De verdorde vijgenboom

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: [Mattheüs 21:19] En ziende een vijgenboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niet aan dezelve dan alleenlijk bladeren; en zei tot hem: ‘Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde terstond. [Markus 11:20]

 

En des morgens vroeg voorbijgaand zagen zij, dat de vijgenboom verdord was, van de wortelen af. [Markus 11:21] En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zei tot Hem: ‘Rabbi, zie, de vijgenboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.’

 

Hier voorzegt Jezus feitelijk, dat vanaf, dat de vijgenboom verdord werd, de geestelijke winterperiode aangebroken is. Deze zal duren in een tijd van een verdrukking, die de mensheid nog nooit gekend heeft, sinds de schepping van de mens.

 

Maar de Heer zal dan terugkomen, indien de vijgenboomtakken weer teder worden en bladeren dragen zal. Pas dan zal Hij terugkomen. (Markus 13:28 e.v.)-

 

[Opmerking: Bovenstaande vijgenboom moet niet verward worden met een dertigjarige oude verdorde vijgenboom, die later weer ging opbloeien]

www.zelfbeschouwing.info