Een waarschuwing

Het laatste boek van de Bijbel is de ‘Openbaring van Johannes’. De Apocalyps wordt daarin beschreven. Maar alles wat daarin beschreven staat is geestelijk op te vatten, en niet zozeer in materiële zin. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, zoals het materiële het geestelijke spiegelt en andersom. Ik las in www.kl.tv [en onder beheer van Ivo Sasek] een artikel over 2.000 jaren oude profetie onthult, en met een oproep aan alle christenen. Hij heeft de volgende Bijbelteksten vanuit het Oudgrieks terugvertaald en kwam tot uiterst verbazingwekkende ontdekkingen. Het betreft hier Openb.9;21, Open.13:15-18, Openb.16:9-1 en Openb.18:23.

 

Sasek: ‘En ze [degenen die gekweld werden] doorbraken achteraf met veel onbegrip toch niet uit deze <farmacie>. Daarna ook niet uit de giftige mengdrugs. De volkeren worden gekweld door de wereld. Hoererij, geheime oorlog overvallen. Ze hebben de farmacie hier vertaald als toverij. De farmaceutische industrie beïnvloedt de gehele aarde met hypnose.’

Opmerking: Maar in de Openbaringen staat [9:21]: ‘En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijn, noch van hun hoererij, noch van hun dieverij [onterechte toe-eigeningen].‘

De volgende teksten in dit laatste Bijbelboek verhalen: En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.’

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;’

En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal van zijn naam.’

‘Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, bereken het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’ [Openb.13:15-18]

Sasek zegt hier: ‘Maar die ene farmacie leidt de hele wereld in deze pijn. Babylon betekent 'verwarring'. De mens als beeld, wordt in de gehele heilige geschriften voorgesteld als een huis. Wij zijn het huis van God en als je bijv. gelovig of godvrezend bent, dan ben je een 'tempel van God!’ En verschillende huizen zijn een stad. Volgens Openbaring 18:23 staat er geschreven over een farmacie [lees ook apotheker]. Door hun toverij zijn alle volkeren nu verleid.’

Openb. 18:23,24 zegt: ‘En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem van een bruidegom en van een bruid zal in u niet meer gehoord worden; want jullie kooplieden waren de groten der aarde, want door jullie toverij zijn alle volken verleid geweest. En in dezelve is gevonden het bloed van de profeten en van de heiligen, en al degenen, die gedood zijn op de aarde’.

Sasek heeft het zo vertaald: ‘jullie omhoog geklommen groothandelaren verspreiden zich naar de elite van de aarde. En alle naties zijn op een dwaalspoor gebracht door jullie farmaceutische vergiftigingen. Alle naties zijn meer zwervend geworden door jullie ronddwalende tovenarij en van het goede pad afgedwaald. En de volkeren zijn geworden tot kleine kinderen.’

Sasek heeft daarover 14 bladzijden geschreven in pdf-vorm en dit is gratis te downloaden. Overigens een zeer bijzondere homepage met het meest actuele wereldgebeuren in verband met de heilige Schrift. Volgens hem betekent het getal 666 tot nu toe een zekere dood voor iedereen die niet zou buigen voor de profetische tijden die de wereld van de farmacie letterlijk voorschrijft.

Maar Jakob Lorber geeft het getal 600 een geheel andere betekenis als de meest egocentrische eigenschap ter wereld, als de mens zich dit toe-eigent. En 60 delen slechts voor zijn medemens en maar 6 delen voor God [als die dan zou bestaan volgens de wereldse mens].

De zesde Hebreeuwse letter is een ‘voegwoord’ en je zou het op zijn Hebreeuws ook zo kunnen interpreteren: EN en EN, [of dit of dat!] dat wil zeggen: het ene of het andere.  Het lijkt hier om een vrijwillige keuze te gaan.

Sasek: ‘Dan het beeld: een zee waarin een dier opkomt, maar het hier gaat over de zee van de volkeren, die allemaal leiden tot de acceptatie van een in de huid gegraveerd merkteken - letterlijk in het Grieks: CHARAGMA in de hand/arm of op het voorhoofd, van de kleinsten tot de grootsten... en dat gedurende deze tijd niemand op openbare plaatsen mag blijven hangen of onderhandelen. Al degenen die ongehoorzaam zijn, worden uitgesloten en zullen uiteindelijk een langzame dood ondergaan.’

Verder zegt S.: ‘Dan het beeld van het dier. Dat wil zeggen, om de geest te geven aan het beeld van de wereldregerende macht, zodat het beeld van het dier dan ook spreekt en ervoor zorg draagt dat al diegenen die het beeld van het dier niet aanbidden,  opzettelijk gedood zullen worden. Vandaag kennen we de televisie, een beeld dat een geest wordt gegeven, de computer met het sprekende beeld, het internet en de mobiele telefoon.’

S. schrijft: ‘Ik werk altijd parallel met negen tot elf lexicons. Ik heb een programma dat maar eenmaal op de wereld bestaat, waar ik met één klik steeds alle negen lexicons ter beschikking heb op de plek waar ik aan het werk ben.’

‘Het oude Griekse woord 'Charagma’ evenals het merkteken van het dier, dat is een gravure met een metalen voorwerp in de huid. Een soort stempel waarmee iets in de huid wordt doorboort of gestoken. Het merkteken als identificatie!’

Tot slot, Sasek.: De originele Griekse teksten zeggen dat de wereldmacht voor een korte tijd het een en ander zich zal toe-eigenen. Wat ons ook wordt geleerd, de antichrist zal echter voor een bepaalde tijd heersen en men heeft het altijd over 3 1/2 jaar gehad. We worden niet weggerukt, maar we moeten vechten, dat is onze opgave.’

Opmerking: de redactie heeft ook enkele Bijbelteksten uit de Openbaring van Johannes gecheckt met Latijnse en Griekse originele teksten. Ik moet toegeven dat ik helemaal geen Grieks ken. Maar er zijn ook goede vertaalmachines en met een beetje handigheid en aanleg kun je al veel dingen redelijk goed vertalen. Zo las ik persoonlijk uit de besproken originele Griekse tekst: ‘en zij [de elite] bekeerden zich niet van hun doodslagen, in de volgorde van hun moorddaden met enige stijl, noch van hun hoererij [prostitutie], noch van hun dieverij [kastverzadiging]’.

Vanuit het Grieks kunnen de woorden die er staan echter meerdere betekenissen hebben. Maar het is wel frappant, dat je het ook zo kunt vertalen, maar het is in zijn geheel toch niet-Bijbels en uit zijn verband gehaald!

Er staat niet zomaar in het laatste boek van de Bijbel: Openb.22:19: ‘En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is.’

De betekenis die Jakob Lorber, Swedenborg en de Bijbel eraan gegeven hebben zijn de meest volkomen verklaringen.