Pasen

 

Het Pasen viel in het jaargetijde van de gerst en op het begin van diens oogst [Exodus 12:14, 24-47 en Leviticus 23:10].En deze dag zal jullie zijn ter gedachtenis en jullie zullen voor de HEER dit feest vieren; jullie zullen dit vieren onder jullie geslachten tot een eeuwige inzetting.’ Het Bijbelse ‚Pasen‚ wordt in Israël nog steeds gevierd op 14 april.

 

Het was koud in het Binnenhof volgens Joh.18:18: En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en verwarmde zich. Plotseling herkende de dienstmaagd, die ook deurwaardster was, Petrus als één der leerlingen van Jezus en ze zei tot Petrus: ‘Ben ook jij niet uit de discipelen van deze Mens?’ Petrus zei: ‚Ik ben dat niet!‘ ‘Maar je was toch ook samen met Jezus, uit Galilea?’

 

[Opmerking: Jeruzalem op 700 m. hoogte, dan is het ‘s avonds en ‘s morgens op deze hoge berg nog behoorlijk koud zonder het warme zonlicht, ook zomers!]

Het kruisteken T [Taw] vinden we terug in ons alfabet en zij is de laatste 22e letter in het Hebreeuwse alfabet. Aan haar is het 400ste getal toegekend. [22=400].

De Hebreeuwse letters zijn o.a.:

Aleph [1], Beth [2], Gimmel [3], Daleth [4], Heh [5], Waw [6], Zajin [7], Chet [8], Teth [9], Jod [10], Kaf [11=20], Lamed [12=30], Mem [13=40], Noen [14=50], Samech [15=60], Ojin [16=70], Peh [17=80], Tsade [18=90], Qoph [19=100], Resh [20=300], Shin [21=300], Taw [22=400]  of:

א Aleph [1], ב Beth [2], ג Gimmel [3], ד Daleth [4], ה Heh [5], ו Waw [6], ז Zajin [7],  Chet [8], ט Teth [9], יJod [10], כ Kaf [11=20], ל Lamed [12=30], מ Mem [13=40], נ Noen [14=50], ס Samech [15=60],  Ojin [16=70],   Peh [17=80],  Tsade [18=90], ק Qoph [19=100],  ר Resh [20=300], ש Shin [21=300],     Taw [22=400]

                                   https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/03/08/32/cross-587267__180.jpg

Met betrekking tot ons alfabet zei Jezus: ‚Ik ben de Alpha en de Omega‘, Ik ben het gehele alfabet van A tot Z. Het is hoe dan ook geen toeval, dat psalm 2:2 en Psalm 22 ons een aanwijzing geven met betrekking tot de kruisiging van Hemzelf.

In Deut. 21:22 wordt ‚kruis‘ als hout de eerste keer genoemd. De gehele lijdensweg van Jezus heeft ook precies 22 uren geduurd. Hij heeft voor ons de dood overwonnen! Openbaringen 22 beschrijft deze overwinning als de ‘stroom van het levende water!’

 

Ruth keerde terug naar Bethlehem aan het begin van de gerstoogst. [Ruth 1:22]. Zij las de aren niet alleen op het gerstenveld; maar ze bleef tot het einde van de tarweoogst! D.w.z. [de voleinding van het tijdperk]Mattheus 13:39]. Pas nadat de oogst afgelopen is, wordt Ruth de vrouw van Boaz.

Volgens Swedenborg betekent dit: dat ‚de ware kerk van Christus eerst voltooid zal zijn [in het geestelijke tegenbeeld], als het laatste ‘lid’ zijn weg van zijn navolging heeft beëindigd en in de glorie van zijn Heer zal worden opgenomen

 

Er bestaat rechtstreeks een grote samenhang met Ruth, Bethlehem en Moab. Bethlehem betekent allegorisch en getalsmatig: ‘aan het einde van deze wereld‘:  [400-499] is het einde in de materie en met 500 begint het hemelse!]

 

490 = Betlehem als: [B=2, I=10, Th=400, L=30, Ch = 8, M=40] – 490 = 7x7=49x10. Het heeft verder een relatie tot de 7e dag. Jezus is geboren uit het 7e geslacht en geboren op de 7e. van een dag.

 

Moab berekent ook 49 [M=40, O=6, A=1, B=2]. Wat zich eerst in het kleinste afspeelde [in Moab], dat manifesteert zich in het grootste [Bethlehem].

 

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, staande onder de wet, opdat degene die onder de wet waren, die verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kindschap verkrijgen zouden. [Gal.4:4]

 

                                   Christus, Religie, Jesus Christus, Zinnen, Gekruisigd

 

Lukas 22:22: ‚En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is; doch wee dien mens door welken Hij verraden wordt.‘ [d.w.z.: dat men Jezus al tot de kruisdood heeft bestemd!] Over hout en kruis vinden wij de aanwijzing: ‚dat een dood lichaam aan het hout ’s nachts niet mag blijven hangen, maar deze moet op dezelfde dag nog begraven worden! Het Hebreeuwse woord voor kruis is Ts-L-B = 90-30-2= 122. Het kan geen toeval zijn, dat juist in het Bijbelse boek Hebreeën 12:12 de strijd van Jezus staat beschreven.

 

Op de binnenplaats van Gethsemané heeft Hij als een worm in het stof der Aarde geworsteld. Daar heeft de Aarde Zijn bloed en Zijn zweet gedronken. Ook heeft volgens Lorber het Vaderlijke oog Hem aangezien en Hem een engel gestuurd, om Hem te sterken, om Hem de heerlijkheid te laten zien, die op Zijn lijden zou volgen.

 

Psalm 22:22: ‚Verlos Mij uit de muil van de leeuw, en verhoor Mij van de hoornen des eenhoorns.’

 

De Heer via Lorber: ‘Want door dit lichaam heb Ik het hele gericht en de dood op Mij genomen, en dit lichaam moet drie dagen aan de dood prijs worden gegeven opdat jullie zielen voortaan het eeuwige leven kunnen hebben! Want dit lichaam van Mij is de plaatsvervanger van jullie zielen. Om jullie zielen het leven te geven moet dit het leven laten, en dat afgestane leven zal eeuwig ten goede komen aan jullie zielen.

Maar op de derde dag zal Mijn lichaam het leven in een geheel andere vorm weer hernemen, en de overvloed van Mijn eeuwige geest zal dan in jullie dringen en jullie in alle waarheid leiden’. [GJE3-226:6-8]

 

UpToDate 2023-2024