MARIA-VERERINGEN

 

Kortgeleden ontving ik een e-mail in de Engelse taal van de APOSTELEN VAN JEZUS EN MARIA van Christian und Silvia die hun organisatie bekendmaakten. In het bijzonder gaat het deze gemeenschap om een NIEUWE BIJBEL, die noodzakelijk is, om de mensheid op de juiste weg te brengen, omdat zowel het Oude Testament alsook het Nieuwe Testament zouden gefaald hebben.

 

Eveneens de verering van Maria als "koningin van de hemel" zou in deze tijd het allermeest noodzakelijk zijn. Deze christelijke vereniging heeft het over doorgevingen via Maria en Jezus, welke de organisatie ten grondslag liggen.

 

Wat betreft een NIEUWE BIJBEL mag ik het volgende zeggen: woorden, ook gedrukte, zijn niet meer voldoende voor deze wereld, de wereld blijft ‘wereld’ en is ‘het lichaam van de hel’. – zegt Jezus bij Lorber. De contrasten van ons leven op deze planeet dienen de goede wil van de mensen als ervaringen van de ziel, om eens als kind van God in het Rijk van haar eeuwige Vader in te gaan.

 

Het is ook waar, dat deze eindtijd de inzet van alle christenen verwacht. Tot Maria als "koningin van de hemel zei gezegd", dat in de Openbaring van Jezus via Jakob Lorber de Heer Zijn leerlingen vermaant, de barende vrouw van Zijn lichaam geen goddelijke verering te bewijzen. Ze is weliswaar de beste van alle vrouwen en geen enkel zal ooit zo zijn als zij, maar dan nog zei Maria bij al haar voordelen toch een mens.

 

En verder zegt Hij vooruit, dat in latere tijden de mensen, om haar [Maria] te eren, er meer tempels gebouwd zullen worden dan voor Hem en ‚…in de onjuiste mening zullen zijn, dat via Maria de eeuwige zaligheden zomaar opgeëist kunnen worden…’ 

 

Toch wil ik hier op het volgende wijzen. Er bestaat maar één Bijbel en deze Bijbel zal eeuwige getuige blijven van zichzelf!   [zonder einde!]  Er bestaat dus geen tweede Bijbel. En zo dan….Dan kan deze niet uit God zijn. Want dan zou God de oude Bijbel opheffen en zou eveneens al datgene, wat in het Grote Johannes Evangelie beschreven staat, niet meer in vervulling komen. Maar God zei eeuwig dank!. God blijft God, en de Bijbel blijft de Bijbel.

 

Bovendien wordt onze Bjjbel in het oude- en nieuwe Testament geleidelijk ontsluiert via Jakob Lorber door de ‘Nieuwe Openbaringen‘ of het ‚Nieuwe Woord!’

Waarom dan zoveel aandacht voor Maria en niet, wat slechts de Heer toekomt, nl. de grootste eer, aan de Hemelse Koning van alle koningen! Er bestaat zo nu en dan [in alle tijden tot de materiële oplossing der Aarde] zinsbegoochelingen, en teweeggebracht door de Satan. Hoe vaak heeft Jezus niet gezegd, dat Maria in latere tijden vaker bevoorrecht wordt en daarbij Hij, onze Hemelse Schepper, op de achtergrond wordt gesteld!

            Afbeeldingsresultaat voor foto maria verheerlijking

 

Geloof me toch, dat Maria het Fatima-gebeuren zeer zeker zou verworpen hebben. Maar onze Heer zal zoiets vanwege de vrije wil van de mensheid, de zogenaamde Maria-verschijningen in bedrieglijke vorm wel moeten toelaten en op de proef stellen en daarmee kan de mens in ‘verzoeking’ gebracht worden door de ‘tegenstrever’ en afgehouden [en afgeleid] aan het ware geloof in onze Heer, wanneer dit geloof al te zwak is. 

 

Duizenden, zo niet miljoenen mensen doen nog steeds de ‘bedevaartsreizen   vanwege de Mariacultus.  

 

In de 11 delen van het Grote Johanns Evangelie, geschreven door de Heer via Jakob Lorber, wordt vaak gesproken over de foute opsommingen, bewerkt door de Satan. In de Jeugd van Jezus is er een tekst, waar Jezus speciaal benadrukt, dat het niet prijzenswaardig is, om Maria te vereren…

 

[JJ.01_198,20]: Ook Maria zal het nog druk krijgen met die Roomsen!

[JJ.01_198,21]: Desondanks zullen ook de­ze huisgenoten allerminst Onze geestverwanten zijn, maar veeleer wat zij nu ook zijn, namelijk hei­denen. Zij zullen Mij niet eerbie­digen, maar alleen Maria!

[JJ.01_198,22] Mijn echte vriendenkring [Maria en de Heer Jezus] zal in de wereld altijd verborgen en klein blijven!

 

Moeten wij Maria nog meer eer geven door te stellen [de katholieke kerk!] dat zij niet gestorven is en tot de hemel werd opgenomen en nog meer eren als zogenaamde hemelse koningin?

 

In Hemelse Geschenken 2-204 zegt de Heer: "Ik wil je toch zeggen, hoe Maria stierf. - Maria stierf twaalf jaar na Mijn terugkeer naar Bethania in het huis van Lazarus, van Martha en van Maria. Johannes was alleen ooggetuige van haar heengaan; haar ziekte was echter de steeds groeiende liefde tot Mij, - en de vlammen van deze liefde hat Maria[m] opgelost en voor eeuwig gelukzaligt.  Maar van een zichtbare hemelvaart is geen sprake: Maria was – en was er niet meer!

 

Huishouding van God, deel 2-114: [22] Dit meisje hier uit de laagte [Pura, de latere Maria van Jozef!] is echter de vrouw, die je op de Zon zag staan en de kop van de slang vermorselde!

[24] Dit meisje [Pura] heeft meer geleden in de diepte [op het lage vlakke land], dan ooit een mens geleden heeft; daarom echter moet eens voor hem [Luzifer] ook een ontgelding plaats vinden, voor diens grootte de gehele oneindigheid op z’n eerbiedigst zal terugblikken!

 

De Heer in GJE1-108:10: [10] Ik zeg: ' Ja, ja, Zij [Maria] is de eerste en er zal er nooit meer een zijn als  Zij! Maar het zal ook gebeuren, dat men voor haar meer tempels zal  bouwen dan voor Mij, en dat men haar tien maal meer zal eren dan Mij, en men zal geloven door haar alleen zalig te kunnen worden!

[11] Daarom wil Ik dan ook nu, dat men haar niet teveel verheft, omdat ze wel weet, dat ze de moeder van Mijn lichaam is, en ook weet, Wie achter dit lichaam, dat zij baarde, aanwezig is!

[12] Wees daarom buitengewoon goed en hoffelijk voor haar, maar pas er voor op om haar de een of andere goddelijke verering te bewijzen!

[13] Want bij alle buitengewone voortreffelijke eigenschappen is ze toch een vrouw; en van de beste vrouw tot aan de ijdelheid is en blijft het maar een heel klein stapje!

[14] En iedere ijdelheid is het zaad van de hoogmoed, waaruit al het kwaad in de wereld is gekomen, en nog komt en altijd zal komen! Daarom houdt ook tegenover moeder rekening met wat Ik jullie nu heb gezegd!'

 

Ja, Maria is hoogst vereringwaardig, aanbiddingwaardig echter is alleen de Vader in Jezus!  

 

De menig vriendelijke e-mailschrijvers aan de redactie zou ik nog willen zeggen, dat ons bulletin vooral voor de schrijfknecht van God bedoeld is, d.w.z. Jakob Lorber, die in het Nieuwe Woord als spreekbuis fungeert, wat immers toch ook uit de naamgeving  blijkt.

 

Wij wensen alle betrokken christenen naar hun  goede wil en begrip veel zegen van BOVEN. 

 

Respons van Maria uit Italië

Dank je wel voor je uitvoerige antwoord over het onderwerp Maria, dat ik in het algemeen bijzonder met je deel. 

 

Ik zou enkele persoonlijke overwegingen hiertoe willen toevoegen:

 

Het argument, waarom Maria meer gewaardeerd wordt dan God Zelf, ligt volgens mij en voor zover ik dat begrepen heb, in de onbegrepen Drievuldigheid van God.

 

In het christendom wordt onderwezen, dat er slechts één God bestaat, en dat is juist, maar de meeste Christenen geloven, dat er in werkelijkheid drie Goden bestaan, waarvan de eigenschappen niet al te duidelijk zijn gedeeld. Maria daarmee vergeleken is er maar één,  en de moederliefde wordt door iemand goed begrepen.

 

(Een eindeloos grote dank aan de Heer, die 150 jaar geleden dit ‚geheim’ via Jakob Lorber heeft onthuld en dank ook aan onze geestelijke broeder Wilfried Schlätz voor de gedetailleerde samenvatting!) 

 

Dat Maria, net zoals Jezus de Heer, zich aan de mensen kon tonen, lijkt niet zo bijzonder te zijn. In de tijd van Jezus verschenen ook engelen en gestorven profeten aan de mensen. In de huishouding van God is de overleden Abel aan zijn broeder Kajin verschenen. Waarom niet de christen MARIA, de beste vrouw van de wereld?

 

Als men de boodschappen van Maria, d.w.z. de ‘geloofwaardigen’ doorleest, komt er al heel duidelijk naar voren, dat er voor Maria geen nieuwe Bijbel of een Openbaring klaarligt, maar ze herinnert slechts herhaaldelijk aan het eeuwige Woord van onze intussen ter beschikking staande Bijbel, die de mensheid grotendeels vergeten heeft, of liever gezegd nog niet voldoende kent.

 

Bovendien wil Maria volgens uw mededelingen helemaal niet worden aanbeden,  maar ze roept uitsluitend de aanbidding van Zijn Zoon aan en de inachtneming van Zijn Woord. Ik denk dat Maria één van onze beste collega’s in het verbreiden van het Evangelie.


Hier een voorbeeld uit Medjugorje, boodschap aan Mirjana van 2 juli 2017

 

„Lieve kinderen! Ik dank jullie, dat jullie gehoor geven aan mijn oproep, en dat jullie  hier vanwege mij, jullie hemelse moeder, zich hier rondom verzameld hebben. Ik weet, dat jullie met liefde en hoop aan mij denken. Ook ik voel liefde voor jullie allemaal, hoe ze ook mij over alles geliefde zoon voelt, die mij door Zijn barmhartige liefde steeds weer naar jullie stuurt; Hij, die Mens was, die daar was en God is, de Ene en drie-enige; Hij, die vanwege jullie met lichaam en ziel heeft geleden; Hij, die zich gemaakt heeft tot het brood, om jullie zielen te voeden en deze zo redde.

 

Mijn kinderen, ik leer, hoe jullie Zijn liefde waardig kunnen zijn, zodat jullie je gedachten tot Hem afstemmen, zodat jullie Mijn zoon leven. Apostelen van mijn liefde, ik voorzie jullie met mijn mantel, omdat ik jullie beschermen wil als een moeder. Ik vraag jullie, bidt voor de gehele wereld, Mijn hart lijdt. De zonden stapelen zich op, ze zijn talrijk, maar met hulp van jullie, die jullie deemoedig, bescheiden, vervult met liefde, verborgen en heilig zijn, zal mijn hart zegevieren

 

Heb vooral mijn zoon lief en de hele wereld door Hem. Vergeet nooit , dat elk van jullie broeder iets kostbaars in zich draagt – de ziel. Daarom, mijn kinderen, houdt van al diegen, die mijn zoon niet kennen, dat ze door het gebed en de liefde, die uit dit gebed komt, beter worden, dat et goede in hen zegevieren kan, waarmee de zielen gered worden en het eeuwige leven hebben.

 

Mijn apostel, mijn kinderen, mijn zoon heeft jullie gezegd, dat jullie elkaar moeten liefhebben; dit zei geschreven in jullie harten en door het gebed beproefd, om deze liefde te leven. Ik dank jullie.” 

 

RESPONS van G.

Over MARIA van JEZUS: zo bezien, heb jij gelijk! Ik vrees echter, dat onze Heer bij voorbaat al niet wil, dat MARIA-verschijningen als Engelwezen onvoorwaardelijk nodig zijn. Dat zou immers nog meer Maria-vereringen in de hand werken. En juist bij haar, MARIA?

 

Deze mededelingen herhalen zich in de verklaringen steeds weer meer en leveren niets op, wat een christen onbekend zou zijn.

Voor niet christenen is dat sowieso om het even, en voor deze hoeft Maria niet te verschijnen. Welke christen wist niet, dat hij bidden moet, en aan Jezus en Zijn woorden geloven en ze in de daad moeten omvormen!

 

We weten allemaal, dat de mensheid zondevol is, en iedere gelovige voelt, dat de wereld een chaos te wachten staat. Mij lijken de voortdurende uitnodigingen tot boete en gebed als een nooit triomfantelijk lippengebed en identiek met de rozenkrans waarbij een gelovige in zijn innerlijk leeg blijft.

 

Waarom deze verschijnselen van Maria niets anders zijn dan steeds die herhalende woorden: ‚bidt, bidt, bidt en geloof, geloof, geloof, doe boete, doe boete en nog eens doe boete!’ Drukt het ‘Maria-weten’ zich steeds uit met dezelfde inhoudelijke woorden? Het begint mij te lijken op een lege nimbus of aureool, die alleen maar de lichtgelovigen aanspreekt.

 

Natuurlijk bestond en bestaan er nog steeds VERSCHIJNINGEN van Engelen, zoals jij dat beschrijft. Aan MARIA is zeker ook gegeven en weliswaar via de genade van haar HEER [en niet haar hemelse zoon!] om een belangrijke rol te spelen, maar volgens m.i. veelmeer voor ‘gestorven’ mensen aan GENE ZIJDE, om zich daar te tonen als mogelijk één van de meest hogere ENGELWEZEN met individuele boodschappen. Maar iets in mij zegt, dat er aards gezien, wat niet klopt. Maar toch zal ik je brief en vooral de bijlage serieus tot me nemen. 

 

UpToDate 2023-2024