Vijgenboom Reformatie

Wij ontvingen het volgende artikel van Wilhelm Erdmann uit Duitsland:

 

Op 15 December 1843, sprak God-als-Jezus-Christus door het innerlijke woord tot Jakob Lorber, die in de Duitse taal als dienaar en schrijfknecht van God over de lering van de Nieuwe Openbaringen werd geïnformeerd, waarbij ook de vijgenboom– gelijkenis ter sprake kwam uit Lukas 13:6-9. Zie, in Lukas 13: 6-9, staat een gelijkenis over een man beschreven, die in zijn wijngaarden een vijgenboom had gepland,  maar dat gedurende drie jaren geen vruchten meer droeg! Ik zeg je: dit beeld bevat voor iedereen wat groots! Nu is het zijn tijd!

Beschouw het in jullie zelf, en wel diegene, die dit beeld begrijpt! Deze gelijkenis is als een geheime, verborgen schat. En zeker voor degene, die hem vindt! Maar nu is het genoeg! Meer zeg Ik je hier niet over, en je hoeft daarom ook niet meer te schrijven. Amen.‘ [Zie ook Hemelse Geschenken, deel 2]    

 

13,6.  God-als  Jezus-Christus  vertelde  hen  deze  gelijkenis:  er  had  iemand  een vijgenboom, die in zijn wijngaard werd geplant; en hij kwam en zocht naar fruit en vond ze niet.


            


En Hij zei tot de wijngaardenier: Zie, ik kom nu drie jaren, zoekende de vrucht op deze vijgenboom, maar Ik vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook de Aarde zonder enige waarde?

Maar hij antwoordde en zei tot Hem: "Heer, laat hem nog dit jaar staan, totdat ik hem omgegraven heb en met mest bedekt zal hebben;

13,9. Indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar niet, zo zult gij hem nadien weer uithouwen.

 

De reformatie van Martin Luther had tot gevolg, dat zijn geloofsgenoten, die geen kerkfunctionarissen waren, in de Bijbel mochten lezen. De hervormer Luther nam van de liberale Joden de godsdienstverordeningen over en leidde het christendom daarmee in de nieuwe tijd.

In de Lutheriaanse godsdienst werd, in tegenstelling tot de godsdienst van de liberale joden, ‘het onze Vader’ samen uitgesproken. De liberale Joden spraken in de godsdienst verder ‘het onze Vader’ ieder voor zich individueel uit, tot de laatste jood met zijn bidden  klaar was.

Het door elkaar praten bij het uitspreken van ‘het onze Vader’ toespraak, liet de kinderen daarop reageren: ‘Waarom spreken de bidders allemaal door elkaar heen?’ Dit geeft de gelovigen echter een belangrijke gelegenheid de kinderen nu het juiste, godgevallig bidden  te verklaren, zodat God zegenrijk kan helpen.

Als de gedachten bij het bidden afdwalen, wordt de mens tot een profeet. Hij bidt eerst verder, wanneer de profetie ten einde is. Het ‘Onze-Vader-Gebed’ is in de godsdienst eerst ten einde, wanneer de laatste zijn gebed uitgesproken heeft, zodat er geen profetie verloren gaat.

Dit ‘Onze-Vader-Gebed’ voorkwam, dat de Joden Lutheranen werden, want de trotse Luther wilde per se zijn gebruikelijk bidden handhaven. Het kwam tot een geschil, omdat geen enkele Jood vertellen kon, waarom zij het ‘Onze-Vader’ in een individuele tijd baden.

De Reformatie van Martin Luther is voor God-als-Jezus-Christus belangrijk, want om de vruchten van het geloof te plukken, is in de christelijke Bijbel het noodzakelijk, of op z’n minst in de Evangeliën of de bergprediking te lezen, zodat het geloof de wijsheid in de zin van God voortbrengt.

Vóór de Reformatie verdoemde de algemene kerk haar leden, die men rooms-katholiek noemt, want zij werden retorisch, wanneer zij door hun gewelddadige machthebbers voor hun zonden geen aflaatbrieven kochten en na de dood naar de hel werden gestuurd.

De Illuminaten, die de verklaringsopenbaring van Jakob Lorber toelichten, bezochten de Joodse godsdienst en wilden voortaan zich met de Luthersen verenigen. Om dit te realiseren planden ze in 1871 een reformatie 2.0 en dat volgens de gelijkenis van de vijgenboom.

Daarvoor moesten drie wereldoorlogen en een naoorlogse periode de reformatie van 2.0 kracht bijzetten. Een teweeggebrachte 1e wereldoorlog moest het de kerkgenootschappen mogelijk maken, om de macht van de Tsaren ten val te brengen, waarbij dit land een vesting van het atheïstische communisme werd.

De tweedracht tussen de Britse en de Duitse Rijken moesten gebruikt worden, om deze oorlog aan te wakkeren. Aan het einde van de oorlog, moest het communisme worden opgebouwd en toegepast om de andere regeringen en vanwege de godsdiensten, te verzwakken.

Na de eerste wereldoorlog wordt de Jezuïetenstaat van Oostenrijk uit de weggeruimd en de kerkleden, die men rooms-katholiek noemt, mogen zich, zonder door de Staat bestraft te worden, een Bijbel kopen, hoewel zij hiervoor door pastoren retorisch naar de hel worden gestuurd.

De opgehitste geschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten doen een 2e wereldoorlog ontstaan. Het moet zo bestuurd worden, dat het nazidom te gronde wordt gericht en dat het wereldwijde politieke Zionisme een soevereine Staat in Palestina kan inrichten.


In de tweede Wereldoorlog moest het internationale communisme sterk genoeg worden, om voor de godsdienst een gelijkwaardige tegenkracht te zijn, dat dan tegengehouden of in toom gehouden kon worden tot de tijd, wanneer men het voor de sociale ontwrichting gebruikte.

Na de tweede Wereldoorlog mogen de katholieken eindelijk weer in het openbaar de Bijbel lezen. De "Frankfurter Schule", die de politieke economie van Marx verbindt aan een kritische theorie met de psychoanalyse van Freud, zal de kerken aanzienlijk verzwakken.

Een 3e wereldoorlog maakt gebruik van de geschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de islamitische wereld, door vertegenwoordigers opgebouwd. De oorlog wordt zo bestuurd, dat de islamitische wereld en het politieke Zionisme wederzijds, samen met de staat Israël, zichzelf vernietigd.

Wat de oorlogsvijandelijkheden aangaan, worden de andere naties gelijktijdig als gevolg van de oorlogssituatie gedwongen zich elkaar wederzijds te bestrijden met en daardoor een uitgedoofde verdeeldheid, tot zij fysiek, moraal, geestelijk en economisch volledig in hun krachten zijn uitgeput.

Na de derde wereldoorlog mogen alle katholieken bij het kerkelijk avondmaal het bloed van God-als-Jezus-Christus door de sacramentele wijn in zich opnemen, waarbij alleen de aalmoezenier van de sacramentele wijn drinkt, zodat zij de Bijbel begrijpen wanneer goddelijke bloed in hen is.

In de naoorlogse periode moeten de socialistische revolutionairen en de atheïsten ontketend worden, omdat ze een enorme sociale catastrofe provoceren,  die met verschrikking duidelijk tonen zal, wat het resultaat van atheïsme is, dat de oorzaak is van het barbaarse en de bloedigste onrust.

Dan zullen de burgers van deze vernielers worden uitgeroeid. En zij die door het heidendom volledig teleurgesteld worden, die zullen het ware licht door de verklaringsopenbaring van God-als-Jezus-Christus aannemen, dat eindelijk in de openbaarheid helder zal worden vertolkt.

Een gevolg zal zijn de vernietiging van de duivelaanbidders en het atheïsme. In de naoorlogse periode zullen de mensen leven volgens de Openbaringen van de verklaringen van 1840-2016 en na haar dan ook officieel hun wetten afstemmen, die God-als-Jezus-Christus gegeven heeft.

 

Opmerking van beheerder homepage: De Heer zegt in deze samenhang de volgende woorden bij Robert Bloem in ‘Hemel en Hel’, in de ‘Jeugd van Jezus’ en op andere plaatsen: ‘Maar de vijgenboom, die Ik reeds in Abrahams tijd heb geplant bij de kinderen van mijn volk in Salem, een stad, die Ik met eigen handen in Melchizédek heb gebouwd, die vijgenboom zal Ik vervloeken, omdat die niets dan bladeren voortbrengt. Waarlijk, tot nu toe heb Ik altijd honger gehad! En, hoewel Ik hem vele malen door goede tuinlieden liet bemesten, gaf hij mij toch geen vruchten! Nog voordat er een eeuw vervlogen zal zijn, zal deze stad, die Mijn eigen hand voor Mijn eigen kinderen heeft gebouwd, aan jullie, vreemdelingen, ten prooi vallen: de zoon van jouw broeder zal tegen Salem het zwaard opnemen!’ [De jeugd van Jezus 152-16-18]

Opmerking hierover: De Heer laat in deze samenhang de volgende woorden bij Robert   Blum   in   Hemel   en   Hel   daarover   uitspreken:   [.]   wat   de   vruchteloze vijgenboom betreft, zo stelde de Heer Jezus zondermeer slechts een symbool op, waarschijnlijk van de rooms-katholieke kerk, die ook vol van heidense ceremonie traditie is, en achter deze is geen vrucht waarneembaar..[Hemel en Hel - RB.02_276,06]


..En jullie worden dan zoals elke vijgenboom, die daar vruchtloos stond, terwijl het bij Mij onder zijn takken verhongerde. Want jullie ouders zijn zulke vijgenbomen, jullie kinderen zijn daarvan de vrucht. Zijn deze echter verdorven geworden door de bekende ‘verdraaiers’, zus zo of zo, dan zal vroegtijdig de bloesem en de vrucht van de takken vallen. En de Heer zal voorbijtrekken en de boom leeg aantreffen, en zo zal Hij doen, wat Hij gedaan heeft met de vijgenboom! – Onthoudt dit wel, jullie ouders, en bedenk, wie Degene is, die zulks zegt! [Hemelse Gaven.01_40.12.14,12]

[.]  dat  zij  daardoor  dan  de  wereld  gemakkelijk  in  zijn  geheel  zullen  erkennen,  wat juist nu des te meer moeite geeft, omdat Mijn zevende en laatste aankomst vlak voor de deur staat. Zie om naar de vijgenboom, en jullie zullen het   aantreffen,

zoals het is! [Matth. 24:32, Lukas 21:29 en HiG.03_41.01.02,40,]

 

Zo moet de zuivering en loutering van het geestelijke rijk der zielen geschieden, zoals Ik het in het evangelie van de vijgenboom vertelde. Wanneer zijn bladeren beginnen te groeien en stevig worden, dan is dat het begin van de zomer, het begin van de periode van ontwikkeling en vruchtvorming, die ons geestelijk aan de scheidingstijd en de proeftijd herinnert, waarin rekenschap gevraagd zal worden over het aan de mensen toevertrouwde geestelijke goed.

De natuurrampen, de ongelukken en ziekten, die aan deze tijd voorafgaan, zijn de laatste pogingen om nog te redden wat er te redden valt, opdat niet iedereen in het slijk van het egoïsme verstikt. Alleen door ongeluk en wrange tegenslagen zal het trotse mensenhart murw worden. [Predikingen van de Heer .01_053,08,9]

En des anderen daags, [vroeg in de ochtend] als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging Hij om te zien of Hij ook iets op dezelfde zou vinden; en daarbij gekomen  zijnde,  vond Hij niets dan bladeren;  want  het  was de  tijd  der  vijgen   niet.   En   Jezus antwoordende,   zei   tot   dezelfde:   ‘Niemand   eet enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid!’ En de vijgenboom verdorde terstond. [Mattheüs 21:18,19] En Zijn  discipelen hoorden [en zagen] het. [Markus 11:12-14]

 

En des morgens vroeg voorbijgaand zagen zij, dat de vijgenboom verdord was, van de wortelen af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zei tot Hem: ‘Rabbi, zie, de vijgenboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.’ En de discipelen dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? [Matt. 21:20 en Markus 11:20]

 

Hier voorzegd Jezus feitelijk, dat vanaf, dat de vijgenboom verdord werd, de geestelijke winterperiode aangebroken is. Deze zal duren in een tijd van verdrukking, die de mensheid nog nooit gekend heeft, sinds de schepping van de mens. Maar de Heer zal dan terugkomen, indien de vijgenboomtakken weer teder worden en bladeren dragen zal.

 

Pas dan zal Hij terugkomen. (Markus 13:28 e.v.) - [Opmerking: Bovenstaande vijgenboom moet niet verward worden met een dertigjarige oude verdorde vijgenboom, die later weer ging opbloeien]

 

                    

 

UpToDate 2024-2025