Kenmerken van ware en valse profeten (04.07.1842)

                                               [ingezonden door Maria uit Italië]

00] Naar het eerste boek der Koningen [1 Kon.19:7-18]

01] Als je het hier besprokene alleen slechts opmerkzaam verwerkt en het gelijkluidende antwoord van deze allergrootste profeten van Israël bevat, dan kan het je onmogelijk ontgaan, dat een echte profeet zich heel duidelijk van een valse profeet onderscheid, die alleen maar een dienaar van Baäl is en een blinde Farizeeër in de volmaakste zin van het woord.

02] Opdat echter jij en ieder ander datgene precies merken en moeten weten, hoe de zaken voorstaan tussen een ware en een valse profeet, zo wil Ik uit de citaten van de profeet Elia je slechts op het volgende opmerkzaam maken. En luister dus dan:

03] Voor Wie alleen dan ijverde de ware profeet Elia? IJverde hij voor wereldse rechten,  voor wereldse macht en geweld en voor wereldse inkomsten, bestaande uit goud en   zilver? Hij     spreekt:      »Ik     heb     om     de     Heer,     de     God     Zebaoth     geijverd!«  04] Zie, als dan iemand ijvert zonder en om de enige ware God en dus ernaar handelt, zoals het de profeet Elia heeft gedaan, zeg Mij, is dat een valse profeet? – Dus is de ijver het zekerste en onmiskenbare kenmerk van een ware en een valse profeet.


05] Wanneer echter de ene ijvert om een werelds aanzien van zijn kerk en van zijn leider, dat begraven is in goud, zilver en alle edelstenen, een ander   echter ijvert alleen om Mij - welke van de twee profeten is dan wel alleen de ware? - Ik bedoel, om dat in te schatten, zal niemand zijn toevlucht moeten nemen tot de rekenkunde.

06] Omdat echter Elia een volkomen ware profeet was, op welke wijze herkende hij Mij, toen Ik aan de deur van de berg Horeb voorbijtrok, omdat hij zelf nog daarin verborgen lag? - Misschien in een grote sterke wind? – Zie, Ik ben dus ook niet in datgene, die daar veel wind en opzien baarde. Want dat is de aard van de echte, blindste Farizeeën.

07] Of heeft Elia Mij herkend in het daarop volgende vuur? – Zie, Ik ben dus ook niet in die vuurijveraars, uit welke monden alleen maar het ene gericht op het andere spat, omdat ze God daar alleen maar in een richtend vuur zien, maar nooit in de liefde willen erkennen.

08] De ware profeet Elia echter heeft Mij, de God Zebaoth, alleen maar in het stille, zachte waaien of suizen herkend, dat betekent met andere woorden niets anders dan: Elia heeft Mij alleen maar waarachtig herkend in de liefde!

09] Als jij (Jakob Lorber) Mij echter evenzo zacht waaiend in de al-enige liefde beseft, gelijk Elia, hoe ben jij dan bijgevolg een valse profeet? Laat de wereldprofeten maar praten en tegen ons roepen! Aan het einde zal zich wel tonen, wie dan naar het huis van de bruid geleid zal worden!

10] Elia werd echter beroepen tot een rechter over Israël in de liefde, daarom moest hij vertrekken naar Damaskus en tot de koningen om te zalven Hasael en Jehu en tot de profeten Elisa, zodat deze ontvangen mochten die, die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en met het zwaard van de trouw afzonderen het kaf van de Baäl door Mijn zuivere tarwe.  Wat echter daar geschiedde in het krachtige voorbeeld, zie, dat geschiedt ook nu oprecht in de geest. Daarom zal aan het einde toch de liefde over alles zegevieren en te gronde richten en tot schande maken al die  »winden«, »aardbevingen« en al het »vuur«!

11] Nu echter oordeel zelf en vindt de ware profeet uit de onechte menigte, die een dienaar van de wereld is.

12] Elia is dus een ware profeet. Maar evenzo ook een ieder, die Mij dan vindt, zoals Elia Mij gevonden heeft – namelijk in de liefde. Begrijp dat! Amen.  (Hemelse Gaven 2 bladzijde 112)

 

UpToDate 2023-2024