Tekstvak: De ‘naaste toekomst’ is bijna NU
Het gericht van de wereld

‘Men zal zijn als het vuilnis der Aarde. Er zal een hongersnood komen volgens het Woord van God. Laat geen kostbare tijd voorbijgaan. De machten van de ‘grote dieren’ volgens de Openbaringen van Johannes zullen in hun volledige volheid en met alles wat heilig is, oorlog voeren. Er bestaan vele valse profeten, maar de grootste komt nog. Met tekenen en wonderen zal hij de gehele wereld in de war brengen’.

‘Het grootste en machtigste land ter wereld zal door anderen verwoest en overheerst worden. Het geld zal niet veel meer waard worden. Het grote leger [Armee-China] zal het volk als vee markeren en ze in bezit nemen als haar toebehorend. Men treft geen waardigheid of respect aan. De mensen worden gedwongen wat ze niet willen. De Heer heeft een zevenduizend jaarplan voor de mensheid opgesteld en dit plan staat gelijk met de zeven dagen van de week. Want iedere dag is identiek aan duizend jaar’.

Bovenstaande tekst is lang geleden eens voorzegd door een aantal ‘zieners’. Ook de navolgende teksten. Over de Islam zou de Heer het volgende hebben gezegd. Ik kon deze bron niet achterhalen, maar heb daarvan nog brokstukken ter beschikking.

‘Ik heb een verlangen naar de Islam, zegt de Heer, en zelfs zij zullen zich tot Mij wenden. Ze zijn uit het zaad van Abraham, en Ik ben ze niet vergeten, en zij zullen zich tot Mij richten. Elke knie zal zich buigen en iedere mond zal getuigen, dat Ik de Heer ben. Want Mijn Geest zal ook hun harten beroeren en ze zullen wenen, weeklagen en treuren. Hoe zeer hebben ze Mij vervolgd! Zegt de Heer, en vervolgde Mijn dienaar Paulus Mij ook niet? En zoals Ik Paulus heb vergeven, zo zal Ik ook de Islam vergeven, indien Ik ze aanraken zal en alle verwondingen van hun harten zal genezen met alle pijn, die zij geleden hebben.

Besef, o Islam, dat het boek van de profeet Obadja alleen jullie aangaat en voor jullie bedoeld is; en dat het voor deze tijd geldt, maar niet zomaar een of ander verleden of een verre toekomst, het is voor nu en in de nabije toekomst, zegt de Heer. De dag van de Heer is spoedig nabij, en het gericht en de toorn zal over al jullie naties gehouden worden; want wat jullie hebben gedaan, zo zal het ook met jullie vergaan. Jullie krijgen een koekje van eigen deeg. Ik zal van Mij uit niet zonder meer alles accepteren, maar jullie geloofsgetuigenissen zullen worden veranderd, en jullie harten zullen zich tot Mij wenden, want jullie zullen Mijn aanwezigheid gewaar worden en vrede, liefde en vreugde vinden. Allen echter, die Mijn geest terugwijzen, zullen zonder dit alles zijn en vallen en niemand zal ze meer kunnen redden, zegt de Heer.

O Islam! Je kinderen hebben het misbruik geduld, komt tot Mij, zodat Ik dat genezen kan. In de tijd, die komen zal, zal Ik jullie Heer zijn en Verlosser, en jullie zullen onder Mij een heilig volk zijn, en jullie zullen Mij prijzen en nog eeuwige vreugde hebben. Amen.  [Bron: profetie Amerika‘s val]

 


 Tekstvak: De Bijbel is compleet, maar wordt echter nog nauwelijks gelezen. Daarin staat heel duidelijk, dat de Heer steeds profeten – en zelfs kriskras door de geschiedenis heen - gebruikt heeft, om aan Zijn boodschap  deelachtig te worden.

Huish. v. God-1-25:1: En zie, toen verdween Abel, en Atheope at voor de eerste keer in zijn leven geheel opgewekt en blij van de vruchten en deed precies zoals hem bevolen was.

 

Huish. v. God-1-25:2: En zo bevolkten dan zijn laatste nakomelingen alle eilanden in de wateren tot op de dag van vandaag en na de grootste     verdelging van het slangenbroedsel door de vloedstromen [zondvloed] uit de hemel, ook de grote werelddelen die jullie tegenwoordig ‘Afrika’, ‘Amerika’, en ‘Australië’ noemen. En zijn stam is niet gedood door de vloedstromen en is tot op heden nog dezelfde, om te getuigen van de toenmalige en hedendaagse gruweldaden van Mijn en Henochs kinderen.

 

Huish. v. God-1-25:3: En ziet, zo leeft deze Atheope nog, natuurlijk en geestelijk, tot op dit moment als een niet aflatende waarnemer van jullie doen en laten, verborgen op een klein eilandje, dat geen sterveling ooit zal vinden in het midden van het grote water!...  [Opmerking: Atheope = KAJIN!]

 

Tekstvak: De ster in het oosten - Het gericht van deze wereld

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,01] Schrijf alleen, schrijf; want Ik weet al, wat je wilt! - Lees na in het boek „Daniel“, het 3e hoofdstuk, 14e tot 20e vers! – Daar zul je reeds vinden, wat het Rijk der Aarde betreft, dat tegenwoordig bijna helemaal doof is geworden voor de stemmen der armen, en de naar het lichaam en geest bijna stervende hongerige broeders!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,02] Ik zeg je echter nu zonder „Daniel“: Het land in de zee zal ondergaan en de trotse koningin der golven zal worden verstrooid als kaf, ook als ze zich nooit zal openstellen voor de tranen der weeklagenden! – Kijk naar Amerika! Daar is het al begonnen met de „tellende dag! – Hier echter is het al aangebroken!

[Hemelse Gaven _42.07.30,03] De nood zal eerst de volkeren leren, dat de Aarde een gemeenschappelijk goed is van alle mensen, niet echter slechts voor diegenen die een laaghartig satanswoekeraar is, die zich datzelfde door gevormde kletspraat en nu helemaal al door besmeurde aller-armzaligst papierknipsel hebben bemachtigd. –

Het is al zondermeer een schande, dat de mensen voor de poorten [deuren] van hun huizen ze met sloten en grendels bevestigen, zodat ze niet beroofd kunnen worden door hen, waarmee de hel al bestraat is! Vervloekt echter zei, wie daar in hels eigenbelang aan zijn vermeende grond de grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik de Heer van het leven en van de dood, zeg je: ‘wie altijd zo zelfzuchtig en karig is tegen zijn broeder, die zal Ik eens aan de grenzen en aan de grensstenen laten knagen, zolang deze Zon van elke wereldheelal zal doen oplichten! Iemand met een versteend hart zal dit worden voorgespiegeld! Wanneer door zijn tranen hem dit week maakt, eerst dan zal hij bij Mij een zwak erbarmen vinden!

[Hemelse Gaven.02_42.07.30,04] Heb jij maar geduld! Want dit zijn slechts zachte vermanende beginselen van datgene, wat daar zal komen over de rijke en grote kinderen van de Satan! – Zie, dat gericht zit hen al tot aan de nek!


[Hemelse Gaven.02_42.07.30,05] Waarlijk, dit geslacht moet zijn (mensen-)naam verliezen! Het gedrocht wil Ik tot krokodillen en draken in de poelen van de eeuwige dood omvormen! En de hel van de verste afgronden moet aan hen een talloze groei krijgen! Waarlijk zeg Ik je: van deze natielanden ontvangen dagelijks tienduizend aan gene zijde het welverdiende loon nu al; maar het moet al beter worden!...

[GJE.10_029,06] Maar in Amerika zal die geschiedenis niet al te lang meer duren. In Zuid Amerika, waar het Babylon nog veel erger vertegenwoordigd is dan waar ook nu op Aarde, zal weldra een groot strafgericht losgelaten worden; want het Babylon moet overal in een nieuw Jeruzalem omgevormd worden, en de zwijnen van de heidense Gadarenen moeten in het graf van hun nacht ten onder gaan.

[GJE.10_029,07] Ik denk dat Ik je als een merkteken voor deze tijd nu meer dan genoeg heb gezegd, en iedereen die ook maar enigszins kan tellen, zal gemakkelijk inzien hoe de zaken er voor staan en waarom ze er zo voor staan  en binnenkort hun beslag moeten krijgen.

[GJE.10_029,08] Naar het jaar, de dag en het uur moet je Mij dus niet vragen, omdat al die dingen al voor ieder zichtbaar zijn en iedereen het zeer nabije einde van de nacht toch vast en zeker moet zien aankomen, als hij aan de horizon de helder door de zon verlichte wolkjes ziet.

[GJE.10_029,09] Laat de mensen die op een of andere wijze macht bezitten maar eens proberen om in het voorjaar het gras en alle kruiden, struiken en bomen te verbieden om opnieuw uit te groeien, nieuwe scheuten te maken, groen te worden en te bloeien en dat allemaal proberen te verhinderen, de wind te bevelen en de vrije bliksem de weg voor te schrijven, dan zullen ze er weldra van overtuigd raken hoe groot hun machteloosheid als gevolg van hun onnozel- heid is.

[GJE.10_029,10] Wat Ik eenmaal zeg en wil gebeurt even vast en zeker als de zon iedere ochtend moet opgaan en 's avonds moet ondergaan. Meer hoef Ik je eigenlijk niet te zeggen, hoewel Ik nog een vraag met betrekking tot Frankrijk in je gemoed zie, die erover gaat hoe dit rijk, dat nu in aards opzicht zeer machtig is, zich zal gedragen in relatie tot de huidige, algemene stroming van licht. Ik  zeg je: tegen Mijn wil zal het moeilijk en onmogelijk in kunnen gaan!

 

Tekstvak: Note: Amerika is een deel van het moderne huis Israël. De zegeningen en vloeken van Deut. 28 zijn nog steeds van kracht. De tien stammen trokken later noordwestelijk verder over Europa tot de Britse eilanden en vandaar zo naar Amerika. Feitelijk werd Amerika evenzo veroverd als Israel in de tijd van Jozua. Ze zijn bloedverwanten met de fysieke natie Israël. De regering van de Verenigde Staten heeft namelijk de fysieke natie betaald en het land Israël sinds 1948 in het leven gehouden. De ene broeder houdt de andere broeder in het leven ofschoon ze dat niet geweten hebben. Dit is datzelfde volk, dat uit het land Egypte werd geleid…

Amerika wordt vergeleken met Ezechiël 38 en 39 en China met Gog en Magog, inclusief Mongolië. Jesaja 5:8 waarschuwt ervoor, dat enkelen op kosten van velen het gehele land bezitten. Openbaring 13 in de Bijbel spreekt over de twee beesten. Een politiek systeem met werelddictatoren en een onjuist religiesysteem. De  Wereldbanken zijn allen failliet.

Een ineenstorting van beurzen zal niet lang op zich laten wachten. En dat wel 100 keer erger dan die van 1929! De Heer zal terugkomen en – zoals Hij eens in de tempel te Jeruzalem de stoelen en de tafels der geldwisselaars omgooide en met een zweep door de tempelruimte sloeg, zo zal de Heer in het groot dit op de gehele Aarde doen…

Openbaring 16:12: En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.

 

De Eufraat vormt met haar lengte van 2165 kilometer een barrière voor legers uit het oosten. . China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel mogelijk opkomen als een formidabele eindtijdmacht. China, de “Grote Draak” zal de opmars leiden naar het heilige Land. Volgens de Bijbel zal het leger van China en aanhang twee honderd miljoen soldaten tellen. Het legendarische “gele gevaar” waar men al jaren over spreekt, zal een afschuwelijke realiteit worden. Openbaring 9:16 zegt dat wanneer dit enorm grote leger begint te marcheren, dit dan ook één derde van de wereldbevolking het leven zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten, waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook  en zwavel uit hun bek komt. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog…???

 


  UpToDate 2023-2024