Val van de Paus nabij…

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:

 

‘Reeds vanaf die tijd, evenals na Mijn heengaan tot aan Mijn aanstaande wederkomst, ontbrak en ontbreekt het niet aan tekenen als vermaningen tot bekering; alleen leek het nimmer de tijd te zijn om de tegenwoordige tempel, namelijk Rome en haar handelwijze te vernietigen. Ook al werd bij veel mensen in betere momenten door een lichtstraal van de toekomst hun hart verlicht, in Rome bleef het duister en in plaats van lichter werd het steeds donkerder.

 

Wat eens in Jeruzalem gebeurde, waar de gewapende macht van de Romeinen lange tijd de godsdienst van de Joden en hun gebruik eerbiedigde en vrij liet, dat gebeurde ook tot op de dag vandaag, waar de machthebbers met het zwaard in de hand de ongepastheid in Rome, hoewel zij die kenden, niet wilden tegengaan, maar haar voor hun eigen belangen uitbuitten. Alleen, zoals eens de Joden door hun overmoed en hun zucht naar oproer de val van de tempel en de ondergang van hun eigen bestaan dichterbij brachten. (uit de: Predikingen van de Heer) 

 

En als Hij gezeten was op de Olijfberg tegenover de tempel, vroeg Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem alleen:……...Opmerking: In vers 1 en 2 werd nota bene ook de verwoesting van Jeruzalem voorzegd. Deze woorden sprak de Heer op de Olijfberg! Markus 13:3:

 

Zo zal ook nu het gebouw van de onfeilbare op de stoel van Petrus te Rome, door de overmoed en blindheid van zijn eigen medewerkers vallen en weer, zoals vroeger, voor Mijn leer plaats moeten maken. Wat bij Mijn eerste komen als mens in deze wereld gebeurde, zal weer plaatsvinden. Er zullen tekenen zijn.

 

Zalig zij die ze verstaan en ze voor hun eigen en voor het heil van de medemensen zullen benutten! Wat Ik voorzegd heb, zal in geestelijke zin, met dezelfde symptomen beginnen – en is eigenlijk al sinds lang begonnen – zoals eens tijdens Mijn aardse levenswandel.

 

Oorlogen en revoluties, vervolgingen van Mijn aanhangers, bange verwachting van de dingen die komen zullen, allerlei ziektes, waren de voorboden in die tijd; en ook nu zullen zij niet ontbreken. Niet dat Ik deze zend, maar dit lot bereiden de mensen zich helemaal zelf door hun niet verstaan van Mijn goddelijke woorden, die steeds hetzelfde zullen blijven. Ook nu waait de wind van de geestelijke vrijheid en doordringt alle menselijke harten.‘

 

 

UpToDate 2023-2024