Hebreeuws: hemelse taalbeschouwing

[GEJ.07_032,04] … God gaf door Mozes dit gebod, evenals een aantal andere [geboden], volgens de woordelijke [Hebreeuwse teksten] die steeds alleen maar aan het mannelijk geslacht [werd gegeven] en maar zelden werd hierbij aan de vrouw gedacht…

[GEJ.07_032,09] Alleen om die reden gaf God volgens de (Hebreeuwse) tekst deze basiswet schijnbaar alleen maar aan de man, zoals Hij aan het hoofd van de mens de voornaamste zintuigen gaf en door middel van die zintuigen het verstand in de hersenen. Zoals God eerst alleen tegen het verstand van de mens spreekt, zo spreekt Hij ook tegen de man, die voortaan het hoofd van de vrouw is zoals de vrouw in zekere zin het lichaam van de man. Als nu het hoofd van een mens verlicht en heel wijs is, zal dan niet ook in gelijke mate zijn hele lichaam mede wijs zijn?

[GEJ.07_049,04] Boven de stad hoog in de lucht stond, als in robijnen en smaragden letters, een oud Hebreeuwse tekst,

[voorbeeld oud-Hebreeuws]:            בְּרֵאשִׁית

waarvan de woorden als volgt luidden: “Dit is de nieuwe stad van God, het nieuwe Jeruzalem, dat eens uit de hemelen zal neerdalen naar de mensen die rein van hart en van goede wil zullen zijn: daarin zullen zij eeuwig met God wonen en Zijn naam loven en prijzen. Deze tekst, evenals het hele verschijnsel was echter alleen maar zichtbaar voor degenen die bij Mij op de berg waren, en verder voor niemand in het hele land. [opm. dit sprak Jezus tegen Zijn leerlingen 2000 jaar geleden!]

[GEJ.10_190,20] …[een heiden sprak met Jezus]: ‘Maar ik was nog meer verrast, toen ik boven en onder de tweede zon heel duidelijk geschreven woorden waarnam, die ik echter niet kon lezen, omdat ze met Hebreeuwse letters waren geschreven, en derhalve de betekenis ervan nog minder kon begrijpen. [verklaring van de 10 Hebreeuwse letters in de ‚Huishouding van God‘, deel 1, 3e hoofdstuk, vers 12 naar hun geestelijke betekenis.

[GEJ.05_072,03] Dat men onder de letter A zoiets moet verstaan, laat de vorm zien van de oude Egyptische piramiden, die een nabootsing op grote schaal zijn van de hersenpiramiden, en die de bestemming hadden om de mensen als wijsheidsscholen te dienen, waarvan de naam en de inrichting van binnen vandaag de dag nog getuigenis afleggen. Want 'PIRA Ml DAl' betekent immers 'Geef mij wijsheid!' En de inrichting van binnen was ook zo dat de mens hierin, helemaal van de buitenwereld afgesloten, zijn innerlijk moest beginnen te beschouwen en zijn innerlijk levenslicht moest vinden. ­Daarom was het in de lange inwendige gangen van zo'n piramide ook altijd aardedonker en oerduister, en het werd niet eerder licht, voordat de mens met zijn innerlijk levenslicht alles begon te verlichten….

 

UpToDate 2023-2024