‘Mensen, wordt toch eindelijk wakker!’

                                               door Klaus Opitz

 

Zoals bekend wordt de zogenaamde Nieuwe Openbaring vertegenwoordigd door drie schrijvers die Jezus Zelf heeft aangesteld: Jakob Lorber, Leopold Engel (GEJ Band 11) en Gottfried Mayerhofer.

 

‘Mensen, wakker worden!’, schreef een Lorbervriend, waarmee hij Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel bedoelde:

 

Mayerhofer is een vermomde volgeling van de katholieke kerk en bewonderaar van de zonnecultus van Simon Magus!" "Hij herleeft de oude BAALSKULT!!! Enz., enz. - "En Leopold Engel is van hetzelfde kaliber!’...

 

Wat valt er nog meer te zeggen over zulke ongedifferentieerde uitspraken? Laten we beginnen met de kerk.

 

Ondanks alle kritiek van Jezus op de katholieke kerk zegt Jezus ook via Jakob Lorber:

 

Het is wel waar dat er in de rooms-katholieke kerk duizenderlei grove misbruiken bestaan. Maar er is toch ook veel goeds, want men preekt daar liefde en deemoed. En als iemand dat alleen navolgt, zal hij niet verloren gaan.‘ [Aarde en Maan, hfdst. 73:5]

 

Ik voeg er echter aan toe dat ik hem met boze ogen zal aankijken die zijn aardse moeder van geloof zal verlaten, en op een dag zal het hem niet veel beter afgaan dan voor een waanzinnige zelfmoord. Want aangezien je een lichaam hebt waardoor de eerste indrukken de ziel bereiken en voeden, moet er ook een buitenste voorraadkamer zijn, die de uiterlijke kerk is, zodat je slechte lichaam er doorheen kan worden gebroken en verwerkt als een kind in de baarmoeder. Maar wie te vroeg de moederschoot verlaat, zegt wat er van zo iemand zal of kan worden?’

 

– ‘Gehoorzaamheid en nederigheid is de voeding van de ziel voor de wedergeboorte van de geest. Maar als de Romeinen je zulke dingen leren, en dat heel voortreffelijk, wat drijft je dan weg van je lichaam, moeder des geloofs?‘ –…[HiG.03_40.08.15,05]

 

Dus iedereen blijft trouw aan zijn kerk, en laat een Romein 99 keer door Mij gezegend worden, als hij in gehoorzaamheid met zijn kerk overeenkomt, en alle anderen slechts één keer, aangezien hij een egocentrische is oordeel, want geen nederigheid en verschrikkelijk weinig liefde. Voorwaar, Ik zeg je, het zal voor niemand gemakkelijk zijn om tot Mijn levende Woord te komen in een andere sekte dan in de Roomse Kerk, waar gehoorzaamheid en de uiterste nederigheid met hoofd en nek naar Mijn wil wordt gepredikt. Maar wat de ceremoniën in haar betreft, niemand zou er door beledigd moeten worden; Want daar is alles levend voor de levenden, alles puur voor de reinen, alles goed voor de gehoorzame en alles heilig voor de nederigen. Alleen een zeug rolt in de modder en graaft in zijn eigen mest op zoek naar de lucht van het leven. En zo zullen de doden alles dood en vol vuil vinden, terwijl de pure er met heel andere ogen uitziet.‘ [HiG.03_40.08.15,06]

 

Maar belangrijker is de helemaal niet nieuwe vraag over een daadwerkelijke benoeming van Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel.

 

Hoe kunnen we, afgezien van de fundamentele overeenstemming over de inhoud bewijzen, dat Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel eigenlijk schriftgeleerden waren die door Jezus werden geroepen?

 

Hier zijn enkele basiscitaten en opmerkingen, te beginnen met Gottfried Mayerhofer:

 

 

Ter nagedachtenis

 

‘De echte Jezus noemde Gottfried Mayerhofer (GM, 1807-1877) als schrijfknecht en dicteerde hem 5 boekdelen: ‘Predikingen van de Heer’ (PdH) (53 zondagspreken van de echte Jezus, gebaseerd op de evangelieteksten van de oude kerkpericopes) / ‘geheimen van het leven’ (Lg) / ‘geheimen van de schepping’ ( Sg) / ‘Lebensgarten’ (Lga) / ‘Festgarten’ (Fga).” (WS)

 

Net als Jakob Lorber getuigde Jezus zelf ook van de authenticiteit van zijn dictaten aan Gottfried Mayerhofer en Leopold Engel:

 

 

1.

Jezus: ‘Zie je, mijn zoon (Gottfried Mayerhofer), Ik heb je gekozen om een ​​kleine groep mensen geestelijk op te voeden, juist omdat ten eerste je eigen hart lange tijd goede grond is geweest om Mijn woord te ontvangen en ten tweede omdat jij, met jouw kennis jij voor Mij een handig hulpmiddel bent om anderen door jou te winnen.’

 

‘Tot nu toe heb jij je plicht gedaan, voor zover het je eigen sociale positie en andere omstandigheden toestonden, heb je het zaadje gezaaid; maar zoals Ik eens in een gelijkenis zei, het zaad zal deels op goede grond vallen, deels onder doornen, deels op steenachtige grond en zal worden verslonden door de vogels en dus van nut zijn voor laatstgenoemden, zal het echter niet de juiste vrucht brengen.’

 

‘Zo is het ook met jouw klein hoopje [mensen], want Ik vind daar weinig goede grond, weinig gelovigen zelfs en weinigen die Mijn woord opnemen zoals Ik het jou in de pen dicteer of zoals allen een woord uit Mijn mond zou moeten opnemen, dat als een geestelijk woord alleen geestelijk moet worden begrepen. Het verlangen naar het nieuwe heerst nog steeds onder velen, terwijl alles wat je al is gegeven niet alleen voor jou maar voor duizend generaties voldoende zal zijn om te laten zien hoe jullie Bijbel, en vooral het Nieuwe Testament, schatten bevat die nog lang niet te doorgronden zijn, waarvan Ik jullie van tijd tot tijd Zelf bewijzen daarvoor  heb gegeven, en hoe weinig jullie de inhoud ervan begrijpen of bevatten kunt.’

 

(Uit: Gottfried Mayerhofer, "Een Woord voor allen" ("Levenstuin").

Zie ook de tekst op www.JESUS2030.de, de linkermarge onder “gebed, meditatie en gezondheid (1), Thema “Voorlichting over de levenskunst” (Sectie 3)

 

2. Tekst van Gottfried Mayerhofer

‘De religie van de toekomst’:

 

Jezus: Kijk, mijn zoon (Gottfried Mayerhofer), Ik gebruik je al jaren om de wereld zoals je die ziet zichtbaar uit te leggen. Veel verklaringen hebben menig zoekende ziel door je pen bereikt. Ik onthulde de sluier van de "scheppinggeheimen" voor jou, net zoals jouw voorganger je veel dingen heeft nagelaten in dit beroep (Jakob Lorber). Ik vestigde je aandacht op het belang van veel dingen die in jouw ogen onbeduidend leken. Dit alles gebeurde, zodat voedsel of ‘brood van de hemel' voor iedereen beschikbaar is volgens zijn behoeften en volgens zijn individualiteit, die hij moet selecteren en vervolgens moet genieten, om tenslotte zichzelf, de wereld en door beide uiteindelijk te herkennen om van Mij te leren houden.’

 

(Uit: Gottfried Mayerhofer, "De religie van de toekomst (1)" ("Lebensgarten").

Zie ook de tekst op www.JESUS2030.de, linkermarge onder "Religies / Kerken (1)".

 

3. Tekst van Gottfried Mayerhofer

"Levensgeheimen":

 

‘Maar jullie hoeven allemaal niet te denken dat Ik hem (Gottfried Mayerhofer) als Mijn schrijver heb gekozen vanwege zijn speciale morele kwaliteiten, alsof hij beter was dan jullie. Helemaal niet, Ik koos hem omdat zijn omstandigheden hem meer tijd geven, zijn kennis meer aan Mij aanpassen om hogere verklaringen te ontwikkelen die een ander niet zou kunnen bevatten; maar vanwege zijn morele waarde en zijn vertrouwen in Mij, is hij niet beter af dan velen van jullie. Om dezelfde reden hoeven jullie niet te geloven dat wanneer hij jullie vergadering betreedt dat Ik bij hem ben, jullie hem een ​​toewijding zou betonen die ver buiten zijn rijk ligt. Het is als een vader die aan zijn kinderen schrijft, hij is slechts de pen of de bemiddelaar, meer niet! Als je een lieve brief ontvangt, waar verlang je dan naar als je hem leest? Zeker niet volgens de pen waarmee de brief is geschreven, maar volgens de auteur zelf.’ (Jezus).

 

‘Zo is ook hij een mens, zoals jullie allemaal, met zijn zwakheden en gebreken, met zijn wensen en zorgen; hij worstelt ook dagelijks om van dit alles af te komen, hij vraagt ​​Mij ook vaak om uit het tranendal te worden geroepen en toont daarmee, net als jullie allemaal, dat hij heel weinig vertrouwen in Mij heeft en veel meer zou moeten hebben. Je ziet aan dit alles dat overal zwak geloof het belangrijkste gebrek in jullie is en het belangrijkste obstakel voor jullie vooruitgang.’ (Lg.01_010,01 / geheimen van het leven, pagina 68)

 

"Om in alles zeker te zijn, geloof Mij alleen, luister gewoon naar Mijn stem in je hart, die bedriegt niet en laat je niet misleiden door slimme uitleggers van Mijn Woord die alleen hun eigen belangen volgen." (Lg. 01_010,01 ev / Geheimen van het leven, pagina 68)

 

De Heer dicteerde Gottfried Mayerhofer in "Predikingen van de Heer", "De Heer en zijn kinderen":

 

Jezus: ‘Weten jullie, waarom Ik nu zelf door Mijn knechten en schrijvers  (dus meerdere: Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer) Mijn wil aan jullie meedeel?’

 

De oorzaak, waarom sedert verscheiden jaren Mijn directe medede­lingen rijkelijker vloeien dan in vroegere tijden, en dat Ik jullie zoveel hemelsbrood geef als sinds Mijn wandel op aarde nog nooit is gebeurd, is deze, dat juist nu het tijdstip nadert waarop de wereld haar hoogte­punt in dwaling en in het afwijken van Mijn scheppingsdoel zal bereiken.’

 

‘Opdat nu - temeer daar dit voorwaarde is voor Mijn weder­komst - niet alle mensen verloren gaan, heb Ik bepaald, dat van nu af aan enkelen [dus meerdere], zoals eens Mijn discipelen, Mijn woord en leer onvervalst zullen ontvangen, niet versluierd zoals bij de profeten, maar helder en begrijpelijk, zoals Mijn discipelen het eens aan de volkeren leerden.’

 

Daar was het verspreiden van de leer moeilijker; tegenwoordig is echter door de uitvinding van de boekdrukkunst het verspreiden van Mijn leer veel gemakkelijker, zodat overal waar de duisternis van de wereldlijke macht zich wil doen gelden, het schijnsel van Mijn eeuwig liefde - en genadelicht kan doordringen.‘

 

‘Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de letterknechten van Mijn Bijbel de eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich zou kunnen verontschuldigen, als zou hij er niets van geweten hebben en Mij door deze uitspraak zou willen beschuldigen, terwijl de hele schuld toch op hemzelf zal vallen.’

 

‘Daarom wees sterk, gij weinigen, die verspreid in verschillende landstreken Mijn parels nog in eigen hart bewaren! Vertrouw op Mij! Ik woon bij en in jullie. Ik zal jullie leiden en niet verlaten, zolang jullie Mij liefhebben en Mijn woord onderhoudt. Jullie heb Ik alles - Mijn Ik, Mijn schepping en de menselijke verhouding tot beide - met veel woorden duidelijk laten zien.’

 

‘Voor jullie is er geen reden tot verontschuldiging, als zouden jullie er niet van geweten hebben. Alleen één ding is bij menigeen van jullie nog het geval, dat zij Mijn woord niet in de meest diepe geestelijke zin opvatten. Maar daartoe zal Ik jullie wel Mijn Trooster en Heilige Geest in de vorm van bittere ervaringen en twijfels zenden, om ook deze laatste schaduwzijde uit de harten van de Mij toegewijden te verwijderen; want wie geroepen is om eens op anderen in te werken, die moet standvastig zijn in zichzelf en precies weten, wat hij heeft te doen en te laten.’

 

‘Mijn woorden zijn eenvoudig en duidelijk, maar de eigenliefde van vertalers en valse uitleggers mag er niet bij zijn; want anders zou door jullie veel verontschuldigd worden, wat bij Mij niet kan worden vergeven. Daarom onderzoek jezelf grondig! Onthoud goed: Ik maak geen gekheid met jullie en wil ook niet dat jullie alleen dan met Mij omgaan, wanneer het je toevallig uitkomt!’

 

‘Het leven is ernstig en Mijn zaak heilig! Achter dit vluchtige, aardse schijnleven staat een eeuwig, waar leven, waarin geen uitvluchten, geen verontschuldigingen kunnen en mogen gelden; want het is het rijk van de ware God, die slechts één waarheid kent en de liefde tot haar.’

 

‘Doe daarom een poging om Mij lief te hebben en Mijn woord te onderhouden! Jullie bewijzen jezelf daarmee de grootste dienst; want jullie behalen door deze liefde het rustgevend bewustzijn van een edele daad, van een betere positie en een gemakkelijker vooruitgang in het hiernamaals.’

 

‘Ik ben geen streng Rechter, geen toornende God en wil dat ook niet zijn. Ik ben - zoals Ik het jullie vaak heb gezegd - een liefhebbende Vader, een vooruitziende Herder, die Zijn schapen op goede weidegrond zou willen voeren, ver weg van die streken, waar afgronden of andere hindernissen hun geestelijk leven in gevaar zouden kunnen brengen.’

 

‘Ik wil alleen het goede, omdat Ik de Goedheid zelf ben! Ik wil alleen liefde, omdat Ik de Liefde zelf ben en Ik wil jullie tot geestelijke, hogere wezens maken, omdat Ik als het hoogste geestelijke Wezen zelf alleen zulke kinderen om Mij heen zou willen hebben, die Mij en Mijn rijk eer aandoen en hun vrede en vreugde alleen in Mij zoeken.’

 

‘Hiervan getuigt het woord, dat Ik eens tegen Mijn discipelen sprak: "Wie Mij liefheeft, die zal Mijn woord onderhouden!" Onderhoud dus Mijn woord en maak u Mijn liefde waardig, en dit woord in het evangelie is ook aan u vervuld! Amen.’ [Predikingen van de Heer, hfdst.26:20 e.v]

 

‘Voor verdere opmerkingen van Jezus over Gottfried Mayerhofer zie ook www.JESUS2030.de, de linkerzijbalk onder "Gebed / Meditatie / Gezondheid (1)", onderwerp "Geloof, Vertrouwen, Vaste hoop.’

 

 

Over de benoeming van Leopold Engel

 

Ter nagedachtenis

‘De echte Jezus noemde Leopold Engel (LE, 1858-1931) als schrijver en dicteerde hem het 11e deel van het Grote Evangelie (11. GEJ, één deel), (alle daden en toespraken van Jezus een half jaar eerder voor Zijn kruisiging en tijdens zijn lijdensweg).’ (WS)

 

Hoewel Leopold Engel niet bij naam wordt genoemd in ‘Johannes, het Grote Evangelie’, deel 11, zijn de verwijzingen naar de schrijver niet mis te verstaan. Zie ook het bijbehorende voorwoord.

 

"Jezus had Jakob Lorber in 1840 gewekt en na vele andere werken vanaf 2 augustus 1851 gaf Hij hem alles (zonder het laatste half jaar met de voorbereiding van de lijdensweg in Ephrem en zonder het gebeuren van de kruisiging zelf) dat op dat moment in Zijn aanwezigheid was, gebeurde en gesproken werd, via zijn hart gezegd, waardoor de eerste tien delen van het Grote Evangelie van Johannes (1.GEJ tot 10.GEJ) met de pen tot stand kwamen.

 

Jezus wekte eerst in 1891 Leopold Engel en alles wat er gebeurde en werd gesproken in Zijn aanwezigheid en in Zijn laatste zes maanden (Efrem en lijdensweg) werd tegen Leopold Engel gezegd eveneens via zijn hart met de pen beschreven, waarbij het 11e deel van het Grote Evangelie van Johannes (het 11e GEJ) is ontstaan.” (Wilfried Schlätz)

 

1.  Jezus door Jakob Lorber in: ‘Johannes, het Grote Evangelie’, deel 4:

 

Toch zal al deze kennis (wat Jezus zei en deed tijdens zijn driejarige leertijd) niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen (minstens 2: Jakob Lorber en Leopold Engel) opwekken die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!‘ (GEJ.04_112,04)

 

 

2.  Jezus door Jakob Lorber in ‘Johannes, het Grote Johannes Evangelie, deel 9:

 

‘Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aan­gezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken [Johannes, het Grote Evangelie] ook zelf kunnen lezen en begrijpen’. (GEJ.09_094,04)

 

Zie ook Leopold Engel

Het voorwoord in 'Johannes, Het Grote Evangelie van', deel 11 en daaronder

www.JESUS2030.de, linkermarge onder "Kritiek aan de Nieuwe Openbaring?":

 

Wilfried Schlätz: "Gedachten over 'De Openbaringen van Johannes', deel 11 door Leopold Engel" en eveneens van Wilfried Schlätz: 'Zelfs elke Openbaring bevat wel wat onjuistheden'

 

Jezus Zelf moedigt ons aan om Zijn leer beter te begrijpen:

Om in het hart te kunnen denken, moet men zichzelf oefenen. Deze oefening bestaat in het steeds opnieuw opwekken van de liefde tot God…’

 

De stenen des aanstoots verdwijnen naarmate het verstand in het hoofd verstomt. Dan wordt er niet meer naar bewijzen gevraagd. Want het licht van de geest verlicht de innerlijke vormen zó, dat ze naar geen enkele kant schaduw werpen. Daardoor wordt ook alles wat ook maar zweemt naar twijfel, voor eeuwig uitgebannen.’ (RB.01_035,06)

 

‘Hier hoeft het iemand niet allemaal in één keer duidelijk te zijn. Zie je dan niet hoe deze omgeving niet in één keer vrij van nevel wil worden? Zo gaat het ook met menig antwoord. Een volledig antwoord maakt de geest traag, omdat hij verder niets meer te vragen heeft. Is echter het antwoord wat duister, dan wordt de geest uitermate ijverig om zich daarin weer meer duidelijkheid te verschaffen.(RB.01_140:05 = Hemel en Hel, deel 1-140:5)

 

Want wie een goede leraar wil zijn moet zijn lessen zo aanbieden, dat zijn leerlingen daarbij steeds veel te denken en te zoeken hebben, anders maakt hij hen tot luie, trage zoekers naar allerlei waarheden. [GJE5-246:2]

 

‘Nu jullie dit allemaal weten, laat je dan niet langer misleiden door zulke muggenspleten [dubbelzinnigheden], maar word in plaats daarvan ijverige en echte doeners van het woord, en je zult al snel geen tegenstrijdigheden meer tegenkomen.’ [Hemelse Geschenken, deel 3_42.03.28:20]

                                               [Klaus Opitz 02/22]