Geloven Moslims in een drie-enige God?

 

Moslims zijn gelovige mensen. Zij zien Jezus maar als een profeet en vereren hem ook zo. De drie-eenheid van Allah [God] zien zij als een afgoderij, een veelgodendom en dat is volgens hen de doodstraf waardig.

Volgens de Koran bestaat de drie-eenheid van Allah helemaal niet. Maar de christelijke leer ziet de drie-eenheid van God als Zijn drie hoogste eigenschappen. Dat is waar en zuiver en geen dogma.

 

Als voorbeeld een enkele uitleg over de drie en de eenheid. De eerste letter van ons, en ook het hebreeuwse alfabet is de letter A. In het Hebreeuws is dat de ALePh. Dit eerste letterteken heeft op zich al drie letters, wat sommige andere letters ook hebben, maar juist deze eerste letter begint met drie getallenkarakters. Elk Hebreeuwse letter heeft – evenals we dit kennen bij de unieke Romeinse lettergetalswaarden, zoals bijvoorbeeld C = 100, L = 50, M = 1000, X = 10 en V = 5., is dat in het Hebreeuws weer even iets anders.  Het Hebreeuws is een hemelse taal.

 

Zo staat de A voor de 1, de L voor de 30 en de Ph voor de 80, opgeteld 111. We zien gelijk al, dat 1 de volle waarde 111 heeft. Daarmee kun je bewijzen dat de eenheid uit een drie-eenheid bestaat, maar toch als eenheid er innigst mee verbonden is.

 

1 is ook 111 [op een andere niveauschaal verdeeld in 1+10+100]. In dat laatste zien we slechts een verschuiving naar de ‘hogere’ niveaus. Maar hier betekent de een de volheid in andere karakteristieken. Allen zijn ze aan elkaar verbonden. Niet alleen de drie letters, ook de nadruk op de drie-eenheid. Dit ene bestaat uit drie niveaus, dat de eenheid typeert. Het blijft op zichzelf een volledige eenheid. Dit valt mathematisch zelfs niet te ontkennen. God de Heer is één geest [Persoon], maar Hij kan nooit drievoudig als één persoon zijn. Wanneer we spreken van een drievoudigheid betreft dit de drie eigenschappen van DIE Ene. 

 

De Moslims maken geen gebruik van de Bijbel, het enige boek ter wereld, dat het oudste boek ter wereld is en blijft. De Bijbel van de Moslims is de Koran, een klein boek met slechts 86.000 woorden, terwijl de Bijbel 800.000 woorden kent. Het is wel zo, dat een groot deel van de Koran ontleend is aan de Bijbel, samen met nog wat apokrieve verhalen. De belangrijkste gegevens in de Koran zijn in distillaatvorm overgenomen uit de eerste vijf boeken van het Oude Testament [het Pentateuch].

 

Jezus wordt door de Koran gepresenteerd als maar de zoon van Maria; deze Jezus zou weliswaar een bijzonder mens zijn, evenals Ahmed of Mohammed [beiden zijn hetzelfde], maar de unieke geboorte van Jezus uit één ouder zou echter geen aanwijzing zijn voor zijn goddelijkheid.  

 

Jammer genoeg ontkent de Koran de kruisiging van Jezus. Hij zou nooit gestorven zijn. In de Koran wordt Jezus gezien als een belangrijke boodschapper, een soort Messias. Er bestaan tegenover de Moslims diverse religieuze ‘andersdenkenden’. De joden geloven nog steeds in de komst van Jezus, terwijl Hij in persoonlijke lijve predikte en zieken genas van ongeveer 4181-4185 n. Adam, bijna 3 ½  jaar. [de aangegeven jaren zijn de joodse jaren vanaf de schepping van Adam. Zouden we het naar onze tijdsindeling vertalen, dan is dat in de periode van 4056 tot 4060, en we leven nu 2022 jaar verder, dat is 6082 na Adam]

 

De joden geloven nog steeds in de komst van een materieel ‘koninkrijk van God’ op aarde, nadat ‘de zonen van het licht’ de ‘zonen van de duisternis’ zouden verslaan. Men heeft in de Qumrangrotten ‘Dode-Zee-rollen’ gevonden, weliswaar fragmenten uit boeken, die dit vaag beschrijven.

 

Jakob Lorber beschrijft de gedachten van de joden, dat Gods Gezalfde Zijn heerschappij over de wereld meer in geestelijke zin zal uitbreiden en een andere heerschappij zal kleuren met het bloed van diegenen, die tegen God zijn. De joden zagen en zien nog steeds de toekomstige Messias als iemand, die een wereldlijke koning zou worden en die niet alleen Israël zou herstellen, maar zelfs zijn heerschappij over de gehele wereld zal uitbreiden.

 

De Islam ‘predikt’, dat wij onze vijanden niet alleen moeten verslaan, maar ook moeten haten en fysiek doden. De fragmenten, die van de Dode-Zeerollen gevonden zijn, staan in contrast over wat Jezus ons opdroeg: ‘Wij moeten onze vijanden liefhebben!’ [Matth.5:3-44]

 

Jesaja 11:1-5 geeft ons een heldere zienswijze met betrekking tot een andere gevonden Dode-Zeerol: ‘Dat de tak van David in de laatste dagen zal verschijnen!’ Hij zal een scepter in zijn hand leggen en Hij zal heersen over alle heidenen. Zelfs Magog [en zijn leger] en al de volken zal Zijn zwaard beheersen. 

 

UpToDate 2024-2025