moet Ik dan alle hiërarchieën door een vuur uit de hemel in één klap verdelgen? Na het grote werk van de verlossing gaat dat nu juist niet meer! Geen algemene zondvloed en geen ondergang van Sodom en Gomorra meer! [Hemel en Hel-2-190-5]

 

Maar ieder kwaad op Aarde is nu zijn eigen rechter en de straf volgt de zonde op de voet. De hiërarchen verlangden naar hun oude, wrede priestervrijheid, en zie, zij is hun gegeven, maar zonder materiële macht! Als de hiërarchen in het vervolg echter gebruik zullen blijven maken van hun wrede vrijheid, dan zullen ze daardoor duizenden ertoe aanzetten om van hun slechte parochie over te gaan naar een betere. Terwijl jullie Mij hier staan te vragen, zijn er al duizenden van Rome afgevallen! Kan de tijd dan nog meer verkort worden? Is niet alles gedaan voor haar ondergang, die nu spoedig noodzakelijk zal zijn geworden? [Hemel en Hel-2-190-6]

 

Hoe zou Ik ooit weer op Aarde kunnen komen, als er niet op doelmatige wijze een eind zou worden gemaakt aan de aloude praktijken van de slechte hiërarchie? Zou Ik echter als God komen, wel, jullie begrijpen zeker, dat de hele Aarde dan gericht zou worden en er geen wezen op haar nog in staat zou zijn om vrij adem te halen?  [Hemel en Hel-2-190-7]

 

Wanneer Ik echter naar de Aarde kom, kan Ik alleen maar naar de armen komen. Dan pas is er op Aarde een juiste vereffening van al het heerszuchtige streven mogelijk en daarnaast ook Mijn tegemoet snellen naar de verlorenen. [Hemel en Hel-2- 190-8]

 

..[…] 'Maar God de Heer zal eerst nog allen oproepen, ook de meest verworpenen.  De Heer zal Zelf in het geestenrijk komen en zal zich kenbaar maken aan allen, die door hun nacht gevangen worden gehouden. Zij die zich tot Hem zullen wenden, zal Hij ook behouden. Maar Zijn knechten Petrus, Paulus en Johannes zullen Hem voorgaan en zullen de gevangenen het licht verkondigen dat uit de naam van de almachtige God komt. Zij die deze naam in hun hart zullen opnemen, zullen zelf een nieuwe naam krijgen en de Heer zal hun halfvergane vestingen en hun vervallen burchten weer oprichten. [Hemel en Hel-2-207-3]

 

…[…] Weliswaar zal Ik deze wereld binnenkort verlaten, en in de tijd dat Ik voor het oog afwezig ben zullen de leugen en haar valse en kwade dingen nog een tijdlang voortwoekeren onder de mensen op Aarde; maar dan zal Ik op de juiste tijd met alle macht en kracht naar jullie mensen terugkomen en een einde maken aan de heerschappij van de leugen en het bedrog! [GJE9-69-12]

 

… […] De leerlingen vroegen Jezus: ‘Zeg ons nu toch ook eens wat meer concreets over Uw wederkomst! In welke tijd zult U wederkomen, en waar en hoe?....' [GJE9-70-1]

 

…[…] Het jaar, de dag en het uur kan Ik jullie niet met zekerheid zeggen, omdat dat op deze Aarde immers allemaal van de volkomen vrije wil van de mensen afhangt. Daarom weet ook geen engel in de hemel het, maar alleen de Vader en ook degene aan wie Hij het wil openbaren. Bovendien is het voor het heil van de ziel niet absoluut noodzakelijk om het heel precies van tevoren te weten. [GJE9-70-2]

 

De dag van Mijn tweede wederkomst zal zijn als een bliksem, die van  het oosten naar het westen hoog langs de bewolkte hemel schiet en alles verlicht wat onder de hemel is. [Lukas 17:25] Voordat dat zal gebeuren, zal -zoals Ik jullie al verscheidene malen heb verkondigd - de Zoon des mensen nog veel moeten lijden en geheel en al verworpen worden door dit geslacht [Lukas 17:25], namelijk door de Joden en Farizeeën, en in later tijden door degenen die men nieuwe Joden en Farizeeën zal noemen. [GJE9-70-5]

 

Zoals het ging ten tijde van Noach, zal het ook gaan in de tijd van de tweede komst van de Mensenzoon.  [GJE9-70-6] – (Lukas 17:26 e.v. en Matth. 24).

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, september 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

==============================================

 

Wederkomst van de Heer

 

De wederkomst op onze Aarde wordt ook benadrukt en verduidelijkt in het boek Jakob Lorber van ‘Aarde & Maan’:

(2) Ikzelf was toch immers de belangrijkste profeet in de wereld: Wie kan Mij echter verwijten, dat Ik, behalve dan Mijn opstanding, iets helemaal precies voorspeld heb? Ik zei wel dat Ik zou sterven en op de derde dag weer zou opstaan; maar tijd en uur van sterven en van opstanding is aan niemand vooruit voorspeld.

 

                                      http://jesuskommtbald.de/Fotolia_52150181_Subscription_XXL__MIX_2___K.jpg

 

(3) Ik heb ook Mijn wederkomst voorspeld, maar -let daar wel op- heb daarbij gezegd: "Tijd en uur is niemand bekend behalve Mij en ook degene die Ik het openbaren wil!" Ik heb het al wel geopenbaard, maar heb geen tijd en uur bekend gemaakt, maar alleen de tekenen, waaraan men Mijn wederkomst kan herkennen.

(4) Zo hebben ook alle profeten voorspeld; maar alles wat ze voorspeld hebben was aan voorwaarden gebonden, opdat door zo'n voorspelling niemand zou worden gericht, maar de vrijheid zou hebben te doen wat aangeraden werd, om het dreigende gericht te ontgaan, of het te laten om daarna gericht te worden.

(5) Jeremia profeteerde jarenlang en keek dan zelf bitter klagend uit naar de vervulling van de profetie, want wat hij profeteerde dat morgen zou gebeuren, gebeurde pas na jaren. Ja, wel 23 jaar moest hij wachten, voordat zijn profetie met betrekking tot de 70­ jarige Babylonische ballingschap van het joodse volk geheel in vervulling ging. [Opmerking: hierbij kunnen we al een aanwijzing hebben in het tijdschema van de joodse afgestemde jaartelling.]

 

(6) Jona(s) wachtte tevergeefs op de ondergang van Ninevé, totdat hij tenslotte heel geërgerd Mij verwijten maakte vanwege Mijn goedheid. De oorzaak hiervan ligt echter alleen, zoals al werd gezegd, in het gedrag van de mensen. Want als ze met een gericht bedreigd worden en zich veranderen, wel niet allemaal, maar toch enkelen, dan wordt het gericht opgeheven.

(7) Als onder honderdduizend mensen maar tien gerecht worden, dan zal Ik vanwege die tien gerechten ook de honderdduizend het gericht besparen. En als onder een miljoen mensen honderd gerechten zijn, dan wil Ik terwille van hen een heel miljoen het gericht besparen. [Opmerking: zoals bij Sodom en Gomorrah!]

(8) Wanneer het aantal gerechten groter is, is het des te zekerder dat het gericht wordt opgeheven en in plaats van een algemeen gericht zal alleen maar een speciaal gericht de hardnekkigsten treffen. Als er echter minder gerechten zijn, dan wordt na enkele nog volgende verma­ningen het aangekondigde gericht niet tegengehouden. [Bron: Aarde & Maan]

 

 

In het boek Hemelse Gaven van Lorber zien we een dialoog: de Heer in gesprek met de twee engelen over het toekomstige gebeuren van deze wereld rond 2015.

[HiG.03_49.04.06,08] Wat deze beide engelen van God en wat Ik als Heer en God Zelf van de toenmalige wederkomst van Christus voorzegd heb, dat is nu tot rijpheid gekomen en zal binnenkort geschieden; want alle voorbereidingen zijn nu al bijna in het werk gesteld. De mensenharten zien er nu uit zoals in deze tijden met hun grijsachtige verschijningen. Ze zijn vol met heerszucht, gierigheid, nijd, vreterij, brasserei en hoererij, vol met ruzie en twist,  smaalzucht, vol met roof, oorlog en pestilentie van diverse gesteldheden. De ontevredenheid en de liefdeloosheid en de volste onbarmhartigheid heeft van hen zich meester gemaakt, en daardoor is nu ook zulk een ellende over de Aarde gekomen, zoals huns gelijke juist deze Aarde nog niet gedragen, gevoeld en gesmaakt heeft.

 

[HiG.03_49.04.06,09]  Daarom is het nodig, dat aan deze ellendigste tijd spoedig een einde komt, daar anders nog elkeen, die tot nu toe tot de uitgekozenen werden geteld, schipbreuk konden lijden. Alvorens echter Ik als de Heer en Schepper van al het leven kan terugkomen, moet de aardbodem van al het onkruid helemaal zuiver worden gereinigd; en deze reiniging geldt voor alle hoeken der Aarde. Wie nu aan zijn ziel aanzienlijk ziek is en niet probeert, dat zijn ziel gezond wordt, die zal het niet zo lang maken, tot hij te gronde zal gaan!

                               http://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2014-06-19-15-27-42.terugkomst%20jezus%2002.jpg

 

[HiG.03_49.04.06,10] De tijd der reiniging echter zal op z’n minst VIER WEKEN duren; want er zal nu UREN zijn, waarin MEER GEBEUREN ZAL dan als eertijds in een eeuw. – Een langere termijn is geplaatst op VIER MAANDEN; want er zal nu dagen bestaan, waarvan een dag meer betekenen zal als voorheen met een volle eeuw. – Nog een verdere periode is op een ¼ jaar geplaatst; want er zal nu in een week meer gebeuren dan in een volle eeuw. En nog een verdere periode is geplaatst op VIER JAREN en nog een kleine tijd erna; dan zullen er nu MAANDEN komen, in welk meer gebeuren zal dan in de voorafgaande periode van 7 eeuwen!

[HiG.03_49.04.06,11] Deze tijd echter is nu als een morgenrood zoals elke dag, die zal komen of tot heil voor de gerechten en voor diegenen, die van zachte en goede inboezem zijn en houden van hun broeders en zusters in Mijn naam; maar deze dag zal ook komen als een dief bij al diegenen, die de Mijnen niet achten en een trots hart hebben en zich voor beter houden en vooraanstaander dan hun broeders.

 

[HiG.03_49.04.06,111] Ik als jullie goede Vader, die Ik al zoveel van Mij uit heb gegeven, geef jullie nu ook dit voor jullie toekomstig welzijn en heil van het allerbelangrijkste Woord. Houd het getrouw, zo zullen jullie al het welzijn tijdelijk en eeuwig aantreffen. Worden jullie echter, zoals al sommigen anderen door Mij het aan jullie gegevene,  alleen maar voor iets gewoons aannemen, waaraan jullie je door de tijd heen in zekere zin al verpoosd hebt of daaraan gewend bent, en daarbij evenwel doen naar jullie oude gewoontes en gebruiken, dan zullen jullie het dan ook slechts aan jezelf toe te schrijven hebben, als jullie aan Mijn wederkomst slechts een zeer geringe of echter ook wel helemaal geen deel zult hebben.

[HiG.03_49.04.06,112] Want wat hier staat geschreven door Mijn knecht, dat zal onherroepelijk in vervulling gaan.

 

[HiG.03 _49.04.06,113] Goed en wel, jullie en een ieder, die dit en ook de andere waarschuwingen niet in de wind zullen slaan, - waarlijk, in diens huis zal Ik hier en daar intrek nemen! Wie echter deze waarschuwing en belering  - en zo eveneens op gelijkende wijze in vele andere plaatsen – weinig gehoor en inzet zal afzien, in diens huis zal het er spoedig erg eenzaam, treurig en verlaten uitzien, - want als Ik kom, zal Ik daar alleen komen tot Mijn oprechten en ze zegenen zal in levenden lijve voor geheel en al eeuwig!

[HiG.03_49.04.06,114] Wee echter diegene, diens huisvloer Mijn voeten niet betreden zal; zijn aandeel zal slechts enkel en alleen het droevige en noodlottige morgenrood zijn en blijven, maar de heilige stralen van de komende GROTE DAG zullen niet over hen komen. Amen. – Dat zeg Ik, die daar komen zal. Amen, amen, amen!

 

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, december 2015 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

 

Wederkomst van de Heer

De wederkomst wordt benadrukt en verduidelijkt in het boek Jakob Lorber in  ‘Aarde & Maan’: 

(3) Ik heb ook Mijn wederkomst voorspeld, maar -let daar wel op- heb daarbij gezegd: "Tijd en uur is niemand bekend, behalve Mij en ook degene die Ik het openbaren wil!" Ik heb het al wel geopenbaard, maar heb geen tijd en uur bekend gemaakt, maar alleen de tekenen, waaraan men Mijn wederkomst kan herkennen.

 

(5) Jeremia profeteerde jarenlang en keek dan zelf bitter klagend uit naar de vervulling van de profetie, want wat hij profeteerde dat morgen zou gebeuren, gebeurde pas na jaren. Ja, wel 23 jaar moest hij wachten, voordat zijn profetie met betrekking tot de 70­ jarige Babylonische ballingschap van het joodse volk geheel in vervulling ging. [Opmerking: met dit gegeven kunnen wij hierbij het levensjaar van de profeet Jeremia geschiedkundig beter inschatten!]

(6) Jona wachtte tevergeefs op de ondergang van Ninevé, totdat hij tenslotte heel geërgerd Mij verwijten maakte vanwege Mijn goedheid. De oorzaak hiervan ligt echter alleen, zoals al werd gezegd, in het gedrag van de mensen. Want als ze met een gericht bedreigd worden en zich veranderen, wel niet allemaal, maar toch enkelen, dan wordt het gericht opgeheven.

(7) Als onder honderdduizend mensen maar tien gerecht worden, dan zal Ik vanwege die tien gerechten ook de honderdduizend het gericht besparen. En als onder een miljoen mensen honderd gerechten zijn, dan wil Ik terwille van hen een heel miljoen het gericht besparen.

(8) Wanneer het aantal gerechten groter is, is het des te zekerder dat het gericht wordt opgeheven en in plaats van een algemeen gericht zal alleen maar een speciaal gericht de hardnekkigsten treffen. Als er echter minder gerechten zijn, dan wordt na enkele nog volgende verma­ningen het aangekondigde gericht niet tegengehouden. [Bron: Aarde & Maan-71]

*.*.*.*.*.*.*

GJE9-71 [5] Zoals dat nu voor onze ogen gebeurt met het Jodendom dat nu zonder waarheid of geloof is, waardoor het een geweldig aas is geworden, waarmee het over ongeveer vijftig aardse jaren* afgelopen zal zijn, zo zal het er in later tijden ook voorstaan met de leer en de kerk die Ik nu sticht. Die zal tot een nog veel erger aas worden dan het Jodendom nu, […] En dat kan nog gebeuren voordat er na Mijn leven hier, zoals Ik nu lichamelijk in jullie midden ben, tweedui­zend aardse jaren verlopen zullen zijn

GJE9-71 [6] Tóen vroegen jullie je af, evenals nu, waarom dat eigenlijk op die manier door God toegelaten wordt. Ik heb jullie echter ook al vaak, zoals ook deze keer, laten zien dat Ik de mensen, aan wie een volkomen vrije wil, een vrije zelfbeschikking is gegeven, met Mijn almachtige wil niet zo kan en mag lei­den als al het overige geschapene, klein en groot, in de hele oneindigheid; want als Ik dat zou doen, zou de mens geen mens zijn, maar net als een dier of plant of steen, die door Mijn almacht gericht is  

GJE9-71 [7] Als er nu in deze tijd, terwijl Ik nog in een lichaam op deze Aarde te mid­den van jullie rondga en leer, al verscheidene mensen in Mijn naam beginnen rond te trekken en Mijn leer tot hun materiële voordeel verbreiden, maar daar ook hun eigen onzuivere zaad tussen mengen, waaruit tussen de magere tarwe op de akker des levens en de waarheid daarvan al gauw veel slecht onkruid zal opgroeien - zal het dan verbazing wekken als er in later tijden in Mijn naam nog meer valse en niet geroepen leraren en profeten opstaan en met machtige woorden, met het zwaard in de hand, tot de mensen zullen roe­pen: 'Kijk, hier is Christus!' of 'daar is Hij!'?

GJE9-71 [8] Als jullie en later jullie echte, zuivere opvolgers dat zullen horen en zien, geloof zulke schreeuwers dan niet! Want aan hun werken zullen zij net zo gemakkelijk te herkennen zijn als bomen aan hun vruchten; want een goede boom brengt goede vruchten voort. Aan dorenstruiken groeien geen druiven en aan distels geen vijgen. (Luc. 17:37 e.v.)

 

 

De

Wederkomst

van

Jezus

 

 

en

het

grootste

gericht

 

 

door Wilfried Schlätz

 

1. Jesus durch Jakob Lorber(JL):

[GEJ.06_150,17] Maar daarna zal de grootste Openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze Aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde.

 

2.   Commentaar:

 

      De allergrootste Openbaring en de toenmalige neerdaling van Jezus op deze Aarde bestaat uit:

 

   De terugkomst van Jezus in de "wolken van de hemel": dat is Zijn geestelijke wederkomst, dat hoofdzakelijk bestaat uit Zijn Werken, die hij Jakob Lorber woord voor woord gedicteerd heeft:

 

      .–1.Jezus via JL:

[GEJ.09_094,03] Eerst zal Ik onzichtbaar komen in de wolken des hemels, wat zoveel wil zeggen als: eerst zal ik beginnen de mensen te benaderen door waarachtige zieners, wijzen en nieuw opgewekte profeten, en in die tijd zullen ook vrouwen profeteren en jongemannen heldere dromen hebben, waardoor ze de mensen Mijn komst zullen verkondigen, en velen zullen daarnaar luisteren en hun leven beteren; maar de wereld zal hen voor waanzinnige fantasten uitmaken en hen niet geloven, zoals dat ook bij de profeten het geval was.

 

[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.


[GEJ.09_094,05] Met die manier van verspreiden zal Mijn leer, die weer nieuw en  rein vanuit de hemelen wordt gegeven, veel sneller en doeltreffender bij alle mensen op de hele Aarde gebracht kunnen worden dan zoals nu door boodschappers in Mijn naam van mond tot mond.

 

      De persoonlijk-zichtbare terugkomst van Jezus in een telkens opnieuw geschapen aards hulplichaam zal zijn, zoals destijds in de drie lesjaren van Jezus ook de aartsengel Rafael iedere keer is verschenen:

 

.–1. Jezus via JL:

[GEJ.09_094,06] Als Mijn leer op die manier onder de mensen gebracht zal zijn die van goede wil zijn en een levend geloof zullen hebben, en minstens een derde deel van de mensen die vernomen zullen hebben, zal Ik ook hier en daar persoonlijk en lichamelijk zichtbaar (In het verheerlijkte geestelijk lichaam; zie vers 2) tot diegenen komen die Mij het meest liefhebben en het grootste verlangen naar Mijn wederkomst en ook het volle en levende geloof daarvoor zullen hebben.

 

2.1.2.–2. Jezus via JL:

[GEJ.09_094,09] Maar in dit land, waar Ik nu al als een misdadiger van het ene dorp naar het andere door de Joden van de tempel achtervolgd word en dat in die tijd door duistere heidenen vertrapt wordt, zal Ik persoonlijk niet weer het eerst optreden, onderrichten en de zwakken troosten, maar in de landen van een ander werelddeel, die nu door heidenen bewoond worden, zal Ik een nieuw rijk stichten - een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdurend levend geloof; vrees voor de dood van het lichaam zal niet meer bestaan onder de mensen die in Mijn  licht wandelen en steeds in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan. - Hier heb je nu een echt antwoord op je vraag.'

 

[GEJ.09_094,10] [10] De Schriftgeleerde zei: 'Zal Azië, de oude wieg van de mensen en van vele zegeningen van God, dus niet meer het geluk hebben om U bij Uw wederkomst op deze Aarde te zien of te horen? Dat is werkelijk geen blijde tijding voor dit werelddeel.'

 

[GEJ.09_094,11] Ik zei: 'De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke plaats Mijn wederkomst het nuttigst zal zijn voor de hele Aarde! In die tijd zullen de mensen echter van het ene einde der Aarde naar het andere met elkaar in verbinding kunnen treden, en wel zo  snel als een bliksem uit een wolk schiet" en  door gebruik te maken van de in vuur en water gebonden geesten zullen de mensen via ijzeren wegen de grootste afstanden op Aarde rijdend kunnen afleggen, en wel sneller dan de hevigste storm van het ene einde van de Aarde naar het andere jaagt, en de schepen zullen met behulp van diezelfde krachten binnen veel kortere tijd over de grote oceaan varen dan nu de Romeinen van Rome naar Egypte. Dan zal ook  het bericht van Mijn persoonlijke wederkomst gemakkelijk binnen zeer korte  tijd over de hele Aarde verspreid kunnen worden, en dus ook naar Azië’. [Dus een wereldwijde verspreiding van deze tijding door de huidige media!]

 

[GEJ.09_094,12] Maar dan is opnieuw de vraag: zal dat bericht bij de blinde en dove heidenen van dat werelddeel ook geloof vinden?

[GEJ.09_094,13] Ik denk en zeg, dat dat waarschijnlijk pas het geval zal zijn wanneer het door een groot wereldgericht gelouterd zal worden!


[GEJ.09_094,14] Er is een groot land ver in het westen, dat aan alle kanten door de grote wereldoceaan omspoeld wordt en nergens over zee verbinding heeft met de oude wereld. [Dus in Amerika, dat betekent in Zuid- of Midden of Noord- Amerika!] Uitgaande van dat land zullen de mensen eerst grote dingen vernemen, en die zullen ook in het westen van Europa opduiken, [daarna ook in het Westen van Europa!] en daaruit zal een helder stralen en wederstralen ontstaan. De lichten der hemelen zullen elkaar ontmoeten, herkennen en elkaar ondersteunen.

 

[GEJ.09_094,15] Uit deze lichten zal de Zon van het leven zich ontwikkelen, dus het nieuwe, volmaakte Jeruzalem, en in die Zon zal Ik op deze Aarde wederkomen. En nu is het meer dan genoeg geweest over wat er later zal gebeuren!' [Als op televisie de vooralsnog in Amerika teruggekomen, persoonlijk zichtbare Jezus, die eerst niemand herkend, als een dertigjarige jongeman verschijnt, die weer zieken geneest en op een wonderbaarlijke wijze leert, dan zullen de vrienden van de NO Jezus via  JL Hem direct aan deze fantastische onderwijzingen herkennen, want het zullen de hen vertrouwde woorden van Jezus zijn, die ze al lang kennen via Jakob Lorber, zodat ze onmiddellijk weten: U bent het !’]

 

     Deze allergrootste Openbaring en de terugkomst van Jezus op de Aarde, zal voorafgaan met een groot gericht:

 

      Jezus via JL:

[Hemelse Gaven.03_49.04.06,104] Dat zeg ik jullie nu ook, dat er voor Mijn aankomst nog erg veel onkruid en verdord gras en alle soorten van ondeugdelijk en onvruchtbaar struikgewas met de grootste scherpte van de rechtbank zal vernietigd worden; omdat waar twee zijn, zal de een welhaast aangenomen en de andere afgewezen worden. - een enorme selectie tot wel over de helft!

 

      Deze enorme selectie van de gehele mensheid tot over de helft = dat zouden dan 4 miljard doden zijn, wiens zielen Jezus in het hiernamaals naar herstellingsoorden brengt, om deze van de geestelijk eeuwige dood te redden, en dat zal nog voor de persoonlijke wederkomst van Jezus plaatsvinden en dit is tot nu toe nog niet gebeurd, want de totale eerste en tweede wereldoorlog en alle tegenwoordige kleinere oorlogen daarna (= door het vuur en haar projectielen!) zou dit tot gevolg hebben van hoogstens circa 100 miljoen doden!

 

      Het in cijfer: (1.) geciteerde woord van Jezus aan bepaalde leerlingen van het jaar (ca.) 32, schetst de volgende reeks: 1. het grootste gericht, 2. de geestelijke en persoonlijke wederkomst van Jezus, 3. Een schifting van de wereldmensen door conventionele oorlogen.

 

     Wij tegenwoordig levende mensen weten:

 

2.2.4.–1. Dat door het vuur en haar projectielen gedurende de beide wereldoorlogen en in alle navolgende kleinere oorlogen tot heden er maximaal wel 100 miljoen zieke zielen in het hiernamaals zijn overgeplaatst naar de reinigingsinstellingen.


2.2.4.–2. dat de grootste reiniging "tot over de helft" met circa 4 miljarden doden nog niet heeft plaatsgevonden. (Dit Woord van Jezus in het derde deel van Hemelse Gaven, bladzijde 491,99 van 6e april 1849 is aan ons tegenwoordige mensen gericht. Dit kon Jezus de toenmalige leerlingen nog niet zo precies onthullen!)

 

      .–3. Dat de persoonlijke fysieke wederkomst van Jezus ook nog niet heeft plaatsgevonden, maar dat tot nu toe slechts de geestelijke terugkomst kwam door Zijn grootste Openbaring van het Woord en hoofdzakelijk door JL.

       


 

.–1. Jezus via JL:

[GEJ.08_185,09] En de vindingrijke mensen zullen het met deze wapens zover drijven, dat er dan weldra geen enkel volk meer een oorlog tegen het andere zal kunnen beginnen. Want als twee volkeren elkaar met zulke wapens aanvallen, dan zullen ze elkaar ook gemakkelijk en snel tot de laatste man uitroeien, wat beslist voor geen van beiden een echte overwinning en winst zal opleveren. Dat zullen die koningen en hun legeraanvoerders spoedig inzien en daarom zullen ze elkaar liever in vrede en goede vriendschap verdragen; en als er ergens een zeer trotse en eerzuchtige rustverstoorder zal opstaan en zijn buurman zal aanvallen, dan zullen de vredelievenden zich verenigen en hem tuchtigen. En op die manier zal dan ook langzamerhand de aloude vrede onder de volkeren der Aarde aanbreken en zich duurzaam vestigen.

 

2.2.6. Omdat elk grote gericht steeds door mensen, die ver van God afstaan, worden veroorzaakt en door middel van hun volledige vrije wil (zoals bijv. de zondvloed, waardoor de Hanochieten zelf verdronken, toen ze meerdere bergen opbliezen en daardoor het deksel van de onderaardse reusachtige waterbekkens [reservoirs] verwijderden), zo zal ook de op komst zijnde grootste schifting tot over de helft (circa

4 miljard mensen zullen naar het hiernamaals worden gebracht naar louteringsoorden!) die vrijwillig van God af staan en dit zelf veroorzaakt hebben, hoogstwaarschijnlijk via de door ons bewerkte verandering van het klimaat. (wereldwijde plotselinge instorting van productie van voedingsmiddelen rond 50%; en steeds meer grotere branden; watergebrek).

 

      Eerst na deze grootste schifting tot ver over de helft, zal Jezus persoonlijk ook zichtbaar terugkomen, en de overlevende kleinere helft der mensheid (3 miljard) zal Hem geleidelijk herkennen, zodat Hij dan Zijn duizendjarige Rijk van Vrede kan oprichten!


De voorspelling van het GJE

 

1.  Jezus door Jakob Lorber (JL):

[GEJ.04_112,04] [4] Toch zal al deze kennis [wat Jezus in Zijn drie levensjaren op Aarde gesproken en gedaan heeft] niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen [minstens twee] opwekken die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!"

 

2.   Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber (JL) en in 1891 Leopold Engel (LE) beroepen, die al datgene, wat destijds door Jezus met Zijn leerlingen besproken werd en gedaan is, geheel en al woordgetrouw opgeschreven en in een groot boek – in de 11 delen van het Grote Johannes Evangelie GJE1 tot het 10. GJE door JL en het 11. GJE door LE) – aan de wereld bekend gemaakt.

 

3.  Jezus door JL:

 

[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken [minstens twee] aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.

 

4.   Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber beroepen en hem na talloze andere Werken vanaf 2. August 1851 van al datgene door zijn hart en pen ingegeven (zonder het laatste halve jaar met de voorbereiding op de passie in Ephrem en zonder de passion zelf), wat destijds onder Zijn tegenwoordigheid gebeurde en besproken werd, waardoor de eerste tien banden van  het grote Johannes Evangelie (GJE1 tot het GJE10 zijn ontstaan.)

 

5.   Jezus heeft toen in 1891 Leopold Engel beroepen en hem ook al datgene, wat in het laatste jaar (in Ephrem en de passion] in Zijn tegenwoordigheid gebeurde en besproken werd, via zijn hart met de pen ingegeven, waardoor het 11. deel van het Grote Johannes Evangelie (het 11. deel) is ontstaan.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, september 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens

 

Voorbereidingen tot de Wederkomst van de Heer

[1] …‘laat het eindelijk eens afgelopen zijn met het snode werk van de satan! Neem weg van Uw Aarde het purper en laat goud, zilver en edelstenen verdwijnen, opdat de mensen niet meer azen op de glans van deze onzalige dingen, maar enkel streven naar zuivere liefde en waarheid…  [Hemel en Hel2-197 [1-8]

[3] …Wat U, Heer en Vader, echter doen zult, doe dat spoedig, want anders worden de mensen verteerd door te grote angst voor de te verwachten dingen die de Aarde nog zullen overkomen! Wij hier hebben natuurlijk gemakkelijk wachten, daar vanwege onze grote zaligheid bij U, heilige Vader, ook voor ons duizend aardjaren gelijk zijn aan een vluchtige lentedag, maar voor de nog in sterfelijke omhulling levende broeders op aarde worden bange minuten tot jaren, en jaren tot eeuwigheden. Daarom, o Vader, open Uw rijke bron van liefde en genade, beproef de armen op Aarde genadig en bekort deze slechte tijd! Uw heiligste wil geschiede altijd!'

[4] …Wanneer jullie pas over een zaak beginnen na te denken, heb Ik al zo'n duizend jaar lang voorzorgsmaatregelen getroffen en alles zo op gang gebracht, dat de uitwerking precies zo aan het licht moet treden. Anders zou tenslotte het algemene hoofddoel onmogelijk bereikt kunnen wor­den, namelijk jullie eeuwige, vrij scheppende leven in Mijn goddelijke tegenwoordigheid.

[5] …Moet Ik dan alle hiërarchieën door een vuur uit de hemel in één klap verdelgen? Na het grote werk van de verlossing gaat dat nu juist niet meer! Geen algemene zondvloed en geen ondergang van Sodom en Gomorra meer!

 

[6] …Maar ieder kwaad op Aarde is nu zijn eigen rechter en de straf volgt de zonde op de voet [… ] Terwijl jullie Mij hier staan te vragen, zijn er al duizenden van Rome afgevallen! Kan de tijd dan nog meer verkort worden? Is niet alles gedaan voor haar ondergang, die nu spoedig noodzakelijk zal zijn geworden?

[7]  …Hoe zou Ik ooit weer op Aarde kunnen komen, als er niet op doelmatige wijze een eind zou worden gemaakt aan de aloude praktijken van de slechte hiërarchie?...

[8] …Wanneer Ik echter naar de Aarde kom, kan Ik alleen maar naar de armen komen. Dan pas is er op Aarde een juiste vereffening van al het heerszuchtige streven mogelijk en daarnaast ook Mijn tegemoet snellen naar de verlorenen. [Hemel en Hel2-197 [1-8]

[…] 'Maar God de Heer zal eerst nog allen oproepen, ook de meest verworpenen. De Heer zal Zelf in het geestenrijk komen en zal zich kenbaar maken aan allen, die door hun nacht gevangen worden gehouden. Zo zal de Heer ook op Aarde komen, weliswaar eerst alleen door het woord uit harten en monden van wijzen die Hij opgewekt heeft en waarvan Hij er nog verscheidene zal opwekken. Maar dan, als de Aarde zal zijn gereinigd, zal Hij ook in Zijn allerheiligste persoon komen tot al diegenen die Hem liefhebben en in hun hart rein en barmhartig zijn!...  Hemel en Hel 2-207 [3-4]

 

Afbeeldingsresultaat voor foto's wederkomst jezus

 

[Predikingen hoofdstuk 21 [16-20] Hoe meer Mijn wederkomst naderbij komt, des te meer zullen licht en duisternis elkaar bestrijden. Maar, zoals iedere morgen de opgaande zon de duistere nacht overwint, zal ook Mijn opkomend liefdelicht de dieven en de moordenaars verjagen, die niet bij dag maar alleen in de nacht hun praktijken verrichten. Deze zullen moeten wijken, zich bekeren of in de eeuwige duisternis terugvallen, totdat in hun eigen gemoed, en wel door het vrije streven, het ochtendgloren langzamer­hand aanbreekt.

De wereld zal zich evenals vroeger, tegen Mijn plannen en bedoelin­gen willen verzetten; maar juist haar tegenstand zal Mijn einddoel bespoedigen en tenslotte zullen Mijn kinderen en Ik toch meester blijven van het terrein.

 

Volharding leidt naar het doel! En de naam "Mijn kind" moet door ontzeggingen en opofferingen verworven worden; want de prijs is de strijd waard. Wees daarom allen bereid om Mij nooit los te laten! Laat de wereld en de mensen gaan, bekommer u niet om de gebeurtenissen en de politieke verwikkelingen! Bedenk dat er miljoenen mensen zijn, die naar de juiste deur van het licht geleid moeten worden en om dat te bereiken, moeten er ook evenveel verschillende gebeurtenissen en omstandigheden hun invloed uitoefenen [opm. de huidige strijd met de Isis en het terrorisme!], om de op verschillende trap­pen van intelligentie staande individuen naar een gemeenschappelijk doel te leiden, - een werk, waarvan u geen begrip kunt hebben en dat alleen aan God is toegemeten, die ook daar, zoals overal, in staat is om door middel van het kleinste de grootste uitwerking te bereiken.

 

Dit dan tot een beter begrijpen van het evangelie van Johannes, opdat u in deze tijd Mijn vroegere tijd van onderricht pas goed leert begrijpen en mocht erkennen hoe reeds meer dan duizend jaar geleden de hele latere ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid in Mijn levensjaren, dat Ik rondging op uw duistere Aarde van tevoren was uitgestippeld en voorbestemd.

 

Daarom bleef ook de Bijbel bewaard, opdat zij u het grootste en sterkste bewijs zal leveren, hoe daar reeds alles werd opgetekend, wat zich in latere tijdperken fasegewijs moest ontwikkelen, wat echter alleen de wedergeborenen, die met geestelijke ogen zien, duidelijk als in een toekomstspiegel voor ogen staat. [Predikingen hoofdstuk 21 [16-20]

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, juni 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens