U  F O ‘ S

   Inbeelding of Realiteit?

Emanuel Swedenborg, een wetenschapper van de 18e eeuw had regelmatig helderziende vermogens en kwam terecht in diverse sferen – ook op diverse planeten [zie boekwerk ‘Aardbollen’] – hij sprak met vele geesten [door ons buitenaardse wezens genoemd] – Swedenborg sprak over deze ontmoetingen op een nogal droge encyclopedische stijl zoals een vrije wetenschapper. Hij bezocht o.a. de planeet Mercurius. In onze taal heeft dit te maken met het element ‘kwikzilver’, dat bliksemsnel is. Nu blijkt het thema UFO-activiteiten actueel te zijn. Men vermoedt, dat buitenaardse wezens – zoals de UFO’S – de Maan en de planeet Mars bezocht hebben.

 

Van Lorber weten we, dat deze planeten geen ademende sfeer hebben, en dat ‘astronomen’ zuurstof moeten meenemen, wil men daar voor gedurende korte tijd overleven.

 

Interessant is hierbij ook, dat Swedenborg de Mercuriusbewoners beschrijft als wezens, die hun informatie verzamelen uit andermans geheugen. (Hemelse Arcana, n. 6811) - De bijzondere groep ‘de Mercurianers‘ hadden een grote kennis van andere Zonnesystemen. De geesten van het kwik communiceren met een enorme snelheid, dat ons verstand zeer ver te boven gaat. (Hemelse Arcana, n. 6812)

 

Zij hebben een zekere gewoonte van het verkennen [de verkenners!] om er achter te komen, hoe andere mensenwezens op een andere Heelal mogelijk leven en borduren daarop voort en breiden zo hun kennis verder uit. Zij zijn de verzamelaars over van wat zij weten.

 

Swedenborg zegt daarover: ‘wat men vaak in de geestelijke wereld doet, komt overeen met wat men in zijn aardse leven deed!’ Eigenlijk pochen de Mercuriusbewoners over hun kennis en zijn zij ver en over het algemeen meer hooghartiger, dan andere beschavingen van andere Zonnestelsels. (Hemelse Arcana, n. 6813)

 

Toch lijkt hen al deze kennis wat te beperken, meer nog dan bij de Aardebewoners, die een materiële insteek hebben. De Mercuriussbewoners zien de Aardebewoners als te materialistisch ‘primitieve’ gebonden wezens. De wezens van Mercurius houden ervan om te reizen in het Heelal naar vele Zonnestelsels en de mogelijkheden hiertoe zijn hun niet onthouden. Dit alles om zoveel mogelijk kennis te verzamelen. Zij blijven niet lang op één plek, maar dwalen door het Heelal om overal kennis te kunnen verwerven in de sfeer van vele Zonnewerelden of Sterrenhemelen. (Hemelse Arcana, n. 6925-26)

 

Met deze kennis vormen de Mercuriusbewoners als het ware een GLOBE. Want zij zijn in staat hun gedachten te projecteren op iets – en het is er – en hun snelheid van gedachten, is sneller, dan de snelheid van het licht. Dit kan wellicht geijkt worden aan de ontegenzeggelijke snelheid van een UFO, die zomaar in de lucht kan blijven hangen zonder ook maar neer te storten en zomaar uit het oog verloren te zijn.

 

Natuurlijk zijn er meer planeten, die in het zonnestelsel bewoond worden door het menselijk ras. Mercuriusbewoners zijn er van op de hoogte, dat er in het Heelal vele Aarden door menselijke wezens bewoond worden. (Hemelse Arcana, n. 6927).

 

Tegenwoordig is het niet mogelijk te ontkennen, dat UFO’S wel degelijk bestaan. Het is geen fantasiegedachte. Er is zelfs bewijs geleverd door de NASA over de existentie van Ufo’s. Deze niet geïdentificeerde objecten aan de hemel bestaan.

 

De Bijbel en Jakob Lorber beschrijven echter nergens over hogere geëvolueerde beschavingen die bevolkt worden door een soort humanoïden systeem en die door middel van interstellaire reizen ons komen vereren met hun bezoekjes.

 

Psalm 115: 16: “De hemel is de hemel van de HEERE, maar de Aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.” De Aarde is het middelpunt van het heelal op het gebied van intelligent leven. In Efeziërs 6:12 worden we er ernstig voor gewaarschuwd.

 

Wij moeten de wapenrusting Gods opnemen ‘want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten‘.

 

                                   UFO's in de Bijbel

De enorme aandacht en interesse voor het occulte en het paranormale in het algemeen en ufo’s in het bijzonder, is een kenmerk van de eindtijd. Het maakt deel uit van de grote misleiding en de voorbereiding voor de antichrist zoals die beschreven staat in de Bijbel. De vele films over deze thematiek zijn er al, en misschien daarvan een klein, maar wel belangrijk onderdeel.

 

DE PROFEET EZECHIEL

En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens, (Hfdst.1:4,5)

 

Efeze 2:1-3 spreekt over “de machten der luchten”, maar wat hij daarmee bedoelt, zeker zijn dat  geen Ufo’s en Aliëns!

                                              

De luchtvoertuigen maakten immers ook geluid, wat omschreven wordt als het geluid van vele wateren, of als het geraas van raderen, of als een sterke wind.

 

In Exodus 21:6, 22:8-9, 22:28 is er eveneens sprake van ‘goden’ in meervoud, zie ook Johannes 14:2. Jesaja 31:4-5 spreekt van “vliegende vogels”. Deze uitspraak geldt hier volgens de geestelijke wetten in analoge afstemmingen.

 

Zacharias 5:5-11 en 6:1-8 spreken niet over Ufo-verschijnselen en zulke interpretaties zijn werelds gedacht. 

 

Toen Ezechiël bij Chebar naast Nippur stond, kwam er een grote wolk en veel wind. Uit de wolk verschenen gloeiende creaturen, die op mensen geleken, met handen en benen en met vier gezichten en voer vleugels. Er kwam groot geluid uit hun vleugels. [notabene: dit heeft echter niets met Ufo’s te maken!]

 

Psalm 18 wordt hiermee foutief in verband gebracht: vers 10 (18-11) En Hij voer op een cherub, en vloog; ja, Hij vloog zeer snel op de vleugelen van de wind.

Lorber spreekt over de ‘vijand uit de luchten’ en de ‘lichten’. Ook daar wordt iets geheel anders mee bedoeld dan de gebruikelijke mening. Want dit  is zeker niet met ufos in verbinding te brengen.

 

Ufo-specialisten steunen hun mening op de volgende doorgeving van de Bijbel en geloven, dat buitenaardse mensen in de warboel van de huidige mensheid binnenkort zullen ingrijpen.

Jakob Lorber: "Nu komt de tijd, waar Ik de bewoners van de grotere planeten het zicht op de Aarde zal openen en hen duidelijk zal maken het standpunt van diegenen, die Mij zijn gaan zoeken en op deze Aarde gekomen zijn. Dan zal wel een ieder enorm bewogen worden, en deze gebeurtenis zal zich uitstrekken van Venus tot zelfs Urka. En dan zal het zo gebeuren, dat de ‚krachten van de hemelen bewogen zullen worden‘ en er zal dan een machtige stem van alle kanten aan de bewoners der Aarde gehoord worden..." (jl.wchr.069) – Kurt Eggenstein - Anderen interpreteren deze berichtgeving dusdanig, dat de bewoners van andere hemellichamen de Aardemensen een geestelijke hulp ten deel zal vallen.

 

Dat andere wereldlichamen door mensen bewoond zijn, daarover bestaat volgens de meervoudige verklaringen van de Nieuwe Openbaringen geen twijfel. Het Woord van het Evangelie hierover: "Ik heb zelfs nog veel schapen, die niet uit deze schaapstal zijn, heeft Jezus in werkelijkheid volgens de uitleg van de Nieuwe Openbaring nog veel preciezer uitgesproken; blijkbaar is later een verminking ingeslopen. De volledige tekst luidt: ‚Ik heb nog vele kudden, die niet in de schaapstal van de Aarde wonen, maar die daar leven volgens hun aard op talloze vele andere Aarde- en wereldlichamen. En die moeten allemaal in de schaapstal van het eeuwige leven geleid worden." (jl.gso1.061,09)

                          Afbeeldingsresultaat voor ufo ezechiel

 

Als de tegenstrever zich als een ‚lichtengel‘ kan voordoen, dan is hij ook in staat zich in willekeurige verschijningsvormen te manifesteren. Met inbegrip van tal van ufo-objecten. In de N. Openbaringen en de Bijbel staan geen woord beschreven over ufo’s. Eveneens ook niet over de materiële verbindingen van de sterbewoners met andere sterren of planeten. Er gebeurt tussen hemel en aarde sommige dingen, die niet van God zijn, maar van de tegenstrever zijn, die zijn positie heeft ingenomen. Maar alles wat niet van God komt, moet niet zomaar worden onderschat of gerelativeerd worden.

 

De vliegende objecten verschijnen in veelvuldige en flikkerende lichten, en zweven bewegingsloos, soms met meerdere ufo-formaties tegelijk, als oplichtende schijven in diverse kleuren als cirkelachtige objecten met een gebogen achtervorm.

 

Ufo-objecten zijn in staat om zich naar believen te vormen, maar ze zijn ook in staat zich te dematerialiseren. Het gaat hier niet echt om materiële fenomenen, maar verschijnselen uit de lagere geestenwereld. Het betreft hier de wereld der geesten en dat is voor onze begrippen de wereld van de ether. Ether is de ‚pre-existerende antimaterie‘. Het is echter nog lang geen puur geestelijk iets, maar het heeft meer de gelijkende substantie van de ziel.

 

Hooggevoelige mensen kunnen vaak halfetherische wezens zien, zoals kobolden, kabouters of andere etherische gestaltes. Ook Ufo-verschijnselen behoren daartoe, ofschoon uit een niet aardedimensie. De verschijnselen over Fátima in Portugal van 1915-1917 waren blijkbaar demonische tekenen. In de grot van Kis zag Faustus merkwaardige beschilderde portretten aan de grotwanden en hij vroeg Jezus, wie zulke beschilderingen had gemaakt. Daarop antwoordde Jezus de opperrechter Faustus, dat dit ook deels de werken waren van Zijn tegenstrever. [GJE2-4 en 6].

 

In 1869 beschreef Catharina Adelma Vay reeds in het boek ‚Geest, Kracht en Stof‘ dat de demonen geprobeerd hebben via elektrische lichtfenomenen om niet-gevallen geesten daarop opmerkzaam te maken en om hun nieuwsgierigheid te wekken.

 

Het boek van Hans Malik ‚der Baumeister seiner Welt‘, beschrijft: ‚De demonen ontwikkelden in de atmosferen tot aan de grenzen van hun Rijken de onderwerelden, elektrische lichtverschijnselen en een spel met kleurenvariaties.

 

Midden in de elektrische lichteffecten bevinden zich de demonen als bewegende oorzaak achter deze verschijnselen.

 

In het Bijbelboek Judas in de 6e tekst staat beschreven, dat ook engelen, die hun hemelse staat niet in acht nemen, daarop hun plaats moeten verlaten. De Heer heeft hen onthouden tot de dag van het grote gericht, om te worden verbannen naar de eeuwige duisternis. Eveneens Petrus 2 en 4 beschrijven: ‘de engelen, die gezondigd hebben!’ Dit proces is tot vandaag nog niet afgesloten en zal volgens Jakob Lorber ook nog eeuwigheden duren.

 

Het feit om dit tenslotte in aanmerking te nemen, bestaat als een verhoogd risico. Want het universum zit vol met gifspuwende geesten. Efeze 6:12.  Die trouwe knechten zijn van Mijn tegenstrever, om de mensen te bederven.

Demonen zijn niet bewoners van andere sterrenwerelden. Het geestelijk oog kan een geestelijke energievonk beslist ook in een vorm geconstrueerd worden.

 

En kracht van de wil geheel naar willekeurige vormen aannemen: ‚Bisschop Martin 191-200. Over de lichtwezens schrijft Lorber: ‚wie in zulke lichten en vuur wil existeren, die moet tevoren zelf al dat gelijke licht en vuur in zich hebben’.

 

De zonnemensen worden volgens Max Seltmann als lichtwezens aangesproken. [Heimgefunden, blz. 137, 143] – zie verder ook Exodus 20:5, 34:7, Lev. 14:18 en Deut. 5:9.In het GJE10-195:7-11 wordt gesproken over de zogenaamde buitenaardse. De beelden die wij van Ufo’s krijgen te zien zijn weliswaar waar, maar deze beelden zijn niet realistisch en hebben in alle werkelijkheid de schijn van de echtheid.

 

Op de Maan zijn voetafdrukken gevonden van 13,5 cm. Volgens de wetenschap komt dat overeen met een kind van 6 jaar en 95 cm. lengte. In GJE7-58:20-24 betekent dat voor de Maanbewoners, dat het kan gaan om een klein, grijs mensachtig wezen, die vanwege zijn geringe grootte meer in de zin van een kobold kan worden geduid, dan van een menswezen.

 

Zie ook Aarde en Maan, hfdst. 2. Hier gaat het over halfmateriële wezens, die men volstrekt met een ‘kindervoet’ kan aantreffen. De Maanbewoners van de Aarde afgekeerde zijde  zijn geen fysieke mensen, maar half materieel [Aarde en Maan-1] De Maanbewoners ademen een gasvormige etherstof in [Aarde en Maan-2] 

 

De mensen op de Aarde worden door deze raadselachtige Ufofenomenen van de wijs gebracht. [Zie 2 Thess.2:9-12, 1 Tim.4:1-2] en 2 Tim.4:3]

 

Wie zich subtiel met de werken van Jakob Lorber bezighoudt, die kan gemakkelijk inzien, dat talrijke hemellichamen er veelvoudig zijn omhuld met verschillende gesteldheden, elk met haar eigen omhulling of sfeer. Bijgevolg ontstaan juist dan enorme trapsgewijs grote veelvouden der bewoners van andere sferen met hun verschillende situaties.

 

De wetenschappelijke mening, die vroeger met zo’n verklaring op geen enkele wijze overeenkwam, is echter sinds enkele jaren wel fundamenteel veranderd.  Volgens de verklaring van de wetenschappelijke leider van de NASA,  Dr. Ernst Stahlinger,  existeren in het wereldruim talloze wereldlichamen met goede intelligenties. In dat opzicht, zo verklaart de astronoom Stahlinger, hebben de laatste tijd - vergeleken met vroegere voorstellingen, er zich veel fundamentele veranderingen voorgedaan. [bron: 266]

 

In zover sommige berichtgevingen van de Nieuwe Openbaringen met de wetenschappelijke kennis niet overeenkomen, zoals het voorgaande geval laat zien, is er geen reden, om aan het waarheidsgehalte van de Nieuwe Openbaring te twijfelen. De wetenschappelijke kennis neemt weliswaar toe maar heeft vaak een fundamenteel meningsverschil.

 

[bronnen: http:www.j-lorber.de/ke/6/n-apokal.htm#Ist met hulp van buitenaardsen,.. – Internetrecherches – aangegeven bronnen van Jakob Lorber en Swedenborg. Verdere bronnen, zie onder http://www.j-lorber.de] van G. Gutemann.

 

UpToDate 2023-2023