De verdorde vijgenboom

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

[Mattheüs 21:19] En ziende een vijgenboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niet aan dezelve dan alleenlijk bladeren; en zei tot hem: ‘Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde terstond. [Markus 11:20]

 

En des morgens vroeg voorbijgaand zagen zij, dat de vijgenboom verdord was, van de wortelen af. [Markus 11:21] En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zei tot Hem: ‘Rabbi, zie, de vijgenboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.’

 

Hier voorzegt Jezus feitelijk, dat vanaf, dat de vijgenboom verdord werd, de geestelijke winterperiode aangebroken is. Deze zal duren in een tijd van een verdrukking, die de mensheid nog nooit gekend heeft, sinds de schepping van de mens.

 

Maar de Heer zal dan terugkomen, indien de vijgenboomtakken weer teder worden en bladeren dragen zal. Pas dan zal Hij terugkomen. (Markus 13:28 e.v.)-

 

[Opmerking: Bovenstaande vijgenboom moet niet verward worden met een dertigjarige oude verdorde vijgenboom, die later weer ging opbloeien]

 

 

De vijgenboom

 

Opmerking G: De Heer zegt in deze samenhang de volgende woorden bij Robert Bloem in ‘Hemel en Hel’, in de ‘Jeugd van Jezus’ en op andere plaatsen: ‘Maar de vijgenboom, die Ik reeds in Abrahams tijd heb geplant bij de kinderen van mijn volk in Salem, een stad, die Ik met eigen handen in Melchizédek heb gebouwd, die vijgenboom zal Ik vervloeken, omdat die niets dan bladeren voortbrengt. Waarlijk, tot nu toe heb Ik altijd honger gehad! En, hoewel Ik hem vele malen door goede tuinlieden liet bemesten, gaf hij mij toch geen vruchten! Nog voordat er een eeuw vervlogen zal zijn, zal deze stad, die Mijn eigen hand voor Mijn eigen kinderen heeft gebouwd, aan jullie, vreemdelingen, ten prooi vallen: de zoon van jouw broeder zal tegen Salem het zwaard opnemen!’ [De jeugd van Jezus 152-16-18]

Opmerking hierover: De Heer laat in deze samenhang de volgende woorden bij Robert   Blum   in   Hemel   en   Hel   daarover   uitspreken:   [.]   wat   de   vruchteloze vijgenboom betreft, zo stelde de Heer Jezus zondermeer slechts een symbool op, waarschijnlijk van de rooms-katholieke kerk, die ook vol van heidense ceremonie traditie is, en achter deze is geen vrucht waarneembaar..[Hemel en Hel - RB.02_276,06]


..En jullie worden dan zoals elke vijgenboom, die daar vruchtloos stond, terwijl het bij Mij onder zijn takken verhongerde. Want jullie ouders zijn zulke vijgenbomen, jullie kinderen zijn daarvan de vrucht. Zijn deze echter verdorven geworden door de bekende ‘verdraaiers’, zus zo of zo, dan zal vroegtijdig de bloesem en de vrucht van de takken vallen. En de Heer zal voorbijtrekken en de boom leeg aantreffen, en zo zal Hij doen, wat Hij gedaan heeft met de vijgenboom! – Onthoudt dit wel, jullie ouders, en bedenk, wie Degene is, die zulks zegt! [Hemelse Gaven.01_40.12.14,12]

[.]  dat  zij  daardoor  dan  de  wereld  gemakkelijk  in  zijn  geheel  zullen  erkennen,  wat juist nu des te meer moeite geeft, omdat Mijn zevende en laatste aankomst vlak voor de deur staat. Zie om naar de vijgenboom, en jullie zullen het   aantreffen,

zoals het is! [Matth. 24:32, Lukas 21:29 en HiG.03_41.01.02,40,]

 

Zo moet de zuivering en loutering van het geestelijke rijk der zielen geschieden, zoals Ik het in het evangelie van de vijgenboom vertelde. Wanneer zijn bladeren beginnen te groeien en stevig worden, dan is dat het begin van de zomer, het begin van de periode van ontwikkeling en vruchtvorming, die ons geestelijk aan de scheidingstijd en de proeftijd herinnert, waarin rekenschap gevraagd zal worden over het aan de mensen toevertrouwde geestelijke goed.

De natuurrampen, de ongelukken en ziekten, die aan deze tijd voorafgaan, zijn de laatste pogingen om nog te redden wat er te redden valt, opdat niet iedereen in het slijk van het egoïsme verstikt. Alleen door ongeluk en wrange tegenslagen zal het trotse mensenhart murw worden. [Predikingen van de Heer .01_053,08,9]

En des anderen daags, [vroeg in de ochtend] als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging Hij om te zien of Hij ook iets op dezelfde zou vinden; en daarbij gekomen  zijnde,  vond Hij niets dan bladeren;  want  het  was de  tijd  der  vijgen   niet.   En   Jezus antwoordende,   zei   tot   dezelfde:   ‘Niemand   eet enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid!’ En de vijgenboom verdorde terstond. [Mattheüs 21:18,19] En Zijn  discipelen hoorden [en zagen] het. [Markus 11:12-14]

 

En des morgens vroeg voorbijgaand zagen zij, dat de vijgenboom verdord was, van de wortelen af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zei tot Hem: ‘Rabbi, zie, de vijgenboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.’ En de discipelen dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? [Matt. 21:20 en Markus 11:20]

 

Hier voorzegd Jezus feitelijk, dat vanaf, dat de vijgenboom verdord werd, de geestelijke winterperiode aangebroken is. Deze zal duren in een tijd van verdrukking, die de mensheid nog nooit gekend heeft, sinds de schepping van de mens. Maar de Heer zal dan terugkomen, indien de vijgenboomtakken weer teder worden en bladeren dragen zal.

 

Pas dan zal Hij terugkomen. (Markus 13:28 e.v.) - [Opmerking: Bovenstaande vijgenboom moet niet verward worden met een dertigjarige oude verdorde vijgenboom, die later weer ging opbloeien]

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


UpToDate 2023-2024