Voeding

De mens is een drievoudig wezen naar lichaam, ziel en geest. Het lichaam behoort toe aan de grove materie, de ziel bestaat uit fijne stofdeeltjes en de geest is het eigenlijke van de mens en bestaat uit geestelijke ether. Wanneer één van deze drie gesteldheden, die op elkaar resoneren, iets ontbreekt, dan is de mens onpasselijk en loopt hij niet meer in de pas. Hij past niet meer bij het geheel en is dus krank. Uit deze drie eigenschappen – deze drie enigheden, bestaan weer zeven eigenschappen. [GJE4] De drie en de zeven zijn daarom bijzondere getallen in de schepping. Dit drukt een stempel op de mens, die zo’n combinatie heeft, het oermoedergevoel.

We zien hier een grote A = ALePh = 30-1-80 of een pyramide. Het blijkt iedere keer weer dat ook de mens naast de Heer, bestaat uit een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest, hoewel God Zelf één grote Geest is,maar zich belichamen kan naar believen. Als Mens heeft ook Zijn ziel zeer bitter geleden aan het kruis.

 

Als we de lichtstralen bekijken van een regenboog, dan zien we eerst de drie basiskleuren rood, blauw en geel. Schouwen we dieper in de regenboog, dan zien we zeven kleuren, die samengesteld zijn uit de drie basiskleuren. Elke kleur staat voor een eigenschap en dat speelt zich zelfs af in onze ogen, de regenboogvlies of de gekleurde iris.

 

Er bestaat ook een link naar de zeven dagen, de zeven chakra’s, het oog kent zeven ringen. Dat is niet zomaar en heeft een diepere betekenis. In ieder van ons leven de elementen zoals water, vuur aarde en lucht. Als er een aantal van deze elementen ontbreken, dan voel je je niet in je element en ben je niet in evenwicht. Alles op deze Aarde wat existeert, heeft een zekere overeenkomst met iets anders, wat wij misschien kunnen vermoeden. We noemen dat de leer der overeenkomsten, de wet der analogieën. Elk voorwerp dus, wat het ook mag zijn, is geestelijk samengesteld uit geestelijk gebonden lagere natuurwezens, dat voor ons slechts zichtbaar is als materie. Daar zit dus leven in en kan zich pas manifesteren als wij een handje meehelpen. Een steen is niet dood, anders zouden er geen vonken uitkomen, als je twee steentjes op elkaar wrijft om vuur te maken. In steen zit dus vuur, maar ook in hout. In water zit veel zuurstof, anders zou er geen leven kunnen zijn in de zee, in de rivieren, beekjes en meren.

 

De zeven chacra’s

1-7       =          17-71   =          54

2-6       =          26-62   =          36

3-5       =          35-53   =          18

4-4       =          44-44   =          00        centrum van het hart

5-3       =          53-35   =          18

6-2       =          62-26   =          36

7-2       =          71-17   =          54

                                           ====

                                               216:4 = 54:7 = 7,7 + 1/7

 

Job 38 beschrijft de Plejaden, de zeven sterren, inherent aan de zeven dagen of de cycli van de zeven.

 

In Mattheus 1:1-17 treffen we de genealogie aan van Jezus, die trouwens ook op de 7-1 geboren is. Lukas beschrijft de 77 geslachten [7x11]

 

Als je in je leven gekozen hebt om mensen te genezen, te helen betekent dat, dat je iemand wilt heel maken. Want bij de zieke ontbreekt er iets in zijn lichaam of ziel? Maar wat? Je weet dus, dat deze incompleet is. Het is niet gemakkelijk je voor te stellen, welk element bij een zenuwvezel past. Als je dan een geneesmiddel voorschrijft of een bepaalde voeding, waarvan je de werking wel kent, maar eigenlijk niet precies weet waarom het zo werkt, dan zou je je kunnen laten informeren over de wetten der goddelijke natuur, naar welk ieder individu is gevormd of samengesteld. De kortste weg om een zieke te helen is hem te voorzien van een bepaald element, dat bij zijn ziel past. Een indirecte weg is om de patiënt een ‘geneesmiddel’ of medicijn voor te schrijven. Dat geschied op materieel vlak, dus van de buitenkant en vandaar in te werken op de ziel of het individu. Elk medicijn, of het nu chemisch of biochemisch, op natuurbasis of homeopathisch, heeft an sich in zichzelf een geestelijke eigenschap of proces doorgemaakt, dat je dan bemiddeld (doorgeeft) aan de zieke. Elke arts heeft daarover wel een vermoeden en dat feit al is reeds voldoende voor het geneesproces, ook al gaat dit nog onbewust. Daarmee zien we ook, hoe ‘groot’ onze wetenschap er voor staat.

 

Eigenlijk weet de mens nog niet zoveel, bij wat er is of existeert. Je hoeft niet zo trots te zijn op je kennis, want bescheidenheid en liefde tot de Schepper maakt je geestelijk oog meer open, ook al ben je nog zo blind. Want de geest omvat alles. Het lichaam moet een weerspiegeling zijn van de ziel met de haar inwonende Goddelijke vonk. Een zieke geest kan geestelijk behandeld worden en dan met die middelen die het meest geestelijk verwant zijn en ook geestelijk kunnen werken.

 

Om een ziek iemand te kunnen behandelen dien je het geestelijk verband of samenhang te onderzoeken en in overeenstemming daarmee kun je dan de zieke ook een geestelijk middel geven, dus datgene, wat er in de psyche ontbreekt. Dat kan weliswaar een zeer passende methode zijn, een paar goede wijze woorden toespreken, een goed gesprek, of bijvoorbeeld een homeopathisch middel, dat nooit wetenschappelijk kan worden aangetoond. Want men kan evenwel ook nooit wetenschappelijk aantonen dat er een ziel of geest bestaat. Veel is wetenschappelijk niet te toetsen, omdat de kennis van het ‘de manier waarop te toetsen’, ofschoon de behandelingsmethode wel werkt. Op deze wijze kan men als dokter ook een ‘heiland’ worden, al beseft degene, dat al zijn weten slechts een deel van zijn werk is.

 

De pokkenziekte krijgen is een aangeërfd euvel van ontucht uit het oergeslachtsleven. Inentingen hebben niet veel nut en doen uiteindelijk meer kwaad dan goed. Leef eenvoudig en stop je maag niet onnodig met allerlei onraad, maar geniet wat je lichaam uiteindelijk goed doet. Doe alles met een gericht doel en met enige matigheid, dan kun je ervan verzekerd zijn dat je in je verdere leven van vele kwalen en ziektes verschoond blijft. Inentingen doen in het verborgen kwaad aan ziel en lichaam, tenzij het homeopathische inentingen zijn. De ingeslopen zonden maken de mens zwak en snel oud, maar als zij oprecht vasten, d.w..z. het onthouden van wereldse geneugten en boete doen, dan gaat het welzijn van de mens weldra veel beter.

 

De maag is een natuurlijke handlanger voor het opwekken van de voedende sappen in het lijf. Wanneer er ergens in het lichaam zich vreemde delen in het organisme bevinden, wat uitstekend materiaal is voor ziektekiemen, dan worden deze duurzaam ergens in een orgaandeel als knelpunt vastgehouden. Als de maag met allerlei onnodige spijze hierdoor wordt volgestopt en haar voedingssappen daardoor vermeerderd en zich ophoopt, zo worden dan de vreemde delen [die daar niet thuishoren] in plaats van bevrijdt nog meer gevangen gehouden en aangestuwd.

 

De medici hebben voor een taal gekozen die niet aan verandering onderhevig is en hiermee staan de gekozen benamingen van ziektes en kruiden garant. Wanneer de mens zich bezondigt aan de Aarde, en hij put vele delfstoffen uit, bijvoorbeeld de gaswinning uit Groningen, dan zijn de daaruit ontstane aardbevingen zowel natuurkundig als geestelijk te verklaren. Doordat de elementen, de natuurgeesten, die er voor zorg dragen, dat er gas moet zijn in een bepaalde laag of deel van de Aarde. Worden zulke gassen uitgeput, dan is het toch logisch, dat het evenwicht in zo’n deel van de Aarde uit balans is. Overal onder en in de Aarde proberen de inwonende natuurgeesten evenwicht te creëren. Daar moet meer gas zijn, op een andere plek meer olie of water, of goud of iets anders. Door deze stoffen te gebruiken als delfstoffen, dan kun je ervan verzekerd zijn, dat de natuurgeesten, die daaraan werken, gefrustreerd raken; zij komen in opstand en laten grimmig hun tanden zien, wat wij verstaan als een natuurlijke of onnatuurlijke aardbeving of andere natuurverschijnselen.

 

Als je te materieel denkt – dus denken in de stof [aarde-element], dan ga je je er ook naar voegen. Over het algemeen is de mens steeds meer afgeweken van de goddelijke oerwetten, en ook van de meest natuurlijke medicijnen. De geneeskunde is op zoek naar steeds sterker werkende middelen om de verloren gezondheid te beteugelen. Hierdoor ontstond in vroegere tijden de allopathie, dat is een geneeskunst met de materie. Hierbij vallen drie dingen op:

  1. materie maakt de mens ziek;
  2. dezelfde materie moet weer gezond maken;
  3. de mens is deels vermaterialiseert

 

Hoe meer de mens in de materie graaft, hoe gecompliceerder zijn levenswijze wordt. Niet homeopathie, maar allopathie kan hem zijn leven nog enigszins leefbaar maken. Vanuit hogerhand zijn er een aantal mensen opgewekt, die andere vormen van geneeskunde opstelden zoals homeopathie of isopathie. Zulke methodes werken niet in op de materie, maar op ziel en geest die de levenskracht in de mens herstelt en in evenwicht brengt. In de natuur is er feitelijk niets wat schade oplevert, maar het ligt meer aan de aard en wijze, hoe dit gebracht wordt en aan de kwantiteit en kwaliteit door het eten van dieren, die met geweld, waar het nuttig kan zijn of schadebrengend is.

Want zie, het water is zeker niet schadelijk, als het met mate wordt gebruikt, maar in overvloed kan het je leven kosten. In de homeopathie werkt niet de geest, maar het geestelijke in de materie. Dit geestelijke heeft zeer veel verwantschap met de stofjes uit welke de ziel van mens en dier is samengesteld. Waar het dus bij een ziekte het een en andere aan ontbreekt, daar zal dan de homeopathie het ontbrekende in de ziel weer aanvullen en zo is dan de orde weer hersteld. Wanneer de medici een klein beetje meer opmerkzaam mochten zijn, dan kunnen ze al heel gemakkelijk ontdekken uit een aantal homeopathische middelen, wat bij hun behandelingswijze juist schadelijk voor het organisme is, terwijl een homeop. middel juist het aanvullende zonder enige schade aanlevert. Vaak benijden ze de homeopathie en zijn ze ontoegankelijk tegen elke andere wijze of verweer.

 

Door de homeopathie krijgt de ziel haar kracht weer terug en werkt zo psychisch door, wat de allopathie via de materie wil bereiken. De mens geeft zelf blijk van hoe zijn ziel er voor staat. Hij volgt zijn eigen overtuiging of neiging en daarmee geeft hij te kennen of hij zelf meer materie of geest is. Ieder mens bestaat uit vele elementen, waarvan er vijf de basis zijn: Aarde, Water, Vuur en Lucht & Ether (Akasha). Deze elementen omgeven hem. In GJE4 staat de droom van Zorel beschreven ten aanzien van het heilmagnetisme.  Laat elke pathos achterwege en reinig jezelf alvorens je anderen kunt genezen.

Vegetarisme

Omdat door een eenvoudige kost veel of bijna alle ziektes vermeden kunnen worden, kan er een hoge ouderdom bereikt worden en wanneer men zichzelf beperkt in relatie tot voeding met geringe behoefte. Hoe langer een mens leeft, des te meer kan hij op Aarde zijn ziel voor het toekomstige leven voorbereiden. Want zou hij vroeger sterven, dan zal hij in het hiernamaals met dubbele krachten het een en ander moeten corrigeren, wat hem heel veel tijd gaat kosten. Toen de Heer nog op Aarde wandelde (2000 jaar geleden), heeft Hij Zijn leerlingen geleerd, hoe zij één of ander dier voor menselijke spijze geschikt moesten toebereiden. Ook de Heer Zelf heeft van gedode dieren gegeten, toe er geen andere keuze was. De menselijke ziel heeft voor de opbouw van zijn lichaam, de elementen van een dier nodig en niet slechts vruchten of zaden en bepaalde grassoorten. Een ander reden, welke nog veel dieper ligt, waarom het eten van vlees niet persé nodig is en zelfs vermeden kan worden, wat ook gedeeltelijk aan de klimatologische omstandigheden ligt. In warme hete landen is er een geheel ander proces in de spijsvertering dan in koude en vochtige landen. Met alle vleesspijzen dienen we voorzichtig mee om te gaan vanwege het bloed van dieren. Mozes begreep dit en verbood het volk daarom elke vorm van het bloed eten van een dier (bijv. bloedworst).

De reden is, omdat namelijk iedere vorm van het doden van een dier door een met een geweld ingrijpen de consistentie van een dier negatief verandert. Bij dit proces geschiedt een in ontbinding overgaan (uiteenvallen) van een bepaalde hoeveelheid specifica, die bij een normaal rustig gedrag van het dier, dat gedood wordt, de specifica in zijn lichaam schadeloos zijn. Over vegetarisme schrijven Daniël 1:12-15, Spreuken 14:30, Spreuken 17:22 en Psalm 104:15, waar brood het hart versterkt. We denken ook aan olijvenolie in de voeding bij Deut. 8:8 en 1 Tim. 5:23 en om met wijn matig te zijn.

 

Door de met geweld toegepaste dood wordt het bloed en eveneens ook het dierlijke vlees verandert; de processen gaan deels door de vuurlouteringen of door het koken en braden opgeheven, maar kunnen nooit helemaal verdelgd worden. Hierdoor heeft het menselijke lichaam, zo niet direct, maar wel in navolging min of meer met zekere ziektes te kampen, vooral door het eten van vlees, dat afkomstig is van dieren die met geweld om het leven gekomen zijn. Het was vroeger wel oer om een dier op te jagen, maar die angsten in het dier, de buitengewone opwinding doen hun consistentiegestel onmiddellijk veranderen en die gesteldheden neemt de mens dan in zich op. Nog een diepere reden in relatie tot het vlees eten ligt hierin, dat elk dier in zijn aard geheel anders is en met deze gemoedstoestand dienen wij ook rekening te houden. Er bestaan vredige, boosaardige, strijdzuchtige en goedmoedige dieren. Zoals bij de mensen. Het ene vlees is daarom niet het andere vlees in zijn hoedanigheid. Wie zich onthouden kan van vlees eten, of daarin matig mee kan omgaan, die onttrekt zich op deze wijze van de verkeerde specifica of geestelijke elementen, die een mens zomaar gedachteloos in zijn maag opneemt.

 

Wat echter de geestelijke betekenis hiervan betreft, zo wint de een hiermee zoveel, dat hij een gezond lichaam en ziel ervan overhoudt omdat hij met mate gezond vlees consumeert, terwijl de andere, die veel en divers vlees eet, gemakkelijker geplaagd kan worden door vele kwalen en euvels, waarvan hij de reden beslist niet kent. De Schepper heeft het menselijke lichaam zo geconstrueerd, dat de mens zoveel vlees en groente en vruchten kan eten. Als de Schepper gewild had, had Hij de mens met zijn lichaam anders gebouwd en slechts voor zaadgewassen en vruchten. Maar dat heeft Hij niet gedaan uit een wijze overweging. We hebben dus een lichaam die geschikt is voor elk klimaat en te kunnen leven van alle producten. Het teveel is schadelijk. Hiervoor hebben wij toch verstand gekregen en niet van onze buik een afgod gemaakt. We houden ons lichaam bij matige kost gezond; zo kan het lichaam als een goed werktuig voor de ziel bruikbaar zijn. Wie het vegetarisme gewend is, die blijft daarbij, zolang het zijn gezondheid geen schade berokkend. Strengheid en fanatisme berokkenen alleen maar meer schade.

 

Als de spijsverteringsorganen zwak geworden zijn door vegetarisme en deze meer prikkels nodig hebben, dan is het verstandig om wel met mate vlees te eten en in plaats van water wijn te drinken en om zijn zenuwen weer elastisch te maken, zodat de ziel als een echt werktuig mag dienen. Wees echter niet te kieskeurig. Niets op de Aarde is blijvend goed en niets is voortdurend slecht. Houdt steeds een middenweg [in medio beati].

 

Vegetarisme beperkt zich slechts op voeding en is – gemeten aan de mens, voor hem het beste voor zijn ziel en geest.

Gezouten en gezuurde spijzen van dieren, zoals rolmops, zoute haring en makreel, [hoewel die goede basisstoffen bevat], kunnen met grote mate gegeten worden. Deze smaken weliswaar, maar het volledige leven zijn uit deze producten verdwenen, daar zij al overgegaan zijn in ontbinding. Verse vis is iets geheel anders.

 

De protestanten hebben bijna al het overvloedige  weggedaan, maar ze houden het nog steeds bij het zure, of zoute en half vergane vlees. Ze hebben hun muziek voor hun psalmen bijgehouden, maar ze zingen deze gedachteloos en zijn niet betrokken bij de tekst, zoals bij de prevelende gebeden van de katholieke kerk door de massa. [Prediker 8]

 

Laat alle zuren, gezouten producten en half vergane spijzen weg, en daaronder valt ook oude kaas, ham, paling enz. Een gebed met de lippen en cognitief georiënteerd en niet uit het hart wordt niet gehoord en verhoord. Overdenk je gehele leven en bidt oprecht, na boete gedaan te hebben tegenover de Schepper. Zo’n gebed is te zien als de verloren zoon die terugkeert naar de Vader.

Als de mensheid niet meer vlees zou eten en geen prikkelende specerijen, geen koffie, wijn of bier – of dit alles met zeer grote mate, dan zou de mens veel gezonder zijn en een hoge leeftijd bereiken.

Het Grahambrood is nog het feitelijke oerbrood [donker van kleur] zonder gist en desem samen met rijpe vruchten maakt het tot een gezonde maaltijd. Daarnaast is het regelmatig vertoeven in de frisse buitenlucht, terwijl de zon schijnt met matige beweging. Dit bespoedigt en verlicht de afvalstoffen en versterken alle organen en het bloed. Het Grahambrood bestaat uit niet gebuitelde meel en het voedingrijk en bezit de meeste elementen die het lichaam nodig heeft.

Ook vruchten, rauw en uitgewasemd, zijn goed en daardoor hoeft men minder water te drinken.

 

Hoe eenvoudiger de maaltijd, hoe meer voedingsrijker zij is. Beweeg veel in de frisse buitenlucht, in de warmte van het zonlicht. Dat is verrijkend voor het bloed. Ook dagelijkse spoelingen met koud water, wat doet denken aan de ‘Kneipse therapie’ of van tijd tot tijd, zal de mens zeer goed doen.

 

Het geloof inde Schepper en een waarachtig vertrouwen is een ware thermometer van de liefde. Het toont de gradatie van de liefde aan en hoe hoog deze staat boven het vriespunt. De jeneverbes als vaste plant beschermt tegen besmettelijke kwalen. Als je er de ‘pest’ in hebt! De mens leeft niet alleen van het aardse brood maar veel meer voor het levende brood. Matigheid is de eerste wet van het leven in zowel het geestelijke dieet dan wel ook in het fysieke dieet.

 

In bloed zit zowel het leven als ook de dood. In dit verband haal ik er een paar Hebreeuwse woorden bij, die met bloed te maken hebben:

 

Mens = ADaM [1-4-40] {44}

Aarde = AdaMaH [1-4-40-5] {44}

Bloed = DaM [4-40] {44}

Bloedjes van kinderen = JeLeD [10-30-4]={44}

 

De Schepper gaf de mens het kruidgewas der aarde; met vlees echter, dat de zintuigen prikkelt in het bloed, moet voorzichtig mee worden omgegaan. Want het bloed draagt zowel bij dier als mens er bij toe, dat daarin eeuwig de toorn en wraak van de schepper ligt verborgen. We weten het niet, maar we staan op deze Aarde als wezen (ook het dier en de planten) in het gericht van de Heer. De mens is naar Zijn evenbeeld geschapen, maar ook ligt hierin een groot geheim.

 

We hebben twee magen. De eerste prikkel van voeding is de geur, de tweede de smaak. Dan nemen we het voedsel in ons op en gaat de spijze in de maag, waar het nog een keer opnieuw wordt ‘gekauwd’ en ontstaat er een massa van breipap die twee hoofdbestanddelen bevat. Het grovere deel van dit bestanddeel gaat naar het lichaam, zoals de spieren en ledematen en de meer fijnere bestanddelen gaan door het bloed, die door deze beide afkomstig zijn. Zijn beide soorten in de bovenste maag belandt, van wat je gegeten en gedronken hebt behoorlijk uitgescheiden en in het lichaam bewerkt, dan krijg je dorst en neem je wijn of water. Daardoor komt het voedsel in de onderste kleine maag die in twaalf kleine vlakjes is ingedeeld. Hierin wordt op de weg van een eigen gistingsproces de etherische stoffen uit het opgenomen voedsel genomen en uit de kleine cellen afgescheiden. Dit dient ter activering van de zenuwen, daarom kun je dit ook wel de zenuwgeest noemen.

 

Dit buitengewoon fijn etherische, dat wij substantiële zielenstof noemen, wordt door de milt op een geheel geheime weg in het hart geleid en dit gaat door het hart als volledig gelouterd in de ziel van de mens over. Zo trekt de ziel van ieder mens de in zich opgenomen voeding ook datgene wat met haar verwant is tot zich en wordt hierdoor in al haar lichaamsdelen in een totale gelijkende aparte bestanddelen gevoed en gesterkt.

Heb je voordien een pure gezonde kost en een goede natuurlijke wijn genoten, dan zul je beter in staat zijn om je uit te drukken in spreken en oordelen, dan als je ervoor niet goed gegeten en gedronken hebt, want daardoor kun je een geheel andere karakterinvloed krijgen en wat ook versterkend is voor de ziel.

Hebben de spijzen eenmaal het belangrijkste uit het lichaam genome en dat aan de ziel afgegeven, dan zal het eigenlijke ongelouterde dan de tot zich genomen en tot leven geworden materie via de twee natuurlijke wegen uit het lichaam verwijderen.

 

Is echter iemand verkwistend geworden  en heeft hij van zijn buik een afgod gemaakt, dan kan hij van de tot zich genomen spijze alsmede ook het teveel gedronken wijn niet in de maag en twaalfdelige darm volledig afgescheiden worden. Daardoor gaan er nog vele niet uitgescheiden lichaamsdelen en zenuwdelen en actieve zielsdelen in de grote buik, in de darmen en in andere delen door de lever en milt in de blaas overgaan. Deze bewerken nogmaals gistingen, waaruit met de tijd het lichaam behept kan worden met allerlei kwalen en de zielgevoelloos of stomp maken.  Uit deze boze stoffen komt er nog een ander euvel bij; wanneer namelijk de nog ongegiste natuurgeesten uit de damp van zulk en mens echt wel merken, dat er in zijn buik en ook in zijn onderlichaam al een grote hoeveelheid met hem aan verwante natuurgeesten zich daar hebben verzameld. Deze dringen zich spoedig op in het lichaam van zo’n mens en verenigen zich met hun soortgenoten aan natuurgeesten in he menselijk lichaam.

 

Is deze handeling de revue gepasseerd dan ziet het er met zo iemand niet mooi uit, want er worden steeds meer met grote hoeveelheden van zulke lagere geesten aangetrokken die maken dat zo iemand ook spoedig met ongeneeslijke kwalen behept wordt, maar ook zijn ziel, die daardoor al is verzwakt en traag is gemaakt en meer en meer zich zinnelijk overgeef aan haar lijdende lichaam.

Om het gehele materieel worden van de ziel te verhinderen, is en bestaat er geen ander middel, als de grote kwalen van het lichaam zelf. Zo iemand verliest dan de eetlust en ziekt via chemische geneesmiddelen de oude onraad uit zijn lichaam te verlossen. Zo hier en daar lukt het hem wel om een bepaalde genezing te verkrijgen, maar nooit volledig. Een dergelijk iemand mag zijn goede ingeslagen weg weer wat vergeten en hij heeft weldra weer zijn vroegere plaaggeesten geprikkeld en dan is zijn lijdende toestand dan doorgaans veel erger als voordien.

 

Wil een mens naar ziel en lichaam volkomen gezond blijven, dan moet hij van kindsaf aan matig zijn en met pure spijzen gevoed worden. De ouders zijn hiervoor ook mede verantwoordelijk bij de opvoeding. Zo was de heer Zelf, 2000 jaar geleden, toen Hij op Aarde wandelde, naar Zijn fysieke toestand ook een Mens en Hij at en dronk met mate steeds dezelfde spijze en stilde Zijn dorst eveneens met puur zuiver goede en gezonde wijn met water. Dorst kan men overigens ook met water en citroensap lessen.

 

Waar de Heer destijds van genot, dat vond Hij ook lekker in Zijn kinderjaren. Eveneens leefden zo ook Zijn leerlingen, die vissers waren en van de vis leefden. Van de overvloed van de gevangen vis ontvingen zij geld en ruilden dit met de nodige kleding, brood, zout en ook wijn, die zij matig met water genoten. Nog nooit was er van hen iemand ziek, behalve één van hen, die ook geen maat wist te houden. Ook Jezus at hoofdzakelijk verse vis.

 

Als de mensheid zich gehouden had aan de eetwetten, zoals bij Mozes, dan hadden de artsen met hun medicijnen niets van doen gehad. De mensen stopten zich destijds al vol met allerlei lekkere dingen, en dit gebeurde vooral bij de heidenen. Zij kregen in kortste tijd te kampen met allerlei kwalen.

 

Gezonde, pure en goede vissoorten, die zich ophouden in schoon en fris water, deze gebakken of gestoofd, is de allergezondste kost voor het menselijk lichaam. Waar echter zulke gezonde vissen niet te verkrijgen zijn, dan is tarwe en gersterood de gezondste voeding voor de mens, zoals ook melk van gezonde koeien, geiten en schapen. Onder de peulvruchten nemen de linzen hun eerste plek in. Vlees is alleen te gebruiken van kippeb en gezonde duiven, dan wel van een gezonde rund, geit en schaap in bloedloze toestand gebraden of gekookt als spijze te genieten. In gebraden toestand is nog iets beter. Dat is beter dan rauwkost, omdat door het zieden of braden de slechte en nog niet gegiste natuurgeesten eruit gaan. Ditzelfde is ook het geval met allerlei soorten wortels. De hongerige en de eetzuchtige mens vergenoegt zich niet met deze dingen, maar ze vindt aan één stuk door nog een grote hoeveelheid voedingsmiddelen, zowel uit planten en uit het dierenrijk. Het gevolg is de steeds meer en meer toenemende diverse lichaamsklachten.

 

Er leven op dit moment ruim 400.000 miljoen mensen en deze stammen allemaal af van één mens. Bijna ongelooflijk, maar het is waar. Deze eten allen verschillend, afhankelijk van hun klimaatgesteldheid. Het vlees van gestikte dieren, zoals gevangen hazen in een valstrik,  en ganzen die door één slag op hun kop verdoofd worden en daarna doodgestoken, die bloeden op deze wijze niet helemaal volledig uit. Daarvan moet de mens dus niets eten, omdat hij dan gemakkelijk ziek kan worden en ongeschikt wordt zijn beroep uit te oefenen.

Kijk naar de wijn, zoals deze is gegist en zich ontdoen heeft van alle onreinheden. Ze is voor elk mens tot versterking van zijn lichaam en ziel. Wijn is zowel inwendig als uitwendig aan te bevelen. Drinkt iemand nieuwe vruchtenwijn (most), waarin de ongezuurde natuurgeesten nog niet zijn geweken door de gisting, dan is dit voor de mens schadelijk. Daarom moet men geen jonge maar een oude wijn drinken en de most van de wijn zo lang laten staan, totdat deze zich behoorlijk heeft gereinigd en minstens 2-3 jaar oud geworden is.

Aardappels

Zo zijn ook alle soorten van de zogenaamde aardappels vooral voor kinderen en zogende vrouwen evenals voor zwangere vrouwen erg slecht, en de koffie is nog slechter! Maar wat blind is ziet niets en het geniet heel gulzig van beiden vanwege de aangename smaak; maar de kinderen worden daardoor lichamelijk ongelukkig, en tenslotte hermafrodiet. Dat stoort de blinde echter niet; hij eet toch ook veel zwaardere vergiften, -waarom zou hij deze twee lichtere gifsoorten dan niet eten?! GJE1-242 [13]

 

Aardappels, welk soort ook, is familie van de giftplanten. Vooral kinderen en zuigelingen en zwangere en zogende moeders, moeten dat niet eten. Dit is nog slechter dan koffie, dat op zichzelf ook een gif is en het maakt de mens erg traag. Maar de blinde mens wil deze waarheid niet onder ogen zien en geniet van beide producten, door hun welriekende smaak met grote gulzigheid. De kinderen worden hierdoor gemakkelijk ziek in hun lijf en zo vergaat het ook uiteindelijk met de volwassenen. Ze genieten ook nog wel ergere giffen zoals tabak en sterke drank. En waarom dan niet deze twee lichtere gifsoorten?

Over tabak valt nog te zeggen, dat de huidige rookmode niet alleen slecht is voor het lichaam, maar ook voor de ziel. De slechte natuurgeesten die in het lichaam ongemerkt hun plaats innemen, bemoeien zich om te mens er aan te laten wennen aan deze helse damp en haar stinkende gezelschap in het hiernamaals. Dat is niet zo gemakkelijk op te merken, als dit gezelschap zich geleidelijk naar die sfeer beweegt.

 

In de natuur is alles geregeld, er is geen chaos, maar orde en hoe meer de mens in overeenstemming is met deze wetten, des te meer zal ook er orde zijn in zijn leven op elk niveau. Het leven tegen deze orde straft zichzelf. Er zijn ook gezondheidsregels. Houd je bovenlichaam fris, je onderlijf en voeten warm en droog, dan zulk je het een en ander kunnen vermijden en je gezondheid zal dit kunnen bevestigen. Er bestaan een aantal kruiden  voor mensen met hartproblemen. Afhankelijk van de aard der klacht, is bijvoorbeeld de hondsgras hiervoor geschikt, maar niet het kruid, maar goede werken doen vanuit het hart heeft meer impact. Ooglijdende personen moeten elke ochtend en avond vlak voor het slapengaan zich met een vers koud water het voorhoofd en ook de slapen in de naam van de Heer wassen, dan zal deze persoon verlichting ontvangen.

Varkensvlees

In nood kan ieder mens – ook als strenge jood elk soort dierenvlees eten en het zal hem dienstbaar zijn. Want elke voeding die een mens gedwongen moet nemen, is door de Heer gereinigd, mits hij hiervoor ook bidt en hij met daarbij grote matigheid betrachten. Het vlees van een varken is niet slecht, maar goed; maar de mens moet het geslachte dier goed laten uitbloeden en hij mag dus niet voor het slachten het dier verdoven met een hamerslag, resp. hem half doen verlamd worden. Vervolgens moet het varken, dat zich vrij moet bewegen en gezond eten krijgt, zeven dagen lang in zout en azijn met thymkruiden ingepekeld liggen; daarop neme men het uit de marinade, droogt het met linnen goed af en hangt het dan enige weken in een niet te warme ruimte en rookt het met uitstekende jeneverbes, hout en kruiden van tijm, enz, tot het volledig hard en helemaal droog wordt,

En als je er dan van wilt eten, zo kook het tevoren in half water en half wijn met wilde tijm en specerijen en men zal daarmee een goed en gezond voedingsmiddel op de tafel hebben. Een vereiste is echter dat het varken in de winter geslacht moet worden (dus bij koud vriesweer!). Ditzelfde kan men ook doen met alle onreine dieren, maar dan in noodgevallen wel te verstaan.

Bier

Als je over allerlei kwalen klaag in je lichaam, dien je je af te vragen of je matig bent met bier of wijn, en deze nooit door elkaar mag mengen. Dat geldt ook met het eten. Eet met mate en niet tussendoor. Twee keer per dag eten is voldoende als je veel zittend werk doet.  Eet dus niet, wanneer je het past of als het je smaakt. Probeer eens alles te bewaren wat je in een week eet en ruik na 8 dagen daaraan, dan zul je een stank ruiken dat je eetlust stokt. Al deze verkeerde stoffen door elkaar geven gisting en een narcotiserend gas af dat zich met je bloed verenigd en je zenuwen aantasten op den duur, met alle gevolgen van dien zoals fysieke zwakte en pijn. Van wijn of bier mag je geen roes krijgen. Dit kan zelfs leiden tot seksuele uitspattingen.

 

Neem ’s avonds thuis een eenvoudig smakende maaltijd tot je, maar niet te zuur en te zout; je mag hierbij ook met wat van wijn en water genieten en daarvoor nog een wandeling maken in de buitenlucht. Vermijdt zoveel mogelijk het bier. Opmerking: het bier had twee honderd jaar geleden nog een slechte kwaliteit. Het bevat vele slechte eigenschappen. Vaak waren er in die tijd  de hop en de mout bedorven. Als er nog ergens een zuiver gerst- en hopbier te krijgen is, dan was een matig genot daarvan juist helemaal niet nadelig, maar ook niet echt niet heelzaam, omdat het slechts trage en zeer naar beneden drukkende specifica in zich bevat. Bier is an sich dus niet goed voor het menselijk welzijn, vooral wanneer het ’s avonds in een café gedronken word, waar de rookwalm je tegemoetkomt.

Door de slechte voedingskost in het lichaam maakt het nog meer dat het vreselijke specifica opneemt die ziel en lichaam troebel maken. Niet zelden ontstaan dan onkuise gedachten en begeertes in de ziel.

Cholera

Cholera ontstaat door een overschot aan weelde in de maatschappij en tegelijk de grootste armoede, die naast elkaar leven. Dat is in deze tijd een verschrikking. Zie, dat is de eigenlijke reden van de pest. Door zich op de juiste manier te onthouden van geslachtsgemeenschap in het huwelijk is men er beter aan toe, dan er wild op na te leven zoals de wilde dieren dt doen. Want ieder mens is omgeven van goede en slechte natuurgeesten en als het slechtere soort merkt, dat iemand er op lost leeft, zal een groep van zulke geesten  in de specifica van het lichaam en de  ziel overgaan, met alle gevolgen van dien. Vooral belichamen zij zich graag in schimmels.

Aardappels

De aardappelziekte was reeds een voorloper, hoe het echter met deze vrucht ging door de genade van de Heer voor de mensen tot nu en om ze te ontzien, zo zal het spoedig met de mens zelf gaan, als deze zich niet verbetert. Als het volk met de aardappel werd opgevoed, toen wist het nauwelijks, wat daar alles van gemaakt zou worden: jenever, siroop, meel, bier, patat, chips, zetmeel en nog heel veel industriële middelen. De Schepper gaf echter deze vrucht slechts als een hoogst eenvoudig voedingsmiddel, dat zelfs de armste mens zichzelf kan aanschaffen. Maar zo echter dit aardebrood voor de armen nu als een industrieel luxe als handelsmerk wordt verhandelt, is het nu een artikel met winstopbrengst voor rijken geworden.

Heliopathie

De zongeesten hebben grote verwantschap met de substantiële delen van de mensenziel. Door de pure homeopathie wordt de ziel direct het aanverwante, dus iets geestelijks toegevoegd aan de ziel. De zwakke ziel is zomede haar eigen dokter geworden. Onthoud je van alle zuren en zouten, en sterk gekruid voedsel, alsmede ook dranken.

Koffie

Koffie is bijna niet meer weg te denken uit de westerse maatschappij. Dat koffie echter een sluipend gif is voor lichaam en ziel, als men er te veel van gebruikt, is wellicht weinigen bekend. De nu volgende informatie is afkomstig van de Oostenrijkse schrijver Jakob Lorber (boek GJE-deel 1 en ‘de geneeskracht van het ZONLICHT’ - uitgeverij Schors te Amsterdam). Koffiegebruik wordt door degenen, die weten dat dit slecht is voor hun gezondheid, vermeden als de pest. In koffie bevindt zich een onrein en een agressief geestelijk gestel. Net als een druppel water, bevat koffie ook ontelbare levende microben. Alleen met dit verschil, dat ze in koffie stormachtig en onrustig van aard zijn. Bloedbederf en ´verhitting´ van de leefpool met mogelijk later ´afstomping´ in dat gebied. Dat zijn enkele dingen die koffie kan veroorzaken bij een gezond lichaam. Zieke mensen moeten er helemaal vanaf blijven, wil een natuurlijk medicijn werken! Koffiegebruik in combinatie met homeopathie is als een ontploffende bom in het lichaam. Illustratief voor de werking van koffie is, die het een teveel aan een schadelijke stof teniet kan doen. Dat klinkt als muziek in de oren, maar bedenk dat koffie met goede stoffen en zachte specifieke zieledelen korte metten maakt. Energetische geestkrachtvibraties moeten het ontgelden bij koffie. Laat koffie weg zolang men een bleek uiterlijk heeft. Drink helemaal nooit meer die gebrande gifboontjes. De vraag rijst waarom geen koffie? De schrijver Lorber meldt dat koffie het bloed ongunstig prikkelt. De subtiele vibrerende geestkracht moet het dan zeker ontgelden, zodra er koffie bij te pas komt. Als er per se koffie gedronken wil worden drink het dan met verse melk, zeker niet met koffiemelk of vette room. Het ene ´bakje koffie´ is zogezegd het andere niet; het ergst van allemaal is de zwarte koffie. Drink vooral geen koffie na een maaltijd, maar haal een frisse neus. Koffie moet in het bijzonder vooral tijdens een of andere ziekte vermeden worden, omdat het natuurlijke medicijn in het minst niet kan werken. Eenieder behoede zich zorgvuldig voor zulke spijzen, die in zekere zin nog erger zijn dan het bekende opium.

De koffieboon is verreweg het slechtste wat de mens zich uit de plantenwereld voor zijn genot heeft uitgekozen. Deze vrucht is van oorsprong voor paarden, ezels, kamelen en meer van dergelijke dieren op aarde geschapen. Koffie activeert ze, maakt hun zenuwen sterk. Bij mensen die koffie gebruiken, heeft de koffieboon een geheel tegenovergestelde werking. Bij hen bederft ze het bloed in hoge mate, verhit de leefpool. Omdat het de ziel veel moeite kost zulke alleen voor het grove vee bestemde zielpotenties uit het lichaam te verwijderen, raakt de ziel vermoeid, traag en nalatig, vaak somber, nors en treurig. En daarmee de hele mens. Vooral de vrouw is op koffie gesteld. Voor haar constitutie is niet makkelijk iets te vinden dat meer schadelijk is dan juist het genot van koffiedrank. Niets maakt het lichaam - in het bijzonder het vrouwelijke - zo ontoegankelijk voor een heilzaam medicijn als juist deze koffie.´ Vanuit de natuurgeneeskunde is bekend dat een teveel aan koffie de mens verzwakt. Bij twee of meer kopjes per dag verliest het lichaam vocht, mineralen en kalk.

Koffie wordt afgeraden bij:

          bleekheid;
         bloedarmoede;
         verhit bloed (hoge bloeddruk);
         homeopathische middelen;
         brandend maagzuur;
         zuurstofgebrek;

 

De koffievrucht is geschapen voor paarden en ezels, maar dit wordt niet door iedereen als waar geaccepteerd, omdat niet iedereen in de schepping gelooft. Maar ook zij, die hier wel in geloven, zijn het er ook niet altijd over eens wat de Schepper precies met elk dier of vrucht voor heeft. Een goed en gezond alternatief voor koffie is cichoreikoffie. Deze koffie reinigt zelfs de lever.

 

Koffie kan zelfs een reinigende werking hebben bij iemand, die al veel koffie drinkt en die zich vergiftigd heeft met een sterk gif, dan zal koffie dt gif weer teniet doen, zo’n sterk gif is dus koffie.

Homeopathische remmers

Koffie, pepermunt, eucalyptisch en camporatum remt de werking van een homeopathisch middel. Maar ook veel soorten Russische en chinese thee’s en ook  eigen inlandse medische thee’s. Oude kaas, gezouten en rookvlees, oude zure koolkruid en alles wat ingemaakt is, ongegiste en gedistilleerde dranken, brandewijn en sterk geroosterd eetbaars, alle sterke geuren, zwavelhout, petroleum en de geur van geroosterde koffie, langdurende bloemengeur, teveel fysieke inspanning of opwinding, ergernis en toorn. Deze remmen de pure werking van een homeopathisch middel.

 

Toegestaan zijn verse meelspijzen, d.w.z. meel uit diverse halmvruchten. Of een uit puur vers gezond vlees een jus maken voor de vleeseters of ook in verse goede niet te vette melk gekookt’ deze zijn matig te genieten en alle andere spijzen de voorkeur te geven.

De drie-eenheid

Elke eenheid uit de drieheid wordt op een eigen wijze gevoed. Het stoffelijk lichaam van de mens, zijn buitenste kleed is in zover belangrijk, dat het als een voertuig voor de ziel geldt. Ons lichaam wordt gevoed door lucht, voedsel en water. De ziel echter is de drager van de goddelijke vonk in het hart, die het leven aan de totale mens schenkt.

Voedsel & onze aura

Alles wat wij als mens eten is de drager van het ether uit eten, dat is het voedsel voor het tweede lichaam van de mens, namelijk zijn zielenlichaam, ook wel het etherlichaam genoemd. De maag neemt de fijn stoffelijke delen uit de voeding tot zich op, dat nodig is voor het zielenlichaam. Daarom is het ook van groot belang wat je als mens eet. Wat er overblijft is mest voor het lichaam en verdwijnt via een natuurlijke uitgang de aarde. Dus we halen de etherische stofdeeltjes uit het voedsel, en het grovere voedsel wordt ontlasting. Ether is zo gezien de geestelijke bouwstenen voor elke vorm van materie, ook dus voor de ziel.

 

Het is niet het lichaam dat ons energie geeft, maar de ziel. Als de  ziel niet in orde is, dan is dat ook het geval met het lichaam. Het tweede lichaam, die van de ziel is en ook het feitelijk lichaam is, is het energielichaam, de drijfveer of de motor, die leven en energie schenkt aan het lichaam. Het zielenlichaam wordt door helderzienden soms gezien als een lichtlichaam, vol met kleuren – dat overeenkomst heeft met onze aura, die ook verdeeld is in drie basiskleuren en zeven hoofdkleuren.

 

Het Johanneskruid staat in verbinding met Johannesdag (24 juni). De latijnse benaming is Hypericum [hyper aicon en hyper=over en aicon=licht], dat impliceert, dat dit kruid de mens meer licht kan geven op een kwestie, als de mens het niet ziet zitten en het licht hem ontbreekt. Zes maanden later is het een dag voor Kerst, waar wij uiterlijk de lichten laten branden ter herinnering aan de sterren en planeten [de bollen]. Doch het een en ander heeft deels een heidense gedachte, anderzijds herinnert het ons aan de ware toedracht van het oerlicht. Want de Heer is op een hoogte van 777 meter geboren [Bethlehem]. En getal zeven staat voor de solaire Zon. De Heer komt uit het zevende geslacht uit David [DaWiD = 4-6-4=14= 2 x7]

 

Als we een Davidsster tekenen, twee letters: A + V - Twee driehoeken die elkaar omgekeerd kruisen, dan krijg je de formule: verticaal de 1-7 en de rest alles horizontaal:

02-12=14

03-11=14

04-10=14

05-09=14

06-08=14

Ether en etherisch

De woorden ether en etherisch zijn met elkaar verwant. Zo is de ziel net geen materie, maar wel fijn stoffelijk materie. De ziel is meetbaar in microgrammen. Als de ziel in het lichaam sterft, weegt het lichaam 0-100 gram minder. Men heeft hier onderzoek naar gedaan. Ether is een vluchtige stof, dat zomaar oplost en etherisch is een lichaam dat een geestelijk of zielenkleed heeft, dat niet materieel is en daardoor kan doordringen in de materie. Lorber gebruikt ook het woord subtiele materie. Deze stof is, zoals gezegd wel door helderzienden soms zichtbaar, maar gewoonlijk is dat niet te zien. Deze subtiele verfijnde stofmaterie is gewoonlijk ook niet echt meetbaar. Het is wel goed voelbaar. Als geest in het hiernamaals draagt ieder mens dit etherisch lichaam mee in de geestelijke sferen, totdat ook deze ziel zich helemaal verbonden heeft met de ziel, en de mens een vrije geest wordt.

 

Naast het dagelijkse voedsel is het Woord van God ons feitelijke voedsel, dat ook zijn geldigheid kent in het hiernamaals, als de mens gestorven is. Als de mens zich houdt aan de geestelijke voedingsregels, dus daaraan houden en er naar handelen, is dat het ware voedsel. De dagelijkse indrukken die we allemaal opdoen met alle levenservaringen, strekken de ziel tot voedsel. Als er geen ziel in het lichaam huist, is dat lichaam dood. De ziel is niet materieel en dus niet sterfbaar, het lichaam wel. Zo kun je het lichaam daarom beschouwen als een dode materie. De ziel moet iedere keer weer ‘voedsel’ krijgen in de zin van een voedingslijn naar Boven, anders zou het slecht met haar voorstaan en dan tegelijk ook met haar verweven materiële lichaam. Als je erg materialistisch bent ingesteld, verdroogt je ziel verwelkt en kan niet meer verder wortel schieten. Zoals de boom valt, zo blijft deze tenslotte liggen.

 

Het stoffelijk lichaam wordt door voedsel in standgehouden. Niet het lichaam maar de ziel heeft de leiding in dit gehele celproces. Het belangrijkste deel in de voeding is de ether (het fluïdum), wanneer we eten en drinken. Dit fluïdum is als een wolk, da elk levend product omgeeft. De maag waar het voedsel eerst in komt wordt gekneed,zuurgemaakt om eventuele verkeerde bacteriën en schimmels te doden en haalt het etherische (het meest geestelijke deel) uit het eten. In Jakob Lorber zegt de Heer, dat het eerste voedsel in de maag bedoeld is voor het grovere deel zoals de ledematen en spieren.

 

Voedsel dat naar het tweede deel van de maag gaat (duodenum) neemt het fijnst stoffelijke  op als etherische stofjes, bedoelt voor het zenuwstelsel. Het derde en het meest etherische uit voedsel is voor de ziel zelf. Want via een verborgen weg, een niet meetbare gang door het lichaam, gaat er een superfijne ether via de milt naar het etherische hart van de ziel. Aldaar wordt het nog een keer gezuiverd voordat de ziel het in haar wil opnemen. Dit zijn dus de drie belangrijkste wegen naar de ziel toe. Dit alchemistisch proces is erg complex maar wel te begrijpen. De ether is de belangrijkste bouwsteen voor de ziel, die alle delen van het lichaam voedt, etherisch en stoffelijk.

 

We hebben dus een ziel, lichaam en geest (triniteit). De ziel heeft te maken met twee soorten van voedsel: het stoffelijke en het geestelijke voedsel (bijv. de leer en de Openbaringen van de Heer). Als je je daarmee bezighoudt kan het licht worden in je ziel. De ziel kan zelf bepalen uit welke bron zij haar licht of voedsel wil kiezen. Voedsel is dus ook een allegorisch begrip, als we zeggen: ik heb weer voldoende voedsel nodig om daarop lange tijd te kunnen teren (geestelijk voedsel dus).  Hoe meer er een ‘lichtje’ op gaat bij je, des te meer krijg je inzicht in jezelf. Met het belichten van veel geestelijke zaken ben je weldra sneller in staat de dingen beter van elkaar te onderscheiden; je leert jezelf veel beter kennen en je ontdekt ook weldra je schaduwkanten. Immers, waar licht is, is ook schaduw. De Duitsers noemen dat met een prachtig woord ‘Schatten’, en wij zeggen: ontdek je verborgen schat in je schaduwkant, want als je dat in het licht zet van een goede zielenzaak, dan is het niet meer verborgen en kan het zich manifesteren.

 

Het geweten ligt verankert in de geest en het helpt je te waarschuwen van goed en niet juist. En alles op zijn tijd. Haast is een niet edele eigenschap, maar daar tegenover staat geduld. Het staat tussen het serieuze enerzijds en anderzijds het zachtmoedige. Lorber schrijft dat de wijsheid staat tussen de liefde en de wil. De zevende oergeest van de Heer is geduld, de andere zes geven elkaar de orde in de vorm van liefde. Orde staat precies in het midden van de zeven oergeesten.

 

Hierbij haal ik de zeven chacra’s aan, verwant in de analogie met de zeven dagen:

 

Eerste chacra             eerste dag v.d. week             = Maandag     (Maan)            (10)

Tweede chacra          tweede dag v.d. week            = Dinsdag       (Mars)             (6)

Derde chacra             derde dag van de week         = Woensdag   (Mercurius)     (9)

Vierde chacra           vierde dag van de week        = Donderdag (Jupiter)          (5)

Vijfde chacra              vijfde dag van de week          = Vrijdag         (Venus)           (8)

Zesde chacra             zesde dag van de week         = Zaterdag      (Saturnus)       (4)

Zevende chacra         zevende dag van de week     = Zondag        (Zon)               (7)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                 49 = 7x7

 

De vijf geeft de ordening aan – de gulden middenweg, zonder haast. Dan kun je ook beter denken en overleggen met jezelf.

Het voedsel wat we vandaag de dag krijgen, is erg variabel. Teveel varianten. En de toegevoegde smaakstoffen kan het nog lekkerder maken. Maar dat is geen maatstaf tot gezond voedsel. Hoe verser het voedsel hoe beter voor het lijf. Daar is toch wel iedereen mee eens. Vers voedsel bevat nog veel fluïdum, dat zijn uiterst subtiele fijne en stoffelijke deeltjes, die de ziel, die ook uit deze fijne deeltjes bestaat en daaraan inherent is, daarmee voedt. Maar als het voedsel oud is, bevat het niet meer van zulke etherische deeltjes. Dan is zo te zeggen het gebruikte voedsel al dood, er zit niets meer in wat de ziel kan voeden, hooguit nog het lichaam, dat er traag en moe van wordt.

 

Zoals eerder geschreven moet ons voedsel eiwitten (aminozuren), volwaardige onverzadigde vetten en koolhydraten bevatten. Onder de eiwitten komt verse vis op de eerste plaats te staan, daarna vlees. Dat zijn de betere eiwitbronnen. Hierna jonge kaas, paddenstoelen en niet bewerkte tofu (soja). Er is volgens Lorber een bepaalde hierarchie of volgorde in het eten van dieren. Vis is het allerbeste en vers gevangen is het erg voeden. Zo blijkt rivierkreeft beter te zijn dan kreeft uit de zee. Verse vis bevat nog etherisch leven en juist die etherische componenten is zo belangrijk voor ziel en lichaam.

Vlees komt op de tweede plaats en is dus ook minder goed dan vis. Dit komt vanwege het dierlijke bloed dat een bron van vervuiling is voor de ziel.

In de volgorde van het vlees zijn de volgende dieren het eerst wenselijk te eten. Dat zijn:

 

Duivenvlees             [eigenschap: hoort bij het vogelsoort; is zachtmoedig, symbool van vrede]

Kippenvlees             [eigenschap: is ook een vogelsoort en nauw verwant met de duif]

Lamsvlees                [eigenschap: onschuldig, speels en vertederend]

Geitenvlees              [eigenschap: onschuldig, nieuwsgierig]

kalfsvlees                 [eigenschap: als van het lam]

rundvlees                 [eigenschap: goedaardig en onschuldig]

varkensvlees            [eigenschap: aards, veelvraat]]

 

Het eten van varkensvlees [let wel op de juiste bereiding] dient met grote mate in acht genomen te worden, daar dit dier een lage etherische energie in zich heeft – zou je dus regelmatig varkensvlees eten, dan neem je die lage energie van het varken in je op. Bij sommige mensen kun je al van het gezicht aflezen, dat zij veel varkensvlees eten (signatuur antlitz (gelaatskunde).

 

We moeten niet vergeten dat de ziel aan haar geestelijke ontwikkeling werkt door zich steeds meer te onthechten van dit aardse leven. Het eten van lagere dieren maakt dit proces moeilijker. De heden ten dage vleespotten van Egypte zijn slechts nog maar fastfood producten. We dienen er op te letten, wat wij eten. [Jes. 55:2] We hebben geen onbetaalbaar eten nodig, want er is zoveel eenvoud met voedsel zoals brood. Er bestaat zoveel eenvoudige en goede kost , dat dit ons gemakkelijk verzadigd. Een beker warme geitenmelk kan slaapbevorderlijk zijn volgens Richteren. Schapenmelk en geitenmelk word veel in de oostelijke landen gedronken, meer noch dan koemelk. Volgens Spreuken 27:27 is geitenmelk een menselijke voedingsproduct. Pas op met melk van koeien voor baby’s. Koemelk bevat hormonen, welke de oorzaak kan zijn voor allergie of neurodermatitis.

Ongezuurd brood

Vlees en vis zijn dus goede eiwitbronnen, maar we hebben ook koolhydraten nodig. Naast vis is tarwe, (zuurdesem of gistbrood) spelt of rijst een goede optie. Op het paasfeest dankte men de Heer voor de eerste oogst van het jaar, dat volgens de wet ongezuurd was. Niemand in het land mocht 2000 jaar geleden een gezuurd brood eten. Dit mocht pas plaatsvinden als het pasgeoogste graan tot meel gemalen kon worden, dus niet in de tijd waarop het graan gezaaid werd.

De moderne mens eet te gevarieerd. Het maakt de keuze ervan steeds ingewikkelder. En de eigenschap van de mens is alles te onderzoeken en het goede te behouden. Dat gaat niet altijd goed. Doordat we teveel of te gevarieerd eten, wordt de mens traag en zijn ziel raakt versuft, dat voelbaar wordt als moeheid. Als de mens minder en niet zo gevarieerd zou eten, zou hij zich al snel weer beter voelen en jeugdiger. Een eenvoudige maaltijd impliceert weinig variatie, maar wel zo mogelijk alles biologisch vers. De volgende stap – naast koolhydraten – zijn de groentes zoals linzen, die de eerste voorkeur heeft, daarna op de tweede plaats de zachtgekookte peulvruchten. Als je ze kort kookt is dat ongezond omdat ze lectines bevatten die de darmwand (mucosa) kunnen beschadigen. Kortom: teveel eten  vervuilt het lichaam, je wordt er moe en loom van. Naast het materiële wat we in ons opnemen dienen we ook veel aandacht te geven aan wat je denkt, want ook dat kan de ziel vervuilen of schoonhouden. 

 

Lorber beschrijft vrij duidelijk over het eten van allerlei soorten vlees en vruchten. Er werd de vraag gesteld aan Jezus of het in geval van nood het ook niet aan een Jood was toegestaan van andere, niet echt onreine dieren te eten, waarvan in de boeken van Mozes niet staat, dat deze voor mensen eetbaar zijn, wanneer ze goed klaargemaakt waren. Waarop Jezus de vragende, die uit een ander land kwam, antwoordde, dat men desnoods het vlees van alle dieren kan eten, maar zonder bloed. Elk dier kan op zijn eigen manier worden klaargemaakt. Degenen die dat hoorden waren heel blij omdat Jezus in feite de oude stelling van Mozes met betrekking tot het eten van vlees in zekere zin had opgegeven. De Farizeeën, die ook dit gesprek aanhoorden, vroegen Jezus: dat degene die aan één wet wrikt, zich aan de hele wet vergrijpt; want de ene wet is de grondslag van de andere wet en derhalve ook van alle wetten. Hoe moet dit opgevat worden? Jezus gaf hen echter het advies dat in geval van nood onder bepaalde voorwaarden het vlees van andere dieren gegeten mag worden, waarvan Mozes destijds de Joden niet toegestaan heeft daarvan te eten. Wat bij een goede en doelmatige bereiding als voedsel de mens binnenkomt en langs natuurlijke weg verwijderd word, verontreinigt de mens zeker niet. Bovendien heeft Jezus niet gezegd dat zij het zo moeten doen, maar alleen in geval van nood en daarmee heeft Hij de instelling van Mozes niet opgeheven. Want toen David van de toonbroden nam, wat slechts de hogepriester was voorbehouden, heeft hij toch ook niet daarmee de wet van Mozes opgeheven. De wetten van Mozes zijn niet alleen gegeven voor de Israëlieten, maar ook voor alle mensen op Aarde. Ieder mens moet zich daarnaar richten als hij er echt bekend mee is geraakt. GJE9-127

 

Het is naar aanleiding van bovenstaande erg belangrijk  om vóór het eten God een zegen te vragen, dan zal Hij zo’n bede altijd verhoren. Een ieder voor mensen bedoeld voedsel zal heel bevorderlijk zijn en het lichaam waarlijk voeden en sterken.  GJE9-126

 

De ziel wordt bedroefd als zij zich belemmerd voelt in haar werking door het lichaam. Want uit dit onbehaaglijke gevoel ontstaat er ziekte. Als het de overhand krijgt doordat het gevoel van onbehagen dat zich meer en meer uitbreidt, dan wordt het gehele levensproces erdoor verbroken en kan tenslotte voortijdig de dood intreden. De ziel flipt dan uit het lichaam en moet omzien naar een nieuw lichaam of kleed (omhulsel). Zij begint met een geestelijk leven en volgt daarin haar pad al naargelang haar neigingen. De functies van het nieuwe geestelijk lichaam worden nu vervangen door geestelijke functies.

Hier in het nu, moet het lichaam gelijke tred hebben met de ziel om deze zoveel mogelijk na te streven. Alle neigingen, dwalingen en hartstochten van de ziel in het lichaam, spiegelen zich onwillekeurig af in het aangezicht. Het is niet elk gegeven deze gelaatskunde van de ziel daadwerkelijk af te lezen. Er is wijselijk niet toegestaan door de Heer, dat dit geheim van de gelaatsuitdrukking aan allen onthuld zou worden. Lavatar was er zeer goed in. Door het lezen van het karakter van ieder mens in zijn eigen gezicht zou voor veel mensen het voortgaan naar geestelijke verbetering worden bemoeilijkt en zelfs voor menig mens onmogelijk gemaakt worden. Dit geldt ook voor de nageldiagnose en iriscopie. Hierin heeft de therapeut of arts een grote verantwoordelijkheid te dragen. Hoe zou jij lezeres of lezer het vinden om direct uit de gelaatstrekken van je naaste het een en ander af te lezen en te weten welk geesteskind diegene is? Dan zou je naaste dit ook van jou kunnen zeggen en hierdoor is er geen ontwikkelingsgroei meer mogelijk. Engelen en duivels onder de mensen moeten van elkaar leren en doen dat ook in goede of slechte zin. Je kunt in dit leven al een engel of duivel zijn zonder het te weten. Het spreekt dan ook voor zich dat de meeste criminelen die in de gevangenis vertoeven heel moeilijk zich verbeteren omdat ze met gelijkende personen omgaan!

 

In de geestelijke wereld gaat het heel anders voor, want daar kent iedere geest de andere bij de eerste aanblik. Op de Aarde is het mogelijk om je zwaktes te verbergen. In de geestelijke wereld is dat nooit mogelijk. Daar is het kennen van anderen het belangrijkste. De mens kan daar vermijden wat slecht is en zich voegen bij datgene wat aan hem gelijk is of beter. Vandaar de grote moeilijkheid zichzelf daar te verbeteren. Daarvoor hebben we op Aarde volop de mogelijkheden. In het hiernamaals zal dat heel moeizaam gaan.

 

Het is dus daarom beter om zich veel in te spannen en om een gezonde ziel te hebben. We moeten onze geest geen belemmeringen in de weg leggen door verkeerde invloeden van alles te bestrijden wat je ziel zou kunnen bevuilen. Dat zou wellicht ook op je gezicht onaangename indrukken kunnen achterlaten.

Johann Kaspr Lavatar (1741-1801) stelde een leer op waarin vormen en kenmerken van gelaat en schedel op bepaalde manieren het leven van de ziel weerspiegelen, dat is de leer der gelaatskunde of fysiognomie.

 

We kunnen als mens niets verbergen. Als sommige mensen al het een en ander kunnen aflezen uit het gezicht, uit de handen, uit de ogen of de houding van het hele lichaam, hoe moet het dan wel zijn in de geestelijke wereld waar elke Engel en de Heer Zelf ons in elk kleinste deel – ook van al onze gedachten – tot in het diepst verborgene kan aflezen. In de geestelijke wereld kun je je gedachten niet verborgen houden. Elke geest leest en ziet wat je denkt, wat er in je omgaat. Je mag dan wel proberen een geheim achter te houden, maar je blik vertelt duizend woorden. We dienen te letten op onze gezondheid van de ziel. Je menselijk oog moet helder zijn en ieder mens recht in de ogen kunnen aankijken.Jarah maakte daarover bij de Heer een opmerking. Zolang je niet aan de wereld hangt, zolang zal je ziel ook gezond, ja steeds gezonder worden.

 

Als je sterft word je lichaam omgeruild voor een geestelijk etherisch kleed, een geestelijk lichaam. Je innerlijkheid – het diepst verborgene – is voor iedere geest gemakkelijk zichtbaar – daarom voel je je ook aangetrokken tot dezelfde sfeer type geesten, waarmee jij een overeenkomst hebt. Als je een rein wezen bent, zal ook je   in je ziel weldra zichtbaar worden door andere geesten.

 

Als je niet naar de leer van de Heer leeft (er is er maar ÉÉN!) verstoor je de functies van je ziel. Dan is er alleen nog maar een schijnleven met haar materiële begeertes. De ziel kan daardoor zelf materieel worden en haar feitelijke bestemming uit het oog verliezen.Hierdoor loopt het schepsel haar hele opgave en missie op deze aardebol mis. Dat zou verschrikkelijk zijn.

 

De Aarde is nu eenmaal een beproevingsschool om met je hartstochten te leren omgaan en deze te zuiveren, om in aanmerking te komen in de hemelse geestelijke sferen. Niet voor niets spreekt de Heer over de talenten die je van Hem hebt ontvangen daarmee wat te doen, zodat het hemelse rente oplevert in plaats van deze te begraven en te laten verwelken. De mens moet zich niet te zeer belichamen, maar bij het ouder worden geleidelijk onthechten van zijn lichaam, d.w.z. niet te zeer hangen aan de materie. Anders wordt de Heer gedwongen het fysieke omhulsel van de mens te liquideren. Dat is zeer bedroevende zaak, maar wel noodzakelijk.

 

De mens dient dus goed na te denken hoe hij zijn levenspad wil invullen. Zoals de boom valt blijft hij liggen. Pas er voor op dat je niet blijft liggen als verrot hout. Het is veel beter om als groene takken en twijgen ten behoeve van een beter en mooier leven verder te gaan. Verwijder alle roest van je geestelijke ziektes. Het beste oxidant continue met een oprecht hart in contact te blijven met je Schepper. [bron: huish. v. God 1-118]

 

De zieken moeten niet bedroefd zijn, maar zich volledig ernstig tot de Heer wenden en Hem volledig vertrouwen. Alleen iemand die Hem liefheeft, kan zich aan Zijn geboden houden. De Heer: ‘’zeg zonder schroom tegen de danslustigen dat zij allen door de satan beetgenomen zijn. Een blinde kan nog wel zien met zijn geest; maar een blinde geest is altijd blind. Zeg tegen de spelers, dat zij hun leven verspelen. Het spel is een bron vol giftig afval.

 

Zeg tegen de minnaars en minnaressen: wie de weg van het vlees bewandelt, die wandelt  de dood en zijn begeerte zal spoedig in voedsel voor de wormen veranderd worden. Zeg met ernst tegen de verslaafden aan prachtige kleding en aan mode, dat zij naakt voor hun rechtvaardige rechter staan. Hun pracht zal als schuim vergaan; hun heers- en praalzucht zal in de nederigste slavernij worden veranderd en zij zullen zich eeuwig over hun dwaasheid moeten schamen.

 

Er staat reeds een ster in het Oosten, die de baan van Orion zal onderbreken en het vuur van de Grote Hond zal hen allen verteren.

 

Zeg tegen de angstige moeders: zij moeten hun dochters niet in angst voor de mannen en voor de wereld opvoeden – want wat men vreest, gehoorzaamt men in verzoeking blindelings en voor hen die mens vreest, zal de overwinning gemakkelijk zijn – maar zij moeten hun dochters liever in vrees en liefde voor Mijn onbegrensde liefde genieten. Ter wille van het krijgen van een echtgenoot moeten zij hen niet naar openbare gelegenheden laten gaan, maar naar Mij, tot Mij moeten zij hen brengen en Ik zeg jullie; niet één van hun verlangens zal ongezegend en onbevredigd blijven; want Ik ben een rijke God, die van alles in overvloed heeft, die alles overdadig geven kan en ook geven wil.

 

Joodse voeding

Het is de Joden verboden om melkspijzen door elkaar te mengen. Zelfs producten die ermee in aanraking zijn geweest. Er moet gescheiden keukenmateriaal gebruikt worden voor zowel het vlees als de melk. Het joodse wetboek respectievelijk de Thora beschrijft precies welke dieren door de Joden mogen worden gebruikt, omdat bepaalde dieren of rein dan wel onrein zijn. Reine veedieren hebben gespleten hoeven en zijn herkauwers. Varkens hebben ook gespleten hoeven, deze zijn echter niet herkauwende dieren.

Volgens de Bijbel is het verboden om bepaalde delen van vlees, zoals bloedvaten en vetten te eten. Het vlees moet gezouten worden zodat dit het bloed uit het vlees onttrekt. We mogen ook geen insecten eten. Daarom moeten we vooral letten op het reinigen van kroppen sla, peterselie en maiskolven. Exodus 23:19, 34:26 en Deut.14:21 benadrukken dat we het vlees van een geit niet mogen koken in zijn moeders melk. Dat betekent dat vlees en melk nooit samen bereid mogen worden noch gegeten worden. Als je het vlees gegeten hebt, dan mag je pas vier uur daarna wel melk gebruiken. Want na de spijziging van melkspijzen blijft de smaak minder hangen en mag je na een uur weer vlees eten. Maar eerst je handen wassen en je mond spoelen en een appel of een wortel eten. Daardoor gaan de melkresten die door de tanden verwreven zijn weg of je wacht gewoon een uurtje.

Ontbijt

De ochtendmaaltijd bestond in de periode van Adam en Seth uit brood, honing en de beste melk. Van oudsher at men het brood en de honing en dronk daarna de verse melk. Dat ontbijt was vlug klaar, want het bestond uitsluitend uit een schaal opgeklopte beste melk met honing, tijm en (honing)brood. Daarna at men ook heerlijk fruit. [GJE1-38-17] en de Huish. v. God. 1-169

Voeding

Bij steeds teveel eten neigt men tot verkoudenheid en andere kwalen, omdat het lichaam door minder zonnekracht via de milt wordt verzorgd. De huidige kwalen hebben voor een groot deel hun oorzaak te danken aan het teveel eten van vlees, vet, vlees waar veel bloed in zit (biefstuk), koffie, alcohol en menig verfijnde soorten van voedsel. Ook door ontucht, het verbrassen, ergernis, toorn, haat, strijd enz. Dientengevolge lijden vandaag de dag al kleine kinderen aan gevaarlijke ziektes en sterven er daarvan onnodig veel. Dat zijn dagelijkse verschijnselen in de kinderwereld, omdat al door de ouders ziekten op de kinderen wordt overgedragen, daar deze ouders zelf ook ziek bloed hebben.

 

Vaak roept de Heer een zondaar tot bekering en boete voor zijn begane zonden! Dan komt tenslotte een keer de dood van het lichaam en moet de mens zich scheiden van zijn schijnwereld. Niet deze Aarde, maar de geestelijke wereld is de vaste en duurzame eeuwige toestand.

 

Het geestelijk lichaam  van de ziel is evenzo gevormd als het vleselijke lichaam. Alle neigingen die we op de Aarde hebben, neemt de ziel mee in het geestelijke rijk; daar aangekomen wil zij haar neigingen verder leven en dat staat haar volkomen vrij! De Heer heeft de mens de volkomen vrijheid van geest gegeven en niemand dwingt de nieuw aangekomene in het geestenrijk met een kerkelijke of statelijke wet om zich te onderwerpen naar een bepaalde ordening. Elke ziel leeft daar uit heel haar wezen naar het goede of slechte en naar haar geloof. Een goede ziel trekt naar haar geloof, een boze naar haar fantasiewereld zonder waarheid. Dat is allemaal mogelijk daar. Maar niemand brengt eet beetje materie mee in het geestenrijk, dan slechts haar naakte zielenlichaam met zijn hartneigingen, die echter alleen voor hem gelden. Daar is het een vrije omgang met wederzijdse onafhankelijke broeders en zusters, rijken en armen, adel en niet adel, heren en knechten, wijzen en domme zielen, zij allen moeten daar gezamenlijk wonen. De wet van gelijkheid ketent elkaar aan zoals dronkaards de drinkers, de spelers de gokkers aantrekt. Op deze wijze worden ze daartoe uit hun innerlijke neiging gedwongen.

 

Onrustige benen (restless legs)

Heeft veel te maken met de informatieoverdracht van de neurotransmitters dopamine. Let op de ijzerhuishouding en de ferritinespiegel in het bloed. Selenium is gewenst, dat in paranoten zit (10 per dag!). Samen met Tyrosine en foliumzuur (B11 naast B6). Deze vitaminen staan in verbinding met de neurotransmitters. B6 zit ook in de aardappels, linzen, biergist, forel en spinazie. Combineer magnesium met B6.

Gonorrhoe

Deze geslachtsziekte staat beschreven in Leviticus 15:3

IJzerstapeling

De hemochrormatose. Ziek van het vele ijzer opgestapeld in het lichaam. Vijftig keer zoveel ijzer in het bloed als normaal. Het bloed is zo dik, dat het wel op stroop lijkt. Heel  gevaarlijk. Vage klachten met ongekende vermoeidheid en zware benen die erg stijf aanvoelen. De ziekte roest. Ontstekingsneigingen. In het begin gewrichtsklachten. Remedie: aderlating.

Aanstekende kwalen

Mozes trof zeer strenge hygiënische maatregelen om de mensen te beschermen voor weerzinwekkende ziektes, vooral voor het uitbreiden van lepra. Zie Leviticus 13 en 14 die het grondmodel zijn voor de wetgeving wegens de volksgezondheid.

Planten

Iedere plant heeft licht en lucht nodig om te kunnen existeren. De geur en de smaak komen uit deze gesteldheden voort als een echt evenbeeld van de zon. Elke plant heeft haar speciale helende of schadelijke gesteldheid. Zij zuigt elektriciteit als voeding uit de lucht. De ene plant meer dan de andere. Wie planten onnodig vernielt, ook al zijn die nog zo klein, weer niet dat hij zich keert tegen het natuurlijke plantenleven, dat niet zomaar in haar verschijning aanwezig is. Elke plant is feitelijk een afgesloten totaal van haar psyche, ook zelfs in onvolmaaktheid. In het voorjaar dringt alles nog onbewust door naar haar bestemming; in de herfst trekt ze zich terug. De plant heeft een bepaalde bestemming om een boom te worden en daarin zijn doel te vervullen. Planten willen zo graag naar het licht en verlaten hun individuele elementaire weg. Hoe meer licht, hoe verfijnder ook haar bestanddelen. Het is het volgen van de weg uit de nacht naar de dag, van donkerheid naar licht. Natuurlijk kent ook de plant haar conflicten op de levensweg. Er bestaan vrouwelijke en mannelijke planten. Beide richten zich steeds naar het licht. Vanzelfsprekend heeft de plant een bepaalde zielsgesteldheid, anders zou zij niet kunnen bestaan. De zielsmatige plant kan groeien naargelang ze haar geestelijke voeding uit de lucht opzuigt. Planten hebben een bepaalde intelligentie en staan bloot aan zon, maan en sterren respectievelijk de planeten. Ook zij hebben bepaalde eigenschappen of gesteldheden met helende of schadelijke inwerkingen. Hoe groter de plant is, hoe langer het duurt, voordat ze haar ‘vrucht’ prijsgeeft. Ze heeft licht en lucht nodig om te kunnen bestaan. Geur en smaak komen uit de haar omringende ether. Planten halen twee keer per dag per etmaal ademhaling, eenmaal overdag als inademing en eenmaal ’s nachts als uitademing. Alle planten bezitten en spijsverteringskanaal. De wortel van de plant heeft meer dierlijke eigenschappen dan het overige deel van de plant. Elk levend wezen kent haar pijnimpulsen en gevoelsgewaarwordingen. Wat bij de plant de natuurwetmatigheid is, dat is bij het dier het instinct en bij de mens de vrije wil. Er is in Zuid-Amerika een wandelende plant bekend, maar eigenlijk zijn dat wandelende bladeren en is het geen plant maar een diertje. Pluk daarom niet zonder enig nut waardevolle en prachtvolle planten of bloemen, want ook zij hebben gevoel en kennen hun pijnimpulsen. De plant zuigt, het dier vreet en de mensenziel zoekt.

Natuurheelkunde

De grondpijlers van de heelkunde is natuurlijke kennis hebben van de plantenheelkunde. Het bezighouden met het voorschrijven van kruiden is een gevoelskwestie, in zover die kennis reikt.

Bloed als geneesmiddel

Een mens mag zijn leven niet met bloed van andere personen onderhouden volgens Genesis 9:3,4. Als iedere burger vanaf 16 jaar één keer per half jaar een halve liter bloed voor zichzelf zou af staan en dit in regelmatigheid doet tot zijn 32e levensjaar, dan zouden hem 16 liter bloed voor eigen gebruik ter beschikking staan in tijden van ernstige ziekte. Dit bloed kan hij tegen geringe kosten deponeren bij de bloedbank, zoals wij geld naar de bank brengen. Dan heeft hij later het recht om bij een operatie bijvoorbeeld zijn eigen gezonde bloed te nemen. Vooral, indien hij ‘op leeftijd’ is gekomen en als zijn gezondheid het laat afweten, wat de eigen zelfimmuniteit activeert. Een plausibel idee, maar het kan gerealiseerd worden.

Studeren, veel

En bovendien mijn zoon, laat je waarschuwen: het vele lezen en studeren uit boeken kent geen einde en dat vermoeit je ziel en lichaam! Prediker 12:12

Zonkorrel geneeskunde

Dat zijn suikerkorrels (saccharose) die een aantal weken of 30 zondagen lang door de zon beschenen worden in de hoge bergen; deze slurpen het zonlicht in zich op, net als een accu, die zich oplaadt. In alle zonnekorrel bevinden zich vele lichtatomen. Als de ziel aan iets ontbreekt (gebrek aan energie) kun je dat toevoegen met zulke korrels, identiek met homeopathie. Ook een kuur van een lichtbad is aan te bevelen. In de eenvoudigheid ligt het geheim van het succes. Alle zeven kleuren van de zon worden opgenomen in deze korrels. Ze moeten wel afgeschermd worden in een violet glas. Deze kunnen ter ondersteuning toegepast worden bij zowel psychische en fysieke problematiek. In de kankerkliniek Greiz wordt in plaats van chemotherapie een gebedtherapie gedaan, en dat gecombineerd met natuurgeneeskundige methodes met uitstekend resultaat. Men moet zich dan wel onthouden van koffie, bier, scherpe en zure spijzen, gedenatureerde voeding, gemanipuleerde kost en witmeel producten. Als het lichaam te zuur is dient eerst een kuur voor het ontgiften gedaan te worden, alvorens de fijne stoffelijke geneeskunde daaraan kan meehelpen en verbeteren.

Licht

In rauw biologisch voedsel is veel licht verwerkt. Licht is belangrijker dan het aantal calorieën in voedsel. Het is de beste voedingsstof van het leven. Het hebreeuwse woord voor oog = AJIN met de getalswaarde 1-10-10-50=71, omgekeerd als 17 vormt dit het hebreeuwse woord voor oké, goed! [TWB = 9-6-2}, uitspraak ‘tof’. De 1-7 lijn in een driehoeksvorm kun je vergelijken met de koninklijke verlichte lijn. Het oog ziet het licht en is als een ster. Ogen kunnen oplichten, fonkelen en mat zijn. De pijnappelklier is de lichtmeter van alle lichaamscellen. Deze klier vertelt ons wanneer het licht of donker is, ook bij blinde mensen. Het licht dringt binnen via de hypothalamus naar de pijnappelklier (epifyse).

 

Het geneesmiddel Aurum (goud) lijkt op het Hebreeuwse woord voor licht [AWR of OUR, waar ons woord van uur voor staat. Licht in getalswaarde 1-6-200. Goud staat ook voor de zon. We zien hier het visuele getal 162 en dat vinden we ook terug in de Bijbel:

 

Morgenlicht:                                     Richteren:     16:2

Bethel-Luz (huis Gods):                Jozua:            16:2

Zonsondergang:                             Matth.:            16:2

Opgaande zon:                               Markus:         16:2

Gezicht (twee ogen):                      80-50-10-40 uit het woord Panim = 180 (wij zien de helft maar van de cirkel (360 graden)

Zicht [ReOeTh]:                               200-1-6-400

Licht = AWR = 16-200 = 207

Shabbath = 300-2-400 = 702

 

Op Shabath worden we weer opnieuw verlicht. Dat is bij ons dan ook de ZONdag, de dag om stil te staan bij de Vader, die het Licht Zelf is.

 

In dit verband licht ik de zeven chacra’s op een andere wijze toe. Hoewel het eerste chacra – de wortel chacra, de eerste chacra is, draai ik het naar de leer der getallenovereenkomsten om als zevende chacra. Dit klopt ook precies met de leer der analogie zoals in ons geval:

 

Chacra 7, achterhoofd, antenne, inspiratie      =          1e eigenschap van God: liefde

Chacra 6, voorhoofd en ogen                              =          2e eigenschap van  God: wijsheid

Chacra 5, keel, communicatie                             =          3e eigenschap van God:  wilskracht

Chacra 4, HART                                                     =          4e eigenschap van God: ORDE

Chacra 3, plexus, zonnevlecht                            =          5e  eigenschap van God: ernst

Chacra 2, dikke darm, vertering                           =          6e eigenschap van God: geduld

Chacra 1, existentie, het bestaan                       =          7e eigensch. v. God: deemoedig, barmha.

 

Onreine natuurgeesten

Er zijn op Aarde een aantal vruchten, grassen en dieren, die in hun groei geholpen worden door onreine geesten, omdat dat zo ingepast is in de goddelijke ordening. Ook duivels moeten de Heer dienen, hoewel dat tegen de wil en dank gaat. Want zoals een geketende slaaf zijn heer moet dienen, zo moeten ook de duivels hun diensten verlenen; maar er rust geen zegen op dit werk. 

Voeding en milieu

Op meerdere manieren wordt er tegenwoordig geëxperimenteerd met voeding, veelal uit machtsbegeerte, hebzucht of eerzucht. De goddelijke natuurwetten worden niet meer gerespecteerd. Men eert zijn vader en moeder (dat is ook de Aarde) niet meer zoals het hoort. Zie, welke schade heeft de mensheid lucht en water berokkend, die hem gezondheid schenken. De vervuiling van het milieu is verder gegaan en heeft een niet te overzien schade aangedaan op de menselijke gezondheid. Alles wat de Aarde aan voeding voortbrengt, wordt van zijn natuurlijke hoedanigheid beroofd. Onze bodemgesteldheid krijgt door kunstmatige middelen een andere gesteldheid. De daarin gekweekte producten bevatten stoffen die volstrekt niet bevorderlijk zijn voor het lichaam. De mensen willen de natuurwetten verbeteren en ook zich bedienen van de onjuiste middelen. De vruchten worden al geoogst voordat ze rijp zijn. Men loopt vooruit op het natuurlijke rijpingsproces, wat nare gevolgen heeft voor het in standhouden van ziel en lichaam. Voeding is niet slechts een materiële gelegenheid maar veelmeer een geestelijke.

Water

Dit bijzondere vocht is het oudste symbool van deemoedigheid. Alles kan er uit gemaakt worden en het is volgens Lorbers geschriften dienstbaar aan alles. Het zoekt steeds het laatste punt op Aarde en het ontvlucht de hoogten. In het Grote Johannes Evangelie 1-26 vindt de lezer de geestelijke betekenis van water. De Heer Zelf is het levende water (Jesaja 44:3 en Joel 3:1). Ook de Samaritaanse vrouw uit Sichar vraagt Jezus naar het levende water (Joh.44-15). De ijsblokjes in de vriezer moeten helder zijn. Als deze troebel lijken, dan is het water met vreemde stoffen belast. Water heeft een dichtere samenstelling dan lucht. Want lucht als verdichte ether is weer de verwekker van alle waterstoffen. In water ligt de woordsymboliek ‘ater’ als ‘ether’ verborgen. Naarmate de mens ouder wordt bestaat hij nog maar voor 65% uit water. Slecht kraanwater verandert onze bloedkwaliteit. Je kunt er vroegtijdig oud door worden. Een bepaald percentage onder de mensen blijft gevoelig voor de chemische stoffen in ons drinkwater. Dit kan bij sommigen resulteren in kalknagels, gewrichtsverkalking en nierstenen. Veel vrouwen nemen de pil om niet vruchtbaar te raken. De urine, die wordt uitgeplast, komt uiteindelijk weer terecht in het grondwater dat wel tot vier kilometer onder de aarde kan reiken.

De anticonceptiepil maakt het leven in water ziek. Steeds meer wordt er misvormde groei onder de waterdieren aangetroffen, mede als gevolg van het vervuilde water. In de tweede wereldoorlog liet de dictator Hitler vreemde stoffen in het water doen om vrouwen onvruchtbaar te maken. De stelling dat gekookt water weer zuiver wordt is onjuist. Iemand met 70 kg lichaamsgewicht heeft bijvoorbeeld twee liter per dag nodig, omdat de formule 30 ml. Water met x-kilo wordt vermenigvuldigd.

Water is ook zeer gevoelig voor geluid. Geluid vormt een blauwdruk in water en is een zeer goede geleider. Planten zijn watersensibel. Ze nemen alle kosmische vibraties op zoals geluidsgolven in de ether of luchtatmosfeer. Water heeft een duidelijk herinneringsvermogen en geldt als een belangrijke informatiedrager. Glazen flessen beschermen d oorspronkelijke informatie aan water. Water in plastic flessen kunnen hoofdpijn of migraine veroorzaken vanwege de gassen in plastic. Bij Passau in het Duitse stadje Heiligenbrunn bestaat een bron, dat rechtsdraaiend water heef. Het wordt door de plaatselijke bevolking bij chronische zware ziektes gebruikt. Feitelijk is kraanwater te goed voor huishoudelijke bezigheden maar te slecht voor consumptie.

Bergkristal heeft reinigende werkingen; het kan gereinigd water energetisch en sprankelend maken. De antroposofische geneeskunde stelt, dat mineralen in het drinkwater van groot belang zijn. We halen niet alleen mineralen (o.a. calcium) uit water, maar ook uit voeding. Het gaat veel meer om de kracht van zuiver water dat een beetje zuur moet proeven. Door de kracht van het zonlicht wordt het water weer levendig. Geef zieke mensen maar bronwater dat lange tijd vooraf door zonlicht is bestraald. Water moet stromen en zonder beweging wordt het krachteloos en tenslotte schadelijk. Water is het oudste symbool van deemoed, je kunt er alles mee doen en het zoekt de laagste plek van de aarde, vandaar dat het zeer dienstbaar is. Het dierenriemteken staat in het teken van vissen, een waterteken, dat ook dienstbaar is aan de mensheid.

Koffie

Koffie is een watervreter. Elk kopje koffie heeft weer twee kopjes water nodig om het te kort aan lichaamsvocht te vervangen. Zout, alcohol, limonade en suikerhoudende dranken zijn eveneens watervreters.

Spelt naast tarwe

Dit oergraan is een oude cultuurplant, de voorloper van tarwe. Eigenlijk het beste graan. Het was al bekend in Palestina, Syrië en Iran. Het bevat vele mineraalstoffen met name kalium, fosfor, magnesium en ijzer. Het is onthuld met een vaste taaiachtige vlies. Spelt kan gemakkelijk verbouwd worden. Het is ook een zeer gezond krachtig graan. Heeft geen chemische bewerking nodig; het kan vijandelijke pesterijen meester worden! Zo blijkt het ook resistent te zijn voor de meeste schimmels.

Spijzenwetten van Mozes

Als iemand volkomen gezond wil blijven dan moet hij vanaf zijn kinderjaren al met zuiver voedsel worden gevoed in kleine hoeveelheden. De ouders die het kind opvoeden dienen zich bewust te zijn van een belangrijke opdracht. Als je continue allerlei voedingsproducten tot je neemt, belast je het lichaam onnodig. Want elk voedingsdeel wordt door de maag geselecteerd. Wil je een goede gezondheid behouden, dan doe je er goed aan om matig en gericht te eten. Het lichaam wordt opgebouwd uit de voeding die je tot je neemt. De kwaliteit is afhankelijk van de meest mogelijke zuivere voeding. Houd je je aan een gezond voedingspatroon en dit je leven lang, zul je niet gauw door ziektes worden getroffen.

 

De Bijbelse Mozes heeft speciale voedingswetten geschreven, die vandaag de dag nog van onverminderde waarde blijven. De mens eet teveel en ook nog alles door elkaar, omdat de supermarkten een weelderige keuze hebben. De verleiding bestaat dan om alles uit te proberen. Het lichaam kan dit niet aan en raakt overbelast. De mens moet zelf in staat zijn om vitamines en mineralen op te nemen. Voedingssupplementen kunnen in ernstige situaties een tijdelijk hulp zijn. De Aarde is nog steeds gelukkig van alles voorzien, ondanks de op haar gepleegde roofbouw.

Magnetisch elektrisch fluïdum

Zout hebben we wel nodig, maar met mate. Een teveel onttrekt kalk uit de botten, wat ook voor suiker geldt. Amandelen en kastanjes kunnen in grotere hoeveelheden gegeten worden, omdat deze een grote hoeveelheid aan elektromagnetisch fluïdum bezitten. 

 

Hygiënische voorschriften

Een mens, waarvan in de huid van zijn lichaam een gezwel of zweer of witte blaar zal zijn, waarin de huid van zijn lichaam tot een plaag van de melaatsheid zou worden, hij zal dan tot den priester Aäron of tot een uit zijn zonen, de priesters, gebracht worden. En de priester zal de plaag in de huid van zijn lichaam bekijken; zo het haar in die plaag in wit veranderd is en het aanzien der plaag dieper is dan de huid van zijn lichaam, dan is het de plaag van een melaatsheid; als de priester hem bekeken zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren. Maar zo de blaar in het vel  van zijn vlees (lichaam) wit is, en haar aanzien niet dieper is dan het vel en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem, die de plaag heeft, zeven dagen opsluiten. Daarna zal de priester op den zevenden dag hem opnieuw bekijken; indien de plaag zo hij dit kan bekijken staande is gebleven en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem zeven andere dagen opsluiten. En de priester zal hem andermaal op den zevenden dag bezien; indien de plaag ingetrokken en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem rein verklaren; het was (dus) een verzwering; en hij zal zijn klederen wassen, zo is hij rein. Maar zo de verzwering in het vel helemaal uitgespreid is, nadat hij aan den priester tot zijn reiniging zal vertoond zijn, zo zal hij andermaal aan den priester vertoond worden. Indien de priester merken zal dat de verzwering in het vel uitgespreid is, zo zal de priester hem onrein verklaren; het is melaatsheid. Wanneer de plaag der melaatsheid in een mens zal zijn, zo zal hij tot den priester gebracht worden. Indien de priester merken zal dat een wit gezwel in het vel is, hetwelk het haar in wit veranderd heeft, en gezondheid van het levende lichaam in dat gezwel is: dat is een verouderde melaatsheid in het vel van zijn lichaam; daarom zal hem de priester onrein verklaren; hij zal hem niet doen opsluiten, want hij is onrein. En zo de melaatsheid in het vel ganselijk uitbot en de melaatsheid het gehele vel van degene die de plaag heeft, van zijn hoofd tot zijn voeten, bedekt heeft, naar al het gezicht van de ogen des priesters; En als de priester merken zal dat de melaatsheid zijn gehele vlees bedekt heeft, zo zal hij hem die de plaag heeft, rein verklaren; zij is geheel in wit veranderd; hij is rein. Maar ten welken dage levend vlees daarin gezien zal worden, zal hij onrein zijn.

Als dan de priester dat levende vlees gezien zal hebben, zal hij hem onrein verklaren; dat levende vlees is onrein; het is melaatsheid. Of als dat levende vlees verkeert en in wit veranderd zal worden, zo zal hij tot den priester komen. Als de priester hem bezien zal hebben, dat, zie, de plaag in wit veranderd is, zo zal de priester hem die de plaag heeft, rein verklaren; hij is rein. Het vlees ook, als in deszelfs vel een zweer zal geweest zijn, zo het genezen is, en in de plaats van die zweer een wit gezwel of een witte roodachtige blaar worden zal, zo zal het aan den priester vertoond worden.

Indien de priester merken zal dat haar aanzien lager is dan het vel en van dezelfde  haar in wit veranderd is, zo zal de priester hem onrein verklaren; het is de plaag der melaatsheid, zij is door de zweer uitgebot. Wanneer nu de priester die bezien zal hebben, dat, zie, geen wit haar daaraan is, en die niet lager dan het vel, maar ingetrokken is, zo zal de priester hem zeven dagen opsluiten.

Zo zij daarna gans in het vel uitgespreid zal zijn, zo zal de priester hem onrein verklaren; het is de plaag. Maar indien de blaar in haar plaats zal staande blijven, niet uitgespreid zijnde, het is de roof van die zweer; zo zal de priester hem rein verklaren. Of wanneer in het vel des vleses een vurige brand zal geweest zijn, en het gezonde van dien brand een witte roodachtige of witte blaar is;

En de priester die gezien zal hebben, dat, zie, het haar op de blaar in wit veranderd is en haar aanzien dieper is dan het vel, het is melaatsheid, door den brand is zij uitgebot; daarom zal hem de priester onrein verklaren; het is de plaag der melaatsheid. Maar indien de priester die merken zal, dat, zie, op de blaar geen wit haar is, en zij niet lager dan het vel, maar ingetrokken is, zo zal de priester hem zeven dagen opsluiten. Daarna zal de priester hem op den zevenden dag bezien; indien zij gans uitgespreid is in het vel, zo zal de priester hem onrein verklaren; het is de plaag der melaatsheid.

Maar indien de blaar in haar plaats staande zal blijven en niet in het vel uitgespreid, maar ingetrokken zal zijn, het is een gezwel van den brand; daarom zal de priester hem rein verklaren, want het is de roof van den brand. Verder, als in een man of vrouw een plaag zal zijn in het hoofd of in den baard, en de priester de plaag zal bezien hebben, dat, zie, haar aanzien dieper is dan het vel, en geelachtig dun haar daarop is, zo zal de priester hem onrein verklaren; het is schurftheid, het is melaatsheid van het hoofd of van den baard.Maar als de priester de plaag der schurftheid zal bezien hebben, dat, zie, haar aanzien niet dieper is dan het vel, en geen zwart haar daarop is, zo zal de priester hem die de plaag der schurftheid heeft, zeven dagen doen opsluiten.

Daarna zal de priester die plaag op den zevenden dag bezien; indien, zie, de schurftheid niet uitgespreid en daarop geen geelachtig haar is, noch het aanzien der schurftheid dieper dan het vel is,

Zo zal hij zich scheren laten, maar de schurftheid zal hij niet scheren; en de priester zal hem die de schurftheid heeft, andermaal zeven dagen doen opsluiten. Daarna zal de priester die schurftheid op den zevenden dag bezien; indien, zie, de schurftheid in het vel niet uitgespreid is, en haar aanzien niet dieper is dan het vel, zo zal de priester hem 36rein verklaren; en hij zal zijn klederen wassen en rein zijn. Maar indien die schurftheid in het vel gans uitgespreid is, na zijn reiniging. En de priester hem zal bezien hebben, dat, zie, de schurftheid in het vel uitgespreid is, de priester zal naar het geelachtig haar niet zoeken; hij is onrein. Maar indien die schurftheid, naar dat hij zien kan, is staande gebleven, en zwart haar daarop gewassen is, die schurftheid is genezen, hij is rein; daarom zal de priester hem rein verklaren.

Verder, als een man of vrouw aan het vel van hun vlees blaren zullen hebben, witte blaren. En de priester zal gemerkt hebben dat, zie, ingetrokken witte blaren in het vel van hun vlees zijn, het is een witte puist in het vel uitgebot, hij is rein. En als een man zijn hoofdhaar zal uitgevallen zijn, hij is kaal, hij is rein. En zo van de zijde van zijn aangezicht het haar van zijn hoofd zal uitgevallen zijn, hij is bles, hij is rein. Maar zo in de kaalheid of in de blesse een witte roodachtige plaag is, dat is melaatsheid, uitbottende in zijn kaalheid of in zijn blesse. Als de priester hem zal bezien hebben, dat, zie, het gezwel van die plaag in zijn kaalheid of blesse wit roodachtig is, gelijk het aanzien der melaatsheid van het vel des vleses: Die man is melaats, hij is onrein; de priester zal hem 44ganselijk onrein verklaren, zijn plaag is op zijn hoofd. Voorts zullen de klederen des melaatsen in denwelken die plaag is, gescheurd zijn, en zijn hoofd zal ontbloot zijn en hij zal de bovenste lip bewimpelen; daartoe zal hij roepen: Onrein, onrein. (Zie ook Klgld. 4:15.)

Al de dagen in dewelke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn; onrein is hij, hij zal alleen wonen; buiten het leger zal zijn woning wezen. Melaatsheid in klederen. verder, als aan een kleed de plaag der melaatsheid zal zijn, aan een wollen kleed of aan een linnen kleed, of aan den scheerdraad, of aan den inslag van linnen of van wol, of aan vel of aan enig vellenwerk. En die plaag aan het kleed of aan het vel of aan den scheerdraad of aan den inslag of aan enig vellentuig groenachtig of roodachtig is, het is de plaag der melaatsheid; daarom zal zij den priester vertoond worden.

En de priester zal de plaag bezien; en hij zal hetgeen dat de plaag heeft, zeven dagen doen opsluiten. Daarna zal hij op den zevenden dag de plaag bezien; zo de plaag uitgespreid is aan het kleed of aan den scheerdraad of aan den inslag of aan het vel, tot wat werk dat vel zou mogen gemaakt zijn, die plaag is een knagende melaatsheid, het is onrein. Daarom zal hij dat kleed of die werpte of dien inslag van wol of van linnen of alle vellentuig waarin die plaag zal zijn, verbranden; want het is een knagende melaatsheid; het zal met vuur verbrand worden. Doch indien de priester zal zien dat, zie, de plaag aan het kleed of aan den scheerdraad of aan den inslag of aan enig vellentuig niet uitgespreid is, zo zal de priester gebieden, dat men hetgeen waaraan die plaag is, wasse; en hij zal dat andermaal zeven dagen doen opsluiten. Als de priester, nadat het gewassen is, de plaag zal bezien hebben, dat, zie, de plaag haar gedaante niet veranderd heeft en de plaag niet uitgespreid is, het is onrein; gij zult het met het vuur verbranden; het is een ingraving in zijn achterste of aan zijn voorste zijde. Indien nu de priester merken zal dat, zie, die plaag, nadat zij zal gewassen zijn, ingetrokken is, dan zal hij ze van het kleed of van het vel of van den scheerdraad of van den inslag afscheuren. Maar zo zij nog aan het kleed of aan den scheerdraad of aan den inslag of aan enig vellentuig gezien wordt, het is uitbottende melaatsheid; gij zult hetgeen waaraan de plaag is, met vuur verbranden. Maar het kleed of de werpte of de inslag of alle vellentuig dat gij gewassen zult hebben, als de plaag daarvan geweken zal zijn, dat zal andermaal gewassen worden, en het zal rein zijn. Dit is de wet van de plaag der melaatsheid, van een wollen of linnen kleed of een werpte of een inslag of alle vellentuig, om dat rein te verklaren of onrein te verklaren.

Hygiënische voorschriften

Al de hygiënische voorschriften staan in de boeken van Mozes compleet beschreven. Zulke verordeningen waren al heel lang niet meer ingeburgerd. Wij wassen regelmatig de handen, dat uiteraard aan de dagelijkse reinigingen gewoonlijk toebehoort. Maar dat was niet het geval in de 19e eeuw. Rond 1840 onderzocht elke arts de pas gestorvene bij een lijkenonderzoek en kort daarop de toekomstige moeder, zonder voordien zijn handen gewassen te hebben. De gevolgen waren dan dat tot bijna 25% van de moeders stierven. Als dan de nieuwe arts het voorschrift kreeg om eerst zijn handen te wassen, liet de sterfte na tot op 2%. De toenmalige arts dr. Ignaz Semmelweiss (1818-1865) gaf zich destijds veel moeite om de hygiënische voorschriften na te volgen, die hij aan elke collega deelde. Het heeft toen nog vele jaren geduurd, alvorens het handen wassen in de ziekenhuizen ingeburgerd was. In de Bijbelse tijd had de Heer Mozes de opdracht gegeven, dat diegene die het lijk van een lichaam aanraakt, dan zeven dagen onrein zal zijn. Hij moest dan zijn klederen wassen en zich baden in het wateren zal dan in de avond rein zijn. De Bijbel geeft onze precieze aanwijzingen, we hoeven slechts dit opmerkzaam te lezen en ernaar te handelen. Voeding en hygiëne vormen samen voor een groot deel de Bijbelse geboden, hoewel zij geen deel uitmaken van de tien belangrijkste geboden der Bijbel. Bij velen is echter de traditie nog meer belangrijker dan een gebod. Rein zuiver eten betekent toegelaten voedsel bij de Joden, ook in de Islam. Voor veel mensen is het onthouden van melk en vlees gemengd erg moeilijk. De Bijbel zegt ons, dat men het lam niet in de melk van haar moeder mag koken. Kinderen vanaf twee jaar zijn ook niet in staat de melksuikers (lactose) optimaal te verteren.

De Heer is de echte en ware Vader der Geneeskunde en zomede ook in de preventieve geneeskunde. In de medische bepalingen van de eerste vijf boeken van de Bijbel (Pentateuch) werd de sociale hygiëne verhoogd tot een wetenschappelijk niveau. De voorschriften van het tijdperk van Mozes was niet slechts om te overleven, maar ze was en is ook vandaag de dag het model voor sanitair en hygiëne.

Gezondheidswetten

Het gebod van Zijn lippen heb ik ook niet weggedaan; de redenen van Zijn mond heb ik meer dan het mij bescheiden deel weggelegd. (bewaar het spreken uit je mond en weliswaar nog meer dan vanuit je eigen wetgeving) [Job 23:12]

Elk schepsel van de Schepper is goed, zegt 1 Tim.4:4. Vlees dat als voeding wordt ontvangen, moet ook door God geheiligd worden, dus moeten wij ook bidden om een zegen. De wetten van rein en onrein vlees waren niet zozeer een deel van de Mozes’ ceremoniële wetgevingen, want ook Noach die honderden jaren voor hem leefde, wist veel af van deze wet en het verbond bij de Sinaï. [Genesis 7:2]. De wetten voor de gezondheid was al in het begin door God voorgeschreven. Later in de tijd van Mozes werd dit nog meer aangescherpt, omdat het volk materialistisch werd en naar materiële substanties verlangden. Over vet en bloed kan men meer te weten komen in Lev. 7:3-26, Lev.11:1-30, Lev.15:2-8 en Deut.23:12-14, Hand. 10:14. Eveneens over het eten van hagedissen, schildpaden en slakken in verband met onrein en reine dieren. Verse groenten beschrijft Genesis 1:29.

Avondeten

Het avondeten bestond in de tijd van de discipelen voornamelijk uit brood en verse gebakken vis uit het meer, samen met wijn en water. Men at de beste en edelste vissen, die bijna geen graat hadden, samen met edel fruit, honing, melk, kaas en wat boter. Vaak aten ze ook honingbrood en lamsvlees; de wijn was uit Rome of van het land. Ook dronk men graag de Griekse wijn, vooral uit Cyprus, bedient met witbrood en boter, wat vooral de Joodse Grieken zeer wisten te schatten. Men haalde de vis ook uit de Kidron en de Jordaan of uit beken met rein water. Bij de aanblik van deze maaltijd liep velen het water in de mond. In de middag nam men wat melk en dan pas een verse soep van vlees met wat brood en tegen de avond wat wijn. Ook at men gebraden lammeren, kippen met heerlijk fruit. Ook kon men gedroogde vis krijgen naar believen, bepaalde soorten wortels, gedroogde vijgen, pompoen, hazelnoten en schapenkaas of geitenkaas. Ook was er gerookte varkensvlees en schapenvlees op voorraad. Gevleugelde in mindere mate, omdat het duur was. Dit is allemaal wel de gezondste kost voor de mens. Waar zulke vissen niet verkrijgbaar zijn, dan zijn tarwe en gerstebrood wel de gezondste kost voor de mens, zoals ook melk van gezonde biologische koeien, geiten en schapen. Onder de peulvruchten nemen linzen de eerste plaats in, zoals ook ter bereiding van moes of brei en de grote Perzische maïs. Vlees is alleen van kippen en duiven te genieten, dan vlees van een gezonde rund of ook wel van een geit en schaap in bloedloze toestand, of gebraden of gekookt. Bron: GJE10-210-8

Cyrenius vraag de Heer iets over de tarwe, wat er met haar kiemen gebeurd als deze tot fijne meel gemalen wordt en tot brood gemaakt. Als we dat brood dan eten, leeft er in dit stadium de levenskiem dan nog verder? De Heer: ‘zeker, want wanneer je het brood eet, dan wordt de materie van het meel weldra weer langs een natuurlijke weg uit het lichaam verwijderd. Het kiemleven echter gaat dan door zijn geestelijke vorm gelijktijdig over in het leven via de ziel en wordt dan zo volgens zijn overeenstemmende hoedanigheid met de ziel één. Het meer materiële deel van de levenskiem, dat steeds volgens de leidraad van Mozes [water] als solide basis diende, wordt dan voeding voor het lichaam en gaat tenslotte, als deze naar behoren gereinigd is, ook in de ziel overgaat. Dit dient haar tot vorming en voeding van de organen der ziel en van alles wat wij in het menselijk lichaam aantreffen. Want de ziel bestaat uit gelijke delen als bij het lichaam. Bron: GJE1-218

Alle overmaat is slecht. Als je het eten klaarmaakt op de juiste wijze, zoals het stoven, koken of braden (want alle rauwe kost bezit ruwe natuurgeesten), dan worden zulke microben volledig uitgescheiden of verwijderd (de slechte en nog ongegiste levende natuurgeesten) Fruit moet dus echt rijp zijn en met mate kan men het genieten. Dit geldt ook voor rauwkost. Als men van alles door elkaar eet, dan is het ook begrijpelijk dat daaruit diverse ziektes kunnen ontstaan.

 

Bloedrijke voeding

De Heer schreef Adam en daarna ook Noach spijzenwetten voor, en dat is al meer dan duizend jaar geleden – wat zich als dier beweegt en over de groene planten, ook vandaag de dag nog haar geldigheid kent. Wat de mens niet mag eten is vlees met bloed, want daarin is de dierlijke ziel. Genesis 9:34. We denken direct aan bloedworst. Bij het doden van dieren, bedoelt voor menselijke consumptie – komt het er op aan op welke wijze het dier gedood wordt en dit moet in overeenstemming zijn met de eetgewoontes.   Het was dus niet alleen een beperkte voedingsregel. Deze regel geldt voor de hele mensheid. Hand. 14:16, 17:30,31 en Exod. 20:13. Ieder mens die vlees met bloed eten, zal worden afgesneden van God.

De soldaten van koning Saul kwamen uitgehongerd terug na een lange oorlogsveldslag; ze aten toch nog vlees met bloed volgens 1 Samuel 14:31-35. De wet van Mozes wees op het naderen en de offerdood van de Heer. Nadat de Heer was gestorven, was ook de verplichting niet langer meer nodig, zich aan deze wet te houden. Romeinen 10:4, 6:14 en 1 Kol. 2:13,14 en Lev. 7:25, 11:2 en 8.

In 50 n. Chr. kwam dit thema weer ter sprake bij de apostelen en oude lieden die in Jeruzalem samenkwamen. Maar de halfbroer van Jezus, Jakobus, wees allen terecht op de Schriften van Mozes. Want deze wetten waren er al lang, nog voor de tijd van Mozes, zei hij [Hand.15:19-29, Gen.9:3,4, 19:1-25, 34:31, 36”2-4 en 1 Tim.3:16,17]. Zelfs Luther schreef daarover, want burgers en boeren moesten zich vooral onthouden van rode worst en bloedworst.

Dieet

De hoofdvoeding voor de mensen was vroeger het brood. We spreken nog van het dagelijkse brood volgens Spreuken 15:15, Exodus 35:3 en Jozua 9:5. Dieet komt van diaita (Lat) en betekent levenswijze. De Bijbel spreekt niet van hongerkuren, maar van vasten als levenswijze. Het dieet is de hygiëne van elk individueel persoon; ze geeft regels die de gezonde mens moet volgen om niet ziek te worden. Het dieet is dus feitelijk bedoeld voor de gehele levenswijze van ieder mens.  Volgens Jeremia krijgen de gevangenen brood als enige kost en volgens Genesis 14:18 gold het brood als Koninklijke gift. Natuurlijk was het vroeger ook gezond brood, niet vergelijkbaar met wat we nu brood noemen. In de tijd van Jezus als ook in de periode van de profeten van het Oude Testament moest het brood dagelijks vers gebakken worden. Het meel moest vers zijn. Het meel uit volkoren moest zo snel mogelijk verwerkt worden. Het moet uit het gehele koren komen omdat deze olieachtig is en ranzig kan worden. Tarwe en gerstebrood werd in de Bijbelse tijd erg vaak gebakken. Een concreet recept uit volkorenbrood vinden we in Ezech. 4:1-17, waar sprake is van de samenstelling uit de zes granenbrood: ‘jij, neem tarwe, gerst, bonen, linzen, spelt en gierst; meng deze samen in een vat en maak daaruit brood!’ De Bijbelse volkorenbrood is zeer gezond.

De oude Egyptenaren verbouwden reeds spelt. Spelt zou vandaag de dag als graankoren slechte kaarten hebben, omdat het niet geschikt is voor het witte meel. Het graanhuls of het kaf laat zich moeilijk verwijderen van de korrels. Dat was echter voor de Egyptenaren en de Israëlieten geen probleem. Het koren werd gemalen en vers gebakken tot volkorenbrood. Alleen op deze wijze lukt het om zoveel mogelijke stoffen uit het volle koren in het brood te redden. Het brood van Ezechiël bevat natuurlijke ingrediënten. Het is zo gezond! Bij de beroemde spijziging van de vijfduizend, stilde Jezus de honger van de grote schare met gerstebrood [Joh.6:1-15]. De Joden zijn de Heer dank verschuldigd dat zij in een land geleid zijn met tarwe en gerst volgens Deut. 8:8. In de korenkiemen bevindt zich de hoogste concentratie aan vitamine E en het volkorenbrood bevat kiemen, en ook een overvloedige hoeveelheid aan selenium. Het brood, beschreven in Ezechiel heeft een meervoudige samenstelling, zoals spelt en sojabonenmee. Als toevoeging werd er gist, olijvenolie, warm water, wat zout en honing gebruikt. Een dergelijk recept is ook zelf te bakken. Wie volgens Deut. 20:19 gerstebrood verdragen kan, maar tarwebrood eet, die zondigt tegen het gebod van de Bijbel. Deze Bijbeltekst is interessant want ze wijst ons op grond daarvan, dat wij indien mogelijk geen tarwebrood moeten eten, liever gerstebrood. Je moet niet verbruien je vermogen en je gezondheid, staat er verder. In Egypte en Israël werd het koren en de tarwe 2000 jaar geleden al voor eind mei binnengebracht, ook in Judea, waar het al veel kouder was dan in Egypte. [GJE1-12-8]

Eetschema’s

Volgens Lorber moeten wij gezamenlijk in de ochtend eten, zoals ook in de middag en avond: ‘maar wees steeds matig en voortdurend in grote achting voor de Heer, nadat wij Hem voor het eten en na het eten gedankt hebben, zodat de spijze gezegend wordt en dat het daardoor van de dood genomen wordt.

Onreine dieren

De Heer heeft het volk Israël speciaal bevolen om gezonde voeding te eten, naast de wetten voor wijsheid en regels voor inzichten. Hij zei niet zonder reden, dat het zaaddragend zaad en groene kruid specifiek de mens tot spijze dienen zal. In Leviticus 11 echter en ook in Deut.11 mogen wij bepaalde dieren niet eten, terwijl het overige een vrije keuze is. Alleen moeten het reine dieren zijn zoals de rund, het (wilde) schaap, de geit, het hert, de antiloop, de steenbok, de das, de wilde os, de gazelle, de koe en de buffel. Of het moeten dieren zijn met gespleten hoeven; ze moeten ook een herkauwende gesteldheid hebben. Zulke dieren die deze eigenschappen hebben zijn slechts planteneters (herbivoren); ze zijn het gezondst, omdat zij geen vlees eten.

 

Dieren die alleen gespleten hoeven hebben zijn bijvoorbeeld de kameel, de haas, de klipdas. [de haas is een herkauwend dier volgens Leviticus 11] Dit doet hij door het nog een keer tot zich te nemen. Hij eet regelmatig zijn eigen ontlasting en kauwt er nog eens op als zijn voeding. Daarom is hij onrein Ze herkauwen weliswaar, maar hebben geen gespleten hoeven. Daarom worden ze wel onreine dieren genoemd. Het varken heeft wel gespleten hoeven, maar deze herkauwt niet. Daarom is het een onrein dier. Overigens wordt dit dier ook spoedig met reuma geplaagd, meer nog dan andere diersoorten. Niet eetbare en onreine dieren zijn: het paard, het konijn en het knaagdier. Want zulke dieren eten zowel vlees als vegetarische komnivoren.

Alles wat gespleten tweehoevig heeft en wat ook weer herkauwt onder de dieren, mag dus gegeten worden. De consumptie van alle vlees werd verboden! Alleen wegens gezondheidsredenen. Anders bestaat het gevaar van aansteking met trichinen en parasieten. Verder zijn de roofdieren de gezondheidspolitie van de natuur. Roofdieren hebben de belangrijke opgave om de zwakke, zieke en dode dieren op te ruimen. Uiteraard eten zij ook gezonde dieren. Mozes noemde het varken onrein, omdat ze in de aarde woelen en alles vreten, wat ze maar tegenkomen. Als men het varkensvlees eten wil, zonder deze vooreerst te bewerken, dan kan men ziek worden.  De meeste mensen begrijpen echter niet waarom een varken onrein is. Het eten van dit vlees in de Bijbelse tijd was levensgevaarlijk. Destijds werd het vlees niet op de juiste wijze geslacht, gebakken en gerookt met speciale specerijen. Varkens zijn ‘allesvreters’ zoals afval, ontlasting, insecten, zieke en dode dieren, zelfs dode ratten. Er bestaan al meer dan veertig ziektes die overgedragen kunnen worden. De zogenaamde lintworm, trichinen, protozoën zijn de dodelijkste wormen. Dit vlees bevat vaker parasieten en ze werken allergieverwekkend. De kleine beestjes zijn niet met het blote oog zichtbaar. De trichinen zijn schadelijk voor de menselijke consumptie. Varkensvlees is qua immunologie identiek met mensenvlees  Bron: Gen.1:29, Deut.14:4-8, Lev.11:3, 14:7,26 en Jesaja 65:4.

 

Joodse spijzenwetten

De Joden hebben het te danken aan de reinheidsgeboden, dat zij minder geconfronteerd worden met de epidemieën en geslachtsziektes, dan bij andere volkeren. Het ontstaan van toiletten, leprakolonies, de gemeentelijke reinigingsafval, quarantaine en het bestrijden van epidemieën, dit alles is alles te danken aan de wetgeving in de Bijbel beschreven. De wetten van Mozes. De wetten van Mozes, die in die tijd erg ver vooruit in haar ontwikkeling lag, werd toentertijd niet altijd begrepen, ook niet door andere volkeren. Maar het volk Israël gehoorzaamde aan de voorgeschreven wetten van Mozes, omdat deze wetten persoonlijk van God kwamen en ze daarmee in een religieus licht stonden. Eveneens wisten de Joden, dat zij bepaalde dieren niet mochten eten, omdat het hun gezondheid kon schade toebrengen.

 

Datgene wat niet van buiten de mens komt, kan hem onrein maken, omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de zinkput weer verdwijnt. Het zijn dingen die van binnen uit het hart van de mens komt, dat hem onrein maakt zoals slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosaardigheid, bedrog, bandeloos, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid. Zulke eigenschappen komen vanaf het innerlijke en ze maken de mens onrein. De huidige wetenschap onthult de tijd van Mozes over het heilzame karakter van de spijzen en de reinheidsgeboden, die al reeds enige duizenden jaren precies werd nagekomen door het volk van Israël. Had de mensheid zich maar steeds aan deze voorschriften gehouden, dan waren de volksziekten, de epidemieën en diverse catastrofes weggebleven.  De Heer heeft daarom door Zijn knecht Mozes vast laten stellen, wat rein en goed is, en Hij heeft de mensen het gebruik van onreine dieren, waaraan ook boze geesten werken, ontraden,- en dat is een voortreffelijk voorschrift. [Matth.7:14-23 en  GJE1-51:4,5]

 

Spijzen

In de Bijbel staat dat vruchten ons tot spijze mogen dienen en dat haar loof geschikt is als geneesmiddel [Ezech.47:12]. Aloe Vera wordt als kruid wel vijf keer in de Bijbel genoemd: [Num.24:6, Psalm 45:8, Spreuk.7:17, Hooglied 4:14, Joh. 19:39]. Knoflook is in Egypte te zien als zeer belangrijk antibioticum in het voedsel. Het verkleint de vetproductie in het lichaam en het voorkomt het samenklonteren van het bloed.

 

Wandelen

Wandel in de frisse lucht, vooral wanneer de zon schijnt.

 

Vergeefse ziektes

Het zal nog heel lang duren alvorens de mens het bewustzijn heeft om de Bijbel echt te lezen en deze serieus te nemen. De Bijbel werd niet geschreven voor de menselijke kennis, maar veel meer vanwege het ontbreken van menselijke kennis. Miljoen mensen hebben vroeger ongelukkig geleefd in ellende en zijn onnodig gestorven, omdat zij geen interesse toonden aan de eenvoudige en concrete hygiëne en de voedingsmaatregelen uit de Bijbel. Nog steeds sterven er onnodige veel miljoenen mensen, omdat zij argeloos leven. Als de pest epidemieën  in de vijftiende eeuw een verschrikkelijke tijd was, leefden de Joden in het getto van de Straatsburgers destijds helemaal gezond. De situatie was destijds geheel anders. Een arts, geheten Balavignus, hield zich toentertijd aan de Bijbelse hygiënewetten en gaf alle Joden de opdracht om hetzelfde te doen. Ze ruimden alle ontlasting wat op de straten lag, weg want er heerste pest en epidemie en het quarantaine was nog minimaal. Alleen de inwoners van Straatsburg gaven daaraan geen gehoor aan de hygiënische opvatting en aanbevelingen. Sterker nog, in plaats daarvan kregen de Joden van deze epidemie de schuld. Er werden tienduizenden Joden in Europa gedood. Het was de eerste vorm van de moderne gemeentelijke reinigingsdienst. Alle ratten verlieten hun gebiedjes en gingen naar andere delen van de stad, waar de reiniging nog niet plaats had gehad en de afval verbrand.

 

Spijzen heiligen

In latere tijden zullen sommige volkeren hun geloof en God verloochenen. In die tijd leven we nu. De afvalligen volgen de slechte en boze geesten. Men beweert  om niet voor het eten te bidden en geen zegening voor de spijze hoeven te vragen. Maar heeft de Heer ons er toch wel aan herinnerd om voor en na het eten om een zegen te vragen en nadien daarvoor een dank. De Bijbel maakt hierover gewag, eveneens om de Bijbel te lezen en de maaltijd af te sluiten in dankgebed. [1 Tim.4 en 5]

 

 

UpToDate 2024-2025