De val der kerken

 

Het mensdom heeft allang handvatten aangereikt gekregen [Van Bingen, Böhme, Swedenborg, Lorber, etc.] om een geheel nieuwe grondslag van denken, geloof en leven in praktijk toe te passen. Degenen die daarmee begonnen zijn, waren zich zeer bewust van het hoge geestelijke gehalte, want het Christendom verloor door de tijden heen haar eigenlijke wezen.

 

            https://www.travelpro.nl/wp-content/uploads/israel2020corona-750x333.jpg

                                                                                                        Jeruzalem

 

De leefwijze van de huidige wereld [2020 en verder] is uit haar voegen gebarsten. Zij noemt de natuur ‘God’ en weet niet meer, wat God Zelf is. Want er is maar ÉÉN PERSOON, Die werkelijk G O D  is, namelijk de Schepper, Verlosser en Zaligmaker. De profeet Daniël en de evangelist Mattheüs beschrijven de ‘voleinding van de eeuw’ en doorgaans vertaald met het ‘einde van de wereld’. Dit laatste betekent niet een vernietiging van de huidige wereld, maar een afsterven van een uiterlijke christelijke kerk. En dan komt er weer een nieuwe frisse kerk op de proppen. Zo is dat meerdere malen gebeurd.

 

Na dit ‘uiterlijk; leven is er nog een ander bestaansleven: een definitief geestelijk leven, ontwricht van haar materiële banden en de hoogte in de geestelijke sferen hangt af van zijn leven op aarde. Swedenborg schrijf vaak in analogieën en zijn boeken zouden dan ook gelezen kunnen worden in de denksfeer van ‘overeenstemmingen’. Men kan bijvoorbeeld een paard tot het water leiden, maar het niet doen drinken. Geestelijk opgevat betekent het paard hier ‘verstand’, het water als ‘gevoel’ en het drinken als ‘acceptatie’.

 

Als de Bijbel schrijft over zon, maan en sterren, moet dit niet direct letterlijk astronomisch opgevat worden, maar de symboliek staat voor ‘zon’ hier van ‘liefde tot de Heer’, de  ‘maan’  het ‘geloof in Hem’ en de ‘sterren’  betreft ‘de kennis over Hem en Zijn koninkrijk’.

 

Als de zon verduistert, dan verkilt de liefde van velen tot de Heer. [Matth.24:29,12] . De Heer beloofd, dat Hij Zelf opnieuw als ‘de Geest der waarheid’ weer opnieuw te zullen komen. Hij beloofde terug te zullen komen ‘in de wolken’ [de Nieuwe Openbaringen van Swedenborg en Lorber] en daarin ervaren we Zijn heerlijkheid. [Matth.24:30]

 

[Voor mij persoonlijk is het een vreugde – ja een heerlijkheid, om deze boeken te lezen. Het is, alsof deze woorden op een hemelse manier mijn hart doordringen.]

 

Er heeft al een Nieuwe Komst van Jezus plaatsgevonden, door een Nieuwe Openbaring aan alle mensen, die het willen ontvangen en de mogelijkheid daartoe krijgen van de geestelijke zin van het woord. Daarin spreekt Jezus of de Heer als Waarheid direct tot elk mens, die naar de waarheid verlangt en antwoord geeft op vele vragen, die de mensheid in de vele donkere eeuwen hebben bestormd.

 

De Bijbel kent twee Testamenten: het Oude en Nieuwe. Eerst verschijnt God en Heer ons in het OT als Schepper en belooft dan als Verlosser [Heiland, Messias] te zullen terugkomen. Inderdaad verschijnt Hij als Jezus in het NT en belooft weer opnieuw te zullen terugkomen als ‘Geest der Waarheid. In Joh.16:25 zegt Hij: ‘Deze dingen heb Ik jullie in gelijkenissen [overeenstemmingen] gesproken, maar…. De tijd komt, wanneer Ik niet meer in gelijkenissen zal spreken, maar Ik zal jullie vrijuit van de Vader verkondigen.  Jezus belooft ons, dat Hij de mensen niet zal achterlaten als wees, maar dat Hij zeker weer terug zal komen!  [Joh.14:18]

 

Nog steeds vragen veel mensen naar de ware identiteit van God. Hoe lang heeft Hij dan wel bestaan?  De Bijbel is daarover duidelijk en zegt in Joh.8:58: ‘van eeuwigheid’! Hij is in alle tijden zonder tijden; en daarom zei Hij ook: ‘voordat Abraham was, BEN IK!’ De Heer spreekt vanuit zijn geestelijke Zon, die zuivere liefde is uit God Zelf, en die in het midden daarvan is, en de uitstraling heet liefde en wijsheid. Wij mensen ervaren dat in stoffelijk zin als de natuurlijke zon, die zuiver vuur is en daarom in zichzelf materie [dood] is, en van waaruit materiële warmte en licht komt. Zie, beiden hebben verwantschap: het Ene is het Leven Zelf, en het andere daarvan een materiële weerspiegeling.

 

De sterrenhemel is onmetelijk groot. Het is zulk een onmetelijk werk en dit kan niet bestaan ter wille van maar één enkele aardebol, zoals onze aarde. Het Goddelijk Wezen is oneindig en myriaden van aardbollen, allen vol inwoners, zijn door Hem geschapen. En we beperken ons slechts tot deze aarde, terwijl er overal in het universum mensenwezens wonen, zoals wij. Het menselijk geslacht is dus niet beperkt tot onze aardebol.

 

                                                              God met hoofdletter of kleine letter? | Lees het hier!

 

Het leven na de dood

Wat is de dood? Het loskomen van het aardse lichaam en het geestelijke lichaam blijft over. Alles wat hij ooit gevoeld, gedacht en gedaan heeft, vanaf het eerste tot aan het laatste moment van zijn leven, neemt hij mee in het andere leven, dus naar gene zijde,  De wereld der geesten is een tijdelijke tussentoestand voorbereidend of voor het hemelse of voor de helse staat. Zij die in de hel terechtkomen, dat gebeurt niet door toedoen van de Heer, maar dezen zijn het zelf, die dat graag willen. Want het is uit barmhartigheid, dat het door hen gekozen leven, hetgeen zij liefhebben, niet ontnomen wordt.

 

                                                              Het Geheim achter Geluk!: Is er leven na de dood?

 

De vraag of er zo iets als een voorbeschikking bestaat, is niet waar. Want ieder mens wordt voor de hemel geschapen, en zo wordt ieder mens onophoudelijk door de Heer getrokken naar zijn bestemde plaats, die de hemel is. Indien iemand er niet komt, dan ligt het aan hemzelf. Paulus spreekt in 2 Kor.12:2-4 over de derde hemel:  ‘Ik ken een mens in Christus.. die opgetrokken is geweest tot in de derde heel.. in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke dingen, die een mens niet geoorloofd is te spreken.’

 

Gelijk in de natuurlijke wereld, bestaan daar ook een natuur, steden, huizen, kleding, werkzaamheden, literatuur, etc., maar alles is daar geestelijk en veel volmaakter. De engelen zien de Heer in de geestelijke Zon als Mens, omringd met zonnevuur. Zij worden ook in alles van hun prachtige omgeving en in elk ding van hun leven het Goddelijke duidelijk gewaar. Deze innerlijke waarneming is hun grootste vreugde. De tweede kerk.

 

De val van de kerken

Het eerste geestelijke geslacht kwam uit Adam en werd de oudste kek genoemd, dat een hemels leven leidde op deze aarde. Door de oude schrijvers werd hun tijd het ‘gouden of ‘Saturnus tijdperk’ genoemd, ook wel de eeuw der onschuld, die werd aangeduid met het hoofd van goud in het door koning Nebukadnezar geziene droombeeld. De oude kerk was een geestelijke kerk. Na de zondeval van Adam en Eva en de zondvloed, kwam er een nieuw tijdperk, gezien door Nebukadnezar een mens met een zilveren borst. Door de oude schrijvers werd deze tijd het zilveren tijdperk genoemd.

 

De mensen na de val hebben kennis genomen van God door een geschreven Woord, bestaande uit de hun door hun voorouders overgeleverde leringen. De mensen vóór de val konden van binnenuit [innerlijk] zien wat waar is. De mensen na de val konden van buiten af [uiterlijk] zien dat iets waar is. De in het OT vermelde boeken zoals ‘de oorlogen van Jehovah’,  ‘de uitspraken’ en ‘Jasjer’,  behoorden daartoe en bevinden zich, daar het verloren werd, zich ergens in Groot Tartarije. [Num.21:1,27 – Joz.10:13, - 2 Sam.1:18]

 

De derde kerk, of de tweede oude kerk, was een geestelijke [innerlijke] en natuurlijke [uiterlijke] kerk. Door de oude schrijvers werd haar tijd de koperen eeuw genoemd, die ook in het door Nebukadnezar geziene beeld werd uitgebeeld met dijen van koper. [Dan.2:32] – Met Heber [van het Hebreeuws!] begon de derde kerk. Haar eredienst bestond voornamelijk uit uitwendige dingen, zoals beelden, rituelen, priesterschappen, voorschriften, enz., maar zij bekommerde zich niet zozeer om de innerlijke dingen, die door de uiterlijke werden aangeduid. In de loop der tijd begonnen de mensen de overeenstemmingen [analogieën] te vergeten en daarmee de geestelijke betekenis van de uitbeeldingen in hun eredienst en in hun Woord. Toen vingen zij aan de beelden zelf en de dingen in de natuur te aanbidden en offers te brengen  De ware geschiedenis in de Bijbel begint in het OT na Heber; daarvoor is alles verdicht [gecomprimeerd weergegeven] of uitbeelden geschiedenisverhaal. Gelukkig weten we uit ‘de Huishouding van God’, dat vanaf Adam en Eva zich degelijk een historische ontwikkeling heeft voorgedaan, echter zoals gezegd – versleuteld in de Bijbel weergegeven, daar zij zoveel geestelijkheden bevat, wat niet in de Bijbel mocht en kon opgenomen worden.

 

                                                            Leeglopende kerken | Logos Instituut

 

Met Abraham kwam de vierde kerk op deze aarde, bedoeld met de schenkel van ijzer in het beeld gezien door Nebukadnezar [Dan2:33] en de ijzeren eeuw. Van haar staat geschreven: ‘ik wist dat gij hard zijt, en uw nek een ijzeren zenuw is, en uw voorhoofd koper. [Jes.48:4]

 

Bij de goede gelovige mensen ging het innerlijke zelfs verloren en zij werden steeds meer verhinderd om de invloeiing van liefde en geloof uit God door de geestelijke wereld heen, op te nemen. Omdat steeds meer helse gezelschappen de lagere gebieden van die wereld innamen en zich aldus, gelijk wolken, tussen God en het mensdom plaatsten. [Jes.59:1,2] – symboliek van de film: ‘in de ban van de ring’. Zij waren de geesten van overleden boze mensen en zij beïnvloeden de mensheid en het weer.

 

De verlossing

Het Nieuwe Testament leert, dat Jezus God en de Schepper was. Want in Joh.1:10 staat: ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. God kon in de vleeswording van Jezus op aarde zijn, en toch overal tegelijk zijn. Hij heeft het natuurlijk menselijke in Zich aangenomen. De ontvangenis van Hem is neergedaald als het Goddelijk Ware of de Bijbel, het Woord en tenslotte als een zuiver Goddelijk zaad in de baarmoede van Maria is ontvangen. [Matth.1:18,20,23 – Luk.1:35, - Joh.1:14]

 

De Heer kon zichtbaar worden voor iedereen door het menselijke aan te nemen, het erfboze aan te trekken en daardoor de hellen ontmoeten en onderwerpen, dat menselijke met het Goddelijke verenigen, en zo voor Zich een weg tot de mensen openmaken. Door gelijktijdig een mens, de werking daarvan in Zijn gemoed toe te laten en verzoekingen te ondergaan, en daardoor uit eigen macht de orde in de geestelijke wereld te herstellen.

 

                                                          OER - Goed boek over schepping, zondeval en verlossing? | Logos Instituut

 

De Heer werd Jezus Christus genoemd, de Zoon van God, in plaats van Jehovah God Zelf. Maar als er gezegd zou worden, dat Jezus Jehovah Zelf was, zouden zij het niet aangenomen noch geloofd hebben; bovendien werd de Heer ten aanzien van het Menselijke niet Jehovah genoemd, dan toen Hij het Goddelijk met het Menselijk Wezen en het Menselijk met het Goddelijk Wezen, geheel verenigd had. Na de allerlaatste verzoeking, welke die van het kruis was, zeiden de discipelen na de wederopstanding van Jezus Hem nu geen Jezus, maar ‘Heer’ noemden en Thomas zei in Joh.20:28: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Ook Jezus moest in Zijn mens-zijn [het menselijke] weer contact zoeken met het ‘Goddelijke’ in Hem en raakte steeds meer in Zijn vroege kindsheid tot dit inzicht.

 

Omdat Jezus in een tijd van verzoeking in Zijn menselijke staat was en Zich als mens voor het schijnbaar afwezige Goddelijke vernederde. Na alle verzoekingen echter werd Zijn Menselijke volledig Één met het Goddelijke en daarin opgenomen. Hij zei immers: ‘van nu aan, kent gij [de Vader] en Hem hebt gezien. [Joh.14:7,9]

 

Hij is nu door Zijn Goddelijk Menselijke onmiddellijk of direct tegenwoordig bij de engelen des hemels en de mensen der Kerk. Tevoren was Hij indirect aanwezig. Voor Zijn komst werd de Heer slechts vertegenwoordigd of uitgebeeld, en verscheen Hij door engelen, die van Zijn Goddelijke werden vervuld.

 

De Wederkomst

God heeft de wereld zodanig liefgehad, waardoor Hij Zijn ‘eniggeboren Zoon’ gegeven heeft. [Joh.3:16] Dat betekent Zijn Menselijke, waardoor Hij Zichzelf in de wereld gezonden heeft. De Oneindige God, Die het Leven Zelf is, kan Zich immers niet zó voortplanten, dat er twee Oneindige Goddelijkheden zijn; maar Hij kan wel het Menselijke aantrekken. Daarom staat dat de ‘Zoon’ genoemd zou worden ‘God-met-ons’. [Jes.7:14]  Zo we niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben zal van hem genomen worden.  [Luk.8:18]

 

                                                       De Wederkomst en de hemelbeving deel 3. Chronologie.

 

De komst van de Zoon des mensen in de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. [Matt.24:30] – Een komst van de Heer als het Woord [de Openbaringen]. De ‘wolken’ zijn de letterlijke zin daarvan, die duister schijnt vanwege een natuurlijk denken. De ‘kracht en heerlijkheid’ betekenen de innerlijke zin, die helder is vanwege het zuiver Goddelijk ware daarin. De tweede komst van Jezus Christus als Heer was nodig in een Nieuwe Openbaring van het Woord, om de verworpen hoeksteen te herstellen; en om in geestelijke wereld het laatste ‘oordeel’ te volbrengen op de hellen de, vanwege de verwerping daarvan door de tempelbouwers, hun voormalige kracht herwonnen en tenslotte, om de nieuwe hemel en de nieuwe waarlijk christelijke kerk op te richten. Dit gebeurt nu al in het verborgen en zal zich de komende decennia voltallig manifesteren voor de gehele wereld. [zie ook: Matth.21:42]

 

De leer van de nieuwe kerk was al in het OT voorzegd. Haar leer is bedoeld in de droom van Nebukadnezar met het koninkrijk van de grote steen, die tot een berg werd, en de gehele aarde vervulde. [Dan.2:35,44, Dan.7:13,14] – Het ware van het Woord vervalst, zodanig als in de jongste eeuwen is geschied, sinds de eerste komst van de Heer tot nog toe. Onder de grote steen wordt de Heer als Heiland Jezus Christus bedoeld. Ten aanzien van Zijn Goddelijk Menselijke, Wiens koninkrijk niet zal vergaan in alle eeuwigheid. [Openb.19:9] In het NT is de nieuwe kerk voorzegd. Zij wordt bedoeld in de Openbaringen van Johannes, waar de vrouw bekleed is met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op har hoofd, die door de draak werd vervolgd. Evenzo met de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, die de Bruid en Vrouw van het Lam werd genoemd.

 

De Bijbel of de heilige Schrift

De Bijbel en de Nieuwe Openbaringen is het Goddelijk Ware zelf, waardoor alle dingen zijn gemaakt, waarin de Goddelijk Wijsheid en het Goddelijk leven is. [Joh.1:3]. De Bijbel onderscheidt zich van andere verlichte geschriften, want een continue Goddelijke inspiratie is zodanig nodig, dat de letter tot in elke jota en tittel daarvan heilig is en een inwendige zin of betekenis heeft.  [Matth.5:18] Het doel van het Woord is de verbinding van God en de mens of van hemel en aarde. De Heer wil Zijn kerk reinigen door deemoediging, correcties en nederlagen, allerlei soorten vernederingen – want deze helpen de zondaar hem begrijpen, zich te bekeren en te verbeteren.

 

Zoals altijd vindt de hemelse werken in stilte plaats, terwijl de wereldse werken luid op de voorgrond staat. Dit resulteert in misleiding en teleurstellingen. Ondanks dat gaan de innerlijke veranderingen van de kerk door, waarop noodzakelijkerwijs een uiterlijke daarop volgen moet, en dit komt volledig overeen met de echte profetieën over de toekomst van de kerk. Deze profetieën stellen dat een 'nieuwe kerk' zal ontstaan uit de oude. Romeinen 11 handelt over deze dingen.

 

De Nieuwe Openbaring is niets anders dan die door de heilige Schrift gegeven en door de grote kerken vertegenwoordigd, maar de ene, eeuwige waarheid wordt opnieuw geopenbaard, gereinigd, aangevuld, uitgebreid, verdiept en verlicht. Deze kerk is het wonderbaarlijk toegenomen brood des levens voor de geestelijke hongersnood van onze tijd en daarom behoort het in de handen van degenen die geroepen zijn om het brood des levens uit te delen: geef hun te eten! De herders kennen hun kudde en weten het beste hoe ze het nieuwe in een geschikte vorm en in een gezonde dosis moeten geven, en we kunnen er zeker van zijn dat het aantal van degenen die dit al in het verborgen doen, voortdurend toeneemt.

 

Het boek: Geschenken uit de hemel, deel 1,  [20-8-1840] verwoord : Maar Ik zeg jullie dat jullie in jezelf geboren en gedoopt bent, daarom zouden jullie niet naar vernietiging moeten verlangen, maar naar genezing. Ik geef je de balsem en genees de erfelijke problemen in je. Als je nu volgens de gegeven regels leeft, dan zullen jullie de kerk achten. En als ze wonderbaarlijke dingen in jullie ervaren, zal ze zelf naar de balsem verlangen en stilletjes veel van haar wonden genezen. Maar als jullie terug wilt vallen, dan zullen je broeders weinig zegen ontvangen!

 

Het pas geopenbaarde Woord van de Heer zal op geen enkele andere manier de kerk binnenkomen dan door mensen die deze eenheid in zich hebben. De Heer van zijn kerk gaf eens het licht van de waarheid en een grote schat aan genade! Daarom zegt Hij in een eerder geciteerde woord over de houding ten opzichte van de kerk: ‘Kijk, de wijze man gaat de oude rommelkamer binnen en vindt daar vaak grote schatten bedekt met het stof van de ceremonie. Hij veegt het stof weg en legt het zuivere goud in zijn schatkist. Jullie doen zo ook hetzelfde!

 

Degenen die dit advies opvolgen, zullen op een dag ontdekken dat de oorspronkelijke waarheid van de ontstofte kerkschatten heel goed gecombineerd kan worden met de nieuw geopenbaarde schatten, ook al wordt het ons niet altijd gemakkelijk gemaakt om dit te erkennen. Zo zijn er in wezen niet twee kerken: één innerlijke en een uiterlijk, maar de kerk van Jezus Christus heeft een innerlijk en een uiterlijk leven, en deze horen bij elkaar; het uiterlijke [gebouw] zou de zichtbare uitdrukking moeten zijn van het innerlijke [hart].

 

Tenslotte eindigen met het derde deel uit Hemelse geschenken [15-8-1840],  deel 3 - Daarom blijft iedereen maar trouw aan zijn kerk, en als een Romein 99 keer wordt gezegend, dan komt hij overeen met gehoorzaamheid aan zijn kerk, en ieder ander maar één keer, aangezien hij een zelfminnende rechter is, waarbij geen deemoedigheid  en maar weinig liefde te vinden is. Voorwaar, ik zeg u, het zal niet gemakkelijk zijn voor iemand om in welke sekte dan ook tot mijn levende woord te komen, zoals alleen in de Roomse kerk, waar gehoorzaamheid en de grootste nederigheid volgens mijn wil over het hoofd en het hoofd worden gepredikt. Maar wat de ceremonies betreft, niemand zou erdoor beledigd moeten worden; want daar leeft alles voor de levenden, alles is puur voor het reine, alles is goed voor de gehoorzamen en alles is geheiligd voor de nederigen.

 

[Andere bronnen: Swedenborg: Beknopte uiteenzetting van de leer der nieuwe kerk; Coronis, of aanhangsel tot de ware christelijk Godsdienst; Over de echtelijke liefde; Over de gemeenschap tussen ziel en lichaam: Geestelijk dagboek; Over de hemel en de hel; De hemelse verborgenheden; Over de Goddelijke liefde en wijsheid; Leer over het geloof; Over het laatste oordeel; Over het Nieuwe Jeruzalem en zijn hemelse leer; Leer over de heilige Schrift; Over de Goddelijke voorzienigheid; Verklaarde apocalypse; De ware christelijke godsdienst. [Verdere bronnen: ‚Das neu geoffenbarte Wort Gottes und die Kirchen‘: Margarethe Eckel]

 

UpToDate 2024-2025