Vredesark in de geestelijke zondvloed

                             naar aanleiding van Maria uit Italië

 

Zie toe en vertrouw nu buiten Mij niemand. Dat zegt Hij tot jullie die jullie heeft geschapen, verlost en geheiligd door Zijn woord en door Zijn geest! –

Over de Aarde gaat nu een geestelijke zondvloed, zoals eens 4000 jaar geleden ten tijde van Noach een materiële is gegaan. Die doodde het vlees, en deze doodt beide, d.w.z. ziel en lichaam. Deze vloed doodt de ziel door de geest van heerszucht, die nu zoals eens watergolven, deels uit het binnenste van de Aarde en deels uit de lucht, dat wil zeggen uit de boze geesten daarvan, uitgestort wordt en de zielen die hij gemakkelijk overspoelt, met de heerszucht verderft.

 

En deze vloed is als een vuur – en is dat vuur waarover geschreven staat, dat de wereld daardoor voor de tweede maal algemeen gericht zal worden. Als jullie door deze hevige vuurvloed niet gegrepen willen worden, blijf dan vastbesloten bij Mij en oordeel vooral niet de ene keer zus en de andere keer zo, en zeg ook niet: Deze of gene of die partij – of de groten of de kleinen hebben gelijk; want Ik zeg jullie: Nu heeft niemand gelijk dan alleen hij die noch heen noch weer neigt, maar alleen kaarsrecht en rotsvast bij Mij blijft en alles geheel aan Mij overlaat, - wat daarbovenuit gaat. Ik zeg het jullie zonder omwegen, is zonde.

 

Dit alles moest zo komen vanwege het woord van God, dat is Mijn Woord dat Ikzelf voor Jeruzalem heb gesproken over Jeruzalem en desgelijks ook, zoals jullie weten, over de hele wereld.

Er zullen nog heel grote dingen gebeuren en jullie zullen nog veel erge dingen zien en erover te horen spreken. En het ene volk zal het andere verdoemen [Red. Opmerking: bijv. President Trump dreigde in zijn ambt Noord-Korea te vernietigen met vuur en….]

 

De ene partij zal voor de andere een galg opzetten; zij die elkaar kortgeleden nog als vrienden begroetten, zullen elkaar wederzijds verraden, de zoon de vader en de vader de zoon.

Maar vel over niemand een oordeel en laat alles alleen aan Mij over, dan zullen jullie je in Mijn vredesark bevinden waarin jullie niets ergs van deze tijd zal kunnen bereiken.

Wie van jullie heeft macht om iets te doen in de wereld en er iets uit te richten? – Stel hij veroordeelt de ene partij – maar als die wint, zal die dan niet komen en hem grijpen en rekenschap van hem verlangen? Maar handelt hij het met de andere partij en wint de eerstgenoemde, zal die dan ook niet doen als de andere partij met degene die tegen hem was? Omdat Ik tot nu toe nog geen enkele partij heb voorbestemd voor de overwinning dan alleen degene die Mijn kant kiest, onthoudt je daarom van elke lof evenals van elke kritiek, want jullie weten niet wie jullie moeten loven of bekritiseren. Dat weet alleen Ik en Ik zal ieder geven naar zijn werk….. [bron: Hemelse geschenken, boekdeel 3, bladzijde 342]

 

            http://www.aviewoncities.com/img/milan/kveit3763s.jpg

 

                                     de boog van vrede - Arco Della PaceMilaan

 UpToDate 2023-2024