De onbekende profeet

 

In zijn boek ‘de onbekende profeet Jakob Lorber’ zegt Wilhelm Pfaffenzeller hierover:  ‘via hem heeft de Heer ons geleerd dat alle religies in alle tijden via door Hem gekozen mannen [profeten en godsdienststichters] aan de mensen gegeven zijn. Natuurlijk altijd naar gelang het bevattingsvermogen en de ontwikkeling van de mensen. En al deze religies, eenvoudige en hoogontwikkelde, beoogden een gemeenschappelijk doel: de mensen duidelijk maken, dat er buiten de zichtbare wereld nog een onzichtbare wereld is, van waaruit krachten op ons inwerken die het lot van de mensen beïnvloeden. Alle religies leerden, dat in deze onzichtbare wereld een absolute kracht heerst, die alwetend, wijs en rechtvaardig is en eens verzoenend zal werken, als de mens na zijn sterven naar die andere wereld overgaat. Het was de bedoeling de mensen tot een eigen besef van verantwoordelijkheid ten opzichte van deze macht op te voeden’.

 

‘De geschriften van Jakob Lorber zijn van een opmerkelijke omvang. Alleen zijn belangrijkste boeken die in druk verschenen zijn, bevatten al meer dan 8500 pagina’s. Hij behandelt hierin filosofisch-theologische vraagstukken, en opvallend hier bij is, dat men van zijn wetenschappelijke ontdekkingen in zijn tijd niet het flauwste vermoeden had. Het verschil tussen zijn geestelijke wereldbeeld en de stand van de wetenschap wordt steeds kleiner. Dat werd opnieuw bevestigd toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de astronomische stelling over de zogenaamde onstabiliteit van de vaste sterren van een bepaalde grootte, onhoudbaar bleek te zijn. In het ‘Grote Johannes Evangelie’ komt een anatomische verhandeling voor over de structuur en de werking van de menselijke hersenen, waar onze tegenwoordige medische wetenschap nog zeker tot de komende decennia onderzoek naar zou kunnen verrichten’.

 

Jakob Lorber had geen enkele opleiding gehad om de feiten van diverse wetenschappelijke gebieden te kunnen weten. Na de basisschool bezocht hij slechts enkele jaren het gymnasium [later wel afgemaakt] omdat hij om financiële redenen zijn studie moest afbreken. Hij was echter zeer muzikaal en bespeelde verscheidene instrumenten op meesterlijke wijze.

 

Alle manuscripten van Lorber worden bij de uitgeverij Lorber Verlag in Bietigheim (Würtemberg) bewaard. Die geeft ook zijn gezamenlijke werk uit, gedeeltelijk in goedkope paperbackuitgaven. Er is niet één regel in de vele geschriften van Lorber die in tegenspraak is met de Heilige Schrift. Men zou veeleer kunnen stellen dat ze een aanvulling zijn op de Bijbel. Ze spreken over de zichtbare schepping en haar doel, maar ook over de onzichtbare schepping, de oorspronkelijke Kerk en haar toekomst. Lorber houdt zich in zijn geschriften uitvoerig bezig met de opbouw van het heelal en met het tweeledig karakter van het licht – bijna zeventig jaar voordat Albert Einstein het begrip ‘foton’ uitvond. Zo verklaart Lorber ook de kenmerken van de dampkring, de wereld der atomen en de elementaire deeltjes.

 

‘Menige lezer die onbekend is met het feit, dat materie bevroren licht is’, zal dit maar moeilijk kunnen begrijpen. En hoe moeilijk zal dan wel niet de verklaring van de Nieuwe Openbaring aanvaard worden, die er de nadruk op legt dat materie bevroren geest is, geest die vaste vorm heeft aangenomen? Maar de onvoorstelbare wijsheid van de schepper is niet gebonden aan datgene wat de mensen als verstandig beschouwen. De wetenschap was zo materialistisch georiënteerd, zodat er een totale geloofsleer in de mensheid ontstond, dat met Jakob Lorber uit Graz een beginstadium aannam. Door dit feit nemen veel citaten uit de Nieuwe Openbaringen nagenoeg ook profetische vormen aan. Ze wroeten in de materie en juist omdat het zoeken materieel gericht is, vinden ze uiteindelijk alleen maar materie, zegt Lorber. Hij geeft dan de juiste weg duidelijk aan, want achter deze materiële wereld bevindt zich de nog grotere geestelijke wereld, en alle wezenlijke realiteit kunnen we alleen maar in de geest zoeken en vinden.

 

Nobelprijswinnaar Max Planck [1858-1947] deed eens de uitspraak in Florence, tijdens een voordracht: ‘Als fysicus, als een mens die zijn gehele leven aan de nuchtere wetenschap, met name het onderzoek naar de materie heeft gewijd, zal zeker niemand mij voor een dweper houden. Naar aanleiding van mijn onderzoek van het atoom kan ik u dit zeggen: ‘Alle materie ontstaat en bestaat slechts door een kracht die de atoomdeeltjes in beweging brengt en ze als het kleinste zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. Maar omdat er in het heelal geen intelligente, noch een eeuwige kracht op zichzelf bestaat, moeten we aannemen, dat er achter deze kracht een bewuste, intelligente geest werkt. Deze geest is de oorzaak van alle materie!”

 

Inzichten, waarvan ook Max Planck gewaagde, heeft Lorber al in 1840 geschreven, toen Max Planck nog maar een jongen van 18 was, en nog niets afwist van deze materie. Lorber schreef toen: ‘Kracht als zelfstandigheid zoals de geleerde materialisten beweren, bestaat helemaal niet. De geest is de opwekker van de kracht. De geest houdt de materie bij elkaar en daarom is deze de belangrijkste factor van het gehele leven. Zonder geest bestaat er geen leven, en zonder leven geen materie’.

 

Bijna tweeduizend jaren christendom en meer dan 4200 verschillende vormen van religies, zijn tot nu toe niet in staat geweest, de harten van de mensen te veranderen, want dit volk vereert Mij in stenen kerken met klokgeluid, met orgels, met bel en schel, met wierook en brandende kaarsen, in gouden gewaden’…, schrijft Lorber. In een andere passage lezen we: ‘ziet, de mensen keren zich steeds meer van God af.. en God moet tenslotte weer door de mond van een nieuwe profeet tot de mensen roepen: ziet, dit volk eert Mij met de lippen en met ijdel, werelds ceremonieel, maar hun harten zijn verre van Mij…De schijn en het ceremonieel geeft hun meer dan de Levende God Zelf, die hen toespreekt: geeft alles op, maar behoudt de liefde!’

 

Profeten zijn van oudsher voor de heersende hiërarchieën lastige mensen geweest. Zoals de profeten van het Oude Testament de toorn van de toenmalige priesters opwekten en zich daardoor aan vervolging blootstelden, zo zullen ook de profetische woorden van Lorber ergernis en tegenspraak opwekken.

 

Einde pausdom?

Sinds eeuwen zijn er ontelbare profetieën die spreken van het einde van het pausdom en de verwoesting van de ‘stad met de zeven heuvels’. Volgens de aantekeningen van Lorber zei de Heer tot Petrus [2000 jaar geleden]: ‘De Farizeeërs stelden hun tempel op de eerste plaats, daarna zullen de priesters van de christenen dat met hun kerk doen. Na honderden jaren zal men in Rome beweren, dat jijzelf deze Stoel gesticht hebt. En de volkeren die met zwaard en vuur ertoe gedwongen worden daarin te geloven, zullen ook de valse profeet geloven, dat jij als eerste vorst van het geloof die Stoel in Rome hebt gesticht, en vanuit die positie in Mijn Naam de gehele wereld en haar vorsten en volkeren regeert’.

 

‘Maar zie, dat zal een valse stoel zijn, vanwaar veel kwaad over de gehele Aarde zal worden verspreid. En nagenoeg zal niemand meer weten waar jij de ware Stoel, de Stoel van de liefde, de waarheid, het levende geloof en van het leven zelf hebt gesticht, en wie jouw ware opvolger is. Zo’n valse stoel zal wel lange tijd standhouden, meer dan duizend jaar; maar meer dan tweeduizend jaar zal dat niet durenMaar in die tijd zal er ook een grote zuivering moeten plaatsvinden, opdat de mensen Mij weer zullen kennen en alleen in Mij zullen geloven..’

 

Valse profeten

Op vele plaatsen in de Bijbel wordt er voor de valse profeten gewaarschuwd. ‘Wacht u voor de valse profeten’, staat er in het Evangelie van Mattheüs 7:15: ‘die tot u komen in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven zijn. Aan de vruchten zult u ze kennen!’…

Bij Lorber lezen we daarover: ‘Maar er zullen in Mijn Naam al spoedig ook vele valse profeten ontstaan, ze zullen het volk bedriegen en het in vervoering brengen door valse tekenen, die ze dan van de magiërs geleerd hebben. Maar al schreeuwen deze valse profeten nog zo luid: zie, hier en daar is de Messias, de door God Gezalfde! Luistert niet naar hen, maar laat hen in ernst en liefde zien, dat ze niet Mij zijn, noch in Mijn Naam handelen! Een valse profeet zult u gemakkelijk aan zijn zelfzuchtige en van eigenliefde vervulde daden herkennen, want van de distels oogst men geen vijgen en van doornen geen druiven..’ Door de mond van de Bijbelse profeet Jeremia sprak de Heer: ‘Leugens voorspelen ze in Mijn Naam, die profeten! Ik zond hen niet, heb hun geen opdracht gegeven, en tot hen niet gesproken. Leugenvisioenen, waanorakels, en eigen verzinsels: dat profeteren ze u ..’[Jeremia 14:14]

 

Begin van eindtijd

Vele profeten uit lang vervlogen tijden en ook later hebben in afschrikwekkende beschrijvingen de rampen die in de nabije toekomst over de mensen zullen komen, voorspeld. De profetieën van Lorber zijn tegenwoordig actueler dan ooit. In niet mis te verstane woorden zegt hij: ‘De verstandige mensen zullen het zover brengen dat spoedig geen volk meer tegen het andere een oorlog zal kunnen beginnen. Dan zullen twee volkeren elkaar met zulke wapens aanvallen, waardoor ze elkaar tot de laatste man toe zullen vernietigen. Geen van deze volkeren zal daarbij als overwinnaar uit de strijd komen’.

 

Einstein stelde ongeveer honderd jaar later berustend vast: ‘De ontketende macht van het atoom heeft alles veranderd, maar niet onze manier van denken. En zo glijden we langzaam af totdat ons een ramp zal treffen, zoals de wereld nog nooit beleefd heeft’. Even pessimistisch is Nobelprijswinnaar Konrad Lorenz: ‘Het is te laat, voor alles te laat; de ondergang is niet tegen te houden’. Deze ontwikkeling heeft Goethe al bijna 200 jaar geleden voorspeld: ‘Ik zie dat er een tijd komt waarin de mensen niet meer in God geloven en waarin Hij alles weer zal moeten vernietigen, voor een nieuwe schepping. Ik weet zeker: men heeft het ernaar gemaakt en in de verre toekomst is tijd en uur al bepaald wanneer deze vernietiging zal plaatsvinden’.

 

Dergelijke constateringen komen overeen met de Openbaringen van Lorber: ‘spoedig na de tijd waarin de industrialisatie op haar hoogtepunt is, zal het leven op Aarde steeds onmogelijker worden, want de Aarde zal onvruchtbaar worden… Het zal ook niet lang meer duren tot jullie sociale instellingen, waarvan jullie dachten dat ze altijd zouden blijven bestaan, in elkaar zullen storten… Steeds meer voortekenen van de vreselijkste rampen zullen zich aankondigen.. Er zal een tijd van grote nood en ellende aanbreken, zoals op Aarde nog nooit eerder is voortgekomen. De eerste voortekenen, ongelukken en ziekten die aan deze tijd voorafgaan, zijn de laatste pogingen, om te redden wat er nog te redden valt, opdat niet iedereen in het slijk van het egoïsme zal verstikken. Deze ontwikkeling zal echter niet abrupt plaatsvinden maar in fasen, zoals de zomer in de herfst en de herfst weer in de winter overgaat.

 

‘Tegen het einde van die tijd zal Ik [de Heer] steeds groter profeten laten opstaan en ze zullen meer dan ooit tevoren vervolgd worden. Er zullen vanaf dit moment [wellicht sprak Jezus deze woorden rond 29 n. Chr.] tot dan toe duizend jaar, maar niet nog eens duizend jaar verstrijken.

In de Nieuwe Openbaring werd deze ontwikkeling voorspeld en de Heer heeft de mensen op het hart gedrukt het pad des verderfs de rug toe te keren. Daarom werd Lorber door de wetenschap, maar ook door de theologie doodgezwegen, evenals door de politieke wereldmachten, en om weer andere redenen door de kerkelijke instanties.

 

Het lijkt wel alsof industrialisatie bedreven wordt om de geest sneller te doden en zo mogelijk ook het toch al karige zaad op de akker van het eeuwige leven totaal te vernietigen. De mensen die in de grote steden wonen, geven zich over aan genotzucht. Ze willen van alle gemakken voorzien zijn, zich amuseren en zo mogelijk ook nog een klein beetje heersen. De oprechte edele mens is sober en bescheiden, terwijl de laaghartige mens met niets tevreden is.. De mensen zullen van hun kennis op alle mogelijke gebieden en van hun verworven vaardigheden een steeds slechter gebruik maken en zullen geheel vrijwillig de toorn van God over zichzelf en tenslotte over de gehele Aarde oproepen’.

 

Rampen zullen ons treffen

De eindtijd die we volgens de Nieuwe Openbaringen tegemoet gaan, zal gekenmerkt worden door rampen van apocalyptische omvang. De Aarde zal geteisterd worden door hevige aardbevingen en door stormen op land en zee. De zee zal op vele plaatsen de oevers overstromen. Dan zullen de mensen beven van angst en vrees, in afwachting van de dingen die over de Aarde zullen komen.’ Helderzienden profeten zagen grote gebieden in Noord-Duitsland en Nederland in de golven van de Noordzee verdwijnen. Ook Edgar Cayce voorspelde dat tegelijkertijd grote delen van Japan in de wateren van de Stille Oceaan ondergaan. Desondanks betekenen deze komende gebeurtenissen niet de gehele ondergang van de Aarde.

 

Lorber schrijft heel duidelijk: ‘De Aarde zal blijven voortbestaan – zoals ook na Noach – en ze zal Mijn kinderen dragen, die verstandiger zijn; alleen het uitschot, dat hand over hand toeneemt, zal van de Aarde verwijderd worden’. Er wordt vaak gesproken over de ‘zuivering van de mensheid door het vuur’, wat deels letterlijk, deels ook alleen symbolisch bedoeld is. Veel profetieën uit de verschillende tijdperken spreken over het ‘vuur, dat uit de hemel zal vallen’. Lorber: ‘De vuur- en doodspuwende wapens zullen de trotse mensen niet meer baten, niet hun stenen huizen en verharde wegen waarop ze in razende vaart voortsnellen, want de vijand zal uit de lucht komen en allen vernietigen die altijd het kwade hebben gedaan.. alle banken en winkels zullen vernietigd worden door de vijand, die Ik uit het verre luchtruim van de Aarde zal sturen als een bliksemflits met veel geweld en oorverdovend gekraak…maar Mijn weinige vrienden zal de grote onoverwinnelijke vijand geen kwaad doen en hij zal hen ontzien…

 

‘De mensen zullen gewaarschuwd worden door profeten en bijzondere tekenen aan het firmament, waardoor slechts weinigen tot inkeer zullen komen, terwijl de mensen, die de wereldse genoegens zoeken, dit allemaal slechts als vreemde verschijnselen van de natuur zullen beschouwen..’ Ik laat de volkeren door de nood tot besef komen. Ik zal het Licht laten schijnen over de dwaling dat de wereldse naar genot niet het belangrijkste is. Ik zal hen door middel van zeer onaangename gebeurtenissen de vergankelijkheid van wereldse eigendunk, roem en klatergoud laten ervaren en hen er de eeuwige duurzaamheid van geestelijke schatten voor in de plaats geven.

 

Aan allen zal Ik laten zien dat er boven hen nog een ander staat. Het is vanzelfsprekend dat spot, wraak en vervolging de gelovigen treffen, dat valse maar ook ware profeten het volk proberen te waarschuwen, zodat tenslotte de meeste mensen geheel in verwarring zullen raken. Al Mijn vermaningen zullen, zoals bij de zondvloed, bij velen vruchteloos blijven en slechts weinigen zullen zich bekeren. Maar wanneer de gebeurtenissen hand over hand zullen toenemen, zal toch het overgrote deel van de mensen geestelijk gered worden.

 

Wanneer al deze gebeurtenissen de mensen zullen treffen, wie draagt daarvan dan de schuld? Ben Ik een God van wraak? Bent u dat eigenlijk niet zelf, u die alles naar uw hand ze en zelfs de grote wetten van de materiële en geestelijke wereld – zo mogelijk – ongeldig zou willen verklaren? Ik laat dit hier neerschrijven, opdat een ieder het weet.

 

UpToDate 2023-2024