Overal VREDE na de grote reiniging

 

Jesaja 2:4 voorspelt dat de mensheid dan hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels!’ Alle naties zullen aan het ‘einde der tijden’ [dus na de grote schifting!] de heerschappij van de ene God aanvaarden en alle geweld [van de wereld] zullen opgeven. Jesaja voorziet in de naaste toekomst [waarin we nu leven [2018], want hij schreef dit al in 725 v. Chr.] Een groot leider die zowel heilig als wijs is en die een einde zal maken aan alle maatschappelijke euvels.

                        image001

Hij geeft de minder bedeelden hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. [Jesaja 11:4]. Zelfs de natuur zal veranderen en alle strijd en lijden zullen eruit verdwijnen: ‘De wolf en het lam zullen samen wonen, de panter vlijt zich neer naast het bokje,… Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op Mijn gehele heilige berg; want de kennis van de Heer vervult het hele land [dus elk land ter wereld!]. Zoals het water compleet de bodem van de zee bedekt. [Jes.11:6,9]

 

================================================================

                                                               image003

 

 Over het „duizendjarige vrederijk“

[ingekorte versie]

     Klaus Opitz

 

Jezus, heeft over het ‚grote aangekondigde gericht‘*) ons veel voorspeld, dat door de mensen zelf veroorzaakt wordt.

Jezus heeft ons ook in vele teksten laten zien, dat er na het gericht een ‘duizendjarig rijk van vrede’ komen zal. Zijn leer zal worden aangenomen en Hij zal een ‘herder over Zijn kudde’ zijn.

 

*)zie: ‘Jakob Lorber International Bulletin’, oktober 2017, Thema: ‘het jongste of grote gericht’.

 

1. Over de persoonlijke wederkomst van Jezus

2. Over het begin van het ‚duizendjarige rijk’

3. Over het getal ‚1000‘

4. Een herder en een kudde

5. Over de toekomstige kerk

6. Een volkomen vrije kerk

 

1.     Betreffende de persoonlijke wederkomst van Jezus

 

…’Maar in dit land (Palestina), waar Ik nu al als een misdadiger van het ene dorp naar het andere door de Joden van de tempel achtervolgd word en dat in die tijd door duistere heidenen vertrapt wordt, zal Ik persoonlijk niet weer het eerst optreden, onderrichten en de zwakken troosten. Maar in de landen van een ander werelddeel (Amerika), die nu [ten tijde van Jezus] door heidenen bewoond worden, zal Ik een nieuw rijk stichten - een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdu­rend levend geloof; vrees voor de dood van het lichaam zal niet meer bestaan onder de mensen die in Mijn licht wandelen en steeds in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan.' (GEJ.09_094,09)

 

Jezus zal in een stoffelijk hulplichaam optreden zoals eens eerst Rafael, of in Noord- of in Zuid-Amerika persoonlijk zichtbaar als een man [van ca. 33 jaren], d.w.z. de zwakken onderwijzen en troosten en een nieuw rijk stichten, en weliswaar bij de plaatsen, waar Zijn persoonlijk, stoffelijk zichtbaar optreden voor de gehele Aarde het aller-werkzaamst zal zijn. En dit persoonlijk optreden van Jezus zal door alle media [televisie; internet] over de gehele Aardeoppervlakte worden verbreid! Daarna volgt Zijn persoonlijk optreden ook in West-Europa!“ (Wilfried Schlätz, WS-B3187))

 

2.      Het begin van het „duizendjarige Rijk“

 

"...Maar vraag niet veel naar het begin van het `duizendjarige rijk op Aarde`! Want zo’n rijk zou immers een Godsrijk met uiterlijke pracht en praal zijn! – Er kan nooit een [waar] Godsrijk in de materie bestaan, maar alleen in de geest. – En zo komt het `duizendjarige Godsrijkniet ergens uiterlijk zichtbaar, maar heel stil en zonder pralend vertoon in de harten van de mensen die van goede wil zijn.

 

Vraag ook niet: wanneer en hoe? – Want de komst van het ‚duizendjarige Godsrijkis van alle tijden en steeds dezelfde als volkomen wedergeboorte van de menselijke geest.

 

De `geboeide draak` zijn de beteugelde lusten van het vlees. -  En de korte, eenmalige en ‚laatste vrijlating‘ ervan is de uiteindelijke aflegging van het vlees, hetgeen voor menige geest dan toch nog altijd datgene is, wat het verlaten is van een woning waarvan iemand zich langere tijd bediend heeft.

 

De materie (opbouwmateriaal) voor een algemeen Godsrijk op Aarde in de harten van de mensen heb je nu al in veelvoud in je handen. [verslag van het Nieuwe Woord] Zorg dat die spoedig in de handen van velen terechtkomt, dan zul je daarin het ware ‚duizendjarige Godsrijk op Aarde’ aanschouwen! Amen.’

[Hemelse gaven, deel 2, blz. 528]

 

3. Over het getal „1000“

 

…„Het getal 1000 stelt met zijn één Mij in de menselijke persoonlijkheid voor, en de drie op de één volgende nullen stellen Mij in de volheid van Mijn goddelijke Drievuldigheid voor. En dus is de uitdrukking `duizend jaar` in die zin te verstaan, dat het getal 1000 Mijzelf in de volheid van Mijn Goddelijkheid in overeenstemming voorstelt. (Jezus - Jehova - Zebaoth Immanuel). Het woord `jaar` stelt de tijd voor, waarin Ik tot aan het eind aan de top van de heerschappij zal blijven en voor een deel Zelf en voor een deel door veel van Mijn nieuw opgewekte knechten de volkeren van deze Aarde zal geleiden en leiden. Zij [de mensen in zo’n gezegende periode] zullen ook wel hun vrijheidslevensproef moeten doormaken, zoals nu, en zullen met de materie veel te kampen hebben. Maar na doorstane strijd zullen ze met het kleed van de onsterfelijkheid bekleed worden, en jullie staan dus in de grote overgangstijd. [Hemelse Gaven, deel 3, bladzijde 278]

 

4. Een herder en een kudde

…’Zoals de Joden eens slechts één Jeruzalem kenden, net zó zal er dan ook slechts één kerk zijn. Er zal één herder en één kudde zijn! De godsdienstsekten zullen verdwijnen, de God, Schepper en Heer, die eens als mens op aarde wandelde, zal als zodanig herkend worden als Hij was, is en eeuwig zijn zal, als uw leider en vader van allen.

De gemeenschap van de geestelijke wereld zal nog daarmee verhoogd worden, dat Ik Zelf in persoon tot Mijn kinderen zichtbaar zal komen, om hen te troosten en daadwerkelijk te bewijzen, dat alles wat Ik eens zei, wat Mijn apostelen schreven, en wat Johannes in zijn openbaring zei, vervuld zal worden.

Wanneer alle geestelijke en materiële oorlogen opgehouden zijn, dan zullen allen Mij gemakkelijk verstaan en ook Mijn geboden gewillig onderhouden, die beginnen met naastenliefde en eindigen met de liefde tot God.

Een heel mensengeslacht, door banden van liefde verbonden, zal elkaar helpend onder de armen grijpen, waar niet de heer, niet de knecht, maar de band van broeder - en zuster­liefde hele volken heeft samen geketend, waar territoriale grenzen verdwenen zijn en machthebbers en pausen er niet meer op uit zijn om, de een de fysieke, de ander de geeste­lijke krachten aan zich dienstbaar te maken.

Ook in hun binnenste door een rationele godsdienst geleid, zullen zij naar de influisteringen van andere geesten en zelfs naar Mijn stem eerder luisteren en er geloof aan hechten. Zo is dan zelfs de omgang met de geestelijke wereld een bindmiddel geworden, dat de dood met zijn verschrik­kingen op deze wereld verbant en u de andere wereld zó voorstelt, als zij werkelijk is’.

(Uit: Jakob Lorber, „De wederkomst van Christus“: „verklaring van de Openbaringen van Johannes’, ontvangen in 1875 door Gottfried Mayerhofer)

5. Over de toekomstige kerken

 

…„Al tijdens Mijn aardse bezoek zei Ik: ‚Ik ben een Geest, en wie Mij aanbidden wil, moet Mij in geest en in waarheid aanbidden!’ Wat leerde Ik Mijn apostelen toen? Ging het om een bepaalde religiegemeenschap? Eiste Ik van hen kerken of dergelijke gebouwen op, waar alleen maar de Mijnen herdacht moesten worden en waar dat zo gebeurd was, de mensen zoals nu met hun kerkgangen en hun machineachtige dingen dan geesteloze na-apers van gebeden zouden zijn en met Mij dan geloven hiermee klaar geworden te zijn, om hun wereldse bezigheden en genoegens weer achterna te kunnen lopen.

 

Hoe ik in iedere tijd de mensen enkel leerde, Mij als ook hun naasten lief te hebben, en dan krachtens het bewustzijn steeds de goede daden innerlijk te hebben de kerk, God en de zielenvrede, zoals Ik ook nog niet zo lang geleden in de complete Predikingen*) het bijna op elke bladzijde verklaarde, dat Ik een Geest ben, en de uitoefening van Mijn leer alleen maar geestelijk opvat en vervolgens moet dat in het praktische leven worden overgedragen, en dat zal ook de kerk van de toekomst zijn.

*) Gottfried Mayerhofer, „Predikingen van de Heer“

 

Geen organisatie, geen godsdienstcultus zal de mensen noch stimuleren noch dwingen, om Mijn leer te volgen, maar de tempel of het heiligdom, waar Ik aangebeden wordt en waar Ik Mijn verblijfplaats zal hebben, zoals steeds geweest, alleen het menselijk hart zelf te zijn!

Als daar niet de vlam van Mijn liefde steeds brandt, dan helpen alle heilige eeuwige lampen niet in de kerken, moskeen of synagogen! Daar moet georganiseerd worden, dit heiligdom moet gereinigd worden, opdat Ik daar inwoning kan doen; en wie dan Mij in het hart draagt, voor die is Mijn natuur, Mijn gehele zichtbare schepping vanaf de grootste centrale Zonnen begonnen tot de kleinste mosplantjes of micro-organismen [kleine microbeestjes], een tempel, waar hij overal met geestelijke ogen alleen Mij en slechts Mij weer kan vinden, begrijpen en leren liefhebben!

 

Het enige, wat in de toekomst wel mogelijk en ook noodzakelijk zal zijn is, dat de beter getalenteerde de zwakkere onderwijst, leidt en kan ondersteunen, en dat voor dit doel er samenkomsten zullen plaatsvinden, waardoor de middelen van wederzijdse uitwisselingen, ideeën en gedachten voor allen een gemeenschappelijke klok zal worden en deze met ervaring na zal komen, zoals Ik de wereld eens Mijn bovenstaande twee liefdesgeboden heb gegeven!

 

Dit is de hele organisatie van een zogenaamde kerk [naar Mijn aard], want zijn de mensen eenmaal zover gekomen, dat rang- en afkomst hebben opgehouden, dat alle mensen zich elkaar wederzijds respecteren en als broeders en zusters eren, wat wil je dan nog meer? Of streeft niet elke ware religie daar naar toe, om dit te bereiken?

 

Ik hoop, Mijn kind, je zult nu wel begrijpen, wat Ik zeggen wil, als Ik in de toekomst je in het vooruitzicht stel, dat er maar `een Herder en een kudde‘ zal zijn! Dus neem Mijn leer met kinderlijk gemoed op, zoals eens Mijn leerlingen, die Ik ook niets anders zegde, dan: `Gaat in de wijde wereld en predikt mijn Evangelie!` Daarom ontvingen jullie dit voor iedere zondag van het jaar, zodat jullie eerst Mijn Bijbel en hun teksten op de juiste wijze leren begrijpen, en ten tweede, zodat er bij samenkomsten Mijn Evangelie en Mijn woorden dan zo zijn uitgelegd en begrepen, zoals Ik dat zelf zei en wat Ik met datzelfde bedoelde.

 

‘Dit is de geestelijke volgorde, naar welke Ik mensenzielen tot geesten voor Mijn rijk wil en kan opvoeden.’

(Uit: Gottfried Mayerhofer: „Geistige und natürliche Diät-Winke“, „Lebensgarten“)

 

6. Een volkomen vrije kerk

 

[8] ‘Ik geef jullie nu een volkomen vrije kerk, waarbij geen omheining nodig is dan voor ieder mens het heel persoonlijke hart waarin de geest en de waarheid woont, en alleen daar wil God door de echte vereerders gekend en aanbeden worden!

[9] Omdat Ik jullie het eerst Mijn geest gaf, moeten jullie niet denken dat je een haar beter bent dan welk ander mens ook, en die gave mag ook geen reden voor een speciale functie zijn, zoals bij de heidenen en de tweemaal zo duistere Joden en Farizeeën, maar jullie hebben slechts één Heer; jullie zijn als broeders en zusters allen evenveel waard, en daarin mag onder jullie nooit een onderscheid zijn!

[10] Ook mogen er geen voorschriften onder jullie zijn, en je moet je ook niet aan bepaalde dagen en tijden houden alsof er betere en slechtere zouden zijn, of alsof God bepaalde dagen vastgesteld zou hebben waarop Hij jullie gebeden aan zou horen en jullie offers aan zou nemen. Ik zeg jullie: Bij God zijn alle dagen gelijk, en onder al die dagen is dat de beste dag, waarop je echt iets goeds voor je naaste gedaan hebt! En zo zal in de toekomst de ware en God alleen welgevallige sabbatdag alleen maar bepaald worden door jullie goede daad!

[11] Op de dag dat je goed doet, op die dag zal het ook de ware sabbat zijn die God meetelt; maar de gebruikelijke Joodse sabbat is een gruwel in Gods ogen!

[12] En als je al een zogenaamd Godshuis bouwen wilt, bouw dan zieken ­en bejaardentehuizen voor jullie arme broeders en zusters; geef hen daarin alles wat ze nodig hebben, dan zul je op die manier de echte godsdienst uitoefenen waaraan de Vader in de hemel veel genoegen zal beleven.

[13] Aan die echte en enig ware godsdienst zal men kunnen zien, dat jullie werkelijk Mijn leerlingen zijn.

[14] Ga dus nu naar huis en werk op deze wijze, dan zal jullie arbeid gezegend zijn. [GJE1-202:7 e.v.]

‘…Kijk, zo zal het ten slotte ook het geval zijn met de mensen van de Aarde: ook zij zullen te zij­ner tijd allen in de geest erken­nen, dat er slechts een God is, een Heer, een Vader en dat er slechts een volmaakte wijze van leven is: in Hem![Jeugd van Jezus, hfdst. 199:18]

De complete tekst is te vinden onder www.JESUS2030.de aan de linker zijkant: "Über die Zukunft (1)undÜber die Zukunft (2)“ - Klaus Opitz

 

================================================================

Hoe het leven op Aarde er zal uit zien na de grote zuivering

   [naar aanleiding en op verzoek van een lezer]

 

Een blik in de toekomst ! 

      AG00161_

 

 

Sommigen zijn van mening dat het duizendjarige rijk er al is, maar ik kan je verzekeren, dat we aan het einde van de Eindtijd leven. In het komende 1000-jarige rijk zal er geen oorlog en onrust meer zijn. Zolang er op Aarde het toppunt van materialisme en godloochening existeert met alle mogelijke uitspattingen, kunnen we dus niet spreken van een vredig rijk. Maar het zit er wel aan te komen. Sneller dan we verwachten. Jezus zal komen als een dief in de nacht, wanneer het wereldse goddeloze getij haar hoogtepunt heeft bereikt. Dat zal voorlopig dan het laatste gericht zijn, want de Aarde moet eerst gezuiverd worden, wil er rust en vrede komen onder de 7 miljard inwoners.

 

                                                           AG00172_

 

Hoe zal het leven op Aarde na de grote reiniging er nog uitzien? 

 

Jezus schonk zijn leerlingen een blik in de toekomst’ en ze zagen hoe uit de lichte wolkjes een nieuwe Aarde zich ontwikkelde. Op de vraag van Jezus, wat deze wolkjes dan moesten voorstellen, antwoordde Hij, dat dit met elkaar ‘verenigde’ mensen zijn, geheel en al verlicht door de goddelijke waarheid. Deze wolkjes gingen steeds dichter naar elkaar toegroeien, d.w.z. zij vormden zo één grote gemeenschap, en dat is nieuwe Aarde, waarboven zich het volle licht en haar helderheid een nieuwe hemel uitspreidt. Verder zegt de Heer hierover: ‘jullie moeten daarbij evenwel niet menen, dat deze natuurlijke Aarde dan zou vergaan en in een nieuwe veranderd zal worden – maar de mensen zullen alleen de geest der goddelijke waarheid volkomen in hun hart opnemen en als ware broeders en zusters in Mijn Naam met elkaar een nieuwe geestelijke Aarde maken. Op deze Nieuwe Aarde zal Ik dan Zelf zijn en onder de Mijnen heersen, en zij zullen met Mij omgaan en Mij nooit meer uit het oog verliezen. [GEJ8-48: 3,4]

 

We leven nu in het laatste – d.w.z. het ijzeren tijdperk – dat alle landen zal opvreten en verpletteren: de industriële mens volgens Daniël 7:19,23. Er zal daarover eerst een gericht gehouden moeten worden. De Heer zal dan recht uitspreken [dat is Zijn Woord], maar de mensen zelf zullen hun eigen rechter zijn…Jezus via Jakob Lorber in GJE8-182:4, e.v..: ’Als Ik de volgende keer op deze Aarde zal komen, om gericht te houden over al die dode epicuristen [mensen, die slechts aan hun welzijn denken], dan zal bij Mij de Aarde met geen enkele maatstof meer tot iemands voordeel worden opgemeten; want waar men zal staan, daar zal men ook oogsten en in zijn behoeften kunnen voorzien; en de mensen zullen elkaar goed ondersteunen, maar niemand zal zeggen: ‘Kijk, dat is mijn eigendom en ik ben daar de baas over! ’Want dan zullen de mensen inzien dat Ik alleen de Heer ben, en dat zij allemaal broeders en zusters zijn…

                                                           AG00129_

 

Vooraf zal de Heer, zoals Hij ca. 2000 jaar geleden de tempel reinigde in Jeruzalem, nu ook de bezem over de gehele Aarde er doorheen halen. Want zei Jezus: ‘Ik zal vanuit de uitgestrekte luchtruimen als een flitsende bliksem met hevig geraas en gedonder iets naar de Aarde sturen. [waarschijnlijk een grote meteoriet in de grootte en breedte van een aantal kilometers, dat de Aarde zal schampen!] Waarlijk, daartegen zullen alle legers der Aarde tevergeefs iets kunnen ondernemen; maar Mijn weinige vrienden zal de grote, onoverwinnelijke vijand geen leed berokkenen, en zij zullen gespaard blijven voor een geheel nieuwe kweekschool, waaruit nieuwe betere mensen zullen voortkomen! [GJE5-108:2-4]

 

Het inslaan van een kleine asteroďde kan al grote gevolgen hebben voor de Aarde, bijv. een verschuiving van de pool-as. Wat moet het dan tot een nog groter gevolg hebben als dit een veel grotere komeet is, zoals o.a. catastrofale vloedgolven, ongekende aardbevingen en onweer en een zware duisternis op de Aarde.

Ezechiël. 38 en 39 schrijft over een toekomstig neerstorten v. e. Meteoor, dat de Aarde treffen zal gedurende een grote oorlog. ‘En Ik wil, dat alle heidenen Mijn gericht zullen zien, dat Ik heb gehouden. Het huis Israël zal weten, dat Ik de Heer, hun God ben. [Ezech. 39:21-22]

 

Een ander gericht, dat over de Aarde komen zal, wordt door de mensheid zelf veroorzaakt door de Aarde van binnenuit uit te putten, zoals gas en olie.

 

                                                           AG00164_

 

De Heer zegt via Lorber in het GJE6-207:12-13: ‘als de atmosferische lucht eenmaal te sterk verzadigd raakt met zulke gassen, zullen deze over bijna de gehele Aarde tot ontbranding komen en alles tot as verbranden. Maar woning noch mensen zullen daarbij in leven blijven. Maar zij die blijven bestaan, zullen nu ook mensen van het juiste soort zijn. Zij zullen dan een werkelijk geheel vernieuwde Aarde bewonen. En jullie [d.w.z. de toenmalige discipelen van Jezus] en velen die na jullie in Mijn naam zullen komen en opgewekt worden, zullen hun leraren en leiders zijn. Pas van dan af zal Mijn rijk geheel en al over de Aarde verbreid zijn.’

 

Maleachie 3:18 en 4:1:…want zie, er komt een dag, die branden zal als een oven’.

 

2 Petrus 3:10-11dan zullen de hemelen met groot geraas vergaan; de elementen zullen smelten van hitte en de Aarde en de werken die daarop zijn [zoals steden, alle natuurbeschouwingen, inclusief de mensen] zullen verbranden.

Het geschal van de laatste bazuin heeft al geklonken: 1 Kor.15:52. Dit betekent daaraan gehoor te geven als laatste oproep tot boetedoening. ‘Jullie moeten hierbij niet denken dat zo’n vuur onmiddellijk in alle steden en plaatsen van de Aarde tegelijk zal uitbreken, maar als het ware stap voor stap, opdat de mensen nog altijd tijd en ruimte zullen krijgen om hun leven te beteren’.  GJE10-156:5,6. Zie ook Jesaja 66:15, Ezech.39:6, Zach.13:8, Matth. 13:49, 1  Kor.3:13, Hebr.10:27

                                  

 

De Heer spoort ons aan, dat wij het ook de andere mensen zullen zeggen en verkondigen, opdat – zo zegt de Heer – bij het einde niemand zich kan verontschuldigen, dat hij niet gewaarschuwd zou zijn voor het gevaar’. GJE8-51:6

 

‘Zorg dat zij [de Nieuwe Openbaringen] snel in handen komt van velen, dan zul je daarin het ware ‘duizendjarige rijk van God op Aarde zien. Hemelse Gave2, blz.436

 

Als op zijn minst 1/3 deel van de mensheid [dat is 2 1/3 miljard] op de hoogte zal zijn van de Nieuwe Openbaring, dan zal Ik – zegt de Heer – ook hier en daar persoonlijk en lichamelijk zichtbaar tot diegenen komen, die Mij het meeste liefhebben en het grootste verlangen naar Mijn wederkomst en ook het volle levende geloof daarvoor zullen hebben.’

 

‘Ik Zelf zal gemeenten uit hen vormen, waar geen macht ter wereld meer verzet en weerstand tegen zal kunnen bieden; want Ik zal hun legeraanvoerder en hun eeuwig onoverwinnelijke held zijn en alle dode en blinde wereldse mensen richten. En zo zal Ik de Aarde van haar oude vuiligheid reinigen. [GJE9:94:6-7]

 

Een rijk van vrede, van eendracht, van liefde en van voortdurend levend geloof, daar zal de Heer een nieuw Rijk stichten. De Heer zegt, dat in de landen van een ander werelddeel, die door de heidenen bewoond worden, ‘vrees voor de dood van het lichaam niet meer zal bestaan onder de mensen, dat in Mijn licht zullen wandelen en continue in verbinding zullen staan met de engelen van de hemel en met hen zullen omgaan…’

 

De Heer: De Aarde behoort Mij overal toe, en Ik weet op welke plek Mijn wederkomst het meest effectief zal zijn voor de gehele Aarde! [GJE9-94:9-11]

                                              

 

‘Vanuit Amerika zal de mensheid dingen horen, die ons allen aangaan!’ spreekt de Heer vervolgens: Maar in Amerika zal die geschiedenis niet al te lang meer duren. In Zuid­ Amerika, waar het Babylon nog veel erger vertegenwoordigd is dan waar ook nu op Aarde, zal weldra een groot strafgericht losgelaten worden; want het Babylon moet overal in een nieuw Jeruzalem omgevormd worden, en de zwijnen van de heidense Gadarenen moeten in het graf van hun nacht ten onder gaan.’ [GJE. 10-29:6] - [G]

 

 

UpToDate 2023-2024