Tekstvak: Stamt de mensheid af van Adam, of?...
Swedenborgianen pretenderen iets anders!

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze’;

‘Want’, zegt Swedenborg, ‘Omdat de mens eindig is, kan hij alleen uit eindige dingen geschapen worden. Daarom wordt in het boek der Schepping gezegd, dat Adam gemaakt werd uit aarde en uit het stof daarvan, waarnaar hij ook genoemd werd [red.: Adamah=aarde], want Adam betekent aardbodem…

 

Dr. E.E. Lungerich schrijft in de Essay over Swedenborg onder het kopstuk:

De kosmologie van Swedenborg – editie 83 – oktober 2013: ‘Omdat deze schepping tezelfdertijd in verschillende gebieden van onze Aarde geschiedde, is het duidelijk, dat er verschillende mensenrassen ontstonden; zij kwamen  dus niet voort uit een enkel mensenpaar.

 

Dit getuigt ook Genesis, waar gezegd wordt: ‘man en vrouw schiep hij ze’ en later met betrekking tot Kaïn, de zoon van Adam, die naar een ander land uitging, ‘alwaar hij huwde en op zich een teken had, opdat hem niet versloeg al wie hem vond’. Adam en Eva waren dus niet een enkel echtpaar, zo schrijft Lungerich verder – waaruit alle mensen ontstonden, maar slechts het oerbeeld van een echtpaar voor alle mensen op Aarde, die zich in dat tijdperk tot de hoogste graad van oprechtheid ontwikkeld hadden, waarvan zij evenwel later trapsgewijs afvielen tot lagere geestelijke staten.

 

Hij [Lungerich] haalt hierbij aan, dat het een feit is, ‘dat alle planten op elkaar lijken, maar dat bewijst niet, dat de ene plant uit de andere ontsproten is, maar slechts dat zij alle de etherbollen als ziel hebben.

Het feit, dat alle dieren wezenlijk op elkaar lijken, bewijst niet dat vanuit het ene dier het andere voortgekomen is en evenmin dat de mens als hun  kroost daaruit ontstond, maar slechts dat de dieren dezelfde soort ziel bezitten, namelijk een die uit magnetische bollen bestaat.

Het feit, dat alle mensen op elkaar lijken, bewijst niet, dat allen dezelfde soort ziel bezitten, namelijk die uit de bollen [red. opmerking: planeten!] van de geestelijke atmosfeer geschapen is.

 

 


 

 Tekstvak: Opmerking: Naar mijn idee leert de Nieuwe Openbaringen via Jakob Lorber en de Bijbel ons precies het tegenovergestelde, namelijk dat alle mensen uit Adam zijn ontstaan.

 

Dat Kajin naar een ander land ging en huwde met iemand anders, kon vanwege het feit, toen hij vertrok – inmiddels ook al weer een paar honderd jaar oud was

– en in zo’n lange tijdsperiode kan meer dan één volk daaruit ontstaan. [Maar waar staat dat hij elders huwde?] Kajin werd 101 n. Adam geboren en zo’n  dikke 200 jaar [ca. 320 n. Adam] vluchtte hij weg naar Nod. Maar voordat hij vluchtte, was hij al getrouwd en had hij kinderen. In die tijd bestond er nog  geen bloedschennis in de familie en was alles nog zeer zuiver en kon een neef met een nicht trouwen, wat toen ook veelvuldig voorkwam. Eerst veel later was dit niet meer mogelijk [ook een prachtig thema om over te schrijven!] en moest Mozes hiervoor wetten opstellen!...

 

Ik heb de Swedenborg-Stichting daarop aangesproken en gezegd, dat ik dit een ernstige dwaling vond. Zij verwezen mij echter naar de catechismus, opgesteld uit de literatuur van Swedenborg, maar ook daarin kon ik niet datgene vinden, wat zij mij voor ogen hielden. T

 

eneinde echter meer duidelijkheid te verkrijgen over de geschiedenis van KAJIN, hier echter een uitvoerige beschrijving, over wat Jakob Lorber ons in het boek: ‘De Huishouding van God, deel 1, daarover beschrijft.

 

De broedermoord van Kaïn op zijn broeder Abel moet geweest zijn in het jaar 3831 v. Chr, want in 3231 v. Chr. zei Adam tegen zijn vrouw Eva: ‘en jij, moeder Eva, zie, … want die, die jij 600 jaar lang beweende, is ons nu weer teruggeven in Henoch [Huish. v. God 1-48-25]. Volgens Hannelore Winkler in haar nieuwe boek ‘Neues Wort’, was Abel tot het tijdpunt van zijn moord 218 jaar oud.

 

In 3831 v. Chr. [320 n. Adam], toen Kajin zo’n 219 jaar oud was, verwees de Heer hem met zijn familie in de omgeving van de oostelijke Kaukasus, in het land Nod op de droge bodem van het Kaspische meer, wat nu een zee is. Drie dagen en nachten duurde deze vlucht. Kaïn had al 10 zonen, die Adam en Eva nog heel goed gekend hebben. Eerst vluchtte Kajin naar het hof van Eden, een prachtig klein heuvelland, vol met de beste vruchten en het beviel hem daar en wilde daar blijvend vertoeven.

Maar toen hij overal een man zag staan met een grimmige blik en een steen in zijn hand, zag hij al gauw in, dat het daar geen vertoeven bleek en vluchtte hij verder naar een grote laaglandvlakte. Hij overzag zijn daden – ontmoette daar zijn broeder Abel als engelgeest en bad nadien tot de Heer in grootste rouw. Als antwoord kreeg Kajin: ‘zie ik wil je een bepaalde tijd geven tot twee duizend jaar. [tot 1830 v. Chr.) [red. opmerking: om zijn nakomelingen tot dat tijdstip te beschermen!]

 

En zo ontwikkelden zich vanaf deze periode twee onafhankelijke culturen, waarbij de ene cultuur zich in de bergen der Kaukasus [o.a. in het huidige Georgië,] ophield [Adam met zijn volk!] en de anderen in de laagvlakten van o.a. van Turkestan [Kajin].


Pas een jaar later [321 n. Adam] verwekte de vorst Kajin met zijn vrouw Ahar een elfde zoon in Nod en gaf hem de naam ‘Henoch’. [= de eer van Kajin]. De vraag is hier, waarmee waren deze 10 zonen [+ Henoch] gehuwd? Kajin zou ook dochters gehad moeten hebben? Dit wordt echter niet vermeld.

 

Kajin daar bouwde een stad voor Hanoch met een burcht, dat 60 jaar duurde. Hij wilde gerechtigheid, maar had de liefde verbannen, en te bedenken, dat er zonder liefde er geen gerechtigheid bestaat. Hij droeg de stad over aan zijn elfde zoon Henoch en gebood hem al de voorgeschreven wetgevingen naar zijn goeddunken te respecteren. De 77 jarige vorst Henoch bleek echter een grote tiran te zijn. Allen moesten voor hem buigen en zelfs werken, inclusief zijn vader Kajin en moeder Ahar. Kajin werd zelfs met de dood bedreigd en moest voor Henoch vluchten. Zijn 10 oudere zonen bleven achter bij hun  broer Henoch en dienden hem als raadgevers. Kajin vluchtte met zijn verdere 4 nakomelingen en vrouw naar de Perzische golf. Hij bad tot God in zijn radeloosheid. De Heer stuurde hem een engel [zijn broeder Abel] en deze veranderde Kajin aan de oever van de zee in een zwarte kleur.

 

Zijn haren werden gekruld. En zo sprak de engel Abel: ‘Broeder ATHEOPE, nu ben je vrij van elke schuld. Zo ontkwam Kajin aan zijn vervolgers, die hem op de hielen zaten, met een schip, en hij voer over de Arabische Zee en landde na 40 dagen op een groot eiland. Van daaruit bevolkten al zijn nakomelingen alle eilanden in de Indische Oceaan. Zo is Kajin de stamvader in Afrika, Amerika en Australië. Zijn stam, de zwarten, - overleefden op de zuidelijke halve bol, de zondvloed. [bron Huishouding van God 1-22-25]

 

Niet Adam, Eva en Methusalem waren de oudste mensen op Aarde in een mensenlichaam, maar in zekere zin KAJIN [ATHEOPE], die meer dan 1077 jaren in zijn lichaam leefde, dat toen daarna weer door de Heer werd vernieuwd. Hij kende Noach, Abraham, Mozes en al de profeten en Melchizedek, de hogepriester. Hij was zelfs getuige van de geboorte van Jezus. En zie, zo leeft hij NU NOG op een natuurlijke en geestelijke wijze verborgen op een klein eiland in het midden van de grote zeeën, dat NOOIT een sterveling zal vinden, als eerste WAARNEMER van al ons doen en laten!!!...... Deze geschiedenis is ons gegeven tot nadenken over onszelf.  [Huishouding van God 1-25]

 


 

'Ik zeg jullie nog meer: Je weet, dat er nu net als in alle tijden profeten zijn, en die zullen er ook altijd bij alle volken der aarde tot aan het einde der wereld zijn, wat voor geloof ze ook mogen hebben. Want alleen door de profeten wordt, ook al zijn alle banden tussen hemel en aarde verbroken, nog standvastig een geheime verbinding onderhouden, die geen duistere macht kan doorbreken. (GEJ.01_141,01)

 

Ps: verder kan ik u – buiten  bovenstaande om – de leer van Swedenborg van harte aanbevelen;  al zijn boeken getuigen van de grootste wijsheden – zie verder onder www.swedenborg.nl

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, augustus 2016 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens