Het echte oude NAZARETH

 

En Nazareth verlaten hebbende, is [Hij] komen wonen te Kapérnaüm, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende. Het land Zebulon en het land Naftali, aan den weg der zee, over de Jordaan, het Galiléa der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan.Matth. 4:13-16

Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan, en naar het land van Naftali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar den weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galiléa der heidenen. Jesaja 8:23:

Opmerking: deze tekst  Jesaja 8:23 – heeft men in de hebreeuwse Bijbel opzettelijk weggelaten!

HET volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Jesaja 9:1

                                               https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/27/06/43/cherry-tree-1225186__180.jpg

Het meer van Galilea lijkt vanuit de lucht gezien bijna op een harp of een nier. Het Hebreeuws woord hiervoor is: jam ha-kinereth tr,N<Ki-~, dus het meer van de harp. Het land of de provincie waarin dit meer zich bevindt, heet Galilea en in het Hebreeuws ‘Galil’ lyliG met 3-30-30. Dat heeft als stam het woord GaL lG en betekent vormwording, een lichaamswording. Lichaam is GoLeM ~l,GO. Deze landstreek van Noord-Israël is ‘vorm geworden land’. Daar speelde zich het verhaal af van de transformatie en de verwerking, de omvorming en het beleven in de tijd van Jezus. 

 

                                  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Lake_Tiberias_%28Sea_of_Galilee%29%2C_Northern_Israel.jpg

 

Gal wil zeggen: iets dat hier vorm wordt. Alle persoonlijke namen met het woord gal erin hebben hiermee te maken. Wij weten dat in het Hebreeuws dit woord gal als getal 33 is, de gimmel is 3 en de lamed is 30. Typerend is dat de naam van de landstreek al ‘33’ heet. 

 

De 33 zijn de jaren van het leven van Jezus en hoofdzakelijk in Galilea. Is dat niet verwonderlijk? Dat daar de grote geschiedenissen van Jezus zich hebben afgespeeld. Het zit al in de naam van Galilea. Als dit al zo heet, dan is het verwonderlijk dat het daar plaatsgevonden heeft. Al van het begin af heet dat land ‘Galil’ en daar speelt het verhaal zich af. Jezus heeft het grootste deel van Zijn leven op Aarde in en bij Nazareth geleefd.

 

De naam Natsareth komt van het woord tsar en betekent ook een vorm die star is, die geen levendige ontwikkeling heeft. Daarom zei ook Nathanael: ‘Van Nazareth kun je niets verwachten!’

 

De gal, de vorm die dus ook samenhangt met het woord Galil is de naam van het begrip ‘golf’, zoals een golf in het water. Deze vorm is dus levendig, beweeglijk en blijft in deze wereld. 

 

Tyrus komt van het Hebreeuwse Tsoer rWc vorm en ook identiek met Tsar. Ze betekent de starre vorm. Op zo’n plaats is er een lijden. Wat heeft de Syrische stad Tyrus ermee te maken? Tsoer rWc is ook verbonden met de wortelnaam van Nazareth, dat ‘bedrukken’ of ‘benauwen’ betekent.

 

Tsoer, het starre betekent ‘gevangen zijn’ en identiek met verbieden. Men is dan een gevangene in de zin, dat men verstart is. Evenwel betekent rc.n: natser [50-90-200] ook ‘hoeden’, ‘bewaken’, ‘bewaren’, ‘opletten’, ‘blokkeren’, ‘belegeren’. Een ander woord wat daarop lijkt is yric.n" Notsri en het betekent ‘Christen’=  50-90-200-10, en in het meervoud ~yric.n" is Notsrim, ‘christenen’, - [Matth.2:23]

 

:Natsareth is de plaats waar het starre, maar met een beweegbare vorm daar aanwezig is. [in Galilea] Daarom kan men in Natsareth dat inspirerende van Jezus toch niet helemaal begrijpen: Want wij weten alles toch al, wat kan Hij ons dan nog voor nieuws vertellen? Alles is daar toch al bekend?!’ En is dat Nazareth van vroeger nog wel überhaupt vindbaar?

 

De Heer beschrijft via Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaringen, dat deze plek niet meer vindbaar is, evenals meerdere kleine steden en dorpen van Zijn tijd:

 

[GEJ.04_002,02] [2] Mijn Nazareth zal men niet meer vinden, maar wel een ander achter het gebergte, westelijk van hier. Genezareth zal ophouden te bestaan, slechts Tiberias aan deze zijde van de zee zal blijven. Caesarea Philippi, waar we nu zijn, is al verdwenen, maar er zal er een blijven boven het meer [het meer van Merom], waar de Jordaan vandaan komt, en een in het westen niet ver van de grote zoutzee, in de buurt van Tyrus en Sidon.

Van het land Samaria zal slechts het gedeelte van hier in zuidelijke richting tot aan de grote zee blijven bestaan, het kleine deel dat meer naar het oosten ligt, met het echte Sichar en de echte berg Horeb, zal ophouden te bestaan, en de latere nakomelingen zullen het zoeken en niet ver van de grote zee vinden.

Maar het zal niet meer zijn dan een naam en een ongenaakbare berg, en geen waarheid. En zo zal het ook gaan met Jeruzalem en nog heel veel plaatsen van het Beloofde land, dat herhaaldelijk in een woestenij veranderd zal worden.

                        Nazareth foto

 

2000 jaar geleden gingen de mensen uit Nazareth, Kanaan en Kapernaum naar de overkant van de Jordaan om naar noordoostkust van de Middellandse zee te komen. Ook andersom ging men evenzo vandaar naar de markten van Nazareth en Kapernaum. Zij konden niet verder omdat aan het meer de diepe Jordaanvallei lag.

 

Het klopt zeker, dat het vroegere Nazareth niet meer bestaat en er zijn überhaupt geen sporen meer aantoonbaar. Wel hebben de kruisridders enkele eeuwen na Jezus’ periode op Aarde daar een vesting gebouwd, blijkbaar heeft men destijds nog geweten moeten hebben, waar dat Nazareth gelegen was. En van deze vesting of klooster – op de vermoedelijke plaats – zijn nog steeds ruinen overgebleven. En deze plek hebben wij – mijn vriend Christoph Schindler en Helmut Nadlinger enkele malen bezocht. En deze weer teruggevonden omgeving en ook het vermoedelijke Nazareth heet tegenwoordig: MeZet ATERat (de toenmalige ruinenplaats], waar het oude woord van "NAZARET" in ligt opgesloten.

 

De geografische GPS-plek van het toenmalige Nazareth ligt op:

            N33o.00.238’ en E035o.37.675’.

En de plek van Jozefs woning is N33o.00.362’ resp. E035o.37.447’.

 

Men keek dus vanaf de Jozefs’ woning neer op het kleine stadje Nazareth! De beek, waar Jezus speelde, ligt ca. 8 minuten te voet oostelijker! En … 15-20 minuten zuidelijker daarvan lag de school – er bestaan hiervan nog ruinen als overblijfsel….Om deze omgeving te bezoeken [je treft er beslist niet veel aan] is niet zo heel gemakkelijk. Als toerist zal het niet geen pretje om zijn deze moeilijk vindbare streek weer op te zoeken. Maar als Lorberlezer zal men zich daarover enorm verheugen over het weer ‘nieuw ontdekte’… Wellicht zullen we in de komende tijd daarover nog iets publiceren…

 

Jesaja heeft het over de ‘kuststreek’ van Zebulon en Naftali die lag nog verder van de Middellandse zee af. Mattheüs heeft het over het ‘gebied aan de weg naar de zee’. Nathanaël uit Kana [Joh. 21:2] in Zebulon kon zich niets voorstellen bij ‘iets goeds’ uit Nazareth, eigenlijk maar tientallen kilometers verderop. Een kind werd Zebulon geboren’, ‘een zoon werd Naftali gegeven’

Toen Jezus groot geworden was, vestigde Hij zich ‘in het land van Zebulon en Naftali’. Zo gingen, via de profetie van Jesaja, de zegens van Jakob en Mozes in vervulling. Dáár rekruteerde de Meester zijn eerste leerlingen. Dáár hield Jezus zijn beroemde ‘Bergrede’ [Matth. 5:1-12]. Dat was in ‘het gebied aan de weg naar zee’ [dat is het meer van Galilea! – een meer werd in de oudheid ook een zee genoemd! Daar] leerden de vissers [d.w.z. de leerlingen van Jezus] ‘vissers van mensen’ te worden. [Markus 1:17 en Matth. 4:19]

Dan begint het verhaal van de tocht van Natsareth naar Kefar Nachoem, de verbasterde naam is Kapernaum. Kapernaum betekent het dorp van de Nachoemen Nachoem betekent de trooster. Het is een kleine plaats. De Kefar Nachoem ligt aan een meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Nafthali. Zebulon wordt in het Hebreeuws geschreven als Zebulon 7-2-30-6-50en heeft als optelling het getal 95. In het Hebreeuws zijn letters ook getallen. De getallen bepalen de opeenvolging van de letters.

 

                            Stammen_van_Israel (1).jpg

Nafthali met de letterwaarde 50-80-400-30-10 heeft de getalswaarde 570. Dat is 6 x 95 = 570! Het is ook de 6e stam, de 6e zoon van Jakob. We zien hier eigenlijk de zes, Nafthali en de één, Zebulon. De zevenheid is samengesteld uit 6 plus 1.

Op deze wijze is ook de Schepping opgebouwd uit de zes scheppingsdagen en de 7e dag. Eerst verschijnt Nafthali en dan volgt Zebulon, waardoor de 7e dag gevormd wordt als besluit. En dit maakt duidelijk, dat het land in het donker ligt, zoals er in de tekst staat, zolang de verbinding Zebulon Nafthali niet gelegd werd door Jezus persoonlijk!!!

Het volk leeft in het duister, want het licht ontstaat alleen maar dankzij deze verbinding door de Heer Zelf. De Verlossing vindt inderdaad daar plaats waar de zes met de zeven verbonden is. Hier krijgt de naam Kefar Nachoem - het dorp van de Trooster - in deze samenhang dan ook zin. Jezus verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaum. Kapernaum is het dorp van de vertroosting, want de Verlossing kondigt haar komst aan door Jezus.

Kapernaum lag aan het meer van Genezareth. In het Hebreeuws heet dat meer Jam Kinereth en betekent, in het Nederlands vertaald, harp, luit, een muziekinstrument. David zingt bij de Kinor, de harp. Deze kinereth is een wonderbaarlijk instrument. De melodie die steeds alle melodieën bevat, weerklinkt, zo wordt gezegd, in het Noorden van Galilea Golil, Galil lyliG; daar bij de lG Gal, in het lichamelijke, daar, waar het meer van Kinereth [Genezareth] ligt en waar de Kefar Nachoem,  het dorp van de Vertrooster ligt, waar Jezus het Licht in het donker was!!!

Opnieuw de ligging van Nazareth en Kapernaum

2000 jaar geleden wandelde Jezus met zijn discipelen in Palestina en verbleef met name in Galilea en bezocht verschillende plaatsen en steden. De echte Nazareth lag boven de Jordaan, dus iets ten noorden van het Meer van Galilea. Hij [Jezus] bezocht de Markusheuvel boven de Markusbaai en de witte zee en de berg der verheerlijking [Arbel].

De Markusheuvel was de enige mogelijkheid daar, er bestaat geen andere heuvel tussen de Markusbaai en het witte meer !!! De Markusheuvel en de berg Arbel [berg der verheerlijking] worden door Jezus apart genoemd; verder, het handelsdorp in de smalle baai en naar het dorp W. Hamman-Magdala, vanwaar Peter brood bracht tijdens het eten van Genezareth; en de grote baai van Kis, waar de rots stond en nog steeds staat, en ook Sibarah, Kafarnaüm en Nazareth aan de boven-Jordaan. Hij heeft ook veel andere steden en plaatsen bezocht, evenals Chorazin, dat vervloekt werd en waar de ruïnes nog steeds zichtbaar zijn [dit werd heropgebouwd in 600 na Christus en de nederzetting van Chorazin is nu ongeveer 100 meter hoger. De afgodstempel is daar nog steeds half zichtbaar door de opgravingen. 
 
Nazareth, in de bovenloop van de Jordaan! '- zo wordt het specifiek genoemd. Dus het lag vlak bij de rivier de Jordaan. Als we eerst naar het woord Jordaan kijken, verdelen we dat in twee woorden: JOR en DAN. De rivier stroomt naar beneden. 'Jarden' = 10-200-4-50. [Joreh Dan: = aflopend [aflopend].

 

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9:1) - In Mattheüs 4:13 e. v) wordt de profetie van Jesaja 9:1 in vervulling gebracht. We zien in de komst van Jezus in Kapernaüm, dat ook noordelijk was gelegen aan de zee van Tiberias, in de landpale van Zebulon en Naftali; opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali aan de weg der zee over de Jordaan; het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduw des doods, voor hen is een licht opgegaan.’  Nu, daar leefde Jesus !

Waar Kapernaum precies heeft gelegen, dat vertelt de Jakob Lorber via de Heer: 'Van de oever van het meer tot helemaal ‘Nazareth' waren het nog 20 onverharde veldwegen. Een onverharde weg was volgens de Joodse schaalberekening [op basis van de Romeinse berekeningen] precies 605 meter. Dus 20 x 605 liggen op ongeveer 12 kilometer afstand. De afstand van Kapernaüm tot het oude Nazareth was dus twee uur te voet. Andere plaatsen zoals Had Nes, Karkom, Almagor, komen zelfs niet in aanmerking. Korazin lag in een rechte lijn van de baai van de Galilese zee. Sibarah was de algemene landingsplaats voor Kapernaum en Nazareth .
 
Waarom deze berekening? Op een tekstplek in Lorber, in het elfde deel van het evangelie van Johannes [hier de aankondiging door Leopold Engel!]: ‘Dat werd gerekend met de niet Europese maat ! 

 

Om die plaats te bereiken moesten we een omweg maken, omdat Ik niet de bedoeling had langs Jeruzalem te gaan, maar ongezien in de woonplaats van Lazarus wilde aankomen, die volgens de Joodse maat vijftien veldwegen daarvan verwijderd was. Bethanië lag echter niet op de plaats van het huidige dorp El Azarije *,(* El Azarije of Eizariya, maar nog meer naar het Oosten, zodat wij daar niet vanaf de westkant van de Olijfberg, maar vanaf de oostkant aankwamen. (GEJ.11_033,02] [Tegenwoordig neemt men aan dat hier vroeger Bethanië lag; dat in de 4e eeuw Lazarion werd genoemd) 

De afstand van vijftien veldwegen werd gemeten vanaf de voorhof van de tempel, waar een pilaar als Romeinse mijlpaal (centrale markeringsteen] was opgesteld, zoals jullie dergelijke markeringsstenen ook nu nog in kleinere dorpen aantreffen. Men legde die vijftien veldwegen, wanneer men op zijn gemak liep, in anderhalf uur af, tot men Bethanië vanaf het zojuist genoemde punt bereikte. [GEJ.11_033,03]

Daarmee kan een oudheidkundige ter plaatse nu iets nauwkeuriger vast­stellen waar het echte Bethanië gestaan moet hebben. Maar behalve een woest gebied, behalve stenen en struiken zal hij tegenwoordig niets meer vin­den van de plaats waar Ik het laatste en voor de Joden onmiskenbaar grootste werk volbracht. [GEJ.11_033,04]

En zo vervolgden we onze reis ongehinderd en bereikten in korte tijd de stad Nazareth.

 

We moeten niet vergeten dat de Sibarah-aanlegplaats van vandaag [voorbij een brug] tegenwoordig 1 uur van het meer is verwijderd. Vanaf daar is het nog 45 minuten naar Kapernaum en vanaf die ‘landingsplek nog twee uur naar het echte Nazareth.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/BnotYaakovBridge.JPG/1024px-BnotYaakovBridge.JPG

Waarom zou in deze uitspraak tweemaal Nazareth genoemd moeten zijn en niet Kapernaum, waarvan we weten dat het [echte Kapernaum] maar 30-45 minuten van de landingsplaats was gelegen? Sibarah moet dus de landingsplaats zijn geweest voor Kapernaum en Nazareth. Van Sibarah naar Kapernaum was het maar slechts 30-45 minuten. En van Kapernaum naar Nazareth was het ongeveer 2 uur. Bovendien liep het meer Galilea ongeveer 5 kilometer verder door in het vlakke land, waar het omhoog ging. We moeten met al deze dingen toch rekening mee houden.

Jezus stuurde de hogepriester Roban van Nazareth naar Sichar naar Joram en Jairuth en zegt: "Ik heb Roban naar de priester in Sichar gestuurd, hij zal de weg via KAPERNAUM-SIBARA-KIS-KANA IN DE VALLEI nemen, en hij zal over twee dagen weer terug zijn."

 

Jezus zou dit traject nooit hebben aangegeven, als Nazareth vlakbij Corazim zou gelegen hebben !!! Als dat zo was geweest, dan zou Roban alleen maar rechtdoor naar het zuiden moeten gaan!

Vervolgens zegt Jezus Zelf: "Nazareth lag in een HOOG DAL, want het is  ‘s avonds daar al vrij koel ..." Maar Corazim ligt vrij hoog op een berg, daar is geen hoogdal ... Het "echte" Nazareth ligt werkelijk in een hoge vallei, dat heb Ik [Gerard], samen met een vriend [Helmut] toch zelf gezien. En naar beneden (oostelijk) van de Jordaan en dan weer een heuvel, en westelijk  een grote heuvel.

Bijgevoegd is een link [Video] http://www.israelandyou.com/metzad-ateret/ en je kunt een kijkje nemen in het gebied waar Nazareth eens stond. Er zijn nog enkele basale stenen uit de tijd van Jezus in het opgebouwde klooster. Tegenwoordig [sinds enkele jaren] wordt het als afvalstortplaats gebruikt!

 

Zoals al eerder beschreven in het Bulletin, heeft NAZARETH een verband met het woord:

MeZet ATERat (de huidige ruïinenplaats), dat ook het oude woord "NAZARET" in het verborgen bevat.

Er is een grote samenhang en een overeenstemming [match!] - Metzad Ateret, van Qasr Atara grenst aan de Jacobsbrug (Gesher Bnot Yaakov) in de vallei van de Jordaan.

 

UpToDate 2023-2024