Mijn Woord is waarheid

De wereld zal vergaan. Zo staat het geschreven in Mijn Woord. En er zijn veel mensen die gedacht hebben te kunnen berekenen wanneer de wereld dan zal vergaan. En er zijn daarover al veel voorspellingen gedaan. Zelfs hebben mensen bunkers gebouwd om te overleven. Mensen hebben klaargestaan in de verwachting dat de wereld zou vergaan, ze waren er zeker van dat op dat moment de wereld daadwerkelijk zou vergaan. En nog zijn er mensen die zich bezighouden met het zoeken naar het juiste moment waarop de wereld zal vergaan.

 

Terwijl de een zegt dat het vergaan van de wereld aanstaande is, berekenen wijze geleerden dat zowel de aarde als de zon nog lange tijd kunnen blijven bestaan, technisch gesproken, geloven anderen dat door Mijn ingrijpen de wereld nog eerder zal vergaan. En dan wordt er gespeculeerd hoe de aarde zal vergaan, door inslagen van meteorieten of iets dergelijks, door kernbommen of door Mijn toorn. En nu is het allemaal nog steeds niet gebeurd. Mensen zijn weer uit hun schuilplaats gekomen, nadat bleek dat de wereld niet vergaan is. Mensen zijn uitgelachen om hun voorspellingen die niet uitgekomen zijn, en er wordt steeds minder geloof gehecht aan Mijn Woord dat de wereld eens zal vergaan. En, denken zij, zou het misschien toch waar zijn, dan zal dat hun tijd wel duren.

 

Maar zie, Mijn Woord is waarheid en de wereld zal wel zeker vergaan. Alleen bedoel Ik met de wereld iets heel anders dan wat mensen denken dat Ik bedoel. Want met de wereld bedoel Ik de wereld in de mensen. Met de wereld bedoel Ik wat mensen voor zichzelf nastreven, bezit, macht en heerschappij over medemensen, leugen en bedrog, ego´sme, hoogmoed, trots op het eigen zijn, trots op het eigen vermogen en zo meer. Dat is de wereld die Ik bedoel. Nu is die wereld van macht en hebberigheid, van hoogmoed en bezit, van toe-eigenen wat niet aan de mens is om zich toe te eigenen, nog vol macht. Maar dat zal allemaal vergaan tot niets. Macht zal vergaan, misdaad zal niet meer lonen, bezit zal vergaan, dat gebruiken als leugen en bedrog zal mensen in ellende storten, alles wat zonder liefde is zal weggenomen worden, alle profijt uit eigenbelang zal vergaan, alle vernuft zal niets meer opleveren. Dat is de wereld die zal vergaan, met al haar onrechtmatig verkregen schatten, dat zal allemaal vergaan en de waarheid, de liefde zal zegevieren.

 

Alle mensen die eerlijk zijn, die tekortgedaan zijn, die zo veel zij aan liefde en waarheid kunnen vastgehouden hebben, die in nederigheid het onrecht wat hen aangedaan is verdragen hebben, die in Mij zijn blijven geloven, op Mij zijn blijven vertrouwen, in liefde elkaar zijn blijven helpen, al diegenen die geen macht en eigengewin gezocht hebben, die gedeeld hebben wat zij hadden, die met Mij in hun hart in contact gebleven zijn, Mijn aanwijzingen zo veel mogelijk opgevolgd hebben, aan hen wordt de macht van waarheid en liefde gegeven op aarde, en het duizendjarig rijk zal zijn aanvang nemen. Ja, de wereld zal wel degelijk vergaan, door haar eigen hoogmoed, door haar leugen en bedrog, door haar ego´sme en onverdraagzaamheid, door haar machtsmisbruik en haar hebberigheid. En daarvoor kan niemand schuilen, nog niet in de stevigste schuilkelders, al kan die een kernbom overleven. Want de wereld is dat wat geen liefde is in de mens zelf.

 

Waar de mens ook gaat of staat, tegen het vergaan van de wereld kan niemand iets doen, want dat gaat gebeuren. En alleen zij die aan Mij en Mijn liefde oprecht vasthouden, zijn door Mij, jullie God en Schepper, beschermd. De wereld vergaat, maar Mijn ware wijze liefde blijft voor eeuwig en altijd en beschermt jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en zelf zo veel mogelijk naar waarheid en liefde leven, wanneer de wereld vergaat. Wie met Mij nu naar die wereld kijkt, die ziet dat het verval al is ingezet. Maar wereldse mensen verzetten zich nog en met hun verstand denken zij het te redden. Maar de enige redding is bij Mij te vinden, in Mijn liefde in het hart. Daarom roep Ik alle mensen toe, laat de wereld en haar doen en laten, haar bedrog en ego´sme, haar hoogmoed en streven naar macht en bezit los en kom bij Mij in je hart. Leef naar Mijn ware liefde, dan heeft het vergaan van de wereld voor jullie geen betekenis, alleen zegen!