Tekstvak:      De toekomstige rol van de mensen

 

Hildegard von Bingen mogen we niet vergeten, omdat zij eveneens werd ‚ingewijd‘ in de leer van Jezus en daarover belangrijke berichtgevingen ontving over de latere tijden, waarin we nu leven. Zij haalt in betrekking tot de doorgegeven berichten hier twee Bijbelteksten aan: 1 Thessalonisenzen 5:18-23 en Joel 2:

 

…‘Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel  en  lichaam  worde  onberispelijk  bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.’

 

‘En daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den Hemel en op de Aarde: bloed en vuur en rookpilaren; De Zon zal veranderd worden in duisternis, en de Maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEER gezegd heeft; en dat bij de overgeblevenen, die de HEER zal roepen. [Joel 2: 28-32]

Hildegard: 'En als dan de grote 'reiniging der Aarde', waar we al vaak over gesproken en geschreven hebben, intussen voorbij is, zal ‘ook de lucht dan weer heerlijk zijn en


de vruchten der Aarde nuttig, en de mensen zullen gezond en sterk worden. In die dagen zal er ook vele profetieën en zeer vele wijzen opstaan, zodat dan ook de verborgen dingen der profeten en andere geschriften voor de wijzen volledig openstaan. En daarmee zullen hun zonen en dochters profeteren, zoals het voor lange tijd geleden is voorspeld in Joël 2'.

 

'En dit zal in zo’n zuivere waarheid geschieden, dat de luchtgeesten hen dan geen bespotting meer kunnen aandoen’.

Deze en gene zullen in dezelfde geest profeteren, waardoor de profeten eens de mysteries van God hebben aangekondigd in de gelijkenis met de leer der apostelen, de leer die boven elk menselijk verstand stond.

 

'De mensen zullen in die dagen zich wenden tot weer hun oude gewoontes en tot de leerstellingen van de vroegere mensen en zich bekeren in deugdzaamheid en vast te houden en waar te nemen, hoe de ouderen destijds [in vroegere tijden] dit in stand gehouden hebben. Maar dan zal ook iedere koning, vorst en bisschop van kerkelijke waarde, zichzelf verbeteren, als hij aan hen gerechtigheid waarneemt en hen weer zuiver en eerbaar zien leven.

 

 

En iedere volksstam zal van de andere volksstam hun terechtwijzigingen accepteren, indien zij v ernemen zullen, dat deze en gene goede vorderingen maakt en openstaat voor oprechtheid en openhartigheid.

 

UpToDate 2024-2025