Omgeven door goede en kwade ‘machten’

De tijd der benauwdheid

 

Engelen bestonden al voor de schepping van de mens. Toen de aarde werd gegrondvest juichten de Morgensterren tezamen en jubelden al de zonen van God. [Job 38;7] Er bestaan goede en kwade engelen. De profeet Daniël zag ‘duizendmaal duizenden en tienduizend maal tienduizenden’ hemelse boodschappers. De apostel Paulus sprak ook van ‘tienduizendtallen van engelen’. [Dan.7:10, Hebr.12:22]. Ze gaan uit als Gods boodschappers en ‘snellen heen en weer als bliksemschichten’  [Ezech.1:14], en zo verblindend is hun heerlijkheid en zo snel is hun vlucht. Elke volgeling van Jezus krijgt een beschermengel toegewezen. Deze hemelse bewaker beschermt de rechtvaardige tegen de Boze.

 

             

 

De wereld lijkt in beslag genomen te zijn door ‘kwade machten’. De rechtbanken zijn hier en daar al corrupt. Politici worden gedreven door winstbejag en wellust. Juristen laten zich omkopen [de goeden niet te na gesproken] en passen allerlei bedrieglijke praktijken toe. Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft van verre, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. [Jes.59:14] De aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken en het eeuwig verbond verbroken.  [Jes.24:4 e.v.]

 

De apostel Paulus heeft over de ‘eindtijd’ gezegd: ‘Er komt een tijd, dat [de mensen] de gezonde leer niet [meer] verdragen. [2 Tim.4:3]. Deze tijd is nu aangebroken!

 

Over de heidense wereldse inwoners zegt Johannes in het laatste boek van de Bijbel: ‘Wanneer het probleem zo scherp zal zijn gesteld, zal iedereen die Gods wetten overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen, het merkteken van het beest ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht die men verkiest te gehoorzamen in plaats van God. De waarschuwing uit de hemel luidt: ‘Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn’.  [Openb.14:9,10]

 

Daniël, die ook de toekomst in het vizier had, schreef in opdracht van de Heer: ‘Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd zijn van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek beschreven worden bevonden’.  [Dan.12:1]

 

Paulus spreekt over zijn trouwe medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. [Fil.4:3]. Daniël overzag de toekomstige eeuwen en ‘een periode van grote benauwdheid’. Zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. Hij voorzegde, dat Gods volk zal ontkomen: ‘al wie in het boek beschreven wordt bevonden’. Johannes zegt in de Openbaring dat ‘alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam’, de stad van God zullen mogen betreden.  [Dan.12:1, Openb.21:27]

 

Er is een ‘gedenkboek’ voor God geschreven, waarin de goede werken staan opgetekend van hen, die de Heer vrezen en Zijn nam in ere houden. [Mal.3:16] Hun woorden van geloof en hun daden van liefde staan in de hemel opgetekend. De Psalmist zegt in dit verband: ‘Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in Uw kruik; zijn zij niet in Uw boek?  [Psalm 56:9]

 

Er is ook een boek met de zonden van de mensen. God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.  Van elk ijdel woord, dat ieder mens zal spreken, zal hij rekenschap geven op de dag van het oordeel. ‘Naar je woorden zul je gerechtvaardigd worden en naar je woorden zul je veroordeeld worden. [Pred.12:14, Matth.12:36,37]

 

De geheime bedoelingen en beweegredenen zijn opgeschreven in het feilloze register, want God zal wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. [1 Kor.4;5]. Zie, het staat voor Mij geschreven.. uw ongerechtigheden van uw vaderen samen, zegt de HEER. [Jes.65:6,7]  God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene. [Pred.12:13,14]. De apostel Jacobus vermaant zijn broeders: ‘Spreek zo en handelt zo, zoals het betaamt, die door de wet der vrijheid geoordeeld worden’. [Jak.2:12]

 

Het vonnis [gericht] zal worden uitgesproken aan de hand van boeken in de hemel, waarin de namen en werken van mensen zijn opgetekend. De profeet Daniël zegt: ‘De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.’ Johannes, de ziener van Patmos, heeft dit thema ook beschreven en voegt er nog aan toe: ‘En nog een ander boek werd geopend, het [boek] des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken’.  [Openb.20:12]

 

‘Er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot!’ [Openb….:17,18]. De profeten van het Oude Testament hadden de dag des Heren in heilige visioenen aanschouwd: ‘Jammert, want de dag van de Heer is nabij; Hij komt als een verwoesting van de Almachtige’. [Jes.13:6] Vervolgens: ‘Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking van de Heer en voor de luister zijner majesteit.

 

De tijd van benauwdheid, zoals er niet geweest is, is al aangebroken. Velen zijn te onverschillig om zoiets mee te maken. De apostel Johannes hoorde tijdens een visioen een luide stem in de hemel: ‘Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft’. [Openb.12:12]

 

De demonen zullen ervoor zorgen dat er spectaculaire verschijnselen van bovennatuurlijke aard aan de hemel te zien zullen zijn. De geesten van duivelen zullen uitgaan naar de koningen der aarde. [alle premiers of volksleiders] Zij bezetten de gehele aarde om de mensen te misleiden en hen over te halen zich achter Satan te scharen in een van zijn laatste strijd tegen Gods heerschappij.