Registratie geboortejaar Jezus

 

Cyrenius heeft een magistratuur bekleed in de dagen van Jezus geboorte. Tijdens de eerste census was hij landvoogd over Syrië. Lucas 2:1 voegt hieraan iets toe. Herodus de Groote regeerde van het jaar 37 tot 4 jaar voor Christus in de Romeinse provincie Galilea, onder keizer Tiberius van Rome. Jezus is onder zijn machtsperiode geboren. De jaartelling van Jezus kan dus officieel al van 4-7 jaar zijn geweest voor onze jaartelling. De officiële chronologie is niet zuiver.

 

De geleerden zijn er steeds vanuit gegaan dat Jezus vier jaar voor Christus wellicht geboren moet zijn. We gaan hierna een logische gedachtegang volgen en kijken wat blijkt. Herodus stierf kort na Jezus geboorte (in maart) en werd opgevolgd door een andere Herodes (Antipas). Maria was 15 jaar toen Jezus geboren werd, dus in het jaar 19 voor Chr. Zij was 52 jaar, toen Jezus werd gekruisigd. Jozef en Maria gingen in de tijd van de verplichte volkstelling naar het registratiebureau om zich aan te geven. De volkstelling destijds duurde enige jaren. Wellicht hebben Jozef en Maria in het laatste jaar (4 voor Christus) zich aangemeld. Men moet zich bij deze volkstelling niet vastbijten op één enkel jaar. Binnen enkele orthodoxe kerken zoals de Russische, Ethiopische en de Armeense kerken wordt de verschijning van Jezus op 7 januari gevierd. Het gaat hen hier niet om de feitelijke geboortedag, maar om de Epifanie (verschijning) van Jezus.

 

Nog voordat de eerste Romeins christelijk historicus schreef over de mogelijke fysieke geboortedag (25-12) werd de verschijning van Jezus dus al gevierd op 7 januari, op zichzelf een opmerkelijk gegeven. Men is er nog steeds niet uitgekomen door de regeringsperioden van de verschillende Romeinse heersers die in de Evangeliën worden genoemd, naast elkaar te houden. Het betreft de bewindvoerders: Augustus de 1e, keizer; Augustus de 2e, keizer Tiberius; Herodus de Grote, heerser van Judea en Quirinius, bewindvoerder in Syrië. Volgens de kalender van Dionysius Exiguus stierf Herodus in het jaar 4 v. Christus. Wellicht nog in hetzelfde jaar, dat Jezus geboren werd, heeft hij volgens Mattheus 2:16 kinderen onder de twee jaar vermoord.

 

De profeet Micha voorspelde al, dat er een belangrijk persoon zou komen uit Bethlehem-Efrata in de bergen van Judea. Jezus werd gedoopt door Johannes de doper in het jaar 26 na Christus. Toen was Jezus 30 jaar Johannes was een neef van Jezus. Dus ligt het hier ook voor de hand, dat Jezus in 4 v. Chr. geboren moet zijn. Sterftedatum Jezus: Over Zijn sterftedatum is men het niet eens. Uit de Bijbel is af te leiden, dat Jezus is gekruisigd op een vrijdag, op de veertiende van de joodse maand Nisan, tijdens het bewind van Pontius Pilatus. Deze was een praefectus van Judea in de periode van 26-36 na Christus.

 

De enige jaren, waarop de veertiende dag van Nisan op een vrijdag viel, waren de jaren 27, 30, 33 en 36. Dit was afhankelijk van wanneer de volle maan zichtbaar was boeven Jeruzalem. Een andere aanwijzing is, dat Pasen (Pesech) was na de kruisiging. Het jaar dat Pasen op zaterdag (Sabbath) begon, was 30 na Chr. Het ligt dus zeer voor de hand dat Jezus in het jaar 30 is gestorven en dat Hij 33 ½ jaar oud geworden is. Dat is de periode van 7 januari in het jaar 4 voor Christus, tot de zomermaand juli in het jaar 30 n. Chr. In die tijd was Pasen niet in april, maar enkele maanden later. Dan zou Jezus gestorven kunnen zijn op 14-7-0030. Lucas 3:23: ‘En hij, Jezus, begon ongeveer dertig jaar oud te worden, en was, naar men meende, een zoon van Jozef, de zoon van Eli.’ Jezus heeft ruim drie jaar op de aarde gewandeld met zijn leerlingen, Hij kan nooit 34 jaar en ouder geworden zijn.

 

Het zeer betrouwbare Johannes evangelie zegt, dat het de 14e Nisan was op Zijn sterftedag, op een vrijdag. Als Jezus vier jaar voor onze telling geboren is, dan moet Hij ongeveer in het jaar 30 na onze telling gestorven zijn. Tegenwoordig stelt men echter, dat Jezus ouder dan 40 jaar moet zijn geweest. Dit refereert men aan Johannes 8:57: ‘Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt ge Abraham gezien?’ Doch zo’n uitspraak kan ook gelden voor iemand met twintig jaar. Met andere woorden: ‘Wat verbeeld jij je toch!’ Een dergelijke uitspraak hoeft echter geen bewijs te zijn, dat Jezus ouder dan 34 jaar zou zijn geweest. Lucas de historicus vermeldt, dat de komst van de Messias plaatsvond in het vijftiende regeringsjaar van Tiberius Caesar (Lukas 3:1-3).

 

Dat vijftiende regeringsjaar van Tiberius begon in september van het jaar 28. In die tijd keken de joden vol verwachting uit naar de komst van de Messias. Hoe zeker zijn we van het jaar 28 van Tiberius? Pontius Pilatus was destijds gouverneur van Judea en Herodes van Galilea tijdens de hoge priesterschap van Annas en Cajafas. Johannes de doper, zoon van Zacharias begon toen in de woestijn te prediken (Lukas 3:1-6), dat geschreven staat in Jesaja: ‘Een stem van een oproep in de woestijn, bereid de weg voor de Heer, maak rechte paden voor hem. Elke vallei wordt ingevuld om de bergstreken en laag gemaakt. De kromme wegen wordt rechtdoor, de ruwe wegen glad zijn. Alle mensen zullen zien Gods heil.’ Tiberius Claudius Caesar Augustus, in de volksmond bekend als simpelweg Tiberius, was de Romeinse keizer ten tijde van de kruisiging van Jezus. Hij werd geboren te Rome op 16-11-42 voor Chr. en hij regeerde van 14 na Christus tot 37 na Christus, dus 23 jaar. Op het moment van Jezus geboorte was een voorgaande Augustus, de eerste keizer.

 

Tiberius, de tweede keizer, stierf op 16 maart 37 na Christus op 79 jarige leeftijd. Voorzegging komst Messias: De afstammingslijn van Jezus wordt in Genesis beschreven. Genesis 3:15; 22:15-18 maakt de afstammingslijn van Abraham bekend. Hierna de aanwijzing, dat Jezus uit de stam Juda zou komen (Genesis 49:10 en Deuteronomium 18:18). De Messias zou de troon van David erven en dat Zijn koninkrijk tot onbepaalde tijd stevig bevestigd zou zijn. (2 Samuel 7:13-16). Dan onthulde Micha 5:2, dat de Messias in Davids stad, Bethlehem, geboren zou worden. Jesaja profeteerde, dat Hij uit een maagd geboren zou worden (Jesaja 7:14) en de profeet Maleachi voorzei, dat Zijn komt zou worden aangekondigd door iemand als Elia (Maleachi 4:5,6).

 

Dit was Johannes de Doper, die inderdaad een incarnatie was van Elia. Johannes was ook de geïncarneerde engel Michael. Hier zijn bronnen te over! Johannes de Doper begon te prediken in het vijftiende regeringsjaar van Tiberius. Jezus was toen zeker 30 jaar. (Lukas 3:1). Pilatus was destijds al drie jaar procurator van Judea (vanaf het twaalfde jaar van Tiberius regering). Een profetie in Daniël geeft nauwkeurig aan in welk jaar de Messias zou verschijnen. Daniël 9:25. En dit is uitermate interessant: ‘Gij dient te weten en het inzicht te hebben, dat er vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op Messias de Leider, zeven weken, alsook tweeënzestig weken zullen zijn. Ze zal terugkeren en werkelijk herbouwd worden, met een openbaar plein en een gracht, maar in de druk der tijden.’ Zo liet de Perzische koning Artaxerxes ‘het woord’ om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, uitgaan in zijn twintigste regeringsjaar. Zijn regering begon in 474 voor onze jaartelling. Zijn twintigste regeringsjaar was 455 voor Chr. (Nehemia 2:1-8).

 

Er zou een periode geweest moet zijn van 69 profetische weken (62+7) liggen tussen het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen en het verschijnen van de Messias. 69 weken is in letterlijke zin 483 dagen (69x7), dus één jaar en 118 dagen. Als Ezechiël in 4:6 stelt, dat een dag voor een jaar staat, dan blijkt dat de Messias ook 483 jaar later in het jaar 28-29 komen zou in Nazareth (Lucas 3:1,2). Want 483-455 = 28. In dat jaar ging Jezus naar Johannes de Doper en werd hij in water gedoopt en was Hij 30 jaar oud. Mattheus schrijft betreffende de geboorte van Jezus over een ster die van oost naar zuid aan de hemel bewoog en die een duidelijk waarneembare staart had. Hij schrijft echter over een ster, niet over een komeet. Bijbelse referenties geven aan dat Jezus zes maanden na zijn neef Johannes de Doper werd geboren. Dus dan moet Johannes de doper geboren zijn op 24 juni 0008 v. Chr. (Johannesdag)

 

Als hij Jezus dus doopte in de Jordaan (het zal wellicht niet in de winter zijn geschiedt), toen was Johannes 29 ½ jaar oud. Jezus begon te prediken in het 15e jaar van de regeringsperiode van Tiberius, die keizer van Rome was. Lucas, de evangelist vertelt niet of de Romeinse of de Syrische telling toepaste voor het bepalen van het 15e jaar van Tiberius. Uit het werk van Flavius Josephus komen we veel te weten over de dood van Herodus. Deze stierf na een maansverduistering. In het jaar 4 v. Chr. waren er twee maansverduisteringen: 13 maart v. Chr. en op 10 januari 1. v. Chr. (volledige). De eerste datum ligt het meest voor de hand, gezien ook de latere kindermoord in Bethlehem. Ook op 25 maart in het jaar 5. v. Chr. was er een volledige maansverduistering. Herodus was ziek en zijn lijfartsen hadden hem afgeraden rond die periode zich op te houden bij Jericho, gezien de klimatologische omstandigheden.

www.zelfbeschouwing.info