‘Vissen’ vangen

 

Abram zei: Zie, mij hebt Gij geen zaad geven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn! [Genesis 5:3] – [Genesis is de GNOSIS en geschreven door MOZES!]

 

‘En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods,  en het gezang van het Lam  zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heer, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!  Johannes noemt hier het GEZANG van MOZES en die van het LAM.’ [Openb.15:3]

 

„De zonen van God“ betekent in het Hebreeuws: beni ha elohim, wat overeenkomt met het Hebreeuwse getal 153 van 2 + 50 + 10 +    5 + 1 + 30 + 5 + 10 + 40 [אלוהים ינב] 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153  en 1+5+3=9x17 = 153

 

Bovendien openbaarde de Heer zich op 15 maart [15-3] ZIJN KINDEREN weer voor het eerst sinds lange tijd: de grote VISTIJD!

 https://www.pthu.nl/.uc/ib662b55f010294a20c00484135037ef9b9e52ff3bd7e0701c318038c0180/sebastian-pena-lambarri-yv593oymkmo-unsplash.jpg

Het is "creatief" te zeggen dat de 153 vissen de waarde hebben van "de kinderen van God" in het Hebreeuws en dat de Heer met Zijn grote VISSEN ook op de 15e van de derde maand. [15. maart] begonnen is met de Nieuwe Openbaringen om Zijn leer met de mensheid te delen. (Johannes 21:11)

 

In Mattheüs 13:47 is het koninkrijk als een sleepnet, dat in een meer wordt geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.

Het driehoeksgetal van 17 [1+2+3…+17 = 153] - De zeventien volkeren worden bij het Pinksterverhaal in Handelingen 2 beschreven.

Noen = 50-6-50 = 106 x 153 = 162.18  

Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. (Bron: Ezechiël 47:10, Nieuwe Bijbelvertaling). Hier heeft ‘GEDI’ in het Hebreeuws de getalswaarde 17 en ‘eglaïm’ nota bene de getalswaarde 153. Omdat het hier ook over een visvangst gaat, zou Johannes met zijn 153 vissen een subtiele verbinding gelegd hebben met Ezechiëls woorden. [Ezech.47:10]

De Bijbel vertelt expliciet dat er 153 vissen in het net waren, dat kan voor de apostelen een bijzondere betekenis hebben gehad. Allereerst kende men in de oudheid 153 soorten vis. Jezus had al eerder discipelen tot ‘vissers van mensen geroepen’ (Markus 1:17) maar zij richtten zich uitsluitend op Israël. Het getal 153 vertegenwoordigt alle soorten mensen oftewel de gehele wereld.

Nu blijkt dat 153 de getalswaarde van het woord Paaslam is en eveneens van de Hebreeuwse woorden: ‘uitstrooien’ of ‘werpen’ en van de uitdrukking ‘zonen Gods’.

Het getal 153 is de getalswaarde van de negen letters van de Hebreeuwse woorden bnj h'lhjm (Benei Elohim), ‘De Zonen van God’ 

2 + 50 + 10 + 5 + 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 153

Maar er is nog meer aan de hand met dit getal. Door een gelukkig toeval  is 153 tevens een veelvoud van het Godsnaamgetal 17 (9 x 17) en bovendien het driehoeksgetal van 17, de som van de getallen van 1 tot en met 17.

 De Godsnaam Jahweh, in het Hebreeuws "JHWH"  = 1+0+5+6+5 = 17

(De Jod is gerekend als 1 + 0)

De 17 kan staan voor de 17de dag van het jaar, de 17de dag van de eerste maand, de dag van de opstanding van Christus (17 Nisan). Op de 10e van de eerste maand nam men het paaslam in huis en was de "intocht" in Jeruzalem.

Een week later stond de Heer op uit de dood en was het dus de 17e van de eerste maand.

Israël trok op de 17de van de eerste maand door de Schelfzee. Een beeld van opstanding. Daar werd het volk Israël geboren. De 17de was ook de dag waarop de ark van Noach rustte op de berg Araràt. Dat was weliswaar de 17e van de zevende maand, maar later wordt die zevende maand toch tot eerste maand gesteld. Dan krijgt de nieuwe wereld als het ware gestalte. Als je het uitrekent blijkt diezelfde 17de dag ook de dag te zijn waarop Abraham in Kanaän aankwam, hoewel het niet expliciet vermeld staat. De 17e was ook de datum waarop Esther voor de koning verscheen en redding kreeg.

1 tot de macht 3 plus 5 tot de macht 3 plus 3 tot de macht 3 = 153 =1+ 125+27

                                           https://rotterdam.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/29/2018/04/kleurplaat-300x212.jpg

Getal 153 heeft het spiegelbeeld 351, dat weliswaar ook zelf de driehoek van 26 is (de som van 1 t/m 26).  Zoveel driehoeksgetallen komen er niet voor. Getal 26 is ook de getalswaarde van JHWH is (10+5+6+5); de joodse traditie telt ook de cijfers bij elkaar op (‘kleine telling’): 1+0+5+6+5 = 17. Dit getal verwijst naar het bittere einde van een oude wereld en het goede begin van een nieuwe wereld.

 

Zowel 26 als 17 zijn ‘heilige’ getallen. [in het wereldse is 26 juist een onheilig getal]. In Joh. 17:17 staat: ‘Uw Woord is de waarheid’ en dat heeft de  getalswaarde 26 x 62 = 1612.

Jozef werd door zijn broers verkocht naar Egypte toen hij 17 jaar was (Gen. 37:2). Vader Jakob werd bedrogen met het bloed van een geitenbokje (Hebr. gedi, 3+4+10=17). ‘Goed’ is tov (9+6+2=17).

Hier betekende het begin van Jozefs ellende de doorgang naar een nieuwe tijd, zowel voor Israël als de ‘wereld’ (dat is Egypte). Na zijn grote droefheid leefde Jakob nog 17 jaar in deze ‘nieuwe wereld’ (Gen. 47:28). 

De 153 mannen die door het vuur van Elia stierven vertegenwoordigen de zonen van God die later door het vuur gedoopt zouden worden. Zij zijn dezelfde als de 153 grote vissen die discipelen na de opstanding van Jezus vingen. [Joh.21:11]

 

De Hebreeuwse letters voor ‘Zonen, kinderen van God’ blijken samen het getal 153 op te leveren. Met deze omschrijving is de verteller van het evangelie begonnen: ‘Wie Hem ontvangt en in Zijn naam gelooft en er naar handelt, heeft het voorrecht om een kind van God te worden. (Joh 1:12). 

 https://www.christian.art/admin/uploaded_files/90764-John%20Reilly%20Miracle%20Draught%20John%2021.jpg

     Het proces van iedereen om één-na-één tot leerling te maken... vis na vis...

Het getal 17 en 153 zijn allebei te vinden in de profetie van Ezechiël 43, waar we vissers (!) hun netten zien uitspreiden langs de Dode zee. Tussen En-Gedi (3-4-10 -geit] en En- Eglaïm [70-3-30-10-40 = 153 - kalven].

Er is ook een verwijzing naar de eindtijd zoals Ezechiël die beschrijft. Het gaat hier om de kinderen van Israël. 

                              Vat moed! God wil gebruik maken van jouw gaven!

 

Genesis 48:16: ‘En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden van het land! Wees zoveel als de vissen in het midden der aarde [van de wereld].

 

UpToDate 2024-2025