Over inenting tegen pokken

 

[en vergelijkbare INENTINGEN!]

 

Jakob Lorber ontving van de Heer in 1841 het volgende over ‘inentingen’  – hij hoorde duidelijk een stem  in zijn hart:

 ‘Wat jullie zouden willen weten is enerzijds (praktisch gezien) iets heel onbeduidends, zoals het ook in ander (geestelijk) opzicht van weinig betekenis is. Want neem nu een boom die uit de grond een verderfe­lijk sap, dat helemaal niet bij zijn wezen past, zou hebben opgezo­gen; jullie zullen dan al gauw aan de boom zien dat zijn bladeren hele­maal verdorren en verwelken en dat bovendien zijn takken, knoes­ten en stam door allerlei onkruid en parasieten worden omgeven. In zo'n geval zal ook iemand met slechts een oppervlakkige kennis van het kweken van bomen zeker de conclusie trekken dat het enten met andere gewassen, die ieder op zich nog zieker en zwakker zijn, de boom zeker niet gezond zal maken, maar dat het ene het andere tenslotte totaal zal vernietigen.’

[Opmerking: in de natuurgeneeskunde bestaat de ‘orgaantherapie’, d.w.z. dat de trilling en de gepotentieerde stoffen van een gezond orgaan hetzelfde zieke orgaan bij iemand anders kan genezen; het zieke orgaan krijgt dan weer gezonde impulsen en kan regenereren.]

De Heer: ‘Of zal iemand aan wie een of ander gif werd toegediend wel door datzelfde gif worden genezen dat hem toch al voor driekwart van zijn leven heeft beroofd? Als hem in zo'n geval nog iets van hetzelfde gif wordt gegeven, dan zal het voldoende zijn hem nog van het laatste kwart van zijn leven te beroven.’

 

[Opmerking: dit kunnen we relateren aan de meeste giftige medicijnen – onverschillig of dit nu ‘echte’ of ‘onechte’ inentingen zijn. Iemand werd eens door een varken gebeten en de man stierf 6 maanden daarna aan ‘tetanus’;  hij had geen tetanusprik  genomen!]

 

                                     Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, buiten en natuur

 

Verder zegt de Heer: ‘Of zouden jullie je in geestelijk opzicht ooit een grotere dwaasheid kun­nen indenken als zo iemand tot een zondaar zou willen zeggen: "Luister vriend, ga maar door met zondigen en je zult door middel van de zonden die erbij komen de andere zonden zeker verdelgen. En als je iemand bent die ontucht pleegt, laat je dan zo vaak je kunt je in je hartstocht gaan en je zult je ervan overtuigen dat je juist op die manier het gemakkelijkst jezelf en je vlees zult kunnen overwinnen.’

 

‘Zie, deze heeft (weliswaar) aan de vriend een brave raad gegeven; hij is op die manier door inenting van de zonde in zijn vlees (werke­lijk) de zonde kwijtgeraakt omdat de hartstocht en het levend vermo­gen van het vlees zijn gedood.’

 

‘Maar vraag jezelf nu af of deze mens nadat hij deze raad trouw heeft opgevolgd, de overwinning op het leven of de overwinning op de dood heeft bevochten ? Is het dan niet duidelijk dat men met het gereedschap van de dood nooit tegen de dood, maar beslist altijd alleen maar tegen het leven strijdt?’

 

‘En wie met deze wapens de overwinning over zijn vlees heeft bevochten, die heeft waarlijk het leven gedood en heeft op die manier aan de dood de overwinning geschonken.’

 

‘Want jullie moeten je herinneren dat nog hier en daar onder het volk het spreekwoord over een oude hoer of een oude bok bekend is: 'Kijk, hij of zij is op het goede pad ge­keerd!' Nu vraag Ik echter, hoe staat diegene tegenover het leven die de zonde op zichzelf reeds slecht vindt ? Of is het voor de dood nodig de doden, die reeds lang zijn prooi zijn geworden, gevangen te ne­men ? Ik zeg evenwel: de dood gaat steeds over het open veld van het leven en zoekt daar naar een rijke buit voor zijn vertrekken van het eeuwige verderf­.’

 

‘Indien iemand echter het leven wenst te behouden, moet hij vitaal met de wapens van het leven tegen de zonde, die een vernietigend wapen van de dood is, strijden. En degene die met het leven in zich een meester over de zonde is geworden en deze in de volheid van het leven heeft overwonnen, die is dan een held, die zich met het leven het leven heeft bevochten. En wie het leven geeft voor het leven, die doet goed en is iemand die vol wijsheid, vol liefde en vol leven is. Maar wie het leven geeft voor de dood, welk een dwaas is hij! En hoe weinig moet hem het licht van het leven eigen zijn, die het licht ontvlucht en de duisternis zoekt!’ [bijvoorbeeld bij euthanasie]

 

‘O zie, precies zo staat het ervoor, als jullie het aldus willen beschouwen met het voorkómen van pokken door middel van inenten. Want pokken zijn een overgeërfd kwaad dat op de ontucht van oeroude geslachten betrekking heeft en dat gedurende bepaalde perioden bij de jongste nakomelingen tot volle ontwikkeling komt.’

 

[Met betrekking op pokken en andere huidverschijnselen zoals moedervlekken, kan hier een verwijzing gedaan worden naar een ander deel in Jakob-Lorber, en wel met name in het boek: ‘Aarde en Maan’]:

 

 In deze tijd moet de moeder zich in het bijzonder van alle begeerten en prikkels onthouden, want die zijn meestal van de hel afkomstig, en overal waar de moeder zich in een dergelijke geprikkel­de toestand dan bezeert, daar wordt als tegenovergestelde pool de in de ziel gelegde geest geprikkeld en dit tekent de ziel op de overeen­komstige plaats. Deze tekening van de ziel drukt zich dan ook op het lichaam af, daar komen bij kinderen de zogenaamde moedervlekken vandaan.’

 

Dat zo'n teken slechts plaatselijk is en maar een heel kleine plek en niet op de hele ziel en daarna op het hele lichaam inwerkt, dat bewerken de geesten. Zou dat niet het geval zijn, dan kon door zo'n onvoorzichtige aanraking en de daarop volgende algehele brandmer­king van de hel de hele ziel bedorven worden en kon daarop de dood van het lichaam volgen en dat is juist de bedoeling van de hel.’

 

Daarom moet iedereen zich enigszins in acht nemen voor dergelijke mensen die veel en grote moedervlekken op hun lichaam hebben zoals hierboven beschreven werd. Want niet zelden worden de specifica van de hel meer of minder in zo'n wezen gewekt en zijn ze eenmaal gewekt dan is zo'n individu, dat veel van dergelijke grote tekenen op zijn lichaam draagt, niet zelden op een of andere ma­nier boosaardig. Of zulke mensen geloven dan niets of ze zijn aan on­tucht overgeleverd of hebben een slechte reputatie en de volgende waarschuwing geldt hier: "Neem je in acht voor de getekenden!" Want de hel tekent alles wat ze geeft, zodat het haar niet kan worden afgenomen, opdat ze hetgeen haar toebehoort weer na afloop van de vastgestelde tijd herkent om het rechtens terug te nemen.’

 

‘Het gaat daar net zo toe als in de wereld. De hemelse mensen geven hun bezittingen ook zonder schuldbewijs aan hun broeders of zusters; want ze geven het om het niet weer terug te nemen - en dan komt er ook nooit een proces.’

 

‘De mensen van de wereld geven ook wel, maar nooit zonder schuldbewijs en zegel, zodat ze het na de verstreken tijd weer terug kunnen nemen; en kunnen de schuldenaars het hun niet meer terugbetalen, dan komt er een aanklacht en een proces - en dat is hels, want de hel klaagt en procedeert eeuwig.’

 

Toch moet je de moedervlekken niet al te ernstig nemen; want als ze klein en heel sporadisch aanwezig zijn, dan hebben ze weinig of helemaal geen betrekking op het hierboven beschrevene. Zoals hierbo­ven al werd aangetoond, verhinderen de beschermende geesten, die het werk leiden, dit boze optreden van de hel; en als een kind geduren­de de strijd tussen de goede en de boze geesten soms een merkteken krijgt, dan zijn dat alleen maar stigmata die geen gevolgen hebben, omdat de helse specifica van hen zijn weggenomen.’ [Aarde en Maan, hfdst.51: 8-13]

 

                                  Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, oceaan, natuur en buiten

 

‘Er bestaat niet de geringste overeenkomst met de kwaal die we ook bij dieren, on­der dezelfde naam, tegenkomen en dan vooral bij het rund, de scha­pen en de geiten, en die door de steek van een bepaald insect wordt veroorzaakt. Hoe moet derhalve de etterachtige stof uit de pokken van koeien beschermen tegen de zogenaamde pokken bij mensen? Ik zeg jullie deze behandeling heeft nog nooit de vruchten afgeworpen waarvan de dwaze mensheid heeft gedroomd. En het vermeende succes heeft geen andere reden dan: óf het door deze behandeling in de hand gewerkte en gefixeerde bijgeloof, hetgeen echter steeds minder vaak voorkwam, omdat nu trouwens bijna elk geloof bij de mens is verdwenen en in plaats daarvan het zogenaamde zuivere weten (?!) is gekomen, óf zo'n behandeling is verricht bij kinderen die toch al hun hele leven lang uit meerdere overwegingen ervoor gespaard hadden kunnen blijven, dat wil zeggen, juist de generatie die met de kiem van dit kwaad is behept heeft zich nog geen rijp oordeel kunnen vormen, óf de kinderen waren totaal niet met de kiem van dit kwaad behept.’

 

‘Zie, indien ergens bij zulke kinderen zo'n dwaasheid zou worden ingeprent, dan konden ze weliswaar gemakkelijk getuige zijn van de onfeilbaarheid van deze behandeling. Degenen die ingeënt waren konden echter daarentegen gedurende het heersen van zo'n kwaal hierdoor net zo goed worden getroffen als diegenen bij wie zo'n be­handeling niet werd toegepast. Dat men dan echter van de kant van de artsen deze echte pokken niet voor pokken, maar voor een ander slim verzonnen eczeem heeft uitgemaakt, gebeurde, zoals gemakkelijk valt te raden om de eer van de artsen te redden.  [opm. ook tegenwoordig wordt in de geneeskunde regelmatig een ‘vage’ diagnose gesteld als ‘verlegenheids diagnose’!]

 

De Heer: ‘Vraag jezelf nu af, wanneer je uitgaat van wat Ik jullie hier heb gezegd en daarbij slechts een kleine blik op jullie ervaringen werpt, waartoe deze mishandeling van de kinderen wel moge dienen. Dat zij geen enkel nut heeft daarvan kunnen jullie je geheel verzekerd zijn. Dat zij echter in menig opzicht schadelijk is voor het menselijk geslacht, de oor­zaak is van een afgemat leven, onlust, inactiviteit, uitputting van de meest actieve organen van leven en vooral bij het vrouwelijk ge­slacht de zinnelijkheid bevordert, daarvan kunnen jullie evenzeer ver­zekerd zijn.’

 

‘Want als je dat niet zou kunnen geloven, ga dan bij de geschiedenis te rade en vergelijk jullie ingeënte nakomelingen en ook jezelf met die generaties uit vroegere tijden, dan zal je toch vast en zeker het huizenhoog verschil wat betreft de gezondheid en de na­tuurlijke levensduur opvallen.’

 

‘Ik zeg jullie, indien je een steen uitboort en in het uitgeboorde gat slechts één druppel bijtend gif doet, onderzoek dan de steen na twintig jaar en je zult je er al gauw van overtuigen wat voor een ver­derfelijke gevolgen deze druppel bijtend gif in de steen heeft veroor­zaakt, die toch zo is gemaakt dat hij duizenden jaren zou kunnen trotseren.’

 

[Opmerking: vraag je dan ook hier eens af, wat al die tegenwoordige ‘vaccinaties’,  die geen echte ‘vaccinaties’ meer zijn, UITEINDELIJK op langere termijn met het lichaam zullen gaan doen?!]

 

De Heer: ‘Indien nu echter het organisme van de mens met het bijtende zuurgif van het bederf wordt ingeënt, dan zal het voor jullie niet moeilijk zijn op dit probleem het juiste antwoord te vinden’ [Opmerkingen: in alle vaccinaties zijn chemische substanties toegevoegd!]

 

‘Je zult Mij nu weliswaar vragen en wel met recht om goede redenen of Ik jullie een ander middel zou willen tonen om dit kwaad te verhinderen of het onschadelijk te maken, omdat Ik toch als de enige Schepper van de gehele natuur deze natuur ook het allerbeste moet kennen.’

 

‘En Ik zeg je dat Ik dit ook zal doen; Ik zeg jullie echter bij voorbaat dat Mijn middelen, die in overeenstemming zijn met de natuur, steeds gelijke tred houden met de geestelijke, en dus bestaat er geen universeel medicijn noch voor de geest noch voor het li­chaam.’

 

‘Indien je ook maar enigszins op zoek bent naar de weg die door Mij is gewezen ter verkrijging van het eeuwige leven, zijnde steeds de­zelfde eenvoudige weg van zelfverloochening en trouwe navolging van Mij, dan zul je zeker slechts één weg en niet verscheidene we­gen ontdekken, en dat waarlijk om die goede reden dat Ik Zelf slechts Eén ben en dus ook de enige Weg en de enige Toegang tot het eeuwige leven ben.’

 

‘En omdat het aldus is, kun je er niet om­heen te geloven dat het zo is. Wie van jullie zou nog willen beweren dat er buiten Mij nog andere wegen zouden zijn om tot Mij Zelf, de oer­bron van alle leven, te komen? Is het leven van de geest dan niet van veel grotere waarde dan het leven van het lichaam? Of is het leven van het lichaam niet volstrekt bepaald door het leven van de geest?’

 

‘Omdat je echter weet dat er voor de geest, wanneer deze ziek is geworden, slechts één middel voor zijn genezing bestaat, om welke reden zouden er dan voor (het lichaam), het tijdelijke werktuig van de geest, waarvan de levendigheid daardoor wordt bepaald, bij voorkomende ongeschiktheid of ziekte andere en meerdere midde­len tot herstel bestaan dan er voor het levensprincipe zelf bestaan?’

 

‘Kijk, toen Ik op aarde onder de mensen verkeerde, welke arts heb Ik geraadpleegd? En welke apotheek heb Ik gebruikt om een zieke zo­wel geestelijk als lichamelijk te genezen? En tot welke arts en welke apotheek hebben zich alle discipelen gewend die hun vertrouwen op Mij hadden gesteld, en ook dat deden wat Ik heb gedaan?’

 

‘Nu vraag Ik je, ben Ik dan zwakker geworden of ben Ik veranderd, of is Mijn Woord niet meer hetzelfde Woord vol macht en kracht en heiliging voor geest en lichaam? !

O, Ik zeg jullie dat het waarachtig niet zo is, Ik ben nog altijd Dezelfde! Slechts met dit verschil dat Ik toentertijd slechts die mensen genas die met een levend geloof tot Mij kwamen en Mij er bovendien nog aanhoudend om moesten vragen en smeken, tot Ik hen verhoorde.’

 

‘Nu mag Ik het echter helemaal niet meer op een liefde vol vertrou­wen laten aankomen en nog minder op een standvastigheid van het geloof, maar moet Ik helpen terwijl Mij er niet om gevraagd wordt en moet Ik diegenen heilzaam bijstaan die het geloof helemaal niet kennen opdat niet alles geheel en al zou verderven en verloren gaan.’

 

‘Zie wie daarom nu slechts met een beetje vertrouwen en een kleine vraag tot Mij komt, hem zal Ik zeker niet verlaten en Ik zal hem in al zijn nood helpen, omdat Ik vaak genoeg zelfs Mijn spotters en hen die Mij verachten hulp moet bieden.’

 

‘Zie, dit middel dat Ik jullie  zojuist heb aangegeven, is het meest effectief. En wie een krachtig geloof heeft en vol vertrouwen en liefde tot Mij is, waarlijk, indien Ik hem niet zal helpen, dan zou hij zich met elk gif van deze aarde kunnen inenten en als een os de heilzaamste krui­den opvreten, dit alles zou hem net zo veel baten als een doodskop een balsemdruppel baat.’

 

                                      Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, lucht, buiten, natuur en water

 

‘Ik zeg jullie, je kunt de dode koken en braden in de essentie van het le­ven en je zult geen vezel van zijn lichaam tot leven kunnen brengen, welke je aan zo'n 'heilzame' kookinrichting hebt toevertrouwd. ­Maar hoor: Mijn Woord is wel in staat de graven van de doden te openen en in het stof van hun ontbinding nieuw in eeuwig leven in te blazen!’

 

‘Welnu, wanneer je dit universele medicijn kent dat door de tijden heen de wonderbaarlijkste genezingen en zelfs de opwek­king van doden heeft bewerkstelligd, wat brengt je ertoe ditzelfde zoveel effectievere middel te verwaarlozen, en je in plaats daarvan met allerlei duivelse troep te besmeren in de hoop dat het je zou helpen? !’

 

‘O, Ik zeg jullie, vergelijk slechts je levensduur met de levensduur van de Ouden, dan zul je direct bemerken tot wat voor grote winst de ver­fijning van jullie dwaze geneeskunst heeft geleid. Of gaat heen naar die streken der aarde waar de mensheid nog helemaal niets van medi­sche hulp weet, dan zul je merken dat de mensen in zo'n omgeving haast helemaal geen ziekte kennen en nog minder van ziek zijn in het algemeen, en wel in het bijzonder wanneer hun manier van leven zedelijk gezien zuiver en eenvoudig is.’ [dat zijn de pure natuurvolken, die gelukkig geen civilisatie kennen, zoals de onze!]

 

‘Doe ook zo: leef zo eenvoudig mogelijk! Vul je maag niet on­nodig met allerlei vuil uit alle bekende rijken van de natuur, maar nuttig datgene wat weldadig is voor het lichaam: eenvoudige spijze (hoofdzakelijk) uit het plantenrijk, en van de plantenspijzen slechts die welke van oudsher reeds als voedend brood voor de mens waren bestemd. En ook dat spreekt voor zichzelf: alles in beperkte mate en een doel dienend!’

 

‘Dan kun je ervan verzekerd zijn dat je lichaam je leven lang niet door ziekte zal worden geplaagd en dat je hierdoor, zonder inenting en andere dwaasheden van de kant van artsen, een voor jullie onbegrij­pelijk hoge leeftijd zult bereiken. En wanneer Ik dan zo'n mens uit deze wereld tot Mijn Rijk zal roepen, dan zal dit even gemakkelijk ge­beuren, als iemand die heel rustig inslaapt, nadat hij de hele dag trouw, flink en ijverig heeft gewerkt.’

 

[Opmerking: dus wat vroeger gold, dat geldt voor ALLE TIJDEN – geen uitzondering of een smoes van: ‘ja, dat was vroeger zo, maar we leven nu in een andere tijd!’. Als men zo denkt, is men ‘verworden’ geworden tot datgene, wat de wereld zelf geworden is. Het is de mens die zichzelf verandert in zijn voor- of nadeel. Praat hij de wereld na in zijn voordeel, dan wordt dat zijn nadeel! De wereldse dingen naar zijn eigen hand zetten.]

 

Als je dit alles echter achterwege Iaat en in plaats daarvan je toe­vlucht neemt tot inentingen en allerlei medicijnen, dan is het uitein­delijk gevolg niets anders dan dat je  vooreerst, louter vanuit na­tuurlijk oogpunt bekeken, reeds in de jaren van je jeugd grijs­aards zult worden en vaak het ene zintuig na het andere minder wordt, dat je blind, doof, ziekelijk zult worden, je tanden zult ver­liezen, je spijsvertering achteruit zal gaan, en ook al je montere levenskracht. Op je veertigste levensjaar zal alles voor je veel moeizamer gaan en ben je veel gebrekkiger dan de Ouden toen zij honderd waren. En van dit alles is alleen je eigen blindheid de schuld!’ 

Rudolf Steiner zei op 3 juli 1921 in Dornach: ‘Zoals tegenwoordig de lichamen worden ingeënt tegen het een en ander, zo zal men in de toekomst kinderen vaccineren met een stof – die beslist ontwikkeld kan worden – waardoor de mensen ervan gevrijwaard zullen zijn die ‘dwaasheden’ van het geestelijke leven in hun binnenste te ontwikkelen – dwaasheden uiteraard uit materialistisch oogpunt. [‘Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist’.]

Steiner verder: ‘De mens zou in de toekomst op een bepaalde leeftijd ingeënt worden, dan zal hij door inenting zijn talenten ontwikkelen. Deze tendens bestaat werkelijk. […] Want zoiets is mogelijk; het is niet zo dat dit niet kan. De mens zou daardoor buitengewoon intelligent worden, maar zonder daar bewust bij te zijn. Die intelligentie zou automatisch werken. We moeten zulke dingen drastisch duidelijk maken. Als we dat namelijk niet drastisch doen, merkt de huidige mensheid niet naar welke doelen ze toeleeft. Door een dergelijk vaccin zou namelijk bereikt worden dat de verbinding van het etherlichaam [dat is het deel van de mens dat zijn levensprocessen aanstuurt] met het fysieke lichaam losser wordt. Zodra dat gebeurt, ontstaat er een bijzonder levendig samenspel tussen het universum en het etherlichaam, waardoor de mens een automaat zou worden [met andere woorden: waardoor het lichaam zijn eigen gang zou gaan]. Want het fysieke lichaam van de mens moet hier op aarde door de wil worden opgevoed.’

Tot slot zei Steiner op 22 april 1924 in Dornach (aan het begin van een bespreking met praktiserende artsen): ‘Wat is dan de zin van de pokkeninenting? [Pokken-epidemieën waren destijds veel voorkomend.] Daarbij speelt iets eigenaardigs. Ziet u, als een kind wordt ingeënt, en de ouder is antroposoof en voedt dit kind antroposofisch op, dan schaadt die inenting niet. Die schaadt alleen degenen die vooral met materialistische gedachten worden grootgebracht. Dan wordt het inenten tot een soort ahrimanische kracht; dan kan de mens in kwestie zich niet meer losmaken van een soort materialistisch voelen. En dat is toch eigenlijk het bedenkelijke aan de pokkeninenting, dat de mensen welhaast met een fantoom [als een onzichtbaar corset] doortrokken worden. De mens heeft dan een fantoom dat hem verhindert de krachten van zijn ziel zo onafhankelijk te maken van het fysieke organisme als bij het normale bewustzijn het geval is. Hij wordt constitutioneel materialistisch, hij kan zich niet verheffen tot iets geestelijks.’

‘Dat is het bedenkelijke aan deze inenting. Natuurlijk wordt hierbij altijd de statistiek in stelling gebracht. Het is de vraag of juist bij deze dingen zoveel waarde aan de statistiek moet worden gehecht. Bij de pokkeninenting speelt heel sterk iets psychisch mee. Het is beslist niet uitgesloten dat hierbij het geloof dat de inenting helpt een onberekenbare grote rol speelt. Maar dit geloof kan door iets anders worden vervangen. Als mensen namelijk meer naar hun ware aard zouden worden opgevoed, zouden ze ook open zijn voor iets anders dan zo’n inenting. Als mensen bijvoorbeeld weer nader tot de geest zouden worden gebracht, dan is het beslist mogelijk dat – in tegenstelling tot de zich onbewust opdringende boodschap: hier heerst een pokkenepidemie! – juist het volle besef dat hier iets geestelijks in het spel is, zij het iets onrechtmatig geestelijks, waartegenover ik me overeind moet houden, even goed zou werken. Hoe dan ook zouden mensen sterk moeten worden gemaakt tegenover zulke invloeden.’… [Steiner heeft nagenoeg zich laten inenten… en daarmee weerspreekt hij zich]

De Heer zegt verder: ‘Ziet, het gaat hiermee net als bij een nachtelijke reis, waarbij de mens in zijn onnozelheid ten prooi valt aan allerlei werkelijke of vermeende onzin, waar hij dan overdag zelf hard om moet lachen en dan niet kan begrijpen dat hij een boomstronk voor iets heel anders heeft aangezien om nog maar niet te spreken van andere nachte­lijke dwaasheden! Indien je echter Mijn middel serieus wilt gebrui­ken, dan zal ook voor jullie de dag komen dat je zult inzien wat voor (nietige) schat de wereld bezit aan haar ontelbare dwaasheden.’

 

‘Wanneer Ik echter zeg dat Ik overal in alles iedereen kan en wil helpen, omdat Ik al Mijn beloftes gestand doe, gelooft dan dat Ik ieder­een ook bereidwillig in alles zal helpen, als hij slechts gelooft dat het aldus is en dat er buiten Mij geen hulp bestaat, zowel in lichamelijk maar meer nog in geestelijk opzicht.’

 

‘Zie naar de Ouden, indien zij door een ingewortelde zonde zwak zijn geworden, deden zij boete of vastten zij, dat wil zeggen door te vasten kregen ze weer de vrije beschikking over de activiteit van hun lichamelijk organisme en door de daarmee verbonden boetedoening richtten ze hun geest weer op en konden ze dan weer beschikken over een krachtig lichaam en een levende geest.’

 

‘Je zult vragen: hoe dan? Hoe ging dat in z'n werk? Ik zeg jullie en het antwoord is niet moeilijk te bedenken: de maag is een natuur­lijke hulp bij de productie van voedende sappen in het lichaam. In­dien zich echter in het organisme bepaalde vreemde bestanddelen bevinden, dan worden die voortdurend in een of andere organische nauwe doorgang vastgehouden. Als dan de maag met allerlei nutte­loze spijzen wordt volgepropt en zij daardoor de sappen vermeer­dert en opeenhoopt, worden de vreemde bestanddelen, in plaats van dat deze uit hun nauwe doorgang kunnen worden verwijderd en kunnen worden afgevoerd, door het onophoudelijk opdringen van de sappen op de plek waar deze zich bevinden langs de weg van assimilatie alleen maar gepotentieerd en daardoor steeds hard­nekkiger.’

 

Zie, indien nu in plaats van al het inenten en het gebruik van me­dicijnen de mens zich op de juiste wijze voedt en ook weet te vasten en als daarmee een sterk geloof en volledig vertrouwen op Mijn Woord gepaard gaat, zodat hierdoor ook de geest, als het levens­principe, sterker wordt, vraag je dan eens af of het met zo'n mens lichamelijk en geestelijk niet beter moet gaan?’

 

‘Ik zeg jullie, indien zijn geloof en vertrouwen zodanig groot zijn dan kan uit de ontbinding zelfs nog een nieuw leven ontstaan. Als echter een dergelijke lichamelijke en geestelijke boetedoening ontbreekt, dan is een ieder die door inenting of medicijnen is genezen niet meer dan iemand die danig is bedrogen, want de medicijnen hebben het kwaad niet uit het lichaam verwijderd, maar ze hebben het alleen maar in slaap gesust of versluierd. En neem het van Mij aan, de tijd zal zeker komen dat hetzelfde kwaad in verhevigde mate de sluier zal door­breken en dat dit voor het lichaam en niet zelden ook voor de geest de zekere dood tot gevolg zal hebben.’

 

‘Ziet, zo is het letterlijk gesteld met de dingen als Ik jullie gezegd heb. Jullie echter, leidt je kinderen en jezelf in geloof en vertrouwen tot Mij! En waarlijk Ik zeg je: Je zult je ervan overtuigen dat de stof waar­mee Ik inent de beste is! -Amen. Dat zeg Ik, de grote wereldarts! Amen, amen, amen.

 

In het boek “De Geestelijke Zon’ verklaart de Heer de intrige van de machthebbers van de Staten:

‘Dat zijn echter nog louter nuchtere opvattingen van het meer ontwikkelde volksdeel over het geheime politieke staatsbestuur. Maar wie de daasheden wil horen, moet zich maar eens in de duistere woonkamers van de boeren op het platteland begeven. Dan kan hij ervan verzekerd zijn dat hij in zulke achterkamertjes alles zal horen wat er maar uit een onontwikkelde, ruwe menselijke fantasie kan voortkomen. Bijvoorbeeld dat de keizer van plan zou zijn om een stad te vergiftigen of dat hij in een bepaald gewest het volk met de pest wil laten besmetten of dat hij met een andere koning een verbond zou hebben gesloten om het volk van een of andere streek in één nacht met het zwaard om te brengen om zich op deze geweldige manier de goederen van de omgebrachte onderdanen toe te eigenen, om aan andere onnozelheden maar niet te denken, bijvoorbeeld dat de koning bij een of andere gelegenheid voor het verkrijgen van een groot aards voordeel [bijvoorbeeld wordt heden ten dage vanuit de rijke elitewereld aan alle wereldstaten miljoenen Euro’s gegeven, zodat zij het volk ‘slaafs’ moeten maken!] zijn eigen ziel of de zielen van zijn onderdanen aan de duivel in eigen persoon zou hebben verkocht. [Opmerking: dit gebeurt vandaag de dag nu in de gehele wereld’.] Dat het allemaal zo is, hoeft verder niet te worden bewezen omdat het iedereen vrij staat zich daarvan dagelijks te overtuigen. [GS.02_110,07]

 

Up-To-Date 2024-2025