https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Kircher-Diagram_of_the_names_of_God.png/220px-Kircher-Diagram_of_the_names_of_God.png 

    Redactionele foto

 

 

„Leer het daarom van Mij!“

 

                        Korte samenvatting

                                                     [Klaus Opitz]

 

Van wie konden we geestelijke (en materiële) waarheden leren als we niet door Degene, Die Zelf Hemel en Aarde heeft geschapen en behoudt, en Die van ons houdt als „verloren zonen en dochters“ en ons in vrije beslissing wil terugbrengen in Zijn hemelse Jeruzalem.

 

 Thema‘s:

 

1.De wereld ontbreekt het helemaal aan geestelijk licht 

2.Wanneer er een andere weg naar de vrije ontwikkeling zou bestaan …

3.Leer het daarom van Mij

4.Geen boodschap volledig onthuld

5.Wat Ik jullie geef dat is alleen maar voor het hart

6.Moeilijkheden van de voorwaartse ontwikkeling

 

 

1.Nu ontbreekt de wereld het in alles aan geestelijk licht

 

1.1.De wereld ontbreekt nu in alles het geestelijke licht, want de dienaren van Baälam, daarvan hebben jullie nu ook de laatste vonken genomen en hebben hen in het hart verstikt ook van de toch al in minderheid aanwezigen, die nog op een of andere wijze een zwak geloof hadden. Nu is het volledig nacht geworden. Niemand weet meer advies of hulp te geven.  Daarom beraden ze zich keer op keer en kiezen verder kandidaat na kandidaat, om hierdoor op een wijze gradatie van het land te komen. Maar ze zijn nu allemaal blind en zien en erkennen de wijze lieden niet, omdat zij zich alleen maar voor de meest geachte lieden houden, die een sterke stem hebben. Daarom echter zullen ze ook steeds meer ellende teweegbrengen en roof en moord en groot bloed vergieten, zoals het nu al op meerdere plaatsen zichtbaar begint.“ (HiG.03_48.06.14,12)

 

2.Wanneer er een andere weg naar de vrije ontwikkeling bestond…

 

2.1. „Als er een andere weg zou bestaan voor een zelfstandige vrije ontwikkeling van het leven, die nog minder pijnlijk zou zijn, dan zou de Godheid deze zeker in haar orde opgenomen hebben, Maar bij de verhoudingen van de levenszaken zoals die zijn en noodzakelijkerwijs moeten zijn, is nu eenmaal geen betere weg mogelijk. De weg is dus ook goed en doelmatig. En omdat de zaak zo ligt en niet anders, is ze zelf al het grootste bewijs van het zichtbare, grijpbare bestaan van God, zonder wie niets kan ontstaan, zijn en bestaan.

Maar als het bestaan van God daardoor duidelijk bewezen wordt, waaraan verdient Hij het dan gesmaad te worden door zulke wijze mannen zoals jij er een wilt zijn? (RB.01_027,06 e.v.)

 

2.2.  De vaste bestemming van de Aarde is [nu] eenmaal, om dáár kinderen van Gods geest voor de gehele oneindigheid op te voeden’.  (GEJ.02_205,09)

 

3. Leer het daarom van Mij

 

3.1. IK [Jezus] zei: ‘Als die boeken [Bijbel] over de innerlijke, geestelijke wijsheid zo geschreven waren dat zij voor ieder natuurlijk, werelds verstand al op het eerste gezicht volkomen begrijpelijk zouden zijn, dan zou de mens ze al gauw ter zijde leggen en er niet eens meer naar kijken. Wat voor nut zou hij er dan van hebben?!

Nu bevatten ze echter geestelijke zaken van het eenvoudigste schepsel tot aan het hoogste hemels goddelijke en kunnen daarom door geen enkel natuurlijk, werelds verstand ooit volledig begrepen worden, maar alleen door de zuivere, volledig aan gene zijde aanwezig zijnde geest van de mens.

Juist het niet begrijpen van deze geschriften houdt de geest in de mens wakker en laat hem zien wat en hoeveel er nog mankeert aan de eigenlijke levensvervolmaking.

Hij zal die geschriften daarom vaker ter hand nemen en daar zijn gedachten over laten gaan, waarbij hem zo nu en dan toch een en ander wat duidelijker wordt. Wanneer hij zo door zijn moeite en zijn ijver een glimp van de geest heeft opgevangen, zal hij wel steeds ijveriger gaan speuren naar de innerlijke, geestelijke waarheden en op die wijze steeds meer licht krijgen en ook een inniger verbinding krijgen met zijn innerlijke geest van gene zijde, en dan zal hij ook zijn naasten meer licht kunnen geven, wat heel heilzaam voor hen is.

 

‚Maar dat zou nooit gebeuren als deze geschriften slechts op zuiver natuurlijke wijze gegeven waren; als zij zo gegeven zouden zijn, zou er niets geestelijks en hemels goddelijks aan de woorden ten grondslag gelegd zijn, zoals Ik dat jullie al meermalen heel duidelijk heb laten zien.’ (GJE.06_101,09 e.v)

 

3.2.Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de letterknechten van Mijn Bijbel de eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich zou kunnen verontschuldigen, als zou hij er niets van geweten hebben en Mij door deze uitspraak zou willen beschuldigen, terwijl de hele schuld toch op hemzelf zal vallen. Daarom wees sterk, gij weinigen, die verspreid in verschillende landstreken Mijn parels nog in eigen hart bewaren! Vertrouw op Mij!   (Prediker 26:23)

 

3.3. "...Want wie God niet goed kent, kan nooit volmaakt in een God geloven, en Hem nog minder boven alles liefhebben en dus ook nooit volledig deel hebben aan de geest van God. Want uit een onjuiste kennis van God komen langzaamaan tengevolge van de vrije wil van de mensen, allerlei soorten dwalingen onder de mensen, die dan als een duizendkop­pige hydra voortwoekeren, de mensen tot afgodendienaars maken en hun de poort tot het ware, eeuwige leven versperren, zodat zij dan aan gene zijde als zielen moeilijk ooit binnen kunnen komen; want wat een ziel hier binnen een dag voor haar levensvervolmaking kan doen, kan zij aan gene zijde vaak niet in duizenden aardse jaren doen. Mijn oude leerlingen hebben over God al wel veel uitgebreidere kennis; maar jullie nieuwelin­gen zijn al met al daarin nog zwak, en daarom wil Ik jullie daarin sterken.' (GJE.06-228:19)

 

3.4. „…Alles, wat Ik jullie hier geef (Nieuwe Openbaring), is voor Mijn kinderen waar en getrouw; want Ik geef het niet aan de wereld, maar aan Mijn zwakke kinderen. Daarom moeten zij Mijn liefde en wijsheid en Mijn woorden en Mijn genade niet met de maatstaf van de wereld meten. Want Ik wil niet schitteren voor de wereld, maar slechts door jullie geliefd zijn. Want Ik heb genoeg Zonnen om voor de ogen van de wereld iets te laten schitteren. Maar als jullie met je wereldse geleerdheid aanmerkingen hebben op Mijn geschrift wat denken jullie dat Ik dan eens met je wereldse onzin zal doen?

 

Leer het daarom van Mij; pas als jullie door Mij onderwezen zijn, zullen jullie zien en erkennen wiens voorschriften hoger staan, - de Mijne of die van de wereld. Want de wereld heeft het woord in de zin, Ik echter heb de zin in het woord, - daarom dwaalt degene die niet naar Mij op zoek is, op een ontzettende manier! (Huishouding van God, deel 1, hfdst. 34:34-36)

 

4.Geen boodschap volledig onthuld

 

4.1. …"Maar jullie weten niet, dat vanuit de hemel nu eenmaal geen boodschap volkomen ontsluierd tot de mensen op Aarde kan komen, maar dat elke boodschap nog altijd door een huls omsloten is. Want zonder zo’n hulsachtige omsluiting kan geen boodschap, die zuiver geestelijk is, uit de hemelen tot de mensen komen, evenmin als iemand van jullie in staat zou zijn om de etherische voedingsstoffen die voor het lichaam geschikt zijn, zonder toevoeging van grovere materie in zich op te nemen’. (Geestelijke Zon, deel 2, hfdst. 15:03)

 

4.2. Bruno*): „…Goed, omdat jullie het door Mij vertelde inzien, dan wil Ik in de naam van de Heer de zaak van God verder aan jullie weer doorgeven: 

*) De spreker in Jakob Lorber, „Van de Hel naar de Hemel. De geestelijke leiding van  Robert Blum“

 

„…Daarom heeft de wijze Schepper alleen door een onveranderlijke vaste orde aangebracht, waar ze noodzakelijk is en tot heil van de mensen dient. Maar die dingen echter, waarmee de vrije menselijke geest zich moet bezighouden, zijn door God kriskras door elkaar geschud, met de bedoeling, dat de geest de beste gelegenheid moge vinden om zich voor het bereiken van bepaalde voordelen te oefenen, waardoor hij zich die waardigheid en kracht eigen maakt, die hier, in deze zuivere geestenwereld, vereist is voor het eigenlijke, van daadwerkelijke liefde vervulde, eeuwige bestaan. De goddelijke leer is zo gegeven, dat iedere geest daaruit dat voedsel kan halen, dat het beste bij hem past, zich daarmee kan voeden, daardoor kan groeien en tot volmaaktheid kan komen.’ … (Van de Hel tot de Hemel, deel 1_114:12,13)

 

4.3. Ik wil Mijn leer echter zo geven, dat niemand slechts door het evangelie te lezen of door er naar te luisteren de kern van de levende waarheld bereiken kan, maar deze alleen kan bereiken door Mijn leer toe te passen, en door de toepassing zal Mijn licht in iedere mens steeds helderder gaan schijnen! (GJE.01-113:13)

 

5.Wat Ik jullie geef, dat is slechts voor het hart

 

5.1.Kijk, ieder mens heeft een tweevoudig kenvermogen: een uiterlijk, dat is het hoofd- of eigenlijke uiterlijke zielsverstand. Met dit kenvermogen is het goddelijk wezen nooit te vatten en te begrijpen. Omdat het alleen aan de ziel wordt gegeven om de geest in haar voorlopig van de godheid te scheiden en de godheid een tijdlang voor de geest verborgen te houden. Wil een ziel nu met dit uitsluitend negatieve vermogen God zoeken en vinden, dan verwijdert ze zich steeds meer van haar doel naarmate ze dit hardnekkig langs deze weg blijft najagen.

 

Maar de ziel heeft nog een ander kenvermogen, dat niet in haar hoofd maar in haar hart zetelt. Dit vermogen heet innerlijk gemoed en bestaat  uit een geheel eigen wil, uit de liefde en uit een met deze beide gemoedselementen overeenstemmende voorstellingskracht. Heeft dit eenmaal het begrip van het bestaan van God in zich opgenomen, dan wordt het begrip van het bestaan van God in zich opgenomen, dan wordt het meteen door de liefde omvat en door haar wil vastgehouden, en dat vasthouden is dan pas ‘geloven’. 

 

Door dit geloof, dat levend is, wordt de ware geest gewekt. Deze kijkt dan naar wat hem wakker gemaakt heeft, herkent het en neemt er meteen bezit van, richt zich daarna op als een machtig licht uit God en doordringt dan de ziel en verandert alles in haar in licht. En dit licht is dan het eigenlijke geloof waardoor iedere ziel zalig kan worden.’ [Van de Hel naar Hemel, deel 1-35: 2-4]

 

5.2.Waarlijk, Ik zeg tegen jullie allen: Wie vanuit zijn hart Mij niet als Vader zal bekennen – en wel als de enige, ware Vader -, die zal niet aan Mijn borst komen! 

Wanneer jullie roepen: ‚Abba!`, roep het dan in je hart, in deemoed, in liefde en in alle waarheid vanuit de liefde en in alle waarheid vanuit die liefde; dan zal Ik je verhoren!
Degene van jullie, kinderen, die voortdurend zal roepen: `Heer, Heer, God van alle gerechtigheid, God van genade, God van liefde en alle erbarmen!, die zal Ik weliswaar niet verwerpen en Ik zal hem het leven laten, - maar het zal zeer moeilijk voor hem zijn ooit hier aan te komen in het oord van het volkomen zalige vrije leven. [De Huishouding van God, deel 2, hfdst. 46:3]

 

5.3. "Mijn schepping en Mij te begrijpen is niet een verstandelijke zaak, maar het is een zaak van het hart, van het gevoel! (Sg.01_026,30)

 

5.4. "...Zoals iemands liefde tot Mij zal zijn, zo zal ook diens licht en bijgevolg ook zijn wijsheid zijn." (Huishouding van God, deel 2, hfdst. 86:05)

 

6.Problemen bij de ontwikkelingswegen

 

6.1. "Want besef, hoe meer je in het zelfinzicht ontwikkelt, hoe meer je je Mijn leer, Mijn schepping, Mijn materiële en geestelijke wereld zult leren kennen, deste meer zullen bij jou de moeilijkheden van het voorwaartschrijden bij je opstapelen.

 

Volg je Mijn leer, dan kom je terecht in de gradatie van Mijn kinderen! En ‚een kind van de schepper van de oneindigheid van God‘ genoemd te worden, bereikt men niet al te gemakkelijk, zoals men dat in het gebruikelijke leven aanneemt.

Geen overwinningskroon zal zonder strijd gewonnen worden, en wil je eens overwinnaar worden over de vaste materie, dan moet je in je eigen geest eerst zelf vrij worden, geheel onafhankelijk in de schepping er voor gaan.

 

Je moet de oude, wereldse Adam van je afleggen en de nieuwe geestelijke Adam tot je nemen. De oude mens als product van de wereld moet gestorven zijn, en de nieuwe geestelijke weer opnieuw geboren worden, of je moet `een opnieuw wedergeborene` zijn, zoals Ik eens zei: `Wanneer jullie niet wedergeboren worden in de geest en waarheid, zullen jullie niet in Mijn Hemelse Rijk kunnen ingaan." (uit: Gottfried Mayerhofer, "Wie erreicht man den geistigen Magnetismus? of van de weg naar de wedergeboorte“, „Heilung und Gesundheitspflege“, Lorber Verlag))


6.2. "Ik zeg jullie: zoekt, zoals altijd, nooit de eer van de wereld; want deze is een pest voor de ziel en geest, en hun gevolgen komen vroeg of laat, de Aarde verwoestend, te voorschijn." (Hemelse Geschenken, deel 3_49.04.06,29f)

 

6.3. Mijn leerlingen mogen geen kniesoren zijn… 

Daarom zeg Ik jullie allen nog eens, dat jullie volkomen vrij van geest, en vrolijk en opgewekt door de wereld moeten gaan, zonder aan de wereld te hangen…

 

Maar wie zal zo'n bijzonder blijde boodschap met een treurig, ­bedeesd, vreesachtig, angstig en moedeloos gezicht willen of kunnen overbrengen? Daarom, voor altijd weg ermee en weg met de overdreven eerbied zelfs voor Mij; want met dat alles zouden jullie nooit geschikt zijn om voor iets groots geroepen en uitgekozen te worden, en nog minder om iets belangrijks en groots te verrichten!

Als je Mij uit de grond van je hart liefhebt, is dat voor Mij volmaakt voldoende; alles wat meer is, is dom, heeft geen nut en maakt van de mens, Mijn evenbeeld, een laf schepsel dat voor niets groots deugt of bruikbaar is’. (GJE.06-018:10)

 

6.4. "Zo moet u Mij als God liefhebben en deze liefde aan de naaste bewijzen, opdat u de ware afstammelingen van Diegene moogt zijn, die in alles zo vele wonderen gelegd heeft. Dan zal u duidelijk worden, dat een wereld alleen dan kan bestaan, wanneer liefde haar grondwezen, liefde haar bestaans - en vervolmakingsdrang is.’ [Predikingen 43:33]

 

6.5.  De liefde alleen is de maatstaf voor Mijn Goddelijkheid, en met geen andere maatstaf ben Ik te meten. (Huishouding van God, deel 2, hfdst. 138:26)

 

6.6. „…Daarom, Mijn kinderen, neem alles in volle ernst, neem mijn woorden serieus, neem het met jullie tijd in alle ernst, zodat Mijn woorden niet aan dove oren wordt gepredikt. Dit wenst jullie Vader tot de belering van jullie een tot jullie geestelijke vooruitgang!  Amen!“ (Levensgeheimen.01-020:58)

 

6.7. Houdt allen nu grote standvastigheid aan Mij, zoals Ik jullie ook erg standvastig houdt, dan zullen jullie binnenkort de heerlijkste gevolgen ontvangen, en jullie als Mijn pure kinderen zullen in een betere toekomst, wat de tijd betreft, ook voor eeuwig in de mate daarvan zich zeer daarop verheugen.’

 

De volledige tekst is te vinden onder: JESUS2030.de, linker kolom onder „Einführende Texte“.

 

www.zelfbeschouwing.info  - bron: Jakob Lorber Bulletin Internationaal, november 2017 – maandelijks gratis tijdschrift voor de bewuste mens