Rozengeur

                                     

Wist je al?.....

 

Geurstimulatie voor de behandeling van angst, verdriet en cognitieve problemen is algemeen bekend. Maar ROZENGEUR kan bijvoorbeeld het geheugen verbeteren, het leren en denken gemakkelijker maken en zelfs een positief effect hebben op de hartfunctie.

 

In een studie over chronische rugpijnpatiënten werd de pijngrens verhoogd door te oefenen met aangename geuren, dus veel minder pijn en zonder bijwerkingen. Het kan zelfs pijn voorkomen!

 

Laten we bij de verdere toekomstige vorming van onze cultuur en economie op deze aarde toch eens meer  nadenken over wat we onze neus maar constant aanbieden: de mensen houden blijkbaar meer van uitlaatgassen, industriële vloeibare en gammele uitlaatluchten uit airconditioningsystemen. Of toch liever de van nature bekende geuren die de mens  mentaal en fysiek gezond houden?!

                                   Project - ROOS Zevenhuizen | Wonen in het dorpshart

 

Etherische rozenolie is verkrijgbaar in de apothekers of andere aanbieders.

 

Laten we het in dit verband over de ‘onderwereld’ hebben. De diepte is de onderwereld, tot daar helemaal waar je zonder meer nog iets zou kunnen zijn, en daar is die roos. Ps.130:1 verwijst ernaar. Liefde is daar niet zo eenvoudig, maar…

 

Twaalf blaadjes heeft een roos, 6 rode en 6 witte afwisselend en een 13e blad die een kleur heeft die we hier eigenlijk niet kennen, het heeft een onuitspreekbare kleur, een voor ons hier niet bestaande kleur. Deze roos in de diepte [de binnenste hartkamer] existeert en de Heer zegt van Zich ‘Ik ben dat!’

 

Het Hebr. woord voor ‘geur’, ‘reuk’ is RoejaCh = 200-10-8 enlongblaasjes’ of  ‘bloembedden’ in het Hebreeuws:  ARoeGoH.

 

De Heer is afgedaald in Zijn tuin waar het hoeden is, waar de balsembedden zijn, het is meervoud, waar de ‘deeltjes’ zijn. Het hebreeuwse woord voor Reöh = longen 200-1-5, die zoveel deeltjes [longblaasjes] hebben, terwijl RoöH of Reöhook als 200-1-5, ‘zien’ betekent. De bloembedden, de bloemperken, zijn de rugzijde van de longen.

 

anatomie-longen

 

In de geneeskunde is in het Hebreeuws dit ook de zijde van de longen waar dus de deeltjes van de longblaasjes zijn Waar nogmaals de bloembedden zijn die geuren geven. Deze vele deeltjes, ook in de longen,  laten dat zien. Maar we kijken toch niet met de longen? Geen mens ziet met zijn longen. Toch heten zij ‘inzicht’. We ademen in, dat wil zeggen: Gods Adem ademt de mens in en de mens geeft zijn belevenissen weer mee terug.

 

De ziel is de adem, de levensadem, komend van God als ‘NeShaMa’, het hoogste van wat we hebben, dat ons doet ‘leven’. Adem betekent ‘NesSheM’ als  50-300-40. 

 

We kennen ook het reukwerk = [Hebr.: Ketoeroh of Ketoerah], de geurende 100-9-6-200-5. [Gen.25:1, 4. Kron.1:32,33]. Geur 200-10-8 of ‘lieflijke geur’: 50-10-8-6-8 zoals het vertaald wordt, dat ademt God in. De Heer geeft ook de adem in de mens bij de Schepping, deroeach’ ,de adem van de neus’, dat wil zeggen, God stuurt van Zich Zelf uit en geeft daarvan iets aan de mens.

 

Alles geurt, niet alleen de kruiden of de bloemen, maar ook hout, stenen of kristallen, alles heeft geur!  Eén geliefde is er, één God is er, één mens is er in de wereld. De mens trekt zich op naar God en in eeuwigheid zal hij existeren. Ofschoon in de eeuwigheid dan vele mensen zijn, maar ieder ervaart het voor zich als één. Deze veelheid is een eenheid én tegelijkertijd een veelheid. 

 

De Heer zegt in Jakob Lorber: ‘Kijk naar de bloemen op het veld! Is niet elke anders van vorm, kleur, geur en in het gebruik ­en van allen is toch alleen de roos met haar heerlijke geur en haar voor ieders zwakke ogen versterkende dauw de edelste, indien van tevoren het hart door de geur verkwikt werd?! En als je naar de talloze sterren aan de hemel kijkt, zul je bij nauwkeurige beschou­wing opmerken dat er ook niet twee hetzelfde licht hebben; maar één onder al die sterren, die hun groep niet verlaten en die je 'ster van Abel' noemt, is het die straalt als een helde­re dauwdruppel in de morgenzon! Het is voor God hetzelfde of het nu om een zonnestofje of om een zon gaat en het is voor Hem hetzelfde om een mug of een olifant te voeden; want als iemand veel heeft, kan hij daarvan met dezelfde wil en dezelfde liefde aan groot en klein geven: veel aan degene die veel nodig heeft en een kleine gave aan degene die maar weinig nodig heeft, en hij kan ook velerlei gaven uitdelen, aan de een dit en aan de ander dat en zodoende aan iedereen wat anders. Maar Henoch werd begiftigd met liefde en kreeg een gezegende tong en een zeer verlicht hart; daarom moet hij ook geven wat hij ontving. En daar Gods liefde zijn aandeel werd, moet hij nu ook liefde teruggeven, evenals de roos dat wat zij ontving teruggeeft en niemand twij­felt eraan, dat zij van tevoren van God gekregen heeft wat zij geeft, omdat het een goede gave is die onze zintui­gen goed doet. Wie zou ooit kunnen twijfelen vanwaar Henochs gave komt, wanneer zijn tong van louter liefde voor God beeft!’  [Huish. v. God, e 1, hfdst.45:12, e.v.] 

 

In Jakob Lorber staat: ‘Indien ik je zou vragen: 'Wat is dan het groeien van een roos en wat is de roos zelf?!' dan zouden jullie ver­stommen!’ [Huish. v. God, deel 1, hfdst.113:14] 

 

Dat dit echter werkelijk het geval is en moet zijn, wordt al zonneklaar bewezen door de reuk van elke plant afzonderlijk en nog meer door haar innerlijke substantie. Ruik maar eens aan een roos, een anjer, een lelie, een viooltje, dan aan bilzekruid en vraag jezelf a( of de ene bloem hetzelfde ruikt als de ander. De geur van de roos werkt versterkend op de reukorganen en verscherpt het gezicht. De anjer trekt de reukorganen samen en verzwakt het gezicht. De lelie verzwakt de reukorganen en bewerkt na enige tijd zelfs misselijkheid in de maag, waardoor niet zelden hoofdpijn opgewekt wordt. Het viooltje zal op de reukorganen op­ wekkend inwerken en versterkt zelfs de hersenen, terwijl het vuilgele bilzekruidbloempje meteen walging veroorzaakt en bij lang inade­men duizeligheid en verwijding van de pupil.’ [Aarde en Maan, hfdst.20:6,7]

 

De Heer: ‘Deze bloem, of liever geneeskrachtige plant, bloeit en groeit te allen tijde tegelijkertijd, zodat er nooit enig gebrek aan is; terwijl hier en daar de een en de ander door de bewoners worden meegenomen, groeit er al snel een jonge roos in hun plaats. In volle bloei verspreidt ze zo'n aangename geur om zich heen dat je er niet eens het minste idee van hebt, want er is niets soortgelijks geurigs op je aarde en je roos is er een muffe stank tegen.’

 

‘Zo'n volledig bloeiende medicinale plant zou, als hij maar één keer op aarde verscheen, een heel land, zo groot als je merg, met de meest aangename geur kunnen verzadigen dankzij de intensiteit van zijn buitengewone geur ; want als het niet zo was, hoe zou de aromatische genezende kracht van zo'n bloem dan zelfs tot verre planeetgebieden kunnen reiken? Maar dat het zich zo gedraagt ​​- je kunt er alleen een zeer zenuwachtig prikkelbare, geesteszieke slaper naar vragen, en ze zal je openlijk vertellen wanneer ze psychisch met deze planeet zou omgaan,ze de gunstige effecten van zo'n medicinale plant ervaart van zo’n verre planeet welwillend aanvoelen.’ [We hebben het ook over de roos, die op de planeet Saturnus weelderig groeit!][De planeet SaturnusJakob Lorber, hfdst.7:13, e.v.]

 

                                   Gekleurde roos Diamond Painting - Doezelf.nl

 

De Heer: De “roos” betekent echter de zuiverste, geurige liefde van Mij uit. Maar net zoals deze ‘meesterlijke bloem’ aan doornige struiken groeit, zo is ook de weg naar de ware kerk, als de plaats, waar Mijn genade alleen thuis is, eveneens een beetje doorniger. Maar dat is precies waarom zuivere liefde, waarvan de wortels in de tuin van kinderlijke gehoorzaamheid de doornige struik voeden met welvarend voedsel, het hoogste, mooiste en heiligste goed is - ja, ze is alleen het eeuwige, meest gezegende leven zelf. En wie niet deze koningsbloem geestelijk in zijn hart zal dragen, zal nauwelijks het grote, eeuwige koninkrijk van de hemel binnengaan’

 

‘Gehoorzaamheid is de tuin. - Het leven in de gehoorzaamheid zijn de goede wortels van de rozenstruik. [analogie!]  Hoewel zij zich nog steeds in de donkere, lichtloze aarde bevinden, zijn ze niettemin de belangrijkste dragers van de struik en ten slotte van de bloesem zelf. - De [innerlijke] kerk [in de mens] is echter [te vergelijken] als de doornige struik. En daar zitten de doornen in, alle beproevingen van vrijheid en de veelvoudige verleidingen van de wereld, maar tegelijkertijd ook de vuurzuigers van liefde, zoals de echte doornen op de rozenstruikzuigers van het elektrische vuur. – Uiteindelijk is de roos het prachtige symbool van de liefde zelf!’

 

‘Kom zo snel mogelijk naar Mijn tuin en bloei daar op tot de glorieuze bloem van het eeuwige leven, want je zult weer de zeer geheime geluiden van Mijn vaderlijke stem horen!’  [Hemelse Geschenken, deel 1, hfdst.40]

 

‘De roos is de mooiste bloem op uw aarde, omdat zij met de aangename geur ook de mooiste kleuren verenigt, waarvan de ene liefde en de ander de wijsheid uitdrukt. Zoals nu de roos in haar bekoorlijk kleed schoonheid verenigt met welriekende geur, zo laat ook Mijn woord, het woord der liefde, gepaard met goede daden, iedere aanbid­der de bekoorlijkheid van Mijn goddelijke wezen aanvoelen.’

 

‘De doornen zijn de wereldse hartstochten, die allereerst door strijd en lijden uit de weg geruimd moeten worden. En daarom wil de roos eigenlijk zeggen: "Ik kan niet bestaan zonder doornen!" Deze moeten overwonnen worden. Zoals nu de roos door haar doornen elektriciteit opzuigt en deze tot verfraaiing van haar eigen ik gebruikt, evenzo zal een ieder, die Mijn leer wil navolgen en naleven, de onaangename wereldse dingen zo benutten, dat eveneens uit hen, zoals uit de doornen bij de roos, iets geestelijks en verhevens opgroeit.’ [Predikingen van de Heer, hfdst.17:13,14]

  

 Foto doornen rozen stekels stengel roos

 

De roos heeft doornen, en dat is niet altijd even  prettig. Je kunt je eraan bezeren, maar de doorn is het geheim van het Woord: ShoShaNNaH = ROOS. In dat Hebreeuwse woord vinden weSheSh 300-300 = 600 = ZES, [vergelijk de zesde scheppingsdag!] Het betekent ook ‘linnen’. Vrijdag is de ‘zesde’ dag.

 

Het Hebreeuwse woord Shanah  betekent ‘veranderen’, ‘herhalen’, ‘oud worden’ of  ‘jaar’ en heeft met het begrijp Tijd  te maken: 300-50-5 – Eerst komt de 6 – de verbinding en de verbindingshaak, pas dan de tijd.

 

In deze roos zijn de 6 witte en de 6 rode bladen. Maar waar is de 13e dan gebleven? Kijken we hiertoe weer in Genesis 1, naar de eerst 13 woorden, die als het ware ; de bloembladen’ voorstellen.

 

We beginnen eerst met de 6 witte bladen: eeth ha-shamajim weëeth ha-arets  weha-arets haj(e)thah: (6 woorden). Daarna de 6 rode bladen: thohoe wabohoe we-choshech al penee thehom: (6 woorden).

 

En het 13e hebreeuwse woord is GEEST, de ROeCh, de Geest van God. Deze heeft geen kleur, maar brengt de witte en de rode bladen tot eenheid, die als 13e de tegenstelling opheft.

 

De Geest maakt aan de tweeheid een eind. Daarom komt de Roeach Elokim, de Geest van God. Met die roos, die komen gaat, een roos met doornen, begint de Schepping. De ontwikkeling is in gang gezet, de een na de ander komt.’ De Bijbel zegt: ‘De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.’ [Jesaja 35:1]

 

Er is een hemels uitspansel BOVEN de aarde. Twee aparte werelden, die toch bij elkaar horen, zoals de kleuren rood en wit, boven en beneden, mannelijk en vrouwelijk. De roos geeft rood-wit-rood-wit, goed-kwaad, recht-onrecht, geeft alle tegenstellingen aan. De Roos wisselt: de 6 dagen van hier en de 6 dagen die er tegenover staan, de andere kant ervan, de tegenkant. We zien hier maar één kant. 

Van ieder mens gaat een geur [reach] uit die in zijn geheel als ‘roeachzoals geest, wind en beweging zo alles vult. Zoiets is de geur ook [reach] ook, deze komt tot ons of gaat van ons uit en vult het hele heelal. 

 

Als je wandelt en je komt hardlopende mensen tegen, die aan het sporten zijn, dan ruik je hun zweet. Vaak douchen zij zich tevoren en dan ruik je de ‘aftershave’, als ze je passeren, maar ook wandelaars laten vaak ‘parfum’ achter, dat een heel looppad bepaalt en dus eigenlijk ook dwingend is.  Zweet is ‘ZeoH’ = 7-70-5. De weg van de 7 x 7 heeft niet altijd een aangename geur. Wie tot de heiligdom komt, wast zijn handen en voeten in het wasbekken, opdat de geur van de weg, uit de voeten, verdwijnt.

 

UpToDate 2023-2024