Wederkomst van de Heer

 

De wederkomst op onze Aarde wordt benadrukt en verduidelijkt in het boek Jakob Lorber van ‘Aarde & Maan’:

De Heer: ‘Ikzelf was toch immers de belangrijkste profeet in de wereld: Wie kan Mij echter verwijten, dat Ik, behalve dan Mijn opstanding, iets helemaal precies voorspeld heb? Ik zei wel dat Ik zou sterven en op de derde dag weer zou opstaan; maar tijd en uur van sterven en van opstanding is aan niemand vooruit voorspeld.’

                        http://jesuskommtbald.de/Fotolia_52150181_Subscription_XXL__MIX_2___K.jpg

Ik heb ook Mijn wederkomst voorspeld, maar -let daar wel op- heb daarbij gezegd: "Tijd en uur is niemand bekend behalve Mij en ook degene die Ik het openbaren wil!" Ik heb het al wel geopenbaard, maar heb geen tijd en uur bekend gemaakt, maar alleen de tekenen, waaraan men Mijn wederkomst kan herkennen.’

‘Zo hebben ook alle profeten voorspeld; maar alles wat ze voorspeld hebben was aan voorwaarden gebonden, opdat door zo'n voorspelling niemand zou worden gericht, maar de vrijheid zou hebben te doen wat aangeraden werd, om het dreigende gericht te ontgaan, of het te laten om daarna gericht te worden.’

 

Jeremia profeteerde jarenlang en keek dan zelf bitter klagend uit naar de vervulling van de profetie, want wat hij profeteerde dat morgen zou gebeuren, gebeurde pas na jaren. Ja, wel 23 jaar moest hij wachten, voordat zijn profetie met betrekking tot de 70­ jarige Babylonische ballingschap van het joodse volk geheel in vervulling ging.’ [Opmerking: hierbij kunnen we al een aanwijzing hebben in het tijdschema van de joodse afgestemde jaartelling.]

 

Jona(s) wachtte tevergeefs op de ondergang van Ninevé, totdat hij tenslotte heel geërgerd Mij verwijten maakte vanwege Mijn goedheid. De oorzaak hiervan ligt echter alleen, zoals al werd gezegd, in het gedrag van de mensen. Want als ze met een gericht bedreigd worden en zich veranderen, wel niet allemaal, maar toch enkelen, dan wordt het gericht opgeheven.’

‘Als onder honderdduizend mensen maar tien gerecht worden, dan zal Ik vanwege die tien gerechten ook de honderdduizend het gericht besparen. En als onder een miljoen mensen honderd gerechten zijn, dan wil Ik terwille van hen een heel miljoen het gericht besparen.’ [Opmerking: zoals bij Sodom en Gomorrah!]

 

‘Wanneer het aantal gerechten groter is, is het des te zekerder dat het gericht wordt opgeheven en in plaats van een algemeen gericht zal alleen maar een speciaal gericht de hardnekkigsten treffen. Als er echter minder gerechten zijn, dan wordt na enkele nog volgende verma­ningen het aangekondigde gericht niet tegengehouden.’ [Bron: Aarde & Maan]

 

In het boek Hemelse Gaven van Lorber zien we een dialoog: de Heer in gesprek met de twee engelen over het toekomstige gebeuren van deze wereld rond 2022.

 

 ‘Wat deze beide engelen van God en wat Ik als Heer en God Zelf van de toenmalige wederkomst van Christus voorzegd heb, dat is nu tot rijpheid gekomen en zal binnenkort geschieden; want alle voorbereidingen zijn nu al bijna in het werk gesteld. De mensenharten zien er nu uit zoals in deze tijden met hun grijsachtige verschijningen. Ze zijn vol met heerszucht, gierigheid, nijd, vreterij, brasserei en hoererij, vol met ruzie en twist,  smaalzucht, vol met roof, oorlog en pestilentie van diverse gesteldheden. De ontevredenheid en de liefdeloosheid en de volste onbarmhartigheid heeft van hen zich meester gemaakt, en daardoor is nu ook zulk een ellende over de Aarde gekomen, zoals huns gelijke juist deze Aarde nog niet gedragen, gevoeld en gesmaakt heeft.’

 

‘Daarom is het nodig, dat aan deze ellendigste tijd spoedig een einde komt, daar anders nog elkeen, die tot nu toe tot de uitgekozenen werden geteld, schipbreuk konden lijden. Alvorens echter Ik als de Heer en Schepper van al het leven kan terugkomen, moet de aardbodem van al het onkruid helemaal zuiver worden gereinigd; en deze reiniging geldt voor alle hoeken der Aarde. Wie nu aan zijn ziel aanzienlijk ziek is en niet probeert, dat zijn ziel gezond wordt, die zal het niet zo lang maken, tot hij te gronde zal gaan!’

                     http://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2014-06-19-15-27-42.terugkomst%20jezus%2002.jpg

‘De tijd der reiniging echter zal op z’n minst VIER WEKEN duren; want er zal nu UREN zijn, waarin MEER GEBEUREN ZAL dan als eertijds in een eeuw. – Een langere termijn is geplaatst op VIER MAANDEN; want er zal nu dagen bestaan, waarvan een dag meer betekenen zal als voorheen met een volle eeuw. – Nog een verdere periode is op een ¼ jaar geplaatst; want er zal nu in een week meer gebeuren dan in een volle eeuw. En nog een verdere periode is geplaatst op VIER JAREN en nog een kleine tijd erna; dan zullen er nu MAANDEN komen, in welk meer gebeuren zal dan in de voorafgaande periode van 7 eeuwen!’

 

‘Deze tijd echter is nu als een morgenrood zoals elke dag, die zal komen of tot heil voor de gerechten en voor diegenen, die van zachte en goede inboezem zijn en houden van hun broeders en zusters in Mijn naam; maar deze dag zal ook komen als een dief bij al diegenen, die de Mijnen niet achten en een trots hart hebben en zich voor beter houden en vooraanstaander dan hun broeders.’

 

‘Ik als jullie goede Vader, die Ik al zoveel van Mij uit heb gegeven, geef jullie nu ook dit voor jullie toekomstig welzijn en heil van het allerbelangrijkste Woord. Houd het getrouw, zo zullen jullie al het welzijn tijdelijk en eeuwig aantreffen. Worden jullie echter, zoals al sommigen anderen door Mij het aan jullie gegevene,  alleen maar voor iets gewoons aannemen, waaraan jullie je door de tijd heen in zekere zin al verpoosd hebt of daaraan gewend bent, en daarbij evenwel doen naar jullie oude gewoontes en gebruiken, dan zullen jullie het dan ook slechts aan jezelf toe te schrijven hebben, als jullie aan Mijn wederkomst slechts een zeer geringe of echter ook wel helemaal geen deel zult hebben.’

Want wat hier staat geschreven door Mijn knecht, dat zal onherroepelijk in vervulling gaan.’

 

‘Goed en wel, jullie en een ieder, die dit en ook de andere waarschuwingen niet in de wind zullen slaan, - waarlijk, in diens huis zal Ik hier en daar intrek nemen! Wie echter deze waarschuwing en belering  - en zo eveneens op gelijkende wijze in vele andere plaatsen – weinig gehoor en inzet zal afzien, in diens huis zal het er spoedig erg eenzaam, treurig en verlaten uitzien, - want als Ik kom, zal Ik daar alleen komen tot Mijn oprechten en ze zegenen zal in levenden lijve voor geheel en al eeuwig!’

‘Wee echter diegene, diens huisvloer Mijn voeten niet betreden zal; zijn aandeel zal slechts enkel en alleen het droevige en noodlottige morgenrood zijn en blijven, maar de heilige stralen van de komende GROTE DAG zullen niet over hen komen. Amen. – Dat zeg Ik, die daar komen zal. Amen, amen, amen.’

 

UpToDate 2023-2024