Waarom weten vrienden van de Werken van Jezus via JL toch veel meer dan de kerken en theologen?

                                                              Ingezonden door Wilfried Schlätz

1. Vraag:

Bij gelegenheid word ik steeds geconfronteerd bij het beantwoorden uit de Nieuwe Openbaringen van Jezus met provocatieve vragen: "Waarom juist ik uitgerekend dit en dat weet – de theologen, de geestelijken, enz. moeten echter van dit alles geen weet hebben of het hoogstens niet naar buiten willen brengen? Deze reactie is toch wel wat eigenaardig en komisch. Maar een enkel en eenvoudig iemand, weliswaar docent, die in relatie tot de gehele kerk staat?

2.Antwoord:

2.1. Mijn antwoord zou dan luiden: "Mijn kennis stamt af uit de circa 10.000 tegenwoordige gedrukte bladzijden, die de Oostenrijkse musicus en componist Jakob Lorber in de jaren 1840 – 1864 neerschreef. Deze teksten heb ik sinds 67 jaren bestudeerd en onderzocht en kom hierdoor steeds meer tot de zekerheid, dat Jakob Lorber evenzo een echte nieuwe profeet was als bijvoorbeeld de profeet Jeremia van het Oude Testament.

 

2.2. Jeremia 7,1+3 zoals 9,22+23:

" HET woord dat tot Jeremía geschied is van de HEER, zeggende: Zo zegt de HEER Zebaoth, der heirscharen, de God Israëls: Maakt uw wegen en uw handelingen goed, zo zal Ik ulieden doen wonen in deze plaats.[zo wil Ik op deze plaats bij jullie wonen!]

 

Zo zegt de HEER: Een wijze beroemt zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroemt zich niet in zijn sterkheid, een rijke beroemt zich niet in zijn rijkdom,

Maar die zich beroemt, beroemt zich hierin, dat hij verstaat en Mij kent, dat Ik de HEER ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de Aarde; want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEER.

 

(Lutherbibel 1984; overal, waar in de oertekst: "JHWH = JAHWE = (vroeger:) JEHOVA"  staat, werd in de vertaling "HEER" geschreven).

2.3.  Op precies dezelfde wijze geschiedde het Woord van de Heer tot Jakob Lorber en dicteerde hem 24 jaar lang [van 1840 tot 1864] de antwoorden op alle basisvragen van ons leven door middel van een letterlijke verbale inspiratie [=het innerlijke Woord], die ook geheel nieuwe begrippen zoals hulsengloben, specifica van intelligentiedeeltjes, en het leven buiten de levenssferen, enz. accentueerde!

 

2.4. Precies zoals destijds Jeremia toen niet erkend en bestreden werd, zoals Jezus door de tempel niet erkend en bestreden werd, evenzo wordt ook vandaag de profeet Jakob Lorber door de christelijke confessies en sekten niet erkend, doodgezwegen of bestreden.

 

2.5.  Omdat ik nu sinds 67 jaren in de steeds meer groeiende zekerheid leef, dat wij de teksten, die Jakob Lorber door het innerlijke woord ontving, met echte levende woorden van de HEER, nog preciezer: met echte levende woorden van Jezus hebben te maken, daarop kan ik in dit verband het woord van David van Psalm 119 toepassen:


2.7. Psalm 119,99+105:

‘Ik ben verstandiger dan  al  mijn leraars,  omdat  Uw getuigenissen  [in  de Bijbel  via Jakob  Lorber]

mijn betrachting zijn.’ -

‘Uw woord [in de Bijbel en via Jakob Lorber] is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad’.

 

2.8. Want het Jezuswerk via JL is de oorspronkelijke leer van JEZUS, welke nieuw en puur uit de hemel aan de mensheid is worden weergegeven, en weliswaar vooral in  het hoofdwerk via Jakob Lorber: in het Grote Johannes Evangelie [de boekwerken 1-10] en via Leopold Engel (boekwerk: 11). In deze 11 boekwerken zijn overwegend alle belangrijke woorden en daden van Jezus in Zijn drie leerjaren verslagmatig in chronologischer volgorde ontvangen, en weliswaar zo, alsof destijds een dicteerapparaat van alle belangrijke gesprekken waren opgeschreven, die dan in de Duitse taal van de jaren 1840-1864 zijn worden vertaald. Daardoor kan nu ieder mens deze drie leerjaren van Jezus zo meemaken, alsof hij er destijds zelf bij was– zoals Johannes en Petrus de hele tijd erbij geweest zijn, waardoor de grote kloof van bijna 2000 jaren is overwonnen.

 

2.9.  Jezus via JL:

[GEJ.09_094,04] Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen [Jakob Lorber en Leopold Engel] opwekken, aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de  mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.

[GEJ.09_094,05] Met die manier van verspreiden zal Mijn leer, die weer nieuw en rein vanuit de hemelen wordt gegeven, veel sneller en doeltreffender bij alle mensen op de hele aarde gebracht kunnen worden dan zoals nu door boodschappers in Mijn naam van mond tot mond.

 

2.10.  Jezus via JL:

[GEJ.04_112,04] Toch zal al deze kennis niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen [Jakob Lorber en Leopold Engel [LE] opwekken, die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek [het ‘Grote Johannes Evangelie’ via Jakob Lorber (boekwerken: 1-10) en via Leopold Engel (boekwerk 11)  zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!"

 

2.11. Alleen voor zover de christelijke confessies en sekten het werk van Jezus via JL en voor een deel door LE erkennen en niet meer doodzwijgen en niet meer zullen bestrijden, alleen voor zover zullen ze op alle theologische problemen en vragen, ja op alle basisvragen van ons leven, de eeuwige ware en alleen het geldige antwoord van Jezus bezitten!

 

2.12.  De vrienden van het werk van Jezus via JL weten veel meer dan de kerken, theologen en wetenschappers van alle disciplines, omdat ze uit heel het hart de eeuwige waarheden van het Jezuswerk via JL erkennen en verinnerlijken. Zolang de kerken, theologen en wetenschappers van allerlei disciplines, daarom het Jezuswerk via JL niet erkennen of doodzwijgen of zelfs bestrijden, zullen ze veel minder weten dan de vrienden van het Jezuswerk via JL.

 

UpToDate 2023