THEOSOFIE

 [ingezonden door Mariëtte uit Nederland]

 Mariëtte: Volgens een doorgeving van Helga en Michael [die destijds nog samenwerkten], zegt Jezus over gerechtigheid betreffende de liefde en wijsheid, dat een deel van Zijn liefde op grond van haar wijsheid gerechtigd is, en dat slechts Zijn liefde gerechtigd is omdat ze wijs is, en zich hier en daar voor de wijsheid buigt, namelijk dan, als de wijsheid in de hoogste liefde voor Hem, de zoon zich naar de Vader in de hoogste liefde [toe] neigt.  Deze wijsheid is de   overwinning  van   de gerechtigheid. Want wegens de gerechtigheid ben Ik nooit gekomen, dat is echter de maat die de tegenstander eist. De tegenstander eist gerechtigheid, maar Ik wens de liefde.

 

Gerard: In een voorgaande rondbrief [nr. 10] schreef Wilfried Schlätz het een en ander over Franz Schumi. Ik publiceer het gewenste artikel [door Mariëtte] over Schumi met enige bedenkingen. Schumi heeft zich gedurende vele jaren de ‘schrijver van de Heer’ genoemd, en vervolgens stapte hij daarna uit het leven? Het lijkt erop, dat Schumi, die destijds gewoon goddelijk plagiaat’ pleegde, de Heer allerminst op de voorgrond stelde [al lijkt dit van wel!], en – zoals Wilfried Schlätz al schreef – dat S. zichzelf pretendeert als een ‘goddelijke schrijver!’…Bovendien schreef Schumi ook, dat Swedenborg bij zijn heengaan[sterven] in de eerste hel terechtkwam. Dit staat echter in sterk contrast met de Geestelijke Zon, door Jakob Lorber gedicteerd, die de situatie van Swedenborg juist en heel zuiver schetst, en hoe deze in de hoogste hemel werd opgenomen. Daarom geldt ook hier, hoe mooi en ‘koesterend’ geschreven: geef acht op wat hij schrijft. Want hoeveel ‘achting’ Schumi van de mensen krijgt, daarbij stel ik de vraag, of het geschrevene van hem nog wel waardig is voor ieders ziel? Nu we bewust weten, dat zijn geschreven woord met enige vraagtekens te lezen is, zo  is hier meer dan overduidelijk, dat we aan de Nieuwe Openbaringen van Jakob Lorber toch een grote schat van bron hebben, waaruit een ieder, die dat wil, zijn ‘levensgoud’ kan putten. G.

 

Inleiding uit het boekje:

‚Die Anfangslehre der christlichen Theosophie

 

Wat is theosofie en wat haar doel? -  ,Beproeft alles en behoudt het goede” - Franz Schumi                          1848-1915.

1.  Onder de Griekse naam ’Theosofie’ is de goddelijke wijsheid te verstaan, die de apostel Paulus gebruikte om de geestelijke naam Christus als ,Godszoon’ juist uit te  drukken, daarom betekent de aanwijzing ‘Theosofie’ zoveel als Godswoord en tegelijkertijd het  diepere en geestelijke daaruit, en is daarom de reine leer van Christus en daarmee de hoogste, geestelijkste en zuiverste interpretatie van het Bijbelwoord.

2.  Er moet worden opgemerkt, dat onder de Naam ,,christelijke Theosofie” welk Mijn directe Vaderwoord betekent, dat, waar Ik, Jezus Christus Zelf Mijn kinderen onderwijs, het ware en reine Woord Gods te vinden is; terwijl onder de naam ‘Indische Theosofie’ Mijn levens- en lijdensgeschiedenis word ontkent, en Ik daarom niet als God word voorgesteld, maar enkel als een verlichte meester of een christelijke Boeddha.

3.  De Theosofie als de goddelijke leer uit de wijsheid Gods, heeft de opgave de echte leer, zoals Ik Jezus deze Zelf heb geleerd en door de Evangelisten in fragmenten liet opschrijven en verbreiden, omdat het Nieuwe Testament slechts een uittreksel is van de grote leer, die Ik in Mijn driejarige leer,- en ambtperiode voordroeg. – Ze streeft ernaar, door steeds diepere bewijsvoeringen in deze leer middels Mijn nieuwtestamentische goddelijke openbaringen om ze voortdurend te bewijzen, dat er een God is, dat de mens een ziel heeft, en dat deze na de lichaamsdood voortleeft en dat er daarom een geestenrijk is. Aldus omvat het drie hoofdzaken waartegen de huidige materialisten God, ziel en het voortleven na de dood vecht als ontkennende wereld met al haar beschikbare middelen.

4.  De theosofie is aldus de reine geestelijke leer van God en heeft met kerkelijke ceremoniën niets te maken, omdat Ik Christus Zelf leerde: God is een Geest en wie Hem aanbidden wil zal Hem in de geest van zijn liefde in het hart en in de waarheid door de uitoefening van de werken der naastenliefde aan armen, behoeftigen en zieken aanbidden, omdat ze Gods kinderen en daarom broeders en zusters tot alle mensen zijn.

5.  Ze heeft aldus tot doel: de mensen tot ware kennis van God te leiden en ze in alles te beleren, wat goed, edel, geestelijk en goddelijk is, daarmee ze de tijd van haar wandeling op Aarde, die de beproevingsschool van de mensen is, juist gebruiken en zich daardoor veredelen, vergeestelijken en vergoddelijken, daarmee ze eens tot Mij, hun geestelijke Vader in de hemel kunnen komen.

6.  De christelijke Theosofie heeft niets anders nodig dan de boeken te lezen, welke Ik, Jezus Zelf - tot schrijven heb gedicteerd en liet verbreiden; want deze boeken houden zelfs de leer in van het duizendjarige Rijk, die Ik begonnen ben op te richten, dat schering en inslag wordt.

7.  Dogma’s, die men filosofische-religieuze systemen of mensenreglementen noemt, zijn er daarom in de christelijke theosofie niet. Wel echter de mogelijke vervulling van de tien geboden, als inhoud van de twee liefdesgeboden van Jezus en het leven en het handelen naar Mijn zeven deugden als Mensenzoon, die Ik, Jezus in het christelijk theosofisch gebedsboek verklaarde.

8.  In deze hoog geestelijke leer heerst volkomen vrijheid voor de mensen, omdat ieder zelf voor zijn doen en laten voor God verantwoordelijk is. Ik, Jezus, ben de weg door de voorbeelden in Mijn leven; Ik ben de waarheid, omdat het oerlicht van de liefde en wijsheid van God is, en Ik Zelf ben het eeuwige leven, omdat het het geestelijke leven is welk het leven van de hemel uitbeeldt.

9.  Ik ben jullie Vader, daarom zijn jullie kinderen van God en allen voor mij gelijk, en daar jullie allemaal een geestelijke Vader hebben, zijn jullie geestelijke broeders en zusters onder elkaar. De christelijke theosofie is, daar ze uit Mij, Christus Zelf stamt, het licht van de  wereld, het goddelijke liefdesideaal. Want de ware religie moet door God Zelf gegeven worden en niet een menselijk maatwerk zijn, dan leidt ze op de kortste weg direct tot God vanwaar ze is uitgegaan, en deze voorkeur van alle religies heeft de christelijke theosofie.

 

[Franz Schumi verwijst in ‚zijn theosofie‘ jammer genoeg – geen  enkele keer naar de Nieuwe Openbaringen van Johannes, waar de theosoof Swedenborg wel een keer  in Robert Blum [Hemel en Hel] wordt genoemd. [RB.01_032,17]. Hoewel, wat Schumi hier schrijft, is wel allemaal juist, maar dan was het toch beter geweest dat hij had toegegeven, dat dit alles van hem zelf was [in plagiaatvorm!] Hoe kon hij dit zo lang voor zich houden en voor zichzelf nog verantwoorden? De theosofie wordt weliswaar hier en daar in het GJE benadrukt, maar toch in zijn totaliteit spaarzaam. Theo = God en Sophie = schouwen. Wat dat betreft klopt de betekenis ervan en past theosofie in onze huidige tijd, zoals het ook in  het GJE 29 x  wordt genoemd.] G.

Dit boekje van de aanvangsleer der christelijke theosofie is aan te vragen bij Herz-Verlag GbR <info@Herz-Verlag.net>


Ook kan men daar een boeken- en brochurelijst bestellen waar ook alle boeken van Franz- Schumi in staan vermeld met een korte beschrijving. Alles is wel in het Duits of in gotisch schrift [fractuurschrift], er zijn geen vertalingen van deze boeken. Maar voor diegene die werkelijk interesse hebben en enigszins de Duitse taal machtig is, is dat toch zeker de  moeite waard.

Om bv. het boekje van ‘das Gebetbuch’ te noemen: ‘levensbronnen’ uit de liefde van de eeuwige vader voor Zijn kinderen, die moeite doen Zijn geboden te vervullen en om eens bij Hem te wonen.        [Vaterworte – 177 bladzijden.]

De inhoud van dit boek bevat meer hooggeestelijke levensregels dan gebeden. Bijzonder op de voorgrond komt het onderzoek over de zonden, omdat men daar met alle mogelijke gevallen aan herinnert wordt. In het bijzonder komen de zeven deugden van Jezus als Menszoon naar voren en dit is voor iedereen tot navolging; verder op welke wijze men  bidden zal om verhoord te worden; - de belering hoe men zonder ophouden bidt, zonder te bidden, en hoe men bij iedere gelegenheid zich geestelijk behoort te gedragen, en meer van zulke hoogwaardige ophelderingen. Dan volgen heerlijke gebeden, psalmen, gebedsliederen voor verschillende gebeurtenissen in het leven, allemaal dictaten, stromend uit de eeuwige liefde, daarom het mooiste gebedboek  van de wereld. [Mariëtte]

 

UpToDate 2023-2024