Wanneer de olie vloeit…..

 

De Islam komt steeds meer op de voorgrond. Er zit een vernietigende epidemie aan te komen, de één na de ander. Klimatologische veranderingen met paniek onder de mensen. Er zal een bewapend en uitgerekt conflict ontstaan, omdat de leiders binnen de politiek een oorlog willen smeden en die willen aangaan. Het gevaar komt uit het Oosten; veel mensen sterven. God hult de Aarde in een enorm sluier en beroofd de rechtvaardigen en de onbillijke mensen drie dagen lang van het licht.

 

Eerst dan erkennen de ongelovigen hun dwalingen. Ettelijke rechtvaardigen overleven dan. Er volgt een schitterende toekomst. Gezien door Abdul ben Naziz in de 7e eeuw tussen 1601-1700. Het komt verder tot een strijd op de Aarde. Eerst zal de weersomstandigheden zich op Aarde abnormaal gedragen. Epidemieën en verderf nemen zeker een derde van de mensheid weg.

 

Vuurstormen en hagelbuien, enorme natuurcatastrofen zoals springvloeden, aardbevingen en vulkanisme. Landen verdwijnen in de zee, de continenten verschuiven. Een driedaagse duisternis zal heersen, terwijl de doodsengel Azrael over Aarde loopt om de onbillijke mensen te slaan. God werpt een ster op de Aarde. Slechts weinigen (rechtvaardigen) zullen dit doorstaan. Dan daalt de Messias uit de Hemel op Aarde en spreekt recht.

 

De ouderling Martin Andersen uit de pinkstergemeente Moss, een plaatsje in Noorwegen, hoorde de volgende profetie in 1937: wanneer de olie uit de Noordzee komt en langs de Noorse kust, zullen de dingen beginnen te gebeuren, en nadert de terugkeer van Jezus. Toen hij deze woorden had uitgeroepen, stonden de mensen in de Gemeente op en vroegen de ouderling te gaan zitten en niet zulke onzin te spreken. In 1937 was het inderdaad onzin om te praten over olie, dat wordt gepompt langs de Noorse kust. Vandaag pompen alle grote oliemaatschappijen in de wereld langs de kust van Noorwegen, ’s werelds grootste exporteur van olie, na Saoedi-Arabië. Bron: Samuel Lowenstein – 18e eeuw – bron: Ebenda blz. 124,182,183.

 

Antichrist

 

Daniel 7:25 en 8:24 beschrijft een vorst die zich zal keren tegen de Allerhoogste en de heiligen zal vervolgen en doden. Hij zal een gruwel die verwoesting brengt, oprichten op de heilige plaats (8:13; 9:27; 11:31 en 12:11). Hij verheerlijkt zichzelf boven elke god (11:36) maar wordt na een tijd, tijden en een halve tijd gedood (7:25; 11:45). De vorst en zijn rijk zullen echter vernietigd worden door de Vorst der vorsten en wel zonder dat er mensenhanden aan te pas komen (Dan.7:26; 8:25). Hierna zal het koningschap over de wereld gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste (7:27).

 

Het vierde dier betreft het rijk van de antigoddelijke vorst van de eindtijd. In Daniel 7:25 en 12:7 wordt er over tijd gesproken – vergelijk Openb. 12:14; 13:5. – hiervoor gaan we naar Daniel 9:24-27. Dit betreft de tijd van zeventig weken en na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen Hem is. Wat betreft de 62 ‘zevens’: dit is niet gebaseerd op een of andere tijdhistorische berekening, maar is ontstaan door een rekensom: 70 – (7+1) = 62. Het gaat in de profetie om de eerste en de laatste periode. Bij de zevens, zeventallen, weken en jaarweken gaat het over dezelfde perioden.

 

In vers 26 lezen we dat na 62 jaarweken, aan het begin van de laatste jaarweek, een gezalfde wordt uitgeroeid. Hierna komt een vorst die op de helft van de week (drie en een halve periode = tijd, tijden en een halve tijd) een gruwel van verwoesting brengt (de antichrist) – zie ook Dan. 8:13; 11:31 en 12:11. Het is van belang op te merken dat volgens deze profetie van Daniel met de dood va de Gezalfde de laatste periode (één jaarweek) van de geschiedenis, de eindtijd, aanbreekt.

 

Deze periode begint met de gewelddadige dood van een Gezalfde, die (in het midden van de week gevolgd wordt door het optreden van de antigoddelijke vorst. Daniel zegt dus dat de eindtijd aanvangt met de dood van de Gezalfde. De tijd die Jezus beschrijft als het einde, dat er nog niet is (Matth.24:14), is de tijd die Daniel aangaf met de omschrijving tijden! Dan. 7:25: tweeduizend driehonderd avonden en ochtenden (8:14) – of een halve jaarweek (9:27). Deze tweeledige eindtijd keert ook in het boek Openbaring terug. [bron: geplukt van het internet]

 

DE BIJBEL IN DE EINDTIJD

 

Het lezen van de Bijbel zal veel nut opleveren voor de innerlijke zelfbeschouwing. Een eerste blik op de Bijbel lijkt misschien een saaie aangelegenheid, maar een intelligent wezen zal zich afvragen, hoe het toch mogelijk is, dat zulk een bijzonder boek door de grote tijden heen, zich staande heeft gehouden. Al een groot wonder op zichzelf. Dan moet er toch meer aan de hand zijn.  Het staat een ieder vrij de Bijbel wel of niet te lezen, te doorvorsen, te begrijpen en er naar te leven. Het lijkt mij slim om dit bijzondere boek  – de Heilige Schrift – in je leven ooit gelezen te hebben. Het maakt niet uit waar je begint, maar het is aangeraden te beginnen bij een Bijbeldeel, om de samenhang beter te begrijpen. Bijvoorbeeld de eerste twee hoofdstukken van Genesis, wat heb ik uit de zes scheppingsdagen begrepen?

 

Waren het zes scheppingsdagen van vierentwintig uur? Natuurlijk is bij God alles mogelijk. Onder scheppingsdag kan ook iets anders schuilgaan. Bij de Heer is immers duizend jaar als één dag. Onder scheppingsdag verstaan we één grote tijdsperiode. De zes scheppingsdagen kunnen mogelijk uit zes grote scheppingsperioden bestaan hebben. Trouwens, de Bijbel wordt in de geestelijke wereld zelfs door Engelen gelezen! Dat maakt, dat de Bijbel nogmaals heel speciaal moet zijn. Wat is het, dat de Bijbel zo belangrijk wordt gevonden? Door de zesduizend jaren heen, vanaf het begin van de schepping, van Adam & Eva, heeft de Heer in het oude Joodse Testament ons tot vandaag toe, een groot vast fundament en wegwijzer gegeven om de weg te gaan naar de eeuwige thuiskomst. En toen deze tijd vervult was, zond Hij Zijn Zoon. (dat wil zeggen de Liefde van God Zelf in de personificatie van Jezus)

 

Door de Evangelist in het Nieuwe Testament (Joh.16:12) liet God hem schrijven: ‘Ik had jullie nog veel te zeggen, maar dat kunnen jullie nu nog niet begrijpen (dragen). Verder vertelt Joh.21:2, dat de Heer wel zoveel boeken moest uitgeven, om de hele wereld daarmee te vullen – en dan zouden de mensen het nog niet begrijpen!’…. Maar, als de tijd hiervoor rijp is, dan zal Hij wederom terugkomen [niet zoals wordt verwacht!] maar, zoals beloofd, door een Nieuw Groot Evangelie te geven, dat de eeuwige onaantastbare Bijbel uitlegt op een unieke verhelderende wijze: ‘De Nieuwe Openbaringen!

  

UpToDate 2023-2024