Tekstvak: Over	echte	en	valse	profeten	evenals	het ‘Nieuwe Woord’ van Jezus

 

'Ik zeg jullie nog meer: Je weet, dat er nu net als in alle tijden profeten zijn, en die zullen er ook altijd bij alle volken der aarde tot aan het einde der wereld zijn, wat voor geloof ze ook mogen hebben. Want alleen door de profeten wordt, ook al zijn alle banden tussen hemel en aarde verbroken, nog standvastig een geheime verbinding onderhouden, die geen duistere macht kan doorbreken. (GEJ.01_141,01)

 

                                                                                             

(Korte samenvatting)

  door Klaus Opitz [Dld]

 


 

In de geschriften van de Nieuwe Openbaring zijn er veel verklaringen over de trefwoorden van profeten: zieners, schrijvers, geesten, echte en valse  profeten, grote en kleine profeten, zelfs de spiritisten vallen hieronder.

Betreffende het ‘grote gericht’ komt Jezus nu Zelf via Zijn Nieuwe Openbaringen weer tot ons, nu zich de menselijke kant voordoet, en daarom dicteer Ik nu Mijn schrijver Zelf, wat Ik geloofd en opgevolgd wil hebben van de mensen.’

 

Een kleine ronde van de navolgende trefwoorden.

 

Inwerkingen door geesten Echte en valse profeten

Grote en kleine profeten van de louteringstijd De nieuwe Openbaringen

Over de wederkomst van Jezus

 

Inwerkingen via geesten:   ‘Nu, in het tijdperk waarin jullie leven, voegen zich naast Mijn bekendmakingen [door Jakob Lorber, Leopold Engel, Gottfried Mayerhofer] daarbij ook nog de mededelingen van Mijn geestelijke wereld, welke Ik toelaat, opdat dan sommige slapers wakker worden gemaakt en aangezet worden tot nadenken, waarover hij vroeger nooit had durven dromen….’

 


 Destijds (de levenstijd van Jezus) was Mijn leer een nieuwe, en gegrondvest op de reeds bestaande leer [OT], zelf toelichtend en terugvoerend naar het juiste begrip van de geestelijke wereld; nu, waar de hele wereld dichtbij aan de afgrond staat van het grootste egoïsme, moet dezelfde leer weer hernieuwd terugkomen, maar dan met andere middelen en op andere manieren!...

 

Nadat via gebruikelijke middelen de mensheid door haar verval niet meer te redden is, liet Ik het dus toe, wat menselijk niet mogelijk was, dat Mijn geestelijke wereld het nu moet volbrengen [Openb. NaarJohannes, hfd.19:14-16]. Zo ontstond dan het wijdverbreide ‘spiritisme’.zpa;s jullie dat noemen. [Spiritisme komt van het lat. ‘geest’,  en daarbij geldt de algemene mening, dat dit met de omgang van ‘geesten van overledenen’ te maken heeft..

 

Er is nog geen geest tot jullie gekomen, die jullie daarover met verhelderende uitleg de ogen opende, zodat jullie de wereld en het gehele universe geestelijk kon aanschouwen en weten jullie waarom? Omdat deze geesten, die tot nu toe op jullie aarde rondzwerven, meestal alleen datgene weten, wat ze tijdens het leven wisten en daarom vaak hierover veel minder weten dan jullie zelf. Wordt eerst maar geestelijke en nobele mensen en jullie zullen andere grotere geesten aantrekken, die jullie in het grote geestenrijk al een blik gunnen, maar de geestelijke ogen moeten jullie zelf meebrengen; zittend op de bank van een klaslokaal is bij lange na nog niet genoeg!...

 

Pakken jullie om genoemde redenen dit maar op, Mijn kinderen! Willen jullie een  juist einddoel bereiken met jullie spiritistisch [geestelijk] streven, begin er dan mee, zodat jullie Mijn stem in jullie harten leert begrijpen, wanneer deze adviserend, vermanend en troostend tot jullie spreekt en dan zullen jullie, wanneer jullie edele geesten aantrekt, eveneens zoekende medemensen vinden en hen dan puur hemelse brood kunnen verstrekken, maar wel zodanig: om iets te geven, moet je het eerst ook zelf bezitten!

 

Jullie schrijvenden, musicerenden, tekenaars en nog veel minder jullie fysieke test-mediums, zij zullen jullie het echter ooit kunnen geven, want ze zijn zelf hongerig naar geestelijke kost en weten niet, waar dit te vinden is, wanneer Ik niet de hand hiertoe reik’.

 

 

Echte en valse profeten

 

‘Wat de uiterlijke schijn betreft, de verschillen tussen een verhulde leugen en een verhulde waarheid vallen inderdaad niet gemakkelijk op, zoals ook een echt wonderwerk van een valse voor het puur minder ervaren wereldse verstand moeilijk of helemaal niet te onderscheiden is van een vals wonder, omdat een echt wonder voor het wereldse verstand helemaal niet te controleren is, en de magiërs en valse profeten hun wonderen evenmin door het volk laten controleren als jullie dat met jullie wonderen gedaan hebben. Juist  daarom moet er bij jullie ook nooit plaats zijn voor maar de kleinste leugen of het kleinste bedrog, opdat er op Aarde blijvend een instituut is waarin enkel waarheid heerst, en daarmee een blijvende toetssteen aan de wereld gegeven wordt waarmee men het echte goud der waarheid goed en gemakkelijk van het valse goud kan onderscheiden! (GEJ.05_140,05f)


Wanneer men zich daar niet aan houdt, zullen er enkele jaren na Mij een verbazingwekkend groot aantal valse profeten en wonderdoeners zijn, die Mijn leer geheel zullen misvormen. Zij, de valsen, zullen weliswaar ook van Mijn naam gebruik maken; maar hun leer zal niet in 't minst op de Mijne lijken, en hun wonderwerken zullen van het jou bekende, bedrieglijke soort zijn en velen tot vaste aanhangers van de valse  profeten maken. (GJE.05_140,06)

 

Maar hoe kan men dan tóch een valse van een echte profeet onderscheiden? Heel gemakkelijk: namelijk aan de vruchten! (GEJ.03_204,10)

Want van dorens en distels oogst men geen druiven en vijgen! (GEJ.03_204,11)

De echte profeet zal nooit of te nimmer zelfzuchtig zijn en iedere vorm van hoogmoed is hem vreemd. Hij zal wel dankbaar aanvaarden wat goede en edele harten hem schenken, maar nooit zal hij iemand iets berekenen, omdat hij weet dat God dat verafschuwt en omdat God Zijn dienaars goed kan verzorgen! (GJE.03_204,12)

De valse profeet zal zich echter laten betalen voor iedere stap die hij doet en voor iedere zogenaamde, godsdienstige handeling terwille van het voorgewende en voorgelogen welzijn der mensheid. De valse profeet zal donderpreken houden over de gerichten van God en zelfs in Gods naam te vuur en te zwaard oordelen. De echte zal niemand veroordelen en zal alleen maar, zonder er enig belang bij te hebben, de zondaren tot boetedoening manen en hij zal geen verschil maken tussen klein en groot en tussen wel of geen aanzien. Want voor hém geldt alleen maar God en Zijn woord, -al het andere is voor hem een dwaasheid zonder inhoud. (GJE.03_204,13)

In wat de ware profeet zegt, zal nooit een tegenstrijdigheid voorkomen. Maar houd de woorden van de valse profeet onder het licht, dan zal het daarin van tegenstrijdigheden wemelen. De echte profeet kan men nooit beledigen, als een lam zal hij alles verdragen, wat de wereld hem ook zal aandoen. Slechts tegen leugen en hoogmoed zal hij met vurige ijver opkomen en ze beide altijd overwinnen. (GJE.03_204,14)

 

De valse profeet is altijd een doodsvijand van elke waarheid en iedere gunstige vooruitgang in het denken en doen. Niemand buiten hem mag iets weten of een bepaalde ervaring hebben, zodat ieder genoodzaakt is zich altijd en vóór alles bij hem voor geld dure raad te halen. (GJE.03_204,15)

De valse profeet denkt alleen aan zichzelf. God en Zijn orde zijn voor hem lastige en belachelijke zaken, waarvan hij zelf niets gelooft. Daarom kan hij ook met een onbezwaard geweten een God uit hout en steen maken, als hem dat uitkomt. Dat dan zo'n God voor de ten enenmale door en door blind gemaakte mensen gemakkelijk via de handen van de valse profeet wonderen kan doen, zal toch wel heel begrijpelijk zijn!" (GJE.03_204,16)

Wie met weinig moeite een valse van een ware, door Mij geroepen profeet en leraar wil onderscheiden, moet naar zijn werken kijken! (GEJ.09_185,07)

Wat een mens het minst voor de ogen van zijn medemensen kan verbergen, is zijn zelfzucht en winstbejag. Om die te bevredigen zal hij maar al te gauw en zichtbaar geen middel onbeproefd laten om het doel te bereiken waar zijn hart een onverwoestbare liefde voor heeft. (GEJ.09_185,08)


Laat de valse profeten daarom nooit macht en uiterlijk aanzien verkrijgen! Want als ze dat eenmaal bereiken! Dan zal het er weldra weer uiterst duister uitzien onder de mensen, en zullen jullie een harde strijd tegen hen te verduren krijgen!' (GJE.09_185,09)

‘Van nu af aan [de levenstijd van Jezus] zullen bijna 2000 jaar lang talloos vele zieners  en profeten worden opgewekt, omdat ook een nog groter aantal valse profeten en zelfs zeer hoogmoedige, heerszuchtige en alle liefde missende, valse Christussen zullen opstaan. Maar ook de gerichten zullen steeds doorgaan, en er zal zelden een heerser zijn die niet met zijn volk vanwege de duisternis een streng gericht zal moeten ondergaan. (GEJ.06_150,14)

Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en verwoestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epidemieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen gezegd heb, er zal geen geloof behalve bij heel weinigen -onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken. (GJE.06_150,15)

De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en bijzondere tekenen aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal volgelingen zal storen, terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, natuurlijke fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij gelooft, zullen willen wijsmaken. (GEJ.06_150,16)

Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze Aarde*; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde. (GEJ.06_150,17)

[* Persoonlijke terugkomst van Jezus in een aards hulplichaam, zoals destijds tussen de Opstanding en Hemelvaart.]

Grote en kleine profeten van de tijd der loutering

De wijnstokken in de wijnberg stellen de oorspronkelijke mensen van deze Aarde voor, die bewerkt moeten worden. Zij hebben geen dienstverband met Mij, maar zij moeten bewerkt worden om een goede vrucht op te brengen voor God de Heer. (GEJ.06_176,06)

Alle (ware) profeten zijn echter, zoals jullie nu hier [apostel], en wat betreft hun ziel, niet afkomstig van deze Aarde, maar zij zijn van boven aangestelde werkers, en hebben eerst een degelijk contract met Mij afgesloten ten aanzien van het verkrijgen van het kindschap van God, dat slechts op deze Aarde mogelijk is. (GEJ.06_176,07)

Alle grote profeten vanaf het begin tot op heden, jullie meegerekend, die een grote openbaring ontvingen, zijn de eerst gehuurde werkers voor de wijnberg van de Heer. (GEJ.06_176,08)

De kleine profeten, die slechts een halve dienst moeten verrichten, namelijk het instandhouden van de eens gegeven Grote Openbaring, zijn degenen die in Mijn naam na jullie zullen komen, die ook wel zelf bepaalde kleine openbaringen ontvangen en daarmee voorspellingen doen, maar de kracht en macht die Ik jullie geven zal, niet zullen bezitten. Zij zullen ook hetzelfde loon ontvangen, omdat hun geloof sterker moet zijn; want omdat zij niet zien wat jullie nu allemaal zien en meemaken, zal hun meer uit vrije wil voortkomende  geloof  hun  ook  als  een  grotere  levensverdienste  aangerekend    worden.


Wanneer zij dus hetzelfde loon zullen krijgen als jullie, bedenk dan dat zij het moeilijker hadden om te geloven wat nu tot heil van alle schepselen gebeurt, omdat zij niet zoals jullie, getuigen van dat alles zijn geweest. (GEJ.06_176,09)

Tenslotte zullen er nog heel veel later nogmaals, vlak voor een groot gericht, zieners gewekt en toegelaten worden, die de korte, grote inspanning op moeten brengen om de zeer onzuiver geworden leer te zuiveren, opdat deze behouden en niet door de meer verlicht denkende mensheid als oud priesterbedrog verworpen wordt. Deze derde groep arbeiders in Mijn wijnberg zullen niet door grote wonderdaden, maar alleen door het zuivere woord en de Schrift werken, zonder een andere opvallende openbaring te krijgen dan slechts het innerlijke, levende woord in het gevoel en in de gedachten van hun hart, en zij zullen  vol zijn van helder, verstandig geloof en zo, zonder wonderen, de verdorde mensenwijnstok- ken in Mijn wijngaard oprichten, en dan van Mij ook hetzelfde loon krijgen dat jullie als arbeiders voor een hele dag zullen krijgen; want het zal voor hen veel moeilijker zijn om vast en zonder twijfel datgene te geloven wat meer dan duizend jaar vóór hen hier is gebeurd. (GEJ.06_176,10)

Ook al liggen dus de Grote Openbaringen behoorlijk ver uit elkaar, toch zorgt God er steeds voor dat er altijd meteen weer nieuw gewekte zieners onder de mensen komen zodra de lessen van de grote openbaring enigszins onzuiver beginnen te worden, en dat gebeurd op zo'n manier, dat daarbij de vrije wil van geen enkel mens enige dwang ondervindt. Want de Grote Openbaringen worden juist steeds lange tijd na elkaar gegeven om ervoor te zorgen dat de vrije wil van de mensen zo min mogelijk wordt aangetast. (GEJ.06_176,11)

Wanneer uiteindelijk de wereld de mensen weer te ver van hun geestelijke baan heeft doen afwijken, blijft er natuurlijk niets anders over dan over te gaan tot een Grote Openbaring, die echter altijd een gericht met zich meebrengt, omdat de Openbaring zelf een treurig gericht voor de mensen is. Want zolang je het dode hout niet aansteekt, zal het niet branden; maar het vuur ontsteekt het. En kijk wat het vuur voor het hout is, dat is een grote Openbaring voor de mensen. – Begrijpen jullie dat nu?' (GEJ.06_176,12)

De nieuwe Openbaringen

 

IK zeg: "Ook daar is voor gezorgd! Want na Mij blijft de hemelpoort steeds open staan en dat wat wij hier nu bespreken, zal over meer dan duizend jaar ook woordelijk gehoord en opgeschreven worden, alsof het voor de ogen plaats vond van degenen die bijna tweeduizend jaar na ons de Aarde betreden zullen. En een ieder die in de toekomst ergens over zal twijfelen, zal uit de hemelen heel duidelijk ingelicht kunnen worden. Want hierna zal iedereen zelfs door God onderricht moeten worden en degene die zijn lering niet van God krijgt, zal niet in het vreugdevolle rijk der waarheid binnengaan." (GEJ.03_015,06)

Weet u, waarom Ik nu zelf door Mijn knecht en schrijver Mijn wil aan u meedeel?

De oorzaak, waarom sinds verscheiden jaren Mijn directe mededelingen rijkelijker vloeien dan in vroegere tijden, en dat Ik u zo veel hemelsbrood geef als sinds Mijn wandel op Aarde nog nooit is gebeurd, is deze, dat juist nu het tijdstip nadert waarop de wereld haar hoogtepunt in dwaling en in het afwijken van Mijn scheppingsdoel zal bereiken.


Opdat nu - temeer daar dit een voorwaarde is voor Mijn wederkomst - niet alle mensen verloren gaan, heb Ik bepaald, dat van nu af aan enkelen, zoals eens Mijn discipelen, Mijn woord en leer onvervalst zullen ontvangen, niet versluierd zoals bij de profeten, maar helder en begrijpelijk, zoals Mijn discipelen het eens aan de volkeren leerden.

Daar was het verspreiden van de leer moeilijker; tegenwoordig is echter door de uitvinding van de boekdrukkunst [Internet] het verspreiden van Mijn leer veel gemakkelijker, zodat overal waar de duisternis van de wereldlijke macht zich wil doen gelden, het schijnsel van Mijn eeuwig liefde - en genadelicht kan doordringen. [Predikingen van de Heer-26]

Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de letterknechten van Mijn Bijbel de eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich  zou kunnen verontschuldigen, als zou hij er niets van geweten hebben en Mij door deze uitspraak zou willen beschuldigen, terwijl de hele schuld toch op hemzelf zal vallen. [Predikingen van de Heer-26]

Daarom wees sterk, gij weinigen, die verspreid in verschillende landstreken Mijn parels nog in eigen hart bewaren! Vertrouw op Mij!  [Predikingen van de Heer-26]

 

Ten tijde van Jezus‘ leven op Aarde heeft Hij Zelf de Nieuwe Openbaring al aangekondigd:

 

‘Maar jullie [apostelen] die de eerste steunpilaren van Mijn leer zijn, moeten zelf in het geheim veel meer weten dan alle anderen bij elkaar, opdat je na enige tijd vooral niet in verzoeking zult komen om Mijn leer afvallig te worden’.[GJE4-112-3]

 

Toch zal al deze kennis niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen opwekken [Jakob Lorber en Leopold Engel] die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk getrouw zullen opschrijven en in een groot boek [‘Johannes, het Grote Evangelie’, 10 delen door Jakob Lorber, het 11e deel door Leopold Engel)] zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!" GJE4- 112-4]

 

Wat Jakob Lorber betreft:

Nota bene: "Jij, Mijn knecht en schrijver (Jakob Lorber) denkt nu dat Ik destijds daarover nauwelijks iets gezegd zou hebben?! Wil je dan ook in het geloof zo zwak worden als je in je lichaam nog bent?! Kijk, Ik zeg je dat Ik Cyrenius en Cornelius zelfs jouw naam en  meerdere namen van anderen heb genoemd, en dat zij nu ook met veel blijdschap getuige zijn van al datgene wat Ik je nu laat schrijven. Maar op het eind zal Ik ook aan jou de namen van mensen bekendmaken (deze werden niet opgeschreven) die gerekend vanaf  nu, binnen tweeduizend jaar nog grotere dingen zullen opschrijven en verrichten dan jij nu! [2000 jaar na Jakob Lorber, dus ongeveer in het jaar 3864 n. Chr. zal er eerst de volgende, en nog veel grotere Openbaring van Jezus worden bekendgemaakt) - Knoop dat voorshands in je oren en schrijf alles in het volste geloof op! !" GJE4-112-5]

 

Wat Leopold Engel betreft:

Jezus riep in 1840 Jakob Lorber en nadien werd hem veel schrijfwerk ingegeven, wat destijds in Zijn aanwezigheid gebeurde en gesproken werd via zijn hart en vanaf 2 augustus 1851 met al datgene [niet gerekend het laatste half jaar met de voorbereiding op het Paasgebeuren in Ephrem en zonder het Pasen], waardoor de eerste tien delen van het Grote Johannes Evangelie zijn ontstaan [GJE1-10]. Jezus heeft dan in 1891 Leopold Engel gewekt en hem alles dat, wat in het laatste jaar [Ephrem en Passion] in Zijn tegenwoordigheid was, gebeurd en gesproken werd, via zijn hart hem in de pen gelegd, waardoor het 11. deel van het Grote Johannes Evangelie [het 11e GJE] is ontstaan.  [Wilfried Schlätz] 

 

Toch zal al deze kennis (wat Jezus in Zijn drie leerjaren gesproken en gedaan heeft) niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen (minstens 2: Jakob Lorber en Leopold Engel) opwekken die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek (Johannes, het Grote Evangelie) zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!" [GJE4-112-4] [Opmerking: een tweede herhaling met specifieke onderstreping]

 

Zo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen (minstens 2, Jakob Lorber en Leopold Engel) opwekken aan wie Ik alles dat, wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen. [GJE9-94-4]

 

Wat Gottfried Mayerhofer betreft:

Jezus: "Nu zie, Mijn zoon (Gottfried Mayerhofer), al sinds jaren bedien Ik Mij via jou, om de wereld zichtbaar, zoals jullie ze voor ogen hebt, te verklaren. Veel uitleg kwam door je pen bij sommige zoekende zielen terecht. Ik bedekte jullie de sluier van de scheppingsgeheimen, zoals ook bij je voorganger in dit schrijfberoep jullie het een en ander heeft toevertrouwd [Jakob Lorber]. Ik maakte jullie opmerkzaam op de belangrijkheid, wat in jullie ogen soms onbeduidend lijkt. Dit alles werd gedaan, waardoor ieder naar zijn behoefte en volgens naar zijn individualiteit, voedsel of 'brood uit de hemelen' ontving en dat hij moet kiezen en vervolgens daarvan te genieten, om ten slotte aan het einde van wereld Mij herkend en lief te hebben’. (Gottfried Mayerhofer, "De religie van de toekomst" (de tuin van het leven)

 

"...Juist daarom heb Ik Zieners als nieuwe profeten gewekt volgens een andere gedachte, die Mijn Woord ooit de mensen onvervalst verder moet geven, zodat hier geen vervalsing  van menselijke zijde intreedt, en daarom dikteer Ik nu Mijn schrijvers Zelf, wat Ik van de mensen geloofd en in acht genomen hebben wil.’ (Gottfried Mayerhofer, "Staat de katholieke of protestantse kerk Mij of Mijn eigenlijke kerk dichterbij?’ (Levenstuin)

 

Over de wederkomst van Jezus

…’En zie, de zeer vele mensen op de hele Aarde die tegenwoordig door allerlei traagheid en levensduisternis als door een diepe slaap bevangen zijn, moeten dus in een hevige, stormachtige beweging gebracht worden, totdat ze na een lange reeks perioden zover opgewekt worden, dat ze in die wakkere staat eindelijk beginnen te voelen waaraan het hun ontbreekt!’ [GJE8-162-19]


(De Heer:) 'Wanneer een dergelijke toestand onder de mensen zal intreden, zal ook de tijd gekomen zijn om hun te geven waaraan het hun ontbreekt, pas in zo'n tijd zal Ik weer tot de mensen in deze wereld komen en zal dan in het algemeen doen, wat Ik nu in het bijzonder doe voor slechts weinig getuigen. Ik leg nu het zaad in de aarde en breng de mensen daardoor geen vrede, maar het zwaard voor de strijd en voor grote gevechten en oorlogen. [GJE8-163-01]

 

Alleen de mens die Mijn leer zal aannemen en ernaar zal leven, zal in zichzelf het licht, de waarheid en de ware levensvrede vinden, hoewel hij daarbij in de wereld ter wille van Mijn naam veel gevechten en vervolgingen zal moeten doormaken, wat ook jullie allemaal aan den lijve zullen meemaken. Maar wanneer Ik voor de tweede keer in deze wereld zal komen*, zal ook het gisten, strijden en vervolgen onder de volkeren ophouden, en de oorspronkelijke verhouding van de mensen ten opzichte van de zuivere geesten der hemelen zal normaal en duurzaam worden. *) Persoonlijke wederkomst van Jezus in  een aards hulplichaam zoals tussen de Opstanding en de Hemelvaart. [GJE8-163-02]

 

Door wat Ik jullie nu gezegd en getoond heb zullen jullie gemakkelijk kunnen weten en zien, waarom het wordt toegelaten dat er mettertijd naast de kleine, ware stoel van Aäron, waarop Ik jullie nu zet, een valse en lang bestaande stoel te midden van de heidenen zal ontstaan, en hoe en waarom dan ook de valse profeten en leraren in Mijn naam zelfs worden toegelaten. [GJE8-163-03]

Maar jullie en jullie ware nageslacht moeten er geen acht op slaan, als zij ook de roep uit de mond van de valsen zullen horen, volgens welke Christus hier of daar zou zijn. Want Ik zal nooit meer Mijn intrek nemen in een tempel die door mensenhanden gebouwd is, maar alleen in de geest en in de waarheid van degenen die Mij zullen zoeken en tot Mij bidden, in Mij alleen geloven en Mij derhalve ook boven alles zullen liefhebben; hun  hart zal de ware tempel zijn waarin Ik verblijf en hierin zal Ik ook tot hen spreken, hen onderrichten en opvoeden en leiden. Onthoudt dit nu heel goed voor jezelf, zodat jullie je niet ergeren als dit allemaal zo gebeurt, maar eraan denken dat Ik jullie dat allemaal van tevoren heb aangekondigd, en ook de reden daarvan! [GJE8-163-04]

‚Bekommer jullie om die redenen niet om, wat er nu geschiedt! Laat hen stormlopen, die voor de storm geschapen zijn, en laat hen onderdrukken, die aan de slavernij hangen. Ik echter zeg jullie: alleen van daaruit zal het ware leven opeens losbarsten  als de hevigste bliksem uit de zwarte wolken – en de wolk zal verdwijnen, maar de bliksem zal zijn licht nooit terugnemen, maar aan één stuk door oplichten.’ (Hemelse G.03_49.03.19,00)

 

De complete tekst, zie onder www.JESUS2030.de, linkerrandkolom onder „Einführende Texte“, Thema „Echte und falsche Propheten

 


  UpToDate 2023-2024