De sleutel tot het Hemelrijk

 

 ingezonden door Maria uit Italië

De Heer zegt via Lorber:

‘Dat zijn dan ook de echte sleutels tot het hemelrijk, dat jullie Mij als jullie heilige ware God en Vader kennen, boven alles liefhebben en jullie broeders en zusters als jezelf. Als dat bij jullie het geval is, dan hebben jullie Petrus, de ware kerk, ten volle afgebouwd en de echte sleutels tot het hemelrijk; al het andere is van nul en generlei waarde! Begrijp dit dus goed en leef ernaar. Amen, amen, amen.’ (vervolg op 29e mei 1847)

[00] Mocht iemand van jullie over de rots van Petrus vragen: Ja, Als deze rots zo puur geestelijk opgevat moet worde en alleen in ieder mens afzonderlijk te vinden is en niet verstaan moet worden onder het bestuur van een gemeente evenals de hele gemeente, waarom laat de Heer dan toe dat de gemeenten elkaar eeuwenlang in de haren vliegen en elkaar voortdurend meedogenloos te lijf gaan vanwege de vraag wie als de echte rots van Petrus geldt, daar elke gemeente vast gelooft dat in haar de rots van Petrus aanwezig is?!

[01] De reden van die toelating ligt heel wat dieper dan iemand van jullie op het eerste gezicht kan denken. Het moet weliswaar niet zo zijn als het is, - en toch moet het weer wel zo zijn, omdat al het andere nog zo is! – Voor (de tijd van) Abraham werd een echte nakomeling geestelijk verwekt zonder zinnelijke bijslaap, zo werd ook Johannes verwekt, ook Maria, en in de oertijd gebeurden zulke verwekkingen dikwijls, en heel wat profeten werden op die manier verwekt.

[02] Deze verwekking is evenwel de juiste en komt nu nog regelmatig voor zonder dat de ouders dat weten; maar deze manier is hemels en niet geschikt voor de wereld, die echter toch ook vanwege de mogelijkheid om deel te nemen aan de verlossing moet bestaan. Wat blijft er dan anders over dan de wereld haar zinnelijke manier van verwekken te laten, en dus de oude zonde naast de volkomen verlossing te laten voortbestaan, opdat ieder gevangen natuurziel hoe dan ook de onbelemmerde weg naar het rijk van genade en erbarming zal hebben! – Zo moeten er ook uiterlijke Petrussen bestaan, door wie de kinderen van de wereld hoe dan ook de weg kunnen vinden.

[03] Zoals de geest alleen datgene behaagt wat van zijn natuur is, zo behaagt ook de wereld datgene wat van haar natuur is. Daar is het gezegde dat zegt: ‚Soort zoekt soort‘ op zijn plaats. Er zou ook van de bomen verlangd kunnen worden dat ze in plaats van de voorafgaande bloesem en nog menig andere zogezegd ceremoniële verschijnselen liever meteen rijke vruchten voort zouden brengen. Alleen gaat dat nu eenmaal niet anders wanneer uit de grote wezenscyclus alles wat nog helemaal onderaan staat, tenslotte naar boven gericht moet worden en daar de eeuwige vrijheid moet bereiken!

 

[04] Zo moet het ook zijn toegestaan dat naast de enig goede weg van de geest, aan de wereld ook haar verschillende zijwegen en soms zelfs de meest hartverscheurende dwaalwegen gelaten worden, waarlangs ze mettertijd toch hier of daar op de goede weg geleid kan worden. Of zouden de eerstelingen die van beneden afkomstig zijn, dadelijk in de enig ware innerlijke kerk van de geest gedoopt kunnen worden? Dat zou evenmin gaan als dat een rijpe vrucht ontstaat zonder voorafgaand bloesem van een boom.


[05] De vorst van de nacht en de dood moet dus naast de goede kerk die op de rots Petrus gebouwd is, ook zijn wereldse kapel hebben. Maar vanuit deze kapel gaat toch een weg naar de goede kerk, en hij kan niemand beletten om van deze kapel naar de juiste kerk over te gaan, zoals hij jullie niet kon tegenhouden om uit dezelfde kapel naar Mijn echte kerk over te gaan  en daarin voor eeuwig te blijven! 

 

[06] Stel je onder de juiste kerk Maria voor en onder de wereldse kapel Martha, die veel drukte maakt om puur wereldse dingen, terwijl Maria met haar beste deel aan Mijn voeten luistert naar Mijn leer, die alleen licht en leven is, en die in haar hart opneemt! – Maar toen hun broer in het graf lag, weenden ze beiden toch gelijk, en beiden kwamen naar Mij, opdat Ik hem zou opwekken uit die dood – in het graf – gebonden en vol stank lag te vergaan!!!! ----

 

[07] Maar daarover verder niets meer! – Ik denk dat jullie uit deze gave heel gemakkelijk kunnen opmaken waarom naast de juiste kerk van Petrus in het hart ook uiterlijke kerken toegelaten zijn; daarom zou het ook volkomen overbodig zijn daar verder iets over te zeggen. Neem dit daarom in je hart goed in acht. Amen.

 

UpToDate 2023-2024