Het echte oude NAZARETH

 

En Nazareth verlaten hebbende, is [Hij] komen wonen te Kapérnaüm, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende. Het land Zebulon en het land Naftali, aan den weg der zee, over de Jordaan, het Galiléa der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan. Matth. 4:13-16

 

Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan, en naar het land van Naftali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar den weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galiléa der heidenen. Jesaja 8:23:

 

Opmerking: deze tekst  – Jesaja 8:23 – heeft men in de hebreeuwse Bijbel opzettelijk weggelaten!

HET volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Jesaja 9:1

 

                                               https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/27/06/43/cherry-tree-1225186__180.jpg

                                                   onder het prikkeldraad door

 

Het meer van Galilea lijkt vanuit de lucht gezien bijna op een harp of een nier. Het Hebreeuws woord hiervoor is: jam ha-kinereth, dus het meer van de harp. Het land of de provincie waarin dit meer zich bevindt, heet Galilea en in het Hebreeuws ‘Galil’ met 3-30-30. Dat heeft als stam het woord GaL en betekent vormwording, een lichaamswording. Lichaam is GoLeM. Deze landstreek van Noord-Israël is ‘vorm geworden land’. Daar speelde zich het verhaal af van de transformatie en de verwerking, de omvorming en het beleven in de tijd van Jezus. 

 

                                             https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Lake_Tiberias_%28Sea_of_Galilee%29%2C_Northern_Israel.jpg

 

Gal wil zeggen: iets dat hier vorm wordt. Alle persoonlijke namen met het woord gal erin hebben hiermee te maken. Wij weten dat in het Hebreeuws dit woord gal als getal 33 is, de gimmel is 3 en de lamed is 30. Typerend is dat de naam van de landstreek al ‘33’ heet. 

 

De 33 zijn de jaren van het leven van Jezus en hoofdzakelijk in Galilea. Is dat niet verwonderlijk? Dat daar de grote geschiedenissen van Jezus zich hebben afgespeeld. Het zit al in de naam van Galilea. Als dit al zo heet, dan is het verwonderlijk dat het daar plaatsgevonden heeft. Al van het begin af heet dat land ‘Galil’ en daar speelt het verhaal zich af. Jezus heeft het grootste deel van Zijn leven op Aarde in en bij Nazareth geleefd.

 

De naam Natsareth komt van het woord tsar en betekent ook een vorm die star is, die geen levendige ontwikkeling heeft. Daarom zei ook Nathanael: ‘Van Nazareth kun je niets verwachten!’

 

De gal, de vorm die dus ook samenhangt met het woord Galil is de naam van het begrip ‘golf’, zoals een golf in het water. Deze vorm is dus levendig, beweeglijk en blijft in deze wereld. 

 

Tyrus komt van het Hebreeuwse Tsoer vorm en ook identiek met Tsar. Ze betekent de starre vorm. Op zo’n plaats is er een lijden. Wat heeft de Syrische stad Tyrus ermee te maken? Tsoer rWc is ook verbonden met de wortelnaam van Nazareth, dat ‘bedrukken’ of ‘benauwen’ betekent.

 

Tsoer, het starre betekent ‘gevangen zijn’ en identiek met verbieden. Men is dan een gevangene in de zin, dat men verstart is. Evenwel betekent: natser [50-90-200] ook ‘hoeden’, ‘bewaken’, ‘bewaren’, ‘opletten’, ‘blokkeren’, ‘belegeren’. Een ander woord wat daarop lijkt is Notsri en het betekent ‘Christen’=  50-90-200-10, en in het meervoud is Notsrim, ‘christenen’, - [Matth.2:23]

 

Natsareth is de plaats waar het starre, maar met een beweegbare vorm daar aanwezig is. [in Galilea] Daarom kan men in Natsareth dat inspirerende van Jezus toch niet helemaal begrijpen: Want wij weten alles toch al, wat kan Hij ons dan nog voor nieuws vertellen? Alles is daar toch al bekend?!’ En is dat Nazareth van vroeger nog wel überhaupt vindbaar?

 

De Heer beschrijft via Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaringen, dat deze plek niet meer vindbaar is, evenals meerdere kleine steden en dorpen van Zijn tijd:

 

[GEJ.04_002,02] [2] Mijn Nazareth zal men niet meer vinden, maar wel een ander achter het gebergte, westelijk van hier. Genezareth zal ophouden te bestaan, slechts Tiberias aan deze zijde van de zee zal blijven. Caesarea Philippi, waar we nu zijn, is al verdwenen, maar er zal er een blijven boven het meer [het meer van Merom], waar de Jordaan vandaan komt, en een in het westen niet ver van de grote zoutzee, in de buurt van Tyrus en Sidon.

 

Van het land Samaria zal slechts het gedeelte van hier in zuidelijke richting tot aan de grote zee blijven bestaan, het kleine deel dat meer naar het oosten ligt, met het echte Sichar en de echte berg Horeb, zal ophouden te bestaan, en de latere nakomelingen zullen het zoeken en niet ver van de grote zee vinden.

Maar het zal niet meer zijn dan een naam en een ongenaakbare berg, en geen waarheid. En zo zal het ook gaan met Jeruzalem en nog heel veel plaatsen van het Beloofde land, dat herhaaldelijk in een woestenij veranderd zal worden.

 

                                                Nazareth foto

 

2000 jaar geleden gingen de mensen uit Nazareth, Kanaan en Kapernaum naar de overkant van de Jordaan om naar noordoostkust van de Middellandse zee te komen. Ook andersom ging men evenzo vandaar naar de markten van Nazareth en Kapernaum. Zij konden niet verder omdat aan het meer de diepe Jordaanvallei lag.

 

Het klopt zeker, dat het vroegere Nazareth niet meer bestaat en er zijn überhaupt geen sporen meer aantoonbaar. Wel hebben de kruisridders enkele eeuwen na Jezus’ periode op Aarde daar een vesting gebouwd, blijkbaar heeft men destijds nog geweten moeten hebben, waar dat Nazareth gelegen was. En van deze vesting of klooster – op de vermoedelijke plaats – zijn nog steeds ruinen overgebleven. En deze plek hebben wij – mijn vriend Christoph Schindler en Helmut Nadlinger enkele malen bezocht. En deze weer teruggevonden omgeving en ook het vermoedelijke Nazareth heet tegenwoordig: MeZet ATERat (de toenmalige ruinenplaats], waar het oude woord van "NAZARET" in ligt opgesloten.

 

De geografische GPS-plek van het toenmalige Nazareth ligt op:

            N33o.00.238’ en E035o.37.675’.

En de plek van Jozefs woning is N33o.00.362’ resp. E035o.37.447’.

 

Men keek dus vanaf de Jozefs’ woning neer op het kleine stadje Nazareth! De beek, waar Jezus speelde, ligt ca. 8 minuten te voet oostelijker! En … 15-20 minuten zuidelijker daarvan lag de school – er bestaan hiervan nog ruinen als overblijfsel….Om deze omgeving te bezoeken [je treft er beslist niet veel aan] is niet zo heel gemakkelijk. Als toerist zal het niet geen pretje om zijn deze moeilijk vindbare streek weer op te zoeken. Maar als Lorberlezer zal men zich daarover enorm verheugen over het weer ‘nieuw ontdekte’… Wellicht zullen we in de komende tijd daarover nog iets publiceren…

 

Jesaja heeft het over de ‘kuststreek’ van Zebulon en Naftali die lag nog verder van de Middellandse zee af. Mattheüs heeft het over het ‘gebied aan de weg naar de zee’. Nathanaël uit Kana [Joh. 21:2] in Zebulon kon zich niets voorstellen bij ‘iets goeds’ uit Nazareth, eigenlijk maar tientallen kilometers verderop. Een kind werd Zebulon geboren’, ‘een zoon werd Naftali gegeven’

 

Toen Jezus groot geworden was, vestigde Hij zich ‘in het land van Zebulon en Naftali’. Zo gingen, via de profetie van Jesaja, de zegens van Jakob en Mozes in vervulling. Dáár rekruteerde de Meester zijn eerste leerlingen. Dáár hield Jezus zijn beroemde ‘Bergrede’ [Matth. 5:1-12]. Dat was in ‘het gebied aan de weg naar zee’ [dat is het meer van Galilea! – een meer werd in de oudheid ook een zee genoemd! Daar] leerden de vissers [d.w.z. de leerlingen van Jezus] ‘vissers van mensen’ te worden. [Markus 1:17 en Matth. 4:19]

 

Dan begint het verhaal van de tocht van Natsareth naar Kefar Nachoem, de verbasterde naam is Kapernaum. Kapernaum betekent het dorp van de Nachoemen Nachoem betekent de trooster. Het is een kleine plaats. De Kefar Nachoem ligt aan een meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Nafthali. Zebulon wordt in het Hebreeuws geschreven als Zebulon 7-2-30-6-50en heeft als optelling het getal 95. In het Hebreeuws zijn letters ook getallen. De getallen bepalen de opeenvolging van de letters.

 

                            Stammen_van_Israel (1).jpg

 

Nafthali met de letterwaarde 50-80-400-30-10 heeft de getalswaarde 570. Dat is 6 x 95 = 570! Het is ook de 6e stam, de 6e zoon van Jakob. We zien hier eigenlijk de zes, Nafthali en de één, Zebulon. De zevenheid is samengesteld uit 6 plus 1.

Op deze wijze is ook de Schepping opgebouwd uit de zes scheppingsdagen en de 7e dag. Eerst verschijnt Nafthali en dan volgt Zebulon, waardoor de 7e dag gevormd wordt als besluit. En dit maakt duidelijk, dat het land in het donker ligt, zoals er in de tekst staat, zolang de verbinding Zebulon Nafthali niet gelegd werd door Jezus persoonlijk!!!

 

                                               Stammen_van_Israel (1).jpg

                                                          

Het volk leeft in het duister, want het licht ontstaat alleen maar dankzij deze verbinding door de Heer Zelf. De Verlossing vindt inderdaad daar plaats waar de zes met de zeven verbonden is. Hier krijgt de naam Kefar Nachoem - het dorp van de Trooster - in deze samenhang dan ook zin. Jezus verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaum. Kapernaum is het dorp van de vertroosting, want de Verlossing kondigt haar komst aan door Jezus.

 

Kapernaum lag aan het meer van Genezareth. In het Hebreeuws heet dat meer Jam Kinereth en betekent, in het Nederlands vertaald, harp, luit, een muziekinstrument. David zingt bij de Kinor, de harp. Deze kinereth is een wonderbaarlijk instrument. De melodie die steeds alle melodieën bevat, weerklinkt, zo wordt gezegd, in het Noorden van Galilea Golil, Galil; daar bij de Gal, in het lichamelijke, daar, waar het meer van Kinereth [Genezareth] ligt en waar de Kefar Nachoem,  het dorp van de Vertrooster ligt, waar Jezus het Licht in het donker was!!!

 

UpToDate 2024-2025