Valse profeten?

 

Was Frans Schumi een echte profeet?

[ingekort samengesteld volgens de vermelding van Wilfried Schlätz)]

 

Omdat Frans Schumi [FS] minstens een zo grote profeet wilde zijn, zoals Jakob Lorber [JL] dit was en is, en omdat FS zijn hypothesen tot een absolute geldigheid wilde verschaffen, zo heeft hij daarom zijn stellingen met kunstmatige woorden via Jezus omgevormd en al zijn beweringen zouden hem in de mond zijn gelegd en hij heeft zo gedaan, alsof Jezus hem al deze beweringen gedicteerd had.

Om deze redenen moet elke aparte FS-stelling exact gecontroleerd worden met de echte Jezus-woorden, die via JL in overeenstemming is of niet. De navolgende FS-stellingen over het wezen van Maria en over de Mariaverering kloppen in deze zaak deels met de passende echte woorden van Jezus door JL, en zijn daarom voor een deel in dit onderwerp waar en juist.

De navolgende FS-thesen over het wezen van Maria en over de Mariaverering zijn echter van de vorm gezien over het algemeen onjuist, omdat ze (door FS zelf of door een leugengeest uit het hiernamaals) met kunstmatige woorden van Jezus geformuleerd zijn, en zodanig alsof Jezus Zelf al deze beweringen heeft geformuleerd en toen dan aan FS precies zo gedicteerd had, zoals Hij zijn echte woorden aan JL had gedicteerd.

Alleen de aartsengel Jahred-Gabriel, evenals Elisabeth, de vrouw van Zacharias, hadden in opdracht van de Heer destijds het recht, om Maria zo te begroeten, om op de ware Menswording van het Godscentrum in Jezus en als Jezus hierop profetisch te wijzen. Hieruit volgt echter nog niet de bevoegdheid, dat vandaag ieder mens die Maria zodanig profetisch groeten en loven moet, omdat door het naspreken van deze profetische engelgroet de Marieverering en Maria-aanbidding dit bevorderd wordt. De echte Jezus waarschuwt ons ervoor, om Maria op de een of andere wijze goddelijke verering te doen toe komen…

Deze FS-mening beweert echter, dat het aardelichaam van Jezus door de almacht van God uit de Geest, dus minstens uit een energie van tweede graad, door een plotselinge verandering van de geest in de puurste materie zei geschapen en daarom uit ‘de versterkte GEEST’ het doorstaan moeten hebben. Dit plotseling geweldzaam hoogmoedig-worden is uitgesloten, omdat het Godscentrum van Jezus-Jehova nimmer een geest [of een gemeenschap van zeer veel mini-geesten) met geweld hoogmoedig maakt en daardoor de vrijheid tussen deemoed en hoogmoed opheft…

Bovendien maakt deze FS-mening de foutieve indruk, dat de gecreëerde kant van Jezus alleen maar bestaan heeft, en dat in dit lichaam van Jezus rechtstreeks het ongeschapen Godscentrum heeft gewoond.

Dan was Jezus als het Godscentrum slechts de alleen bestaande ware God gewezen, die slechts schijnbaar een geschapen is geworden, omdat het Godscentrum zich alleen met een materielichaam zonder bewustzijn omkleed moest zijn.

Maar dit pure materielichaam had geen menselijk geschapen ik, zodat de geschapen kant van Jezus geen ware geschapen mens, maar slechts een onbewust materielichaam zonder geschapen ik-bewustzijn was geweest. Een volledig geschapen mens echter bestaat niet uit een materielichaam, maar op zijn minst ook uit een natuurziel en uit een geschapen mensengeest als geschapen drager van ons alledaagse ik-bewustzijn.


Deze FS-Mening beweert nadrukkelijk, dat Jezus slechts een geschapen materielichaam had en zomede geen waarlijke ziel noch een geschapen mensengeest had en daardoor vooral geen geschapen menselijk ik-bewustzijn gehad moet hebben!

Deze foutieve FS-mening beweert nadrukkelijk, dat deze FS-Jezus alleen puur een God was en al met een puur goddelijke geest moet zijn geweest! Aangetoond werd, dat Jezus zowel de alleen de ware God als de ongeschapen eeuwige oermens was, dan ook tegelijk een ware geschapen mens.

 

Deze foutieve FS-mening beweert verder nadrukkelijk, dat het materielichaam van deze FS- Jezus uit Maria reeds geheel vergoddelijkt was! Een geschapen zoals het geschapen aardelichaam van Jezus, kan nooit in een ongeschapen lichaam vergoddelijkt worden, maar kan hoogstens tot een hoger geschapen niveau verklaard of vergeestelijkt worden.

Zo werd het afgelegde materielichaam van Jezus op de Paasochtend tot een lager geschapen substantieel zielenkleed omgevormd en de geschapen natuurziel van Jezus als een volkomen zielenkleed daaraan toegevoegd.

Franz Schumi (FS) kende uiterlijk alle werken van Jezus via Jakob Lorber (JL). Maar FS  had deze Werken nooit juist begrepen, maar ontwikkelde met zijn verstand zowel een foutieve theologie over het wezen van Jezus als ook een foutieve theologie van de verlossing. FS wilde beslist ook een profeet zijn zoals JL. Daarom bekleedde hij zijn foutieve theologie in nagemaakte woorden van Jezus, doordat hij alle persoonlijke  voornaamwoorden: Ik, Mijn, aan Mij, Mij, van Mij, Me, enz. met grote beginletters schreef en zo deed, alsof de echte Jezus deze, zijn valse theologische gedachten had voorzegd. Zijn aardse leven beëindigde Franz Schumi door zelfmoord te plegen.

 


  UpToDate 2024-2025