Over het ware geluk

(ingekorte versie)

 

                                     ingezonden door Klaus Opitz Dld

 

Ieder mens verlangt naar het ware geluk. Hoe is dit geluk echter te bereiken? Daarover geeft Jezus ons antwoord en Hij laat ons Zijn wil zien en geeft daarover wenken.

 

1. Over het ware geluk

 

…„Het geluk, waar Ik Mijn kinderen naar toe wil leiden, kan met één woord worden uitgedrukt en heet: ‚zielenrust!’. [gemoedsrust]

 

Wie dat heeft bereikt, en net als bij Mij, die is gelukkig, want rust, tevreden met alles, wat Ik de mens ook stuur, dit is het enig blijvende, al het andere is niet blijvend, houdt geen stand, en is gelijk als een oeverriet, dat zich door elk windzuchtje laat bewegen.

 

De hele strijd in het menselijk leven is niets meer dan een gevecht om deze rust *), want die wil iedereen bereiken; naar deze rust verlangt iedereen en waar is ze dan eigenlijk te vinden?

*) Er voor strijden in zijn leven omwille de vrede, d.w.z. om een hoger geestelijk leven te verwerven.

 

In het woelige wereldleven? Nee? In wetenschappelijk onderzoek? Nee! Maar ze is alleen bij Mij te vinden! Wie zich in Mijn armen werpt, die staat daar vast en wanneer ook in plaats van vrolijke verwachtingen slechts dan bittere frustraties opkomen, - voelt de mens zich in zijn bewustzijn toch rustig, want Ik – de Vader – wilde het zo, en het zal eigenlijk wel zijn goede reden hebben, als de mens op dat moment dit niet erkennen kan.‘

 

(Uit: Gottfried Mayerhofer, „Vom wahren Glücke“, „Lebensgarten“, Lorber Verlag Bietigheim)

 

2. Een genadewoord van de Heer

 

Mijn lieve kinderen! Jullie hebben twijfels aan de woorden van Mijn schrijver en hebben het verzoek gedaan, om uit deze wankelende toestanden te komen en je in plaats van nevelige beelden een helder licht te verschaffen.

 

De wereldse voorwaarden, die al heel lang jullie gemoed overvallen en jullie niet tot heldere inzage laten komen, ja die jullie zelfs op het punt gebracht hebben, dat jullie in plaats van liefde elkaar vijandig bejegenen, en al deze dingen leiden jullie tot Mij, en jullie verwachten met het volgende bericht van Mijn schrijver een bepaald antwoord van Mij over hoe jullie handelen?, wat jullie doen? en wat jullie moeten laten! – 

 

Kijk, juist deze bepaalde verwachtingen van nauwkeurige gedragsregels kan Ik niet inwilligen, en weliswaar om twee redenen:

 

In de eerste plaats, omdat jullie vrijheid dan heeft opgehouden te bestaan waar Ik bevelen geef en ten tweede, omdat de verantwoording van jullie doen en laten niet op jullie schouders rust, maar op de Mijne.

 

Nu, jullie verzoek tot Mijn schrijver heeft tot reden -  om niets te doen, dan slechts Mijn wil.

Maar Ik moet jullie vragen, geloven jullie dan, dat er iets geschiedt zonder Mijn (toegelaten) wil? -

 

Kijk, hier is het advies van al Mijn gegeven woorden en met name van al Mijn aan jullie gerichte genadeschenkingen – een misplaatste opvatting, omdat jullie geen verschil wilt maken tussen dat, wat Ik laat gebeuren en tussen datgene, wat Ik wil!

 
Hier moet Ik jullie nog een nadere verklaring geven, zodat Mijn woorden niet verkeerd begrepen worden en jullie dan helder zien en kunnen begrijpen, in hoeverre de voorwaarden van de wereld zijn te beoordelen en hoe bij diverse gevallen dit zich ook laat gelden!

 

Ik heb jullie in geen enkel woord uitdrukkelijk gezegd, dat Ik het zo wil, dat jullie zo en zo moeten doen, maar ik heb jullie steeds via jullie verstand er zelf op geattendeerd en voorts op gewezen op jullie innerlijke en begeleidende stem, welke beiden de enige leidende factoren moeten zijn in de wereldse dingen! De eerste, hoe zich te gedragen en de tweede, hoe ieder doen en laten met Mijn goddelijke wetten in overeenstemming zijn te brengen.

 

Wat jullie ook doen of laten, het product moet zijn die van een zelfstandige wil. Ik laat dit toe, en wanneer Ik het niet wil, omdat Ik vooruitzie, dat dit niet tot jullie beste groei is, namelijk tot de best mogelijk geestelijke groei, dan leid ik dat door de aaneenschakeling van omstandigheden op dusdanige wijze, dat het eindresultaat voor allen of als wijze van proef dit jullie tot een waarschuwingssignaal worde, zodat jullie op de geestelijke paden niet struikelen, maar voorwaarts moeten schrijden.

 

Ik laat duizenden dingen gebeuren, die naar menselijke begrippen Ik als God oftewel moest verhinderen of bestraffen. Daarom zoveel tegenstrijdigheden bij de mensen, die Mijn regering zich anders voorstellen, dan het werkelijk is. –

 

Mijn wil is oneindig en almachtig, indien hij [de mens] zelf uit het slechtste doen en laten afstamt, maar uit het geestelijk Rijk de grootste lering trekken kan.

 

Maar dat Ik volgens menselijk oordelen zo of zo reageer, of dat zo en zo toelaat of dat moest verhinderen, - dan berust deze mening op de beperkte horizon, die mensen hebben, die alles berekenen voor de tijdelijke behoeften en slechts voor het tijdelijk welzijn, terwijl Mijn standpunten grootser, verhevener en tot ver in de eeuwigheid toerijkend zijn berekent, terwijl deze korte tijdspanne in het aardse leven maar een te korte tijd is, dan dat ze met een verdere levensduur in Mijn koninkrijk in aanslag gebracht kon worden!

 

Of jullie dat nu verpachten, verkopen of behouden, dat is voor Mij helemaal hetzelfde; Mijn streven is om jullie geestelijk te leiden naar de doelstellingen, die Ik in jullie heb gelegd, en dat wordt daardoor niet in het minst onderbroken.

 

Mijn nadrukkelijke wil, dat jullie zo moeten handelen en niet anders, deze wil zullen jullie nooit weer ervaren noch bespeuren, maar na korte tussenpozen achteraf kijkend en vergelijkend: `Wat heb ik gewild en hoe en wanneer heb ik het bereikt?, dit antwoord zal jullie duidelijk dan Mijn hand en haar leiderschap tonen, waar altijd het eindresultaat een lof- en prijsgebed tot Mij zal zijn! –

 

Mijn schrijver weet wel, wat Ik jullie heb voorbehouden, maar zijn pen is gebonden en hij zal jullie het niet meedelen, want anders zou jullie kleingeestigheid in het handelen je hinderen. Aan hem heb Ik het wel getoond, hij is er daarom ook rustig onder over de afloop van jullie projecten, maar zoveel is hem toegestaan, om jullie dit te zeggen:

 

Jullie moeten het vertrouwen in Mij niet verliezen! Er moet onder jullie geen tweedracht, maar eendracht worden gestimuleerd; Mijn hand leidde jullie tot vandaag en die zal jullie niet laten vallen, alleen moeten jullie Mijn weg begrijpen, en de aardse berekeningen terloops zo laten, voor wat het is, maar een geestelijk maatstaf en een hoger doelstelling aannemen – dan zal de wereldlijke hemel niet zo vol met twijfels lijken te zijn, en het is beter dat jullie elkaar ontmoeten om je meningen te delen, omdat in geestelijk opzicht bij de opvoeding der zielen voor de eeuwigheid geen verschillende inzichten en meningen kan heersen, want er bestaat maar een doel en dit doel is Mijn kindschap! Al het andere is bijzaak en voor Mij en Mijn eeuwig geestelijk rijk is dat te onbeduidend.

 

Werp jullie in Mijn armen! Handelt zoals jullie verstand het in wereldse zaken en geweten in geestelijke zaken ingeeft. -

 

Vertrouw steeds op Mij! En alle berge van hindernissen zullen zich vrijmaken, alle mist zal verdwijnen en jullie zullen de voorwaarden leren beoordelen, zoals ze dat verdienen en niet zoals het lijkt, in opgewonden toestanden.

 

Een spreekwoord zegt toch bij jullie: `De duivel is niet zo zwart zoals men hem schildert‘, en Ik heb dezelfde mening, omdat Ik hem toch persoonlijk al te goed ken, maar de omstandigheden zijn niet altijd zo verward dan het wordt geloofd, maar alleen de aanblik is verwarder; verschaf jullie een duidelijk overzicht van wat je wilt, en de middelen om te handelen zullen veel gemakkelijker gevonden worden, omdat ze niet veraf, maar vaak dichtbij liggen.

 

Daarom Mijn toelating, om jullie ook te sterken en te beproeven, in hoeverre jullie Mijn geestelijke Woorden in het praktische leven kunnen verwenden, want jullie geestelijke ogen moeten het verstand en de fysieke ogen in scherpte veel

 

Leer voorlopig maar eerst geestelijk zien! En jullie zullen spoedig de hand zien die jullie met de draad der liefde uit het labyrint der twijfel daaruit wil voeren, en ontdekken, dat deze toelatingen alleen daarom geschied zijn, om jullie nog meer [met Mij] te doen verenigen, maar niet om jullie te scheiden! Amen‘.

 

(bron: Gottfried Mayerhofer, „Ein Gnadenwort über den Willen des Herrn“, „Lebensgarten“)

 

3. Uit: een woord van de waarheid – Wenken voor het leven

 

…“Weten en voelen jullie niet in jezelf, dat Ik jullie uit de modder van de wereld wil trekken [als het graf van de geest], om jullie naar een hoger lichtgebied te brengen!

 

Waarom trekken jullie je terug van de hand, die jullie wil omsluiten?, waarom deze grote eigenzinnigheid en stijfkoppigheid? Hoe lang willen jullie de geduldhebbende lieve Vader nog zolang trotseren?

 

Keert terug! En geef Mij geheel en al jullie hart!, laat ze reinigen door zulke middelen, die Ik om ze te reinigen, voor de juiste houd, zodat dan iedereen in zich duidelijk de stem van de Vader hoort*), met wie hij spreken zal, wanneer hij het ook maar hebben wil.

*) Als „het levendige Woord“ van God in de mens

 

Ieder van jullie kan het presteren om daarnaar toe te gaan – door de kracht van de vaste wil, als hij tevoren van zichzelf de vuiligheid der wereld uit zich heeft gebannen, - om Mijn Vaderstem precies te horen, die hem leiden en geleiden zal, en daar te komen, waar ieder mens zijn hoofdgedachte op gericht moet hebben!


Ik – in Jesu Christo – ben de erbarming en help jullie uit je geestelijke nood, waarin jullie door jezelf op de wereld gekomen bent; houd je in alles daarom aan de liefde, zodat jullie uit de dood mogen opstaan of eeuwig vertoeven in de door jullie gehouden gevangenschap in de [zintuiglijke] wereld.

 

Houden jullie je aan Mij, want Ik ben het, de eeuwige liefde,  ‘het Lam’, die gekomen is  - om jullie vrij te maken van de verderfenis der zonde…’ 

 

(Ontvangen door F.H.K, „Een woord der waarheid“, „Lebensgarten“)

 

…“Wees daarom gerust!, trek je terug in gebed, verhef je ziel tot Mij en vertrouw op je stem in je hart! Die zal je de juiste weg wel wijzen, welke je te bewandelen hebt, om – wat het werkelijke hoofddoel van je levensloop is –  dichter bij Mij te komen!’

 

(Uit: Gottfried Mayerhofer, „over de vrije wil“, „Lebensgarten“)

 

De volledige tekst is te zien onder  www.JESUS2020.de aan de linker zijkant onder  „Gebet / Meditation / Gesundheit (1)“, Thema „Vom wahren Glück“ (1. Vom wahren Glück, 2. Ein Gnadenwort über den Willen des Herrn, 3. Mit Geduld und Vertrauen durch Nacht zum Tag, 4. Die Heilung eines Aussätzigen, 5. Über den freien Willen, 6. Ein Wort von der Wahrheit. Fingerzeige fürs Leben, 7. Anhang: Was ist Wahrheit?) Klaus Opitz

 

UpToDate 2023-2024